அபிதான சிந்தாமணி

ஆடல்பாடலரங்கேற்றகாலம் 123 ஆடித்திதிக்குறி வைத்தலின் அவனுடைய சோவென்னும் ஆடாதோடை - இது ஒருவிதச்செடி. இதன் நகரவீதியிற்சென்று கண்ணன் பஞ்சலோ இலையை முக்கியமாய்க்கெண்டை வாங்கல் கங்களாலும் மண்ணாலும் குடங்கொண்டு வலி, நரம்புப்பிடிப்பு, காசரணவாதம், ஆடியது. பாண்டரங்கமாவது தேவர்க கொறண்டல்வாதம், இவைகளுக்கு உப ளாகிய தேரில் வேதப்பரி பூட்டி நெடும்பு 'யோகப் படுத்துகிறார்கள், ஈழை, காசம், மறைத்துக் கூர்முள் பிடித்துத் தேர்முன் மாந்தாரகாசம், கபவியாதி, இவைகளுக் நின்ற திசைமுகன் காணப் பாரதிவடிவாய கும் உக்கிரமாய் வருகிற நளிர்ச்சுரம் வரா இறைவன் பாரதி காண ஆடு தலில் இப் மல் தடுக்கவும், கஷாயமாகவுஞ் செய்து பெயர் பெற்றது. மல் என்பது வாண கொடுக்கிறார்கள். இது கொஞ்சம் கசப்பா னாகிய அவுணனை வெல்லுதற்கு மல்ல யிருக்கும். னாய்ச் சேர்ந்தாரிற் சென்று அறைகூவி ஆடி - ஒரு அசுரன் பார்வதியார் சிவமூர்த் உடற் கரித்தெழுந்து அவனைச் சேர்ந்த தியை நீங்கியிருக்குந் தருணம் பார்த்துக் அளவில் சடங்காகப் பிடித்து உயிர்போக காவலாயிருக்கும் வீரகனையும் உத்தாலகு நெரித்துத் தொலைத்தமையிற் பெற்ற சுமையென்னும் பார்வதியாரின் தோழி பெயர். துடி என்பது சூரனது வேற்றுரு யையும் நீங்கிச் செல்லுதலருமையென வாகிய வஞ்சத்தை யறிந்து அவன் போரை ஒரு பாம்புருக்கொண்டு உட்சென்று பார் வென்ற குமாரக்கடவுள் அக்கடல் நடுவண் வதியார் வடிவங்கொண்டு காமக்குறி செய் திரையே அரங்கமாக நின்று துடிகொட்டி கையில் உணர்ந்த சிவமூர்த்தி இவனுடன் ஆடியது, கடையம் என்பது வாணனுடை சரசஞ் செய்பவர்போல் அவனைக் கொன் நகரின் வடக்குவாயிலில் உள்ள வயலில் றனர். (சிவமகாபுராணம்.) நின்று அயிராணி ஆடியது. பேடு என் ஆடிக்குறி - ஆடி வளர்பிறை பஞ்சமி, பது, ஆண்மைத் தன்மையிற்றிரிந்த பெண் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வரில் கொஞ்சம் மைக் கோலத்தோடு காமன் ஆடிய கூத்து. மழை. திங்களில் வரில் வெள்ளங் கானும், இதனைப் பேடுகாண்க. மரக்கால் என்பது செவ்வாயில் வரில் சண்டையுண்டாம். புத அவுணர்களுடன் காளி போரிடுகையில் னில் வரில் பெருங்காற்றடிக்கும். வியா அவர்கள் இவளுடன் உண்மைப் போர் ழனில் வரில் நல்ல விளைவுண்டாம். வெள் செய்யின் வெல்லலாகாதென வஞ்சப் ளியில் வரில் பெருமழையுண்டு. சநியில் போர் செய்ய எண்ணிப் பாம்பு, தேள் வரில் விளைவில்லை. முதலியவாகப் புகுதல் எண்ணி அவள் ஆடிம உத்திராடக்காற்று -ஆடிய உத்தி அவற்றை உழக்கிக் களை தற்கு மரக்கால் ராட நக்ஷத்திரத்தில் உதயத்தில் கீழ் காற் கொண்டு ஆடினமையின் பெற்ற பெய றடித்தால் பின்மாரியுண்டாம். அக்னி ராம். பாவையென்பது- அவுணர் வெவ் மூலைகாற்றும், தென்காற்று