அபிதான சிந்தாமணி

முகலிங்கம் 1825 முசுகுந்தன் முகலிங்கம் - ஆட்ய, அநாட்ய, ஸுரேட்ய, முக்கிரந்தி - பிரமக்கிரந்தி, விஷ்ணுக்கிரந்தி, சர்வ சமலக்ஷணங் கொண்ட சிவலிங்கம். ருத்திரக் கிரந்தி, இவற்றை முக்கட் முகுந்த தேவராயன் - ஒரு வைணவராசன். டென்றுங்கூறுவர். (தருமர்.) இவன் சமத்தான வித்துவான்களைச் சட முசலன் - விசுவாமித்திர புத்திரன். (பா. கோபாசார்யர், நடா தூரம்மாள் சொற்படி அது.) வென்றார். முசிதந்தம் - 1. சூரியன் சங்கு. முதந்த நிதி -- நவநிதிகளில் ஒன்று. 2, குபேரன் வில், முதந்தை - சவிமுகிவர் பத்தினி. இவள் முசிரி - இதனை முரசீபத்தனம் என்னும் வால் உருக்குமாங்க தனிடத்து ஆசைகொண்டு மீகி ராமாயணம். இது மேற்கடற்கரையி தன் எண்ணத்தை அவனுக்குத் தெரிவிக்க லுள்ள பட்டணம். இது முற்காலத்திலே உருக்கு மாங்கதன் மறுத்தனன். சுள்ளி என்னும் பேரியாறு கலக்குமிடத்து மறுத்ததால் இவள் இவனையே எண்ணி இருந்த பட்டண முற்காலத்து யவனர் விகாரங்கொண் டிருக்கையில் இந்திரன் முதலியோர் மிளகு முதலிய சரக்கு -ளை உருக்குமாங் தன் உருக்கொண்டு இவளி மேனாட்டிற்குக் கொண்டு புகும் துறைமுகம் டம் புணர்ந்தனன். அதனால் இவளிடம் எனத் தாலமி முதலிய யவன யாத்திரிச கிருச்சமதர் எனும் இருடி பிறந்தனர். இக் ரால் புகழப்பட்ட சேரரது தலைநகரத் கிருச்சமதர் தம குத் தக்கபருவம் வந்து ஒரு தொன்று இதனை மரீசிபத்தன மென்பர் நாள் சூரன் என்னும் அரசனது சிரார்த்த வராக மிகிரர் காரியத்திற்குச் சென்று அவ்விடம் தம் முசிறி ஆசிரியர் நீலகண்டனர் - மாதளவு மிடம் வாதிட்ட அத்திரியை வாதத்தில் னார் இளநாகரிடம் பொருளிலக்கணம் வென்றனர். தோற்ற அத்திரி நீ கேட்டவர். அரச புத்திரன் என்று இழித்துக்கூற கிருச்சம முசுகுந்தன் - 1. இவன் இதற்கு முன் பிறப் தர் தாயை வினவி உண்மை யுணர்ந்து பில் வி தூமன் என்னும் சாந்தருவனாவான். தாயை இலந்தை மரமாகச் சபித்தனர். இவன் மறுபிறப்பில் முசு (குரங்கு) ஆய் சாபமேற்ற முகுந்தை என்னைச் சபித்தமை கைலைச் சாரலில் சிவமூர்த்தி ஒரு வில்வ யால் உனக்குக் கொடிய புத்திரன் பிறக்க விருக்ஷத்தடியில் எழுந்தருளியிருக்கையில் எனச் சபித்தனள். அச்சாபம் பெற்ற அவ்வில்வ விருக்ஷத்தின் மீதிருந்து வில் கிருச்சமதர் நீங்கிக் கடுந்தவஞ் செய்து விழிக் வத்தைப் பரித்து அருச்சித் தனன். கையில் அந்தவிழிப்பில் பலி பிறந்தனன். னால் சிவபெருமான் கருணைக்கண் சாத்த முகூர்த்தை -- தருமப் பிரசாபதியின் தேவி. முன்னைய அறிவு தோன்றித் துதித்துச் சிவாஞ்ஞையால் மறுபிறப்பில் சூர்யவம் முகையலூர் - இது சோழ மண்டலத்தி வள்ளதோர் ஊர், (புற, நா.) சத்தில் திலீபன் என்பவனுக்கும் மங்கல வதிக்கும் குமாரனாயுதித்து விசித்திர