அபிதான சிந்தாமணி

மீனெறி தாண்டிலார் 310 மீன்கள் கள் உள். தமிழ், திருக்குறுக்கை வீரட்ட புராணம், ஒன்றையொன்று பொருந்தி யிருக்கிறது. திரிசிராப்பள்ளி யமகவந்தாதி, திருஞான இப்பொருத்துக் களினுள்ளிடம் எண்ணெ சம்பந்த ரானந் தக்களிப்பு, திருஞானசம் யொத்த பொருளால் நிரம்பி யிருத்தலால் பந்தர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, திருத்தவத்து மீன் தேசத்தை எண்ணியவாறு திருப் றைப் பெருந்தவப்பிராட்டிப் பிள்ளைத் பும். இதன் தேகத்தில், வட்டமான தமிழ், திருத்தில்லை யமகவந்தாதி, திருத் செதிள்கள், ஒன்றன்மே லொன்று கீழ் துருத்திபுராணம், திருத்துறைசை யமகவர் நோக்கி அடுக்கப்பட்டனவாக இருக்கின் தாதி, திருநாகைக் காரோண புராணம், றன. ஒவ்வொரு செதிளின் முனையும் திருப்பெருந்துறை புராணம், திருப்பெரு தேகத்தை யொட்டி நிற்கும். இவற்றி மண நல்லூர்த் திருநீற்றுமைப் பிள்ளைத் னு தவியாக மீன் எளிதில் நீந்துகிறது, தமிழ், திருப்பைஞ்ஜீவித்திரிபந்தாதி, திரு இன்னும் தேகத்திலுள்ள உஷ்ணத்தை மயிலை புராணம், திருவம்பர் புராணம், வெளிவிடாது காக்கின்றன. சிறகுகள் - திருவாரூர்த் தியாகராஜலீலை, திருவாவடு மீன் ஜலத்தில் நீந்துவதற் குதவியானவை துறை சுப்ரமண்யதேவிகமாலை, திருவாவடு சிறகுகளே. இதன் தேகத்தில் (8) சிறகு துறை அம்பலவாண தேசிகர் பிள்ளைத் மார்பில் (2) சிறகுகள் உண்டு, தமிழ், திருவாளொளிபுற்றூர்ப் புராணம், இவற்றை யடுத்து (2) ஜதை துடுப்புகள் திருவானைக்கா திரிபந்தாதி, திருவானைக்கா உண்டு : இவைகள் கால்போல் உதவுகின் மாலை, திருவானைக்கா அகிலாண்ட நாயகி றன. தேகத்தின் அடிப்புறத்தில் வாலு பிள்ளைத் தமிழ், திருவிடைக்கழிமுருகர் பிள் க்கு அருகில் ஒரு சிறகு இருக்கிறது. இது ளைத்தமிழ், திருவிடைமருதூருலா, திரு வயிற்றுச்சிறகு, சில மீன்களுக்குச் சிறகு விடை மருதூர்த்திரிபந்தாதி, திருவுறந் உருவிற்குத் தக்கபடி அதிகமாகவும் உண்டு. தைக் காந்திமதியம்மைப் பிள்ளைத் தமிழ், மீனுக்கு மேற்புறம் கனத்தும் அடி சிறுத் திருவுறந்தைப் புராணம், திருவூறைப் தும் இருக்கிறது. அவ்வாறு இருப்பதைத் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, திருவெண்காட்டுப் தாங்கு தற்கே இச்சிறகுகளி ருக்கின்றன. பெரிய நாயகியம்மைப் பிள்ளைத்தமிழ், இச்சிறகுகளும் வாலும், மீன் ஜலத்தில் துறைசைக் கலம்பகம், பட்டீச்சுரப் பதிற் விரைந்து செல்ல உதவுகின்றன. றுப் பத்தந்தாதி, பாலைவனப் பதிற்றுப் ஜலத்திலுள்ள ஆகாயத்தைச் சுவாசிக்கி பத்தந்தாதி, மண்ணிப் படிக்கரைப் புரா நது. செவுள்கள் மீனின் கழுத்திற்குப் ணம், மாயூரப்புராணம், வாட்போக்கிக் பக்கத்திலுள்ள தாடைக்கடுத்து இருபுறத் கலம்பகம், விளத்தொட்டிப் புராணம், திலும் நீண்ட