மடித்தால் விய போர்செய்தற்குச் சமைந்த போர்க் கலகமும், பஞ்சமும் உண்டாம். தென் கோலத்தோடு மோகித்து விழும்படி மேற்குக் காற்றடித்தால் நல்ல மழை. கொல்லிப் பாவை வடிவாகத் திருமகள் வடமேற்குக் காற்றடித்தால் மிருகப் பலிப் ஆடியது. பும், விட்டிலும், புழுவும் உண்டாம். வட ஆடல்பாடலாங்கேற்ற காலம் - பூசம், கிழக்குக் காற்றடித்தால் முன்மாரி உண் பரணி, இரேவதி, பூராடம், அவிட்டம், சித் டாம். அப்போது பூரணையுங் கூடினால் திரை, திருவாதிரை, கார்த்திகை, விசாகம், உத்தமம். அன்று தயத்தில் பொழுதுகட் இந்நாட்களிலே சுபதிதிகளில் மிதுனம், டினால் நல்ல மழை. சிங்கம், விருச்சிகம், கர்க்கடகம், தனு, ஆடித்திதிக்குறி- ஆடிமாதம் வளர்பிறையும், துலாம், மீனம், இவ்விசாசிகளுதயமாகத் சோதிநக்ஷத்திரமும் கூடின நாளில் மந் திங்கள், புதன், வியாழன், வெள்ளி, தாரமாவது, மழையாவது, காற்றாவது, இவர்கள் வாரத்தில் கூத்துக் காப்பிய குமுறலாவது, மின்னலாவது உண்டானால் முதலிய பாட்டுக்களரங்கேற்றுவது. முன்மழை. தசமியும், விசாகமும் கூடிய (வி தானமாலை) போது இக்குறியுண்டானால் நடுவில் மழை. ஆடவர் பருவம் - பாலன், காளை, குமாரன், ஏகாதசியும், அனுஷமும் கூடினபோது ஆடவன், மூத்தோன், விருத்தன். இக்குறிகள் காணின் பின்மழை. ஆடிய ஆடன்மா-திருமங்கையாழ்வாரின் குதிரை. தேய்பிறை தசமியுடனேயாவது, ஏகாதசி
ஆடல்பாடலரங்கேற்றகாலம் 123 ஆடித்திதிக்குறி வைத்தலின் அவனுடைய சோவென்னும் ஆடாதோடை - இது ஒருவிதச்செடி . இதன் நகரவீதியிற்சென்று கண்ணன் பஞ்சலோ இலையை முக்கியமாய்க்கெண்டை வாங்கல் கங்களாலும் மண்ணாலும் குடங்கொண்டு வலி நரம்புப்பிடிப்பு காசரணவாதம் ஆடியது . பாண்டரங்கமாவது தேவர்க கொறண்டல்வாதம் இவைகளுக்கு உப ளாகிய தேரில் வேதப்பரி பூட்டி நெடும்பு ' யோகப் படுத்துகிறார்கள் ஈழை காசம் மறைத்துக் கூர்முள் பிடித்துத் தேர்முன் மாந்தாரகாசம் கபவியாதி இவைகளுக் நின்ற திசைமுகன் காணப் பாரதிவடிவாய கும் உக்கிரமாய் வருகிற நளிர்ச்சுரம் வரா இறைவன் பாரதி காண ஆடு தலில் இப் மல் தடுக்கவும் கஷாயமாகவுஞ் செய்து பெயர் பெற்றது . மல் என்பது வாண கொடுக்கிறார்கள் . இது கொஞ்சம் கசப்பா னாகிய அவுணனை வெல்லுதற்கு மல்ல யிருக்கும் . னாய்ச் சேர்ந்தாரிற் சென்று அறைகூவி ஆடி - ஒரு அசுரன் பார்வதியார் சிவமூர்த் உடற் கரித்தெழுந்து அவனைச் சேர்ந்த தியை நீங்கியிருக்குந் தருணம் பார்த்துக் அளவில் சடங்காகப் பிடித்து உயிர்போக காவலாயிருக்கும் வீரகனையும் உத்தாலகு நெரித்துத் தொலைத்தமையிற் பெற்ற சுமையென்னும் பார்வதியாரின் தோழி பெயர் . துடி என்பது சூரனது வேற்றுரு யையும் நீங்கிச் செல்லுதலருமையென வாகிய வஞ்சத்தை யறிந்து அவன் போரை ஒரு பாம்புருக்கொண்டு