முகையலூர்ச் சிறு கருந்தும்பியார் - கடைச் வதியை மணந்து வசிட்டரிடம் கந்தவிர சங்கத்துப் புலவ பூள் ஒருவர், (திருவள் தம் கேட்டு அநுட்டித்து வலனைக்கொல்ல ளுவமாலை) இந்திரனுக்கு உதவி புரிந்து இந்திரன், முக்கல் ஆசான் நல்வெள்ளையார் பூசித்திருந்த சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியை கல் - ஒரூர். ஆசான் என்றதனால் அந்தண அவன் தாப்பெற்றுத் தரிசித்த தருவாயில் ராவார். இவர் நெய்தலைச் சிறப்பித்துப் அது விஷ்ணு பூசித்த மூர்த்தி யல்லாமை பாடியுள்ளார். ஆங்கு உள்ளுரை கூறி பது கண்டு இந்திரனைக் கேட்க, ஐந்து முறை ஆராயத்தக்கது. இவர் பாடியது (நற்றிணை இந்திரன் ஐந்து மூர்த்தங்கள் தாம் எஉ ம் பாட்டு.) பெற்று அவற்றை மறுத்துக் கடைசியில் முக்காவல்நாட்டு ஆழர்மல்லன் இவன் இந்திரன் தனக்கு உயிருக் கொப்பாய் உறையூரிலிருந்த சோழனாகிய தித்தன் நினைத்திருந்த மூர்த்தியைத் தாப்பெற்றுத் மகன். இவன் மற்போரிற் சிறந்தவன். திருவாரூரில் பிரதிட்டித்து மற்ற ஆறு சோழன் போர்வைக்கோப் பெருநற்கிள் சிவமூர்த்தங்களை அந்தப்படி திருமறைக் ளியார் பொருது கொல்லப்பட்டவன். சாத் காடு, நாகப்பட்டினம், திருநள்ளாறு, திருக் தந்தையரால் பாடல் பெற்றவன். (புற காறாயல், திருவாய்மூர், திருக்குவளை முத நானூறு.) லிய தலங்களில் பிரதிட்டை செய்து
முகலிங்கம் 1825 முசுகுந்தன் முகலிங்கம் - ஆட்ய அநாட்ய ஸுரேட்ய முக்கிரந்தி - பிரமக்கிரந்தி விஷ்ணுக்கிரந்தி சர்வ சமலக்ஷணங் கொண்ட சிவலிங்கம் . ருத்திரக் கிரந்தி இவற்றை முக்கட் முகுந்த தேவராயன் - ஒரு வைணவராசன் . டென்றுங்கூறுவர் . ( தருமர் . ) இவன் சமத்தான வித்துவான்களைச் சட முசலன் - விசுவாமித்திர புத்திரன் . ( பா . கோபாசார்யர் நடா தூரம்மாள் சொற்படி அது . ) வென்றார் . முசிதந்தம் - 1. சூரியன் சங்கு . முதந்த நிதி -- நவநிதிகளில் ஒன்று . 2 குபேரன் வில் முதந்தை - சவிமுகிவர் பத்தினி . இவள் முசிரி - இதனை முரசீபத்தனம் என்னும் வால் உருக்குமாங்க தனிடத்து ஆசைகொண்டு மீகி ராமாயணம் . இது மேற்கடற்கரையி தன் எண்ணத்தை அவனுக்குத் தெரிவிக்க லுள்ள பட்டணம் . இது முற்காலத்திலே உருக்கு மாங்கதன் மறுத்தனன் . சுள்ளி என்னும் பேரியாறு கலக்குமிடத்து மறுத்ததால் இவள் இவனையே எண்ணி இருந்த பட்டண முற்காலத்து யவனர் விகாரங்கொண் டிருக்கையில் இந்திரன் முதலியோர் மிளகு முதலிய சரக்கு -ளை உருக்குமாங் தன் உருக்கொண்டு இவளி மேனாட்டிற்குக் கொண்டு புகும் துறைமுகம் டம் புணர்ந்தனன் . அதனால் இவளிடம் எனத் தாலமி முதலிய யவன யாத்திரிச கிருச்சமதர் எனும் இருடி பிறந்தனர் . இக் ரால் புகழப்பட்ட சேரரது தலைநகரத் கிருச்சமதர் தம குத் தக்கபருவம் வந்து ஒரு தொன்று இதனை மரீசிபத்தன மென்பர் நாள் சூரன் என்னும் அரசனது சிரார்த்த வராக மிகிரர் காரியத்திற்குச் சென்று அவ்விடம் தம் முசிறி ஆசிரியர் நீலகண்டனர் - மாதளவு மிடம் வாதிட்ட அத்திரியை வாதத்தில் னார் இளநாகரிடம் பொருளிலக்கணம் வென்றனர் . தோற்ற அத்திரி நீ கேட்டவர் . அரச புத்திரன் என்று இழித்துக்கூற கிருச்சம முசுகுந்தன் - 1. இவன் இதற்கு முன் பிறப் தர் தாயை வினவி உண்மை யுணர்ந்து பில் வி தூமன் என்னும் சாந்தருவனாவான் . தாயை இலந்தை மரமாகச் சபித்தனர் . இவன் மறுபிறப்பில் முசு ( குரங்கு ) ஆய் சாபமேற்ற முகுந்தை என்னைச் சபித்தமை கைலைச் சாரலில் சிவமூர்த்தி ஒரு வில்வ யால் உனக்குக் கொடிய புத்திரன் பிறக்க விருக்ஷத்தடியில் எழுந்தருளியிருக்கையில் எனச் சபித்தனள் . அச்சாபம் பெற்ற அவ்வில்வ விருக்ஷத்தின் மீதிருந்து வில் கிருச்சமதர் நீங்கிக் கடுந்தவஞ் செய்து விழிக் வத்தைப் பரித்து அருச்சித் தனன் . கையில் அந்தவிழிப்பில் பலி பிறந்தனன் . னால் சிவபெருமான் கருணைக்கண் சாத்த முகூர்த்தை -- தருமப் பிரசாபதியின் தேவி . முன்னைய அறிவு தோன்றித் துதித்துச் சிவாஞ்ஞையால் மறுபிறப்பில் சூர்யவம் முகையலூர் - இது சோழ மண்டலத்தி வள்ளதோர் ஊர் ( புற நா . ) சத்தில் திலீபன் என்பவனுக்கும் மங்கல வதிக்கும் குமாரனாயுதித்து விசித்திர முகையலூர்ச் சிறு கருந்தும்பியார் - கடைச் வதியை மணந்து வசிட்டரிடம் கந்தவிர சங்கத்துப் புலவ பூள் ஒருவர் ( திருவள் தம் கேட்டு அநுட்டித்து வலனைக்கொல்ல ளுவமாலை ) இந்திரனுக்கு உதவி புரிந்து இந்திரன் முக்கல் ஆசான் நல்வெள்ளையார் பூசித்திருந்த சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியை கல் - ஒரூர் . ஆசான் என்றதனால் அந்தண அவன் தாப்பெற்றுத் தரிசித்த தருவாயில் ராவார் . இவர் நெய்தலைச் சிறப்பித்துப் அது விஷ்ணு பூசித்த மூர்த்தி யல்லாமை பாடியுள்ளார் . ஆங்கு உள்ளுரை கூறி பது கண்டு இந்திரனைக் கேட்க ஐந்து முறை ஆராயத்தக்கது . இவர் பாடியது ( நற்றிணை இந்திரன் ஐந்து மூர்த்தங்கள் தாம் எஉ ம் பாட்டு . ) பெற்று அவற்றை மறுத்துக் கடைசியில் முக்காவல்நாட்டு ஆழர்மல்லன் இவன் இந்திரன் தனக்கு உயிருக் கொப்பாய் உறையூரிலிருந்த சோழனாகிய தித்தன் நினைத்திருந்த மூர்த்தியைத் தாப்பெற்றுத் மகன் . இவன் மற்போரிற் சிறந்தவன் . திருவாரூரில் பிரதிட்டித்து மற்ற ஆறு சோழன் போர்வைக்கோப் பெருநற்கிள் சிவமூர்த்தங்களை அந்தப்படி திருமறைக் ளியார் பொருது கொல்லப்பட்டவன் . சாத் காடு நாகப்பட்டினம் திருநள்ளாறு திருக் தந்தையரால் பாடல் பெற்றவன் . ( புற காறாயல் திருவாய்மூர் திருக்குவளை முத நானூறு . ) லிய தலங்களில் பிரதிட்டை செய்து