அபிதான சிந்தாமணி

முசுண்டிச் சவுண்டையர் 1826 முடத்திருமாறன் தவன். இவன் ஒருமுறை வேட்டைமேற் போது ஒரு கன்னிசைவந்து வணங்கினள். சென்று திரும்புகையில் படுத்திருந்த வேதி அவளை அடியவர் தீர்க்காயள் உள்ளவளாக யன் ஒருவன் மீது இவன் ஏறியிருந்த குதி வாழ்த்தினர். சிலநாள் பொறுத்து அந்த ரை காலை வைத்துக் கொல்ல, அரசனைப் வாழ்த்தடைந்த கன்னிகை யிறக்கத் தாய் பிரமகத்தி பற்ற அரசன் சிவபூசை செய்து தர்தையர் இருவரும் அக் கன்னிகையைச் போக்கிக் கொண்டனன், தேவேந்திரன் சவுண்டையரிடம் கொண்டுவந்சனர். ஐயர் முதலியவர் வேண்டுகோளால் குமாரக்கட அவள் பேரிட்டழைக்க அவள் உயிருடன் வுள் வருந் துணையும் தெய்வ உலகத்தைக் எழுந்தனள். இவர் ஒரு காலத்துத் தவரா காத்தித் தேவர் என்னவரம் வேண்டும் ஜர் என்பவர் இறந்து போக அவரை எடுத் என்ன, நான் அதிகச் சோர்வடைந்தேன், துச் செல்வாரை வாள் கொண்டு வெருட்டி அது தீர உறங்கவேண்டும் என்று கேட்ட இறந்த அவரை இறங்கி வரச்செய்தனர். னன் தேவர் அந்தப்படி அருளிச்செய்து இவ்வற்புதங் கண்ட சமணர் பொறாது உன்னை இடையில் எழுப்பினவன் சாம்ப கோணியாற் பொய்யுருச் செய்து ஐயர் சாய் இறக்கவென்று வாந்தந்து இருக்கை இருந்த மடத்தின வழி தூக்கிவரச் சவுண் சென்றனர். இவன் தன்னை யாரும் தொந் டையர் கண்டு அவ்வுருவிற்கு உயிர் தந்து தரை செய்யாவி தம் ஒரு மலைக்குகையில் அரசன் சொற்படி பலநாட்களுக்கு முன்னி தனித்து உறங்குகையில் கண்ணனைக் கால ருந்த எருதுகளையும் எழுப்பினர். யவான் துரத்த, கண்ணன் பயந்தவர்போல் முசை- தேவபாகன் இரண்டாம் பாரி, இவள் ஒட்டங்காட்டி இவன் உறங்கும் குகையி குமாரர் சித்ரகேது, பிரகத் லன். னுள் புகக் காலயவானும் பின் தொடர்ந்து முஞ்சபிரஷ்டம் - இமயத்திலுள்ள ஒரு ஆல புகுந்து அவ்விடம் உறங்கும் முசுகுந்தனைக் மரத்தடி. இராமர் இவ்விடத்தில் சடை கண்ணனென்று அறைந் தனன். முசுகுந் தரிக்கும்படி ஆஞ்ஞாபித்தார். ஆதலால் தன் விழித்து நோக்கக் காலயவான் சாம்ப இது இப்பெயரடைந்தது. ராயினன். பின் கிருஷ்ணமூர்த்தி தரிசனம் முஞ்சன் போஜனுக்குச் சிறிய தந்தை. தந்து பதரிகாச்சிரமம் போகக் கட்டளை மூஞ்சிகேசழநி - சுகந்தமுரிவரைக் காண்க. விட்டனர். இவன் அரசாட்சியில் (42) முஞ்சுவந்தம் ஒரு பர்வதம். இதில் சிவ வருஷம் மழையிலாதிருக்க இவன் பூமி மூர்த்தி யெழுந் தருளியிருந்து ஆன்மாக் யைக் கண்டித்து ஊற்றுண்டாக்கிப் பயிர்க களுக்கு அநுக்கிரகிப்பர். இம்மலையிலிரு ளைச் செழிப்பித்தான். விருத்தகார்க்கரால் து பொற்பாளங்கள் கொணர்ந்து மருத்து இருபத்தெட்டாவது சதுர் யுகத்தில் நாராய மகாராஜன் யாகம் நிறைவேற்றினன். ணப் பிரத்தியக்ஷம் கிடைக்குமெனக் கேள் முடங்கிக் கிடந்த நெடுஞ்சோலாதன் - கடைச் வியுற்றவன். இவன் தன் குமாரனுக்குப் சங்கமருவிய