உட்சென்று பார் வென்ற குமாரக்கடவுள் அக்கடல் நடுவண் வதியார் வடிவங்கொண்டு காமக்குறி செய் திரையே அரங்கமாக நின்று துடிகொட்டி கையில் உணர்ந்த சிவமூர்த்தி இவனுடன் ஆடியது கடையம் என்பது வாணனுடை சரசஞ் செய்பவர்போல் அவனைக் கொன் நகரின் வடக்குவாயிலில் உள்ள வயலில் றனர் . ( சிவமகாபுராணம் . ) நின்று அயிராணி ஆடியது . பேடு என் ஆடிக்குறி - ஆடி வளர்பிறை பஞ்சமி பது ஆண்மைத் தன்மையிற்றிரிந்த பெண் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வரில் கொஞ்சம் மைக் கோலத்தோடு காமன் ஆடிய கூத்து . மழை . திங்களில் வரில் வெள்ளங் கானும் இதனைப் பேடுகாண்க . மரக்கால் என்பது செவ்வாயில் வரில் சண்டையுண்டாம் . புத அவுணர்களுடன் காளி போரிடுகையில் னில் வரில் பெருங்காற்றடிக்கும் . வியா அவர்கள் இவளுடன் உண்மைப் போர் ழனில் வரில் நல்ல விளைவுண்டாம் . வெள் செய்யின் வெல்லலாகாதென வஞ்சப் ளியில் வரில் பெருமழையுண்டு . சநியில் போர் செய்ய எண்ணிப் பாம்பு தேள் வரில் விளைவில்லை . முதலியவாகப் புகுதல் எண்ணி அவள் ஆடிம உத்திராடக்காற்று - ஆடிய உத்தி அவற்றை உழக்கிக் களை தற்கு மரக்கால் ராட நக்ஷத்திரத்தில் உதயத்தில் கீழ் காற் கொண்டு ஆடினமையின் பெற்ற பெய றடித்தால் பின்மாரியுண்டாம் . அக்னி ராம் . பாவையென்பது - அவுணர் வெவ் மூலைகாற்றும் தென்காற்று மடித்தால் விய போர்செய்தற்குச் சமைந்த போர்க் கலகமும் பஞ்சமும் உண்டாம் . தென் கோலத்தோடு மோகித்து விழும்படி மேற்குக் காற்றடித்தால் நல்ல மழை . கொல்லிப் பாவை வடிவாகத் திருமகள் வடமேற்குக் காற்றடித்தால் மிருகப் பலிப் ஆடியது . பும் விட்டிலும் புழுவும் உண்டாம் . வட ஆடல்பாடலாங்கேற்ற காலம் - பூசம் கிழக்குக் காற்றடித்தால் முன்மாரி உண் பரணி இரேவதி பூராடம் அவிட்டம் சித் டாம் . அப்போது பூரணையுங் கூடினால் திரை திருவாதிரை கார்த்திகை விசாகம் உத்தமம் . அன்று தயத்தில் பொழுதுகட் இந்நாட்களிலே சுபதிதிகளில் மிதுனம் டினால் நல்ல மழை . சிங்கம் விருச்சிகம் கர்க்கடகம் தனு ஆடித்திதிக்குறி - ஆடிமாதம் வளர்பிறையும் துலாம் மீனம் இவ்விசாசிகளுதயமாகத் சோதிநக்ஷத்திரமும் கூடின நாளில் மந் திங்கள் புதன் வியாழன் வெள்ளி தாரமாவது மழையாவது காற்றாவது இவர்கள் வாரத்தில் கூத்துக் காப்பிய குமுறலாவது மின்னலாவது உண்டானால் முதலிய பாட்டுக்களரங்கேற்றுவது . முன்மழை . தசமியும் விசாகமும் கூடிய ( வி தானமாலை ) போது இக்குறியுண்டானால் நடுவில் மழை . ஆடவர் பருவம் - பாலன் காளை குமாரன் ஏகாதசியும் அனுஷமும் கூடினபோது ஆடவன் மூத்தோன் விருத்தன் . இக்குறிகள் காணின் பின்மழை . ஆடிய ஆடன்மா - திருமங்கையாழ்வாரின் குதிரை . தேய்பிறை தசமியுடனேயாவது ஏகாதசி