அபிதான சிந்தாமணி

முதலெழுத்துக்கள் 1828 முதுகெலும்பில்லாப் பிராணிகள் திருக்கச்சூருக்கு வடக்கிலுள்ளது. (திருச் ஷம் இருந்தது. இச்சங்க மிருத்தியவர், கச்சூர் சாசனம்.) காய்சின வழுதி முதல் கடுங்கோன் மாறன் முதலெழத்துக்கள் இது தமிழ்ப் பாஷை கடைசியாக (அக)-ன்மர். அவருள் கவி க்கு முதலாகவுள்ள எழுத்துக்கள். அவை பாடியவர் (எ) பாண்டியர். இச்சங்கமிரு உயிர் (சக) மெய் (கஅ) ஆக (கூ0). (என்.) ந்த மதுரை கடலாற் கொள்ளப்பட்டது. முதலை - 1. இது நீர் வாழ்வனவற்றிற் சே முதனிலை - வினைச்சொற்கு முதலாய் நிற் ர்ந்தது. இது பல்லியின த்தை யொத்தது. கும் தனிவினைப்பெயர். (நன்.) அச்சாதியிற் பெரியது. இது (25) அடிக்கு முதனூல் இறைவனால் ஆன்மாக்கள் பொ மேவிருக்கும். இதன் மேற்றோல் செதின் ருட்டு அருளிச்செய்யப்பட்ட வேதாகமங் களைப் பெற்ற தாய்த் துப்பாக்கிக்கும் அசை கள். (நன் - பா.) யாததாகும். கண்கள் சிறியவை. முகம் முதாவதி விரேதன் குமரி. இவள் ஒரு நீண்டது, நாக்கு வாயுடன் ஒட்டியிருக்கும் முறை வனம் பார்க்கச் சென்றிருக்கையில் கால்கள் குட்டை, வால் மிகப் பலமுள் குசம்பன் என்னும் அரக்கன் இவளைத் எது. பற்களுறு தியும் கூர்மை புமுள்ளவை, தூக்கிக்கொண்டு சென்று பா தாளத் திருத் இதின் பெண் ஒரு தடவைக்கு ஏறக் தினன். இவ்வகை பாதாளத்தில் சென் குறைய (2)) முட்டைகள் மணலிலிடும். றிருந்த இவளை வத்சந்திரன் கண்டு அரக் இவை சூரிய வெப்பத்தால் பொரிந்தவுடன் கனைக் கொன்று மீட்டு இவளையும் மணம் கடலிற் செல்லும். யானையையும் நீரில் புரிந் தனன், வத்சந்திரனைக் காண்க பிடிக்கத்தக்க வன்மையுள்ளது முதிரம் குமணன்மலை (புற, நா.) 2. இது, பல்லியினத்தில் பெரியது. முதுகாஞ்சி மேலாய்வரும் பொருளைத் இது நீரில் வாழும் பிராணி. பெரிய நீர் தக்கபடி அறிவித்து நிலை நில்லாமையை நிலைகளிவிருப்பது. இது எட்டடி முதல் முறைப்படச் சொல்லிய துறை, (பு. வெ (30) அடி வரையில் நீண்டிருக்கும். இது பொது.) நீரிலும் நிலத்திலும் வசிக்கும் பிராணி. முதுகுருகு - முதற் சங்கத்தவர் இயற்றிய இதற்கு நீரில் அதிகபலம் உண்டு. யானை தமிழ் நூல். யையும் இழுக்கத்தக்க வலியுண்டு. இதன் முதுகூற்றனர் - இவர் உறையூர் முதுகூற்ற மேற் றோல் வலுத்த செதிள்களைப் பெற் னாரெனவும் முதுகூத்தனாரெனவும் கூறப் றி நக்கும். துப்பாக்கிக் குண்டிற்கும் அசை படுவர். சோழன் போர்வைக் கோப்பெரு யாது இது (100) வயதிற்கு அதிகம் நற்கள்ளியின் தந்தையாகிய வீரை வேண் ஜீவிக்கிறதென்பர். அமெரிகாதேச முத மான் வெளியன் தித்தனைப் புகழ்ந்து பாடி லைக்குப் பற்கள் வெளியில் தோன்றுகிற விருத்தலானே அவன் காலத்தினராகக் கரு தில்லை. இவ்வகுப்பில் மூக்கு நீண்ட தப்படுகிறார். (நற். டு அ) சோழரது உறை முதலைகளு முண்டென்பர். இவை கல் யூரையும் காவிரியையும் பாராட்டிக் கூறி கை யமுனை