அபிதான சிந்தாமணி

முகமன 1324 முகரோகங்கள் 5. எழு மோக்ஷலோகங்களும், எழுசா தம், திரச்சீனம் என்பன. இவற்றுள் கங்களும் உண்டு, புண்ணிய பாவங்கள் வருத்தமாற்றாது இருதோள் மேல் தலை தராசில் வைக்கப்பட்டு நிறுத்தறியப்படும. சாய்த்தல் அஞ்சிதம். தலைகுனிந்து 6. உலகமுழுதும் நஜீப் என்னும் விதிப் பார்த்தல் அதோமுகம். சம்மதித்தற்கு பிசகாசம் நடந்துவருகின்றது, ஆசசணக் அறிகுறியாக மேல் கீழ் தலையாட்டல் சிரமமான தீன் நான்கு விதப்படும் (க) ஆகம்பிசம். அதிசயத்தால் சிறிதாய்த் நமாஸ் செய்தல், 12) பிக்ஷாக்கிரமம், தலையாட்டல் பிரகம்பிதம். ஆசையால் (ங) உபவாசம், (ச) மெக்காயாத்திரை. மலர்ந்த முகமாய் ஒருவனை அழைத்தல் 1 ஒவ்வொரு மனி,னும் ஸ்நாநஞ்செ ஆலோவி தம். சிந்தையால் ஒரு தோள் ய்து ஒருநாளைக்கு ஐந் துமுறை மெக்காவை மேல் தலை சாய்த்தல் உலோபிதம், தலை நோக்கிய திசையாய்க், கிப்லாவைப் பார் யண்ணாந்து பார்த்தல் உத்வாகிதம், தியா த்து நமாஸ் செய்யவேண்டும். முகமத்தி னித்தல்போலத் கலை யசையாதிருத்தலே யர்கள் சிலர் 99-மணிக ளடங்கிய ஜெ | சமம். பூரித்த மகிழ்ச்சியால் மலர்ந்த முகம் மாலையை வைத்துக்கொண்டு முகமதின் காட்டல் சௌந்தரம், வேண்டாததற்கு (கக) விசேஷ காமக்களை ஜெபிப்பர், முகம் தி பராவிருத்தம். மதத் 2. தம் ஆஸ் தியில் அரைப்பாகத்தைத் தால் ஒருபுறம் சாய்ந்த தலையைச் சிறி தேவனுக்கு அர்ப்பணஞ் செய்தல்; மற்ற தாய்ச் சுற்றியாட்டல் பரிவாகிதம். நாணத் வைகளை உற்சா+த்துடன் தக்கவர்களுக்கு தால் தலை பாட்டலே திரச்சீன முகம், தானஞ் செய்தல், முகாசோணன் - கத்ரு குமானாகிய நாகன். 3. ரம்ஜான் மாதத்தில் குர் ஆன் வந்த முகரோகங்கள் மீன், எருமை மாமிசம், தாகையாலே அம்மாதம் முழுதும் பசற் பன்றி மாமிசம், சைத்திய வஸ்துகள், காலத்தில் எச்சிலையும் விழுங்காமல் உபவ முள்ளங்கிக்கிழங்கு, உளுத்தம்பருப்பு, சித்தல் வேண்டும். தயிர், பால், காடி, லவணவஸ்து, கரும்பு 4. இஸ்லாம் மதத்தன், மரணகாலத்திற் ரசம், காந்திய அன்னம், இவைகளை இடை குள் மெக்காயாத்திரை தவறாமல் செய் விடாது விசேஷமாக அகாலத்தில் புசித் தல்வேண்டும். முகமத்நபி மெக்காவிற்கு தலினாலும், ஒருபுறமாகப் படுத்தல், பல் வெள்ளிக்கிழமை போன தினால் சுக்கிர விளக்காதிருத்தல், ஜலத்தைக் கொப்பளி வாரத்தில் அதிகபக்தியுடன் தேவனைத் த்துக் கொப்பளித்து விசையாக உமிழ்தல், தியானிபபர். இவர்கள் குழந்தைகளுக்கு புகைபிடித்தல், வாந்தி செய்தல், விடாத கன்னத்து செய்வார்கள். நமாஸில் பாத் தலைநோய் இவைகளினால் முத்தோஷம் யா என்னும் தேவனுடைய ஸ்தோத்திரம் களும் அதிகரித்து முகத்திலுள்ள சத்த விசேஷமானது. மதுபானஞ் செய்யக் தாதுக்களிலும் பரவி அந்த அந்த இடம் கூடாது. கடவுளுக்கு அற்பிக்காத மாமி களில் சோகங்களைப் பிறப்பித்து சம் புசிக்கக்கூடாது. 