அபிதான சிந்தாமணி

முகமத்நபி 1828 முகமதாபி ளின் சுவர்க்கானந்தமாயிருக்கிறது. இத் இரஹங்கள் 360 வரை காலக்கிரமத்திலே தகைய நம்பிக்கைகளுக்குரிய அனுஷ்டா அதற்குள் புகுந்து விட்டன. எனவே, னங்கள் ஐவகைப்படும். 1. ஏகதெய்வத் அவற்றையெல்லாம் அப்புறப்படுத்தி கே திற்கு இணையில்லையென்று கொண்டு, அவ் சுவரக் கொள்சை இறுதியாக நிலைதிரத் வொருவனையே அல்லும் பகலும் அனவா திச் சென்றவர் முஹம்மது நபியே தமும் இடைவிடாது வணங்கிவருதல் யாவார். இவருடைய சமாதிஸ்தலங்கூட மக் வேண்டும். ஏசுதெய்வத்திற்கு இணையாக கத்திலில்லை இவர் இறந்தபோது மதீனா வேனும், உறவாகவேனும், பிரதிநிதி விலேயே ஆயிஷாவின் இல்லத்தினும் ளே யாகவேனும் அவதாரமாகவேனும் ஒரு புதைக்கப்பட்டிருக்கிறார். மக்காவிற்கு வரும் இத்தரணியில் காணப்படுவ ஹஜ்ஜுக்கு செல்லும் முஸ்லிம் யாத்ரீகர் தில்லை, 2. ஆதலின், அவ்வொருவனையே கள் பெரும்பாலும் மதீனாவிற்கும் சென்று தியானித்துத் தினமும் ஐந்துவேளைத் கோரியையும் மரியாதையாகத் தாசனம தொழுகைகளைக் கடைப்பிடித்தல் வேண் செய்து வருகிறார்கள். டும். வேறெந்த இறந்தவரை நாடியோ முஸ்லிம்களுக்கு வியபசாரம், மதுபா உயிருள்ளவர்+ளைக் கோரியோ அல்லது னம், சூது, பொருதல், வட்டி வாங்கல் வேறு பிராணிகளையேனும் ஜடப்பொருள் கொடுக்கல், ஆதிய பாதகங்களெல்லாம் களையேனும் முன்னிட்டோ முஸ்லிம்கள் அடியோடு விலக்கப்பட் டிருக்கின்றன. தொழுது பிரார்த்தனை புரியமாட்டார்கள். (Contributed by au Isl mits ) 3. சுமார் 52 ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட முதலை இவர் மதக் கொள்கை - இம்மதத்தை யுடைய ஒவ்வோர் ஆணும் பெண்ணும் இஸ்லாம் மதம் என்று சொல்லுவதுண்டு. ஆண்டுக் கொருமுறை 100 க்கு 21 விகிதம் இஸ்லாம் என்றால் பக்தி என்று அர்த்தம். ஏழைவரிகொடுத்து உதவ வேண்டும். இத இவர்கள் வேதத்திற்குக் குர் ஆன் என்று னால் யாசகர்களைப் பெருக்கி வருவதென் பெயர். இது ஜிப்ரையில் மூலமாய்க் பது கருத்தன்று. 4. ஆண்டுக்கொருமுறை கிடைத்த தாகையால் இதை தேவவாக்யம் ஏமலான் மாதத்தில் அம்மாத முழுதும் என்பர். இந்த இஸ்லாம் மதத்தில் விசு முஸ்லிம் ஆண் பெண் வயோதிகர் சிறுவர் வசிக்கத் தகுந்த இமாம் என்றும், ஆசா அனைவரும் நோன்பு நோற்றல்வேண்டும், ணக்கிரமமான தீன் என்றும் இரண்டு வைகறைக்குப் பின் சூரியாஸ் தமனம் வரை பாகங்கள் உண்டு. இமாம் ஆறுவிதம், ஒன்றும் புசிக்காமலும், தாகத்துக்குத் அல்லா, (தேவனிருக்கின்றான்) தண்ணீரருந்தாமலும், மனைவியரை நெருங் தேவதூதர்களிருக்கின்றனர், கூ, வேதமி காமலும் இருப்பதே இந் நோன்பின் முக் ருக்கின்றது, - நபி புருஷர்களிருக்கின் கிய இலக்ஷணமாம். 