முத் நதிகளிலிருக்கின் யுளார் அகம் (கஙஎ). பெரும்பாலும், பாலை மன இவற்றின் மூக்கு உடம்பின் நீளத் யையும், சிறுபான்மை குறிஞ்சியையும், தில் மூன்றிலொருபாகம் நீண்டு பற்கள் நெய்தலையும், சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். நிறைந்து இருக்கும். இவர்கூறிய 'குறைநயப்பு. நுண்ணுணர்வி முதற்குறிப்பு மொழி - இது குறிப்பில் ஒன்று னோரை மகிழப்பண்ணும் தன்மையது. இது முதற் செய்யுளின் முதல் நூலுக் (நற் உ அ). இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கிட்டு வழங்குவது. இரண்டு பாடல்களும, குறுந்தொகையில் முதற்சங்கம் - இது மதுரையில் தமிழ் வளர் நாலும், அகத்தில் இரண்டும், புறத்தில் ஒன் ந்த இடம். இதில் சிவமூர்த்தி, குமா றும், திருவள்ளுவமாலையில் ஒன்றுமாகப் வேள், அகத்தியர், முரிஞ்சியூர் முடிநாகரா பத்துப் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. யர், குபோன் இவர்கள் முதலாக செக)-ன் முதுகெலும்பில்லாப் பிராணிகள் - நத் மா இருந்து தமிழ் ஆராய்ந்தனர். இவர் தை, சங்கு, சிப்பி. பொருத்துடம்புள் களை யுள்ளிட்டு (சசசக) -ன்மர் பாடினர் குளலி, வண்டு, சிலந்தி, இவர்கள் பாடிய நூல்கள் : எத்துணை வளையங்களுள்ளவை புழு சில நக்ஷத்ர யோ பரிபாடல், முதுநாரை, முதுகுருகு, மீன் போன்றவை, பவளக்கொடி, கடற் களரியாவிரை ; இச்சங்கம் (சச0) வரு பஞ்சு முதலியன. ளவை. உடல்
முதலெழுத்துக்கள் 1828 முதுகெலும்பில்லாப் பிராணிகள் திருக்கச்சூருக்கு வடக்கிலுள்ளது . ( திருச் ஷம் இருந்தது . இச்சங்க மிருத்தியவர் கச்சூர் சாசனம் . ) காய்சின வழுதி முதல் கடுங்கோன் மாறன் முதலெழத்துக்கள் இது தமிழ்ப் பாஷை கடைசியாக ( அக ) -ன்மர் . அவருள் கவி க்கு முதலாகவுள்ள எழுத்துக்கள் . அவை பாடியவர் ( ) பாண்டியர் . இச்சங்கமிரு உயிர் ( சக ) மெய் ( கஅ ) ஆக ( கூ 0 ) . ( என் . ) ந்த மதுரை கடலாற் கொள்ளப்பட்டது . முதலை - 1. இது நீர் வாழ்வனவற்றிற் சே முதனிலை - வினைச்சொற்கு முதலாய் நிற் ர்ந்தது . இது பல்லியின த்தை யொத்தது . கும் தனிவினைப்பெயர் . ( நன் . ) அச்சாதியிற் பெரியது . இது ( 25 ) அடிக்கு முதனூல் இறைவனால் ஆன்மாக்கள் பொ மேவிருக்கும் . இதன் மேற்றோல் செதின் ருட்டு அருளிச்செய்யப்பட்ட வேதாகமங் களைப் பெற்ற தாய்த் துப்பாக்கிக்கும் அசை கள் . ( நன் - பா . ) யாததாகும் . கண்கள் சிறியவை . முகம் முதாவதி விரேதன் குமரி . இவள் ஒரு நீண்டது நாக்கு வாயுடன் ஒட்டியிருக்கும் முறை வனம் பார்க்கச் சென்றிருக்கையில் கால்கள் குட்டை வால் மிகப் பலமுள் குசம்பன் என்னும் அரக்கன் இவளைத் எது . பற்களுறு தியும் கூர்மை புமுள்ளவை தூக்கிக்கொண்டு சென்று பா தாளத் திருத் இதின் பெண் ஒரு தடவைக்கு ஏறக் தினன் . இவ்வகை பாதாளத்தில் சென் குறைய ( 2 ) ) முட்டைகள் மணலிலிடும் . றிருந்த இவளை வத்சந்திரன் கண்டு