73-பேதங்களுள்ள உதட்டில் (11) தாடைக்கு நடுவில் (1) முகமதியர்களில் ஒருவருக் கொருவர் தந்தத்தில் (10) தந்தமூல ரோகம் (13) வட்டி வாங்கல் கூடாது. முகமத் மதத்தி நாவில் (6) தாடைகளில் (8) தொண்டை னர் தவிர மற்றவர்களுக்கு மோக்ஷமில்லை யில் (15) முகமுற்றிலும் (8) ஆக (75)வித யென்பர். இமமதத்தவர்களில் ஆவியைச் ரோகங்களை உண்டாக்கும். முகத்தில் சேர்ந்தவர்கள் ஷியா என்றும், உண்டாகும் சோகம் (8). இது வாய்க்குள் பேகரைச் சேர்ந்தவர்கள் சுன்னி என் உண்டாகும் சோகம்; திரிதோஷங்களினால் றும் கூறப்படுவர். ஷியா மதத்தார் குர் வாய்க்குள் இரணத்தை உண்டாக்கி நாவி னை மாத்திரம் நம்புவார்கள். சுன்னிகள் னது ருசியை கெடுப்பது. அவை எட்டு குர் ஆனை யன்றி முகமத் கூறினவற்றை வகைப்படும். 1 வாதமுகபாக ரோகம், யும் நியாயமாகக் கொண்டு நடப்பர். 2. பித்தமுகபாக ரோகம், 3. சிலேஷ்ம முகமன்-சுக்ரீவன் அடைக்கலம் புகுந்த மலை முகபாக ரோசம், 4. திரிதோஷமுசபாக முகம்-(கச) அஞ்சிதம், அதோமுகம், ஆகம் ரோகம், 5. ரத்தமுகபாச ரோசம், 6. புத் பிதம், பிரகபிதம, ஆலோவிதம், உலோ தியாசிய ரோகம, 7. கண்டாற்புதரோகம், விதம், உத்வாகிதம், சமம், சௌந்தரம், 8. ஊர்த்துவ குதசோகம், ஆகசர்வமுக துதம், விதுதம், பராவிருத்தம், பரிவாகி ரோகம் எட்டு.
முகமன 1324 முகரோகங்கள் 5. எழு மோக்ஷலோகங்களும் எழுசா தம் திரச்சீனம் என்பன . இவற்றுள் கங்களும் உண்டு புண்ணிய பாவங்கள் வருத்தமாற்றாது இருதோள் மேல் தலை தராசில் வைக்கப்பட்டு நிறுத்தறியப்படும . சாய்த்தல் அஞ்சிதம் . தலைகுனிந்து 6. உலகமுழுதும் நஜீப் என்னும் விதிப் பார்த்தல் அதோமுகம் . சம்மதித்தற்கு பிசகாசம் நடந்துவருகின்றது ஆசசணக் அறிகுறியாக மேல் கீழ் தலையாட்டல் சிரமமான தீன் நான்கு விதப்படும் ( ) ஆகம்பிசம் . அதிசயத்தால் சிறிதாய்த் நமாஸ் செய்தல் 12 ) பிக்ஷாக்கிரமம் தலையாட்டல் பிரகம்பிதம் . ஆசையால் ( ) உபவாசம் ( ) மெக்காயாத்திரை . மலர்ந்த முகமாய் ஒருவனை அழைத்தல் 1 ஒவ்வொரு மனி னும் ஸ்நாநஞ்செ ஆலோவி தம் . சிந்தையால் ஒரு தோள் ய்து ஒருநாளைக்கு ஐந் துமுறை மெக்காவை மேல் தலை சாய்த்தல் உலோபிதம் தலை நோக்கிய திசையாய்க் கிப்லாவைப் பார் யண்ணாந்து பார்த்தல் உத்வாகிதம் தியா த்து நமாஸ் செய்யவேண்டும் . முகமத்தி னித்தல்போலத் கலை யசையாதிருத்தலே யர்கள் சிலர் 99 - மணிக ளடங்கிய ஜெ | சமம் . பூரித்த மகிழ்ச்சியால் மலர்ந்த முகம் மாலையை வைத்துக்கொண்டு முகமதின் காட்டல் சௌந்தரம் வேண்டாததற்கு ( கக ) விசேஷ காமக்களை ஜெபிப்பர் முகம் தி பராவிருத்தம் . மதத் 2. தம் ஆஸ் தியில் அரைப்பாகத்தைத் தால் ஒருபுறம் சாய்ந்த தலையைச் சிறி தேவனுக்கு அர்ப்பணஞ் செய்தல் ; மற்ற தாய்ச் சுற்றியாட்டல் பரிவாகிதம் . நாணத் வைகளை உற்சா + த்துடன் தக்கவர்களுக்கு தால் தலை பாட்டலே திரச்சீன முகம் தானஞ் செய்தல் முகாசோணன் - கத்ரு குமானாகிய நாகன் . 