அபிதான சிந்தாமணி

ஆச்ரயவீனன் 122 ஆடல் ஒருவராற் பண்ணப்படாதிருக்கையினால், சாகிய வச்சிரதேகன், வச்சிரதந்தன், வரு இந்த எதுவில், பக்ஷமாயிருக்கிற பிரதா ணன், இரத்தகேசுரன் முதலிய பூ 5 னம், ஜீவன் ஈச்வரனிவர்களுக்குள்ளே டைத்தாய்த் தூண்கள் பெற்ற தாய், நிr) பிர தானம் அசித்தம் ஆகையினால் என்க, விளக்குகள் உளதாய், இடத்தூணிடத்தே ஆச்ரமவீனன் - இந்த வே துவிற்கு ஆகா உருவு திரையாகிய ஒருமுக எழினியும், சத்திற்பூப்போல, என்கிற திருட்டாந்தமா இரண்டு வலத்தூண்களிடத்தும் உருவு யிருக்கிற ஆகாசப் புஷ்பமில்லா தபடியால் திரையாகிய பொருமுக எழினியும், மேற் ஆச்ரயவீனன் என்ப, கட்டுத் திரையாகக் கரந்து வால் எழினி ஆச்ரயா சித்தன்-இது, தனக்கு மாறாக நிற் யும், சித்திரவி தானமு முடைய தாய்ச் சர். கிற வாதியின் கருத்தறிய எதுவிற்குப் திரன், குரு, அங்காரகரை அதிதேவதை பொருந்திய தர்மமில்லையாகிய ஏதுவைக் களாகப்பெற்ற வெண்மை, பொன்மை, காட்டல். அதாவது, சாங்கியன், பிரகிருதி செம்மை யென்னும் முத்துமாலைகள் யுண்டு விசுவம் பரிணாமி யாகையினால். தொங்கவிட்டதாய் இருப்பது. இந்த ஏதுவில், ஆச்ரயமாயிருக்கிற பிரதா ஆடல்- என்பது நிருத்தம், அது பதினொரு னம், தார்க்கிகனுக் கில்லாதபடியினால் வகை.- அல், கொட்டி, குடை, குடம், என்க. (சிவஞானசித்தியார்) பாண்டரங்கம், மல், துடி, கடையம், ஆச்லேஷசக்தி- கனபதார்த்த அணுக்களை பேடு, மரக்கால், பரவை என்பனவார் யும், திரவபதார்த்த அணுக்களையும் ஒன்று இவற்றுள் :- சேர்க்கும் சக்தி. ( idhesion). '(க) அல்லியம்- மாயவன் ஆடல் அதற்கு ஆச்வலாயனன்-ஆசுவலாயனனைக் காண்க. உறுப்பு ஆறாம். (2) கொட்டி விடை ஆஞ்சநேயன்-அஞ்சனை வயிற்றிலுதித்த யோன் ஆடல் அதற்கு உறுப்பு நான்காம் வன். அநுமனைக் காணக. (ந) தடை அறுமுகன் ஆடல் அதற்குறு ஆஞ்சிக்காஞ்சி - தலைவன் உயிரினை நீக்கின ப்பு நான்காம். (ச) தடம் கண்ண ன் ஆடல் அயிலாலே மனைக்கிழத்தி இனிய ஆவியை அதற்குறுப்பு ஐந்தாம். (ரு) பாண்டரங் ஒழிப்பது. (புறப்பொருள் வெண்பாமாலை) கம் சிவனிருத்தம் அதற்குறுப்பு ஆறாம். - 2. அன்பினையுடைய தன் கொழுக (சு) மல் விஷ்ணுவின் ஆடல் அதற்குறுப்பு னோடு செறிந்த நெருப்பிலே அழுந்தும் ஐந்தாம். (எ) துடி முருகன் ஆடல் அதற் காதலையுடைய மெத்தென்ற தன்மையாற் குறுப்பு ஐந்தாம். (அ) கடையம் ஐராணி சிறந்தவள் தன் மிகுதியைச் சொல்லியது. ஆடல் அதற்கு றுப்பு ஆறாம். (க) பேடு (பு. வெ). காமன் ஆடியது அதற்குறுப்பு நான்காம். ஆடகன்--1. சண்முக சேநாவீரருள் ஒருவன். (க0) மாக்கால் காளி ஆடிய கூத்து அதற் - 2, சூரபதுமன் மூன்றாங் குமரன். குறுப்பு நான்கு. (கக) பாவை திருமக ஆடகமாடம் - திருவனந்தபுரத்திலுள்ள ளாடல் அதற்கு றுப்பு இரண்டு. மேற்கூறிய