அரக் இவை சூரிய வெப்பத்தால் பொரிந்தவுடன் கனைக் கொன்று மீட்டு இவளையும் மணம் கடலிற் செல்லும் . யானையையும் நீரில் புரிந் தனன் வத்சந்திரனைக் காண்க பிடிக்கத்தக்க வன்மையுள்ளது முதிரம் குமணன்மலை ( புற நா . ) 2. இது பல்லியினத்தில் பெரியது . முதுகாஞ்சி மேலாய்வரும் பொருளைத் இது நீரில் வாழும் பிராணி . பெரிய நீர் தக்கபடி அறிவித்து நிலை நில்லாமையை நிலைகளிவிருப்பது . இது எட்டடி முதல் முறைப்படச் சொல்லிய துறை ( பு . வெ ( 30 ) அடி வரையில் நீண்டிருக்கும் . இது பொது . ) நீரிலும் நிலத்திலும் வசிக்கும் பிராணி . முதுகுருகு - முதற் சங்கத்தவர் இயற்றிய இதற்கு நீரில் அதிகபலம் உண்டு . யானை தமிழ் நூல் . யையும் இழுக்கத்தக்க வலியுண்டு . இதன் முதுகூற்றனர் - இவர் உறையூர் முதுகூற்ற மேற் றோல் வலுத்த செதிள்களைப் பெற் னாரெனவும் முதுகூத்தனாரெனவும் கூறப் றி நக்கும் . துப்பாக்கிக் குண்டிற்கும் அசை படுவர் . சோழன் போர்வைக் கோப்பெரு யாது இது ( 100 ) வயதிற்கு அதிகம் நற்கள்ளியின் தந்தையாகிய வீரை வேண் ஜீவிக்கிறதென்பர் . அமெரிகாதேச முத மான் வெளியன் தித்தனைப் புகழ்ந்து பாடி லைக்குப் பற்கள் வெளியில் தோன்றுகிற விருத்தலானே அவன் காலத்தினராகக் கரு தில்லை . இவ்வகுப்பில் மூக்கு நீண்ட தப்படுகிறார் . ( நற் . டு ) சோழரது உறை முதலைகளு முண்டென்பர் . இவை கல் யூரையும் காவிரியையும் பாராட்டிக் கூறி கை யமுனை முத் நதிகளிலிருக்கின் யுளார் அகம் ( கஙஎ ) . பெரும்பாலும் பாலை மன இவற்றின் மூக்கு உடம்பின் நீளத் யையும் சிறுபான்மை குறிஞ்சியையும் தில் மூன்றிலொருபாகம் நீண்டு பற்கள் நெய்தலையும் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . நிறைந்து இருக்கும் . இவர்கூறிய ' குறைநயப்பு . நுண்ணுணர்வி முதற்குறிப்பு மொழி - இது குறிப்பில் ஒன்று னோரை மகிழப்பண்ணும் தன்மையது . இது முதற் செய்யுளின் முதல் நூலுக் ( நற் ) . இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கிட்டு வழங்குவது . இரண்டு பாடல்களும குறுந்தொகையில் முதற்சங்கம் - இது மதுரையில் தமிழ் வளர் நாலும் அகத்தில் இரண்டும் புறத்தில் ஒன் ந்த இடம் . இதில் சிவமூர்த்தி குமா றும் திருவள்ளுவமாலையில் ஒன்றுமாகப் வேள் அகத்தியர் முரிஞ்சியூர் முடிநாகரா பத்துப் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . யர் குபோன் இவர்கள் முதலாக செக ) -ன் முதுகெலும்பில்லாப் பிராணிகள் - நத் மா இருந்து தமிழ் ஆராய்ந்தனர் . இவர் தை சங்கு சிப்பி . பொருத்துடம்புள் களை யுள்ளிட்டு ( சசசக ) -ன்மர் பாடினர் குளலி வண்டு சிலந்தி இவர்கள் பாடிய நூல்கள் : எத்துணை வளையங்களுள்ளவை புழு சில நக்ஷத்ர யோ பரிபாடல் முதுநாரை முதுகுருகு மீன் போன்றவை பவளக்கொடி கடற் களரியாவிரை ; இச்சங்கம் ( சச 0 ) வரு பஞ்சு முதலியன . ளவை . உடல்