5. போதிய முதலும், றார்கள், கு. இறந்த சரீரம் ஜீவித்து நியா துணையும், பலமும் உள்ளவர்கள் தங்கள் யத் தீர்ப்பை அடையும். ஆயுளிலேயே ஒரு முறை மக்காவிற்குச் 1. நிஜமான அல்லா என்னும் கடவுளைத் சென்று ஆங்குள்ள கஃபாவைத் தரிசித்து தவிர வேறொருவனில்லை. அல்லா ஹூ ஹஜ்ஜு செய்துவரவேண்டும். இந்தக் ராப் என்றும அவனுக்குப் பேருண்டு கஃபாவென்பது உள்ளே ஒன்றுமில்லாது நாற்புறச் சுவரையுடைய ஒரு வெறும் 2. ஜிப்ராயேல், மிகாயேல், அஸ்ரா கூடமேயாகும்; அதற்குள்ளே விக்கிரஹ யேல், இஸ்ரபேல், என்னும் தேவ தூதர் கள் உளர். ஹிப்லீஸ் என்னும் சைதான் மேனும், சித்தி மேனும், அல்லது வேறெ ந்த அடையாளமேனும் வைக்கப்பட இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு மனிதருடனும், வில்லை. பண்டைக் காலமுதலே ஏகேசு இரண்டு தூ தர்களிருந்து புண்ணிய பாவங் வரக் கொள்கைக்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட களை யெழுதிக்கொண்டிருப்பர். தேவாலயமென்று இது கருதப்படுகிறது. 3. தௌராத்து, ஜபூரு, இஞ்சிலு, குர் இப்ராஹீம் நபியும் (ஆப்ரஹாம் தீர்க்க ஆன் என்பன வேதபுத்தகங்கள். தரிசி) இஸ்மாயீல் நபியும் (இஸ்மவேல் 4. உஉச000 நபீக்க ளிருக்கின்றனர். தீர்க்க தரிசி) இவ் வாலயத்தைப் பழுது அவர்களில் ஆதாம், கோவா, ஆப்ரஹாம் பார்த்து எகேசுவரக் கொள்கையை நன்கு மோசே, இசா, முமத் என்பவர்கள் சிரே நிலைநாட்டிச் சென்றார்கள். பிறகும் விக் ஷ்டர்.
முகமத்நபி 1828 முகமதாபி ளின் சுவர்க்கானந்தமாயிருக்கிறது . இத் இரஹங்கள் 360 வரை காலக்கிரமத்திலே தகைய நம்பிக்கைகளுக்குரிய அனுஷ்டா அதற்குள் புகுந்து விட்டன . எனவே னங்கள் ஐவகைப்படும் . 1. ஏகதெய்வத் அவற்றையெல்லாம் அப்புறப்படுத்தி கே திற்கு இணையில்லையென்று கொண்டு அவ் சுவரக் கொள்சை இறுதியாக நிலைதிரத் வொருவனையே அல்லும் பகலும் அனவா திச் சென்றவர் முஹம்மது நபியே தமும் இடைவிடாது வணங்கிவருதல் யாவார் . இவருடைய சமாதிஸ்தலங்கூட மக் வேண்டும் . ஏசுதெய்வத்திற்கு இணையாக கத்திலில்லை இவர் இறந்தபோது மதீனா வேனும் உறவாகவேனும் பிரதிநிதி விலேயே ஆயிஷாவின் இல்லத்தினும் ளே யாகவேனும் அவதாரமாகவேனும் ஒரு புதைக்கப்பட்டிருக்கிறார் . மக்காவிற்கு வரும் இத்தரணியில் காணப்படுவ ஹஜ்ஜுக்கு செல்லும் முஸ்லிம் யாத்ரீகர் தில்லை 2. ஆதலின் அவ்வொருவனையே கள் பெரும்பாலும் மதீனாவிற்கும் சென்று தியானித்துத் தினமும் ஐந்துவேளைத் கோரியையும் மரியாதையாகத் தாசனம தொழுகைகளைக் கடைப்பிடித்தல் வேண் செய்து வருகிறார்கள் . டும் . வேறெந்த இறந்தவரை நாடியோ முஸ்லிம்களுக்கு வியபசாரம் மதுபா உயிருள்ளவர் + ளைக் கோரியோ அல்லது னம் சூது பொருதல் வட்டி வாங்கல் வேறு பிராணிகளையேனும் ஜடப்பொருள் கொடுக்கல் ஆதிய பாதகங்களெல்லாம் களையேனும் முன்னிட்டோ முஸ்லிம்கள் அடியோடு விலக்கப்பட் டிருக்கின்றன . தொழுது பிரார்த்தனை புரியமாட்டார்கள் . ( Contributed by au Isl mits ) 3. சுமார் 52 ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட முதலை இவர் மதக் கொள்கை - இம்மதத்தை யுடைய ஒவ்வோர் ஆணும் பெண்ணும் இஸ்லாம் மதம் என்று சொல்லுவதுண்டு . ஆண்டுக் கொருமுறை 100 க்கு 21 விகிதம் இஸ்லாம் என்றால் பக்தி என்று அர்த்தம் . ஏழைவரிகொடுத்து உதவ வேண்டும் . இத இவர்கள் வேதத்திற்குக் குர் ஆன் என்று னால் யாசகர்களைப் பெருக்கி வருவதென் பெயர் . இது ஜிப்ரையில் மூலமாய்க் பது கருத்தன்று . 4. ஆண்டுக்கொருமுறை கிடைத்த தாகையால் இதை தேவவாக்யம் ஏமலான் மாதத்தில் அம்மாத முழுதும் என்பர் . இந்த இஸ்லாம் மதத்தில் விசு முஸ்லிம் ஆண் பெண் வயோதிகர் சிறுவர் வசிக்கத் தகுந்த இமாம் என்றும் ஆசா அனைவரும் நோன்பு நோற்றல்வேண்டும் ணக்கிரமமான தீன் என்றும் இரண்டு வைகறைக்குப் பின் சூரியாஸ் தமனம் வரை பாகங்கள் உண்டு . இமாம் ஆறுவிதம் ஒன்றும் புசிக்காமலும் தாகத்துக்குத் அல்லா ( தேவனிருக்கின்றான் ) தண்ணீரருந்தாமலும் மனைவியரை நெருங் தேவதூதர்களிருக்கின்றனர் கூ வேதமி காமலும் இருப்பதே இந் நோன்பின் முக் ருக்கின்றது - நபி புருஷர்களிருக்கின் கிய இலக்ஷணமாம் . 5. போதிய முதலும் றார்கள் கு . இறந்த சரீரம் ஜீவித்து நியா துணையும் பலமும் உள்ளவர்கள் தங்கள் யத் தீர்ப்பை அடையும் . ஆயுளிலேயே ஒரு முறை மக்காவிற்குச் 1. நிஜமான அல்லா என்னும் கடவுளைத் சென்று ஆங்குள்ள கஃபாவைத் தரிசித்து தவிர வேறொருவனில்லை . அல்லா ஹூ ஹஜ்ஜு செய்துவரவேண்டும் . இந்தக் ராப் என்றும அவனுக்குப் பேருண்டு கஃபாவென்பது உள்ளே ஒன்றுமில்லாது நாற்புறச் சுவரையுடைய ஒரு வெறும் 2. ஜிப்ராயேல் மிகாயேல் அஸ்ரா கூடமேயாகும் ; அதற்குள்ளே விக்கிரஹ யேல் இஸ்ரபேல் என்னும் தேவ தூதர் கள் உளர் . ஹிப்லீஸ் என்னும் சைதான் மேனும் சித்தி மேனும் அல்லது வேறெ ந்த அடையாளமேனும் வைக்கப்பட இருக்கின்றது . ஒவ்வொரு மனிதருடனும் வில்லை . பண்டைக் காலமுதலே ஏகேசு இரண்டு தூ தர்களிருந்து புண்ணிய பாவங் வரக் கொள்கைக்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட களை யெழுதிக்கொண்டிருப்பர் . தேவாலயமென்று இது கருதப்படுகிறது . 3. தௌராத்து ஜபூரு இஞ்சிலு குர் இப்ராஹீம் நபியும் ( ஆப்ரஹாம் தீர்க்க ஆன் என்பன வேதபுத்தகங்கள் . தரிசி ) இஸ்மாயீல் நபியும் ( இஸ்மவேல் 4. உஉச 000 நபீக்க ளிருக்கின்றனர் . தீர்க்க தரிசி ) இவ் வாலயத்தைப் பழுது அவர்களில் ஆதாம் கோவா ஆப்ரஹாம் பார்த்து எகேசுவரக் கொள்கையை நன்கு மோசே இசா முமத் என்பவர்கள் சிரே நிலைநாட்டிச் சென்றார்கள் . பிறகும் விக் ஷ்டர் .