3. ரம்ஜான் மாதத்தில் குர் ஆன் வந்த முகரோகங்கள் மீன் எருமை மாமிசம் தாகையாலே அம்மாதம் முழுதும் பசற் பன்றி மாமிசம் சைத்திய வஸ்துகள் காலத்தில் எச்சிலையும் விழுங்காமல் உபவ முள்ளங்கிக்கிழங்கு உளுத்தம்பருப்பு சித்தல் வேண்டும் . தயிர் பால் காடி லவணவஸ்து கரும்பு 4. இஸ்லாம் மதத்தன் மரணகாலத்திற் ரசம் காந்திய அன்னம் இவைகளை இடை குள் மெக்காயாத்திரை தவறாமல் செய் விடாது விசேஷமாக அகாலத்தில் புசித் தல்வேண்டும் . முகமத்நபி மெக்காவிற்கு தலினாலும் ஒருபுறமாகப் படுத்தல் பல் வெள்ளிக்கிழமை போன தினால் சுக்கிர விளக்காதிருத்தல் ஜலத்தைக் கொப்பளி வாரத்தில் அதிகபக்தியுடன் தேவனைத் த்துக் கொப்பளித்து விசையாக உமிழ்தல் தியானிபபர் . இவர்கள் குழந்தைகளுக்கு புகைபிடித்தல் வாந்தி செய்தல் விடாத கன்னத்து செய்வார்கள் . நமாஸில் பாத் தலைநோய் இவைகளினால் முத்தோஷம் யா என்னும் தேவனுடைய ஸ்தோத்திரம் களும் அதிகரித்து முகத்திலுள்ள சத்த விசேஷமானது . மதுபானஞ் செய்யக் தாதுக்களிலும் பரவி அந்த அந்த இடம் கூடாது . கடவுளுக்கு அற்பிக்காத மாமி களில் சோகங்களைப் பிறப்பித்து சம் புசிக்கக்கூடாது . 73 - பேதங்களுள்ள உதட்டில் ( 11 ) தாடைக்கு நடுவில் ( 1 ) முகமதியர்களில் ஒருவருக் கொருவர் தந்தத்தில் ( 10 ) தந்தமூல ரோகம் ( 13 ) வட்டி வாங்கல் கூடாது . முகமத் மதத்தி நாவில் ( 6 ) தாடைகளில் ( 8 ) தொண்டை னர் தவிர மற்றவர்களுக்கு மோக்ஷமில்லை யில் ( 15 ) முகமுற்றிலும் ( 8 ) ஆக ( 75 ) வித யென்பர் . இமமதத்தவர்களில் ஆவியைச் ரோகங்களை உண்டாக்கும் . முகத்தில் சேர்ந்தவர்கள் ஷியா என்றும் உண்டாகும் சோகம் ( 8 ) . இது வாய்க்குள் பேகரைச் சேர்ந்தவர்கள் சுன்னி என் உண்டாகும் சோகம் ; திரிதோஷங்களினால் றும் கூறப்படுவர் . ஷியா மதத்தார் குர் வாய்க்குள் இரணத்தை உண்டாக்கி நாவி னை மாத்திரம் நம்புவார்கள் . சுன்னிகள் னது ருசியை கெடுப்பது . அவை எட்டு குர் ஆனை யன்றி முகமத் கூறினவற்றை வகைப்படும் . 1 வாதமுகபாக ரோகம் யும் நியாயமாகக் கொண்டு நடப்பர் . 2. பித்தமுகபாக ரோகம் 3. சிலேஷ்ம முகமன் - சுக்ரீவன் அடைக்கலம் புகுந்த மலை முகபாக ரோசம் 4. திரிதோஷமுசபாக முகம்- ( கச ) அஞ்சிதம் அதோமுகம் ஆகம் ரோகம் 5. ரத்தமுகபாச ரோசம் 6. புத் பிதம் பிரகபிதம ஆலோவிதம் உலோ தியாசிய ரோகம 7. கண்டாற்புதரோகம் விதம் உத்வாகிதம் சமம் சௌந்தரம் 8. ஊர்த்துவ குதசோகம் ஆகசர்வமுக துதம் விதுதம் பராவிருத்தம் பரிவாகி ரோகம் எட்டு .