ஒரூர். (சிலப்பதிகாரம்.) ஆடல்கள் அசுரர் வதையின் பொருட்டு ஆடகேசுரர்-பாதலத்தைக் காக்கின்ற கோடி ஆடினவை. அல்லியம் கஞ்சன் வஞ்சத்தின் உருத்திரர்க்குத் தலைவர். ஏவிய யானையின் கோட்டை ஒசித்தற்கு டெலரங்கினமைதி-தேவர் கோயில், மடம், ஆடியது. இது ஆடலின்றி நிற்கும் கூத் பக்ஷிக்கூடு இருந்த இடம், புற்றெழுந்த துள் ஒன்று. கொடுகொட்டி என்பது, இடம், பூழி, கல்லப்பட்ட மண், யானைக் சிவமூர்த்தி திரிபுரம் தீமடுத்து எரியக் கூடம், குதிரைப்பந்தி, கூபம், குளம், கா, கண்டு இரங்காது கைகொட்டி நின்று போர்க்களம், சேரி இவைகளை நீக்கி, ஆடுதலிற் கொடுமை யுடைத்தாதல் கண்டு நுண்மையுடன் திண்மை யுடைத்தாய் கூறிய தென்க. தடை என்பது அவுணர் இனிப்புடன் நன்மண முடைத்தாய், நல்ல தாம் போர்செய்தற் கெடுத்த படைக்கலங் மாட்சிமை பெற்ற தாய், உத்தமன் கைப் களைப் போரிற் காற்றாது போகட்டு வரு பெருவிரலால் இருபத்து நான்கு விரல் த்தமுற்ற வளவிலே முற்கூறிய முருகன் கொண்ட ஒரு கோலால் எழுகோல் அகல குடையை முன்னே சாய்த்து அதுவே மும், எண்கோல் நீளமும், ஒருகோல் உயர ஒருமுக எழினியாக நின்றாடியது. தடம் மும் உடைய தாய்ப் புகவும் வெளிவரவும் என்பது காமன் மகன் அநிருத்தனைத் தன் வாயில்கள் உடைய தாய், நால்வகை வருண' மகள் உஷைகாரணமாக வாணன் சிறை தம் உடைகோல் வால் நான்கு கைப்/
ஆச்ரயவீனன் 122 ஆடல் ஒருவராற் பண்ணப்படாதிருக்கையினால் சாகிய வச்சிரதேகன் வச்சிரதந்தன் வரு இந்த எதுவில் பக்ஷமாயிருக்கிற பிரதா ணன் இரத்தகேசுரன் முதலிய பூ 5 னம் ஜீவன் ஈச்வரனிவர்களுக்குள்ளே டைத்தாய்த் தூண்கள் பெற்ற தாய் நிr ) பிர தானம் அசித்தம் ஆகையினால் என்க விளக்குகள் உளதாய் இடத்தூணிடத்தே ஆச்ரமவீனன் - இந்த வே துவிற்கு ஆகா உருவு திரையாகிய ஒருமுக எழினியும் சத்திற்பூப்போல என்கிற திருட்டாந்தமா இரண்டு வலத்தூண்களிடத்தும் உருவு யிருக்கிற ஆகாசப் புஷ்பமில்லா தபடியால் திரையாகிய பொருமுக எழினியும் மேற் ஆச்ரயவீனன் என்ப கட்டுத் திரையாகக் கரந்து வால் எழினி ஆச்ரயா சித்தன் - இது தனக்கு மாறாக நிற் யும் சித்திரவி தானமு முடைய தாய்ச் சர் . கிற வாதியின் கருத்தறிய எதுவிற்குப் திரன் குரு அங்காரகரை அதிதேவதை பொருந்திய தர்மமில்லையாகிய ஏதுவைக் களாகப்பெற்ற வெண்மை பொன்மை காட்டல் . அதாவது சாங்கியன் பிரகிருதி செம்மை யென்னும் முத்துமாலைகள் யுண்டு விசுவம் பரிணாமி யாகையினால் . தொங்கவிட்டதாய் இருப்பது . இந்த ஏதுவில் ஆச்ரயமாயிருக்கிற பிரதா ஆடல் - என்பது நிருத்தம் அது பதினொரு னம் தார்க்கிகனுக் கில்லாதபடியினால் வகை . - அல் கொட்டி குடை குடம் என்க . ( சிவஞானசித்தியார் ) பாண்டரங்கம் மல் துடி கடையம் ஆச்லேஷசக்தி - கனபதார்த்த அணுக்களை பேடு மரக்கால் பரவை