புலவன். (அக. நா.) பட்டமளித்துக் கந்தமாதனத்தில் தவமியற் முடத்தாமக் கண்ணியார் - சோழன் பெரு றினன். மாந்தாதாவின் குமாரன் எனவும் வளத்தானையும், பொருநராற்றுப் படை கூறுவர். யால் கரிகாற் சோழனையும் பாடிப் பரிசு 2. ஒரு இருடி. பெற்றவர். முசுண்டிச் சவுண்டையர் - முசுண்டியெனுங் முடத்திருமாறன் - 1. இம் முடத்திருமாத கிராமத்தில் இருந்த வீரசைவர். இவர் னார் இடைச்சங்கத் திறுதியிற் பாண்டி வசவதேவரின் புகழைக்கேட்டுக் காண நாட்டை அரசாட்சி புரிந்தவர். இவர் விரும்பிச்சென்று எட்டிக்கனி பழுத்திருக் காலத்துச் சங்கமிருந்த கபாடபுரம் கடல் கக்கண்டு சிவமூர்த்திக்கு நிவேதித்து அதை கொள்ளப்பட்டுச் சங்கமழிந்து போதலும், அடியவர்களுக்குத் தந்து வசவரோடு இருக் உடனே இப்பொழுதுள்ள மதுரையிற் கையில், ஒரு சிவனடியவர் தமது வீட்டில் கடைச்சங்கத்தை நிலை நிறுத்தினவராவர். நடக்கும் கலியாணத்திற்கு எழுந்தருள இதனை இறையனார் களவியற்கு உரை வேண்டினர். அடியவர் உடன்பட்டுச் செல் செய்த நக்கீரர் முகவுரையாலும், சிலப்பதி லும் வழியில் ஆறு வெள்ளங்கொண்டு வழி காரத்தின் உரைப்பாயிரத்திற்கு மேற்கோ தடையானது கண்டு, அதைத் தமது கைக ளாகக் காட்டப்பட்ட 'வேங்கடங்குமரி' ளால் துணித்து இருபிளவாக்கி மறுகரை என்ற அகவலாலுமுணர்க. இவர் பாண்டி யடைர்து ஊரின் வீதியடைந்தனர். அப் யர் மாபினர், பாலையையும், குறிஞ்சியை
முசுண்டிச் சவுண்டையர் 1826 முடத்திருமாறன் தவன் . இவன் ஒருமுறை வேட்டைமேற் போது ஒரு கன்னிசைவந்து வணங்கினள் . சென்று திரும்புகையில் படுத்திருந்த வேதி அவளை அடியவர் தீர்க்காயள் உள்ளவளாக யன் ஒருவன் மீது இவன் ஏறியிருந்த குதி வாழ்த்தினர் . சிலநாள் பொறுத்து அந்த ரை காலை வைத்துக் கொல்ல அரசனைப் வாழ்த்தடைந்த கன்னிகை யிறக்கத் தாய் பிரமகத்தி பற்ற அரசன் சிவபூசை செய்து தர்தையர் இருவரும் அக் கன்னிகையைச் போக்கிக் கொண்டனன் தேவேந்திரன் சவுண்டையரிடம் கொண்டுவந்சனர் . ஐயர் முதலியவர் வேண்டுகோளால் குமாரக்கட அவள் பேரிட்டழைக்க அவள் உயிருடன் வுள் வருந் துணையும் தெய்வ உலகத்தைக் எழுந்தனள் . இவர் ஒரு காலத்துத் தவரா காத்தித் தேவர் என்னவரம் வேண்டும் ஜர் என்பவர் இறந்து போக அவரை எடுத் என்ன நான் அதிகச் சோர்வடைந்தேன் துச் செல்வாரை வாள் கொண்டு வெருட்டி அது தீர உறங்கவேண்டும் என்று கேட்ட இறந்த அவரை இறங்கி வரச்செய்தனர் . னன் தேவர் அந்தப்படி அருளிச்செய்து இவ்வற்புதங் கண்ட சமணர் பொறாது உன்னை இடையில் எழுப்பினவன் சாம்ப கோணியாற் பொய்யுருச் செய்து ஐயர் சாய் இறக்கவென்று வாந்தந்து இருக்கை இருந்த மடத்தின வழி தூக்கிவரச் சவுண் சென்றனர் . இவன் தன்னை யாரும் தொந் டையர் கண்டு அவ்வுருவிற்கு உயிர் தந்து தரை செய்யாவி தம் ஒரு மலைக்குகையில் அரசன் சொற்படி பலநாட்களுக்கு