என்பனவார் யும் திரவபதார்த்த அணுக்களையும் ஒன்று இவற்றுள் : சேர்க்கும் சக்தி . ( idhesion ) . ' ( ) அல்லியம் - மாயவன் ஆடல் அதற்கு ஆச்வலாயனன் - ஆசுவலாயனனைக் காண்க . உறுப்பு ஆறாம் . ( 2 ) கொட்டி விடை ஆஞ்சநேயன் - அஞ்சனை வயிற்றிலுதித்த யோன் ஆடல் அதற்கு உறுப்பு நான்காம் வன் . அநுமனைக் காணக . ( ) தடை அறுமுகன் ஆடல் அதற்குறு ஆஞ்சிக்காஞ்சி - தலைவன் உயிரினை நீக்கின ப்பு நான்காம் . ( ) தடம் கண்ண ன் ஆடல் அயிலாலே மனைக்கிழத்தி இனிய ஆவியை அதற்குறுப்பு ஐந்தாம் . ( ரு ) பாண்டரங் ஒழிப்பது . ( புறப்பொருள் வெண்பாமாலை ) கம் சிவனிருத்தம் அதற்குறுப்பு ஆறாம் . - 2 . அன்பினையுடைய தன் கொழுக ( சு ) மல் விஷ்ணுவின் ஆடல் அதற்குறுப்பு னோடு செறிந்த நெருப்பிலே அழுந்தும் ஐந்தாம் . ( ) துடி முருகன் ஆடல் அதற் காதலையுடைய மெத்தென்ற தன்மையாற் குறுப்பு ஐந்தாம் . ( ) கடையம் ஐராணி சிறந்தவள் தன் மிகுதியைச் சொல்லியது . ஆடல் அதற்கு றுப்பு ஆறாம் . ( ) பேடு ( பு . வெ ) . காமன் ஆடியது அதற்குறுப்பு நான்காம் . ஆடகன் - - 1 . சண்முக சேநாவீரருள் ஒருவன் . ( க0 ) மாக்கால் காளி ஆடிய கூத்து அதற் - 2 சூரபதுமன் மூன்றாங் குமரன் . குறுப்பு நான்கு . ( கக ) பாவை திருமக ஆடகமாடம் - திருவனந்தபுரத்திலுள்ள ளாடல் அதற்கு றுப்பு இரண்டு . மேற்கூறிய ஒரூர் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) ஆடல்கள் அசுரர் வதையின் பொருட்டு ஆடகேசுரர் - பாதலத்தைக் காக்கின்ற கோடி ஆடினவை . அல்லியம் கஞ்சன் வஞ்சத்தின் உருத்திரர்க்குத் தலைவர் . ஏவிய யானையின் கோட்டை ஒசித்தற்கு டெலரங்கினமைதி - தேவர் கோயில் மடம் ஆடியது . இது ஆடலின்றி நிற்கும் கூத் பக்ஷிக்கூடு இருந்த இடம் புற்றெழுந்த துள் ஒன்று . கொடுகொட்டி என்பது இடம் பூழி கல்லப்பட்ட மண் யானைக் சிவமூர்த்தி திரிபுரம் தீமடுத்து எரியக் கூடம் குதிரைப்பந்தி கூபம் குளம் கா கண்டு இரங்காது கைகொட்டி நின்று போர்க்களம் சேரி இவைகளை நீக்கி ஆடுதலிற் கொடுமை யுடைத்தாதல் கண்டு நுண்மையுடன் திண்மை யுடைத்தாய் கூறிய தென்க . தடை என்பது அவுணர் இனிப்புடன் நன்மண முடைத்தாய் நல்ல தாம் போர்செய்தற் கெடுத்த படைக்கலங் மாட்சிமை பெற்ற தாய் உத்தமன் கைப் களைப் போரிற் காற்றாது போகட்டு வரு பெருவிரலால் இருபத்து நான்கு விரல் த்தமுற்ற வளவிலே முற்கூறிய முருகன் கொண்ட ஒரு கோலால் எழுகோல் அகல குடையை முன்னே சாய்த்து அதுவே மும் எண்கோல் நீளமும் ஒருகோல் உயர ஒருமுக எழினியாக நின்றாடியது . தடம் மும் உடைய தாய்ப் புகவும் வெளிவரவும் என்பது காமன் மகன் அநிருத்தனைத் தன் வாயில்கள் உடைய தாய் நால்வகை வருண ' மகள் உஷைகாரணமாக வாணன் சிறை தம் உடைகோல் வால் நான்கு கைப் /