முன்னி தனித்து உறங்குகையில் கண்ணனைக் கால ருந்த எருதுகளையும் எழுப்பினர் . யவான் துரத்த கண்ணன் பயந்தவர்போல் முசை- தேவபாகன் இரண்டாம் பாரி இவள் ஒட்டங்காட்டி இவன் உறங்கும் குகையி குமாரர் சித்ரகேது பிரகத் லன் . னுள் புகக் காலயவானும் பின் தொடர்ந்து முஞ்சபிரஷ்டம் - இமயத்திலுள்ள ஒரு ஆல புகுந்து அவ்விடம் உறங்கும் முசுகுந்தனைக் மரத்தடி . இராமர் இவ்விடத்தில் சடை கண்ணனென்று அறைந் தனன் . முசுகுந் தரிக்கும்படி ஆஞ்ஞாபித்தார் . ஆதலால் தன் விழித்து நோக்கக் காலயவான் சாம்ப இது இப்பெயரடைந்தது . ராயினன் . பின் கிருஷ்ணமூர்த்தி தரிசனம் முஞ்சன் போஜனுக்குச் சிறிய தந்தை . தந்து பதரிகாச்சிரமம் போகக் கட்டளை மூஞ்சிகேசழநி - சுகந்தமுரிவரைக் காண்க . விட்டனர் . இவன் அரசாட்சியில் ( 42 ) முஞ்சுவந்தம் ஒரு பர்வதம் . இதில் சிவ வருஷம் மழையிலாதிருக்க இவன் பூமி மூர்த்தி யெழுந் தருளியிருந்து ஆன்மாக் யைக் கண்டித்து ஊற்றுண்டாக்கிப் பயிர்க களுக்கு அநுக்கிரகிப்பர் . இம்மலையிலிரு ளைச் செழிப்பித்தான் . விருத்தகார்க்கரால் து பொற்பாளங்கள் கொணர்ந்து மருத்து இருபத்தெட்டாவது சதுர் யுகத்தில் நாராய மகாராஜன் யாகம் நிறைவேற்றினன் . ணப் பிரத்தியக்ஷம் கிடைக்குமெனக் கேள் முடங்கிக் கிடந்த நெடுஞ்சோலாதன் - கடைச் வியுற்றவன் . இவன் தன் குமாரனுக்குப் சங்கமருவிய புலவன் . ( அக . நா . ) பட்டமளித்துக் கந்தமாதனத்தில் தவமியற் முடத்தாமக் கண்ணியார் - சோழன் பெரு றினன் . மாந்தாதாவின் குமாரன் எனவும் வளத்தானையும் பொருநராற்றுப் படை கூறுவர் . யால் கரிகாற் சோழனையும் பாடிப் பரிசு 2. ஒரு இருடி . பெற்றவர் . முசுண்டிச் சவுண்டையர் - முசுண்டியெனுங் முடத்திருமாறன் - 1. இம் முடத்திருமாத கிராமத்தில் இருந்த வீரசைவர் . இவர் னார் இடைச்சங்கத் திறுதியிற் பாண்டி வசவதேவரின் புகழைக்கேட்டுக் காண நாட்டை அரசாட்சி புரிந்தவர் . இவர் விரும்பிச்சென்று எட்டிக்கனி பழுத்திருக் காலத்துச் சங்கமிருந்த கபாடபுரம் கடல் கக்கண்டு சிவமூர்த்திக்கு நிவேதித்து அதை கொள்ளப்பட்டுச் சங்கமழிந்து போதலும் அடியவர்களுக்குத் தந்து வசவரோடு இருக் உடனே இப்பொழுதுள்ள மதுரையிற் கையில் ஒரு சிவனடியவர் தமது வீட்டில் கடைச்சங்கத்தை நிலை நிறுத்தினவராவர் . நடக்கும் கலியாணத்திற்கு எழுந்தருள இதனை இறையனார் களவியற்கு உரை வேண்டினர் . அடியவர் உடன்பட்டுச் செல் செய்த நக்கீரர் முகவுரையாலும் சிலப்பதி லும் வழியில் ஆறு வெள்ளங்கொண்டு வழி காரத்தின் உரைப்பாயிரத்திற்கு மேற்கோ தடையானது கண்டு அதைத் தமது கைக ளாகக் காட்டப்பட்ட ' வேங்கடங்குமரி ' ளால் துணித்து இருபிளவாக்கி மறுகரை என்ற அகவலாலுமுணர்க . இவர் பாண்டி யடைர்து ஊரின் வீதியடைந்தனர் . அப் யர் மாபினர் பாலையையும் குறிஞ்சியை