பிளவுக ளிருக்கின்றன. வீரைவன புராணம், முதலிய பல ஸ்தல இவற்றைப் பிரித்துப் பார்த்தால் சீப்பை புராணங்கள் இயற்றியிருக்கின்றனர். ப்போல் பற்களுள்ள பக்கத்திற்கு நான் ரீனெறி தூண்டிலார் - 1 இவர் கான மடிப்புகள் தோன்றும். இவையே சங்க காலத்திருந்த பெண் கவி. செவுள்கள். இவற்றிற் கிடையில் துவாரம் தலைவனது வரவு நீட்டிக்க அவனது நீக்கத் உண்டு. இவை சழுத்துப் பக்கத்திலுள்ள தைக் கவணிற்கஞ்சி கைவிட்ட மூங்கில் பிளவுகளுடன் சம்பந்தமுள்ளவை. இவை மீனெறி தூண்டிலி னீக்கம் போன்றதென இச்செவுள்களால் மூச்சுவிடுகின்றன. இவ கூறினமையின் இப்பெயரடைந் ற்றிற்கு வாய்வழிச் செல்லும் ஜலம் செவி தனர். (குறு - சடு.) சளின் வழியாக வருகின்றன. இவற்றிற் 2. இவர் தப்பாடலுள் எடுத்தாண்ட சிலவற்றிற்குச் சுவாஸப் பையுண்டு. உவமையே இவர்க்குப் பெயராயிற்று. னால் இவை, மேல்வந்து வாயுவை யுட் மீன்கள் பொதுவாக தேக அமைப்பு. கொண்டுள் புகுதலும் செய்கின்றன. இவற்றின் தேகம் நடுப்பாகம் பருத்து இவற்றின் இரத்தம் குளிர்ந்தது. இவை இரண்டு நுனிப்பக்கங்களும் சிறுத்திருக் கள் சிறு மீன்களையும் பூச்சிகளையும் பிடித் இன்றன. முதுகெலும்பு - தலைமுதல் வால் துத் தின்னும். இவற்றிற்குப் பற் சிறிய வரை நீண்டிருக்கும். எலும்புக்கோவை, வையாயும் ஒரே மாதிரியாயும், கூரியவா உடுக்கைபோன்ற சிறு எலும்புகளால் யும் தொண்டையை நோக்கி வளைந்தன பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வெலும் வாயு மிருக்கின்றன. மீன்களின் முட்டை புகளினிரு பக்கங்களும் குழிந்திருப்பதால் கள் சூர்ய உஷ்ணத்தால் குஞ்சுகளாகின் கடைச் உவமை
மீனெறி தாண்டிலார் 310 மீன்கள் கள் உள் . தமிழ் திருக்குறுக்கை வீரட்ட புராணம் ஒன்றையொன்று பொருந்தி யிருக்கிறது . திரிசிராப்பள்ளி யமகவந்தாதி திருஞான இப்பொருத்துக் களினுள்ளிடம் எண்ணெ சம்பந்த ரானந் தக்களிப்பு திருஞானசம் யொத்த பொருளால் நிரம்பி யிருத்தலால் பந்தர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி திருத்தவத்து மீன் தேசத்தை எண்ணியவாறு திருப் றைப் பெருந்தவப்பிராட்டிப் பிள்ளைத் பும் . இதன் தேகத்தில் வட்டமான தமிழ் திருத்தில்லை யமகவந்தாதி திருத் செதிள்கள் ஒன்றன்மே லொன்று கீழ் துருத்திபுராணம் திருத்துறைசை யமகவர் நோக்கி அடுக்கப்பட்டனவாக இருக்கின் தாதி திருநாகைக் காரோண புராணம் றன . ஒவ்வொரு செதிளின் முனையும் திருப்பெருந்துறை புராணம் திருப்பெரு தேகத்தை யொட்டி நிற்கும் . இவற்றி மண நல்லூர்த் திருநீற்றுமைப் பிள்ளைத் னு தவியாக மீன் எளிதில் நீந்துகிறது தமிழ் திருப்பைஞ்ஜீவித்திரிபந்தாதி திரு இன்னும் தேகத்திலுள்ள உஷ்ணத்தை மயிலை புராணம் திருவம்பர் புராணம் வெளிவிடாது காக்கின்றன . சிறகுகள் - திருவாரூர்த் தியாகராஜலீலை திருவாவடு மீன் ஜலத்தில் நீந்துவதற் குதவியானவை துறை சுப்ரமண்யதேவிகமாலை திருவாவடு சிறகுகளே . இதன் தேகத்தில் ( 8 ) சிறகு துறை அம்பலவாண தேசிகர் பிள்ளைத் மார்பில் ( 2 ) சிறகுகள் உண்டு தமிழ் திருவாளொளிபுற்றூர்ப் புராணம் இவற்றை யடுத்து ( 2 ) ஜதை துடுப்புகள் திருவானைக்கா திரிபந்தாதி திருவானைக்கா உண்டு : இவைகள் கால்போல் உதவுகின் மாலை திருவானைக்கா அகிலாண்ட நாயகி றன . தேகத்தின் அடிப்புறத்தில் வாலு பிள்ளைத் தமிழ் திருவிடைக்கழிமுருகர் பிள் க்கு அருகில் ஒரு சிறகு இருக்கிறது . இது ளைத்தமிழ் திருவிடைமருதூருலா திரு வயிற்றுச்சிறகு சில மீன்களுக்குச் சிறகு விடை மருதூர்த்திரிபந்தாதி திருவுறந் உருவிற்குத் தக்கபடி அதிகமாகவும் உண்டு . தைக் காந்திமதியம்மைப் பிள்ளைத் தமிழ் மீனுக்கு மேற்புறம் கனத்தும் அடி சிறுத் திருவுறந்தைப் புராணம் திருவூறைப் தும் இருக்கிறது . அவ்வாறு இருப்பதைத் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி திருவெண்காட்டுப் தாங்கு தற்கே இச்சிறகுகளி ருக்கின்றன . பெரிய நாயகியம்மைப் பிள்ளைத்தமிழ் இச்சிறகுகளும் வாலும் மீன் ஜலத்தில் துறைசைக் கலம்பகம் பட்டீச்சுரப் பதிற் விரைந்து செல்ல உதவுகின்றன . றுப் பத்தந்தாதி பாலைவனப் பதிற்றுப் ஜலத்திலுள்ள ஆகாயத்தைச் சுவாசிக்கி பத்தந்தாதி மண்ணிப் படிக்கரைப் புரா நது . செவுள்கள் மீனின் கழுத்திற்குப் ணம் மாயூரப்புராணம் வாட்போக்கிக் பக்கத்திலுள்ள தாடைக்கடுத்து இருபுறத் கலம்பகம் விளத்தொட்டிப் புராணம் திலும் நீண்ட பிளவுக ளிருக்கின்றன . வீரைவன புராணம் முதலிய பல ஸ்தல இவற்றைப் பிரித்துப் பார்த்தால் சீப்பை புராணங்கள் இயற்றியிருக்கின்றனர் . ப்போல் பற்களுள்ள பக்கத்திற்கு நான் ரீனெறி தூண்டிலார் - 1 இவர் கான மடிப்புகள் தோன்றும் . இவையே சங்க காலத்திருந்த பெண் கவி . செவுள்கள் . இவற்றிற் கிடையில் துவாரம் தலைவனது வரவு நீட்டிக்க அவனது நீக்கத் உண்டு . இவை சழுத்துப் பக்கத்திலுள்ள தைக் கவணிற்கஞ்சி கைவிட்ட மூங்கில் பிளவுகளுடன் சம்பந்தமுள்ளவை . இவை மீனெறி தூண்டிலி னீக்கம் போன்றதென இச்செவுள்களால் மூச்சுவிடுகின்றன . இவ கூறினமையின் இப்பெயரடைந் ற்றிற்கு வாய்வழிச் செல்லும் ஜலம் செவி தனர் . ( குறு - சடு . ) சளின் வழியாக வருகின்றன . இவற்றிற் 2. இவர் தப்பாடலுள் எடுத்தாண்ட சிலவற்றிற்குச் சுவாஸப் பையுண்டு . உவமையே இவர்க்குப் பெயராயிற்று . னால் இவை மேல்வந்து வாயுவை யுட் மீன்கள் பொதுவாக தேக அமைப்பு . கொண்டுள் புகுதலும் செய்கின்றன . இவற்றின் தேகம் நடுப்பாகம் பருத்து இவற்றின் இரத்தம் குளிர்ந்தது . இவை இரண்டு நுனிப்பக்கங்களும் சிறுத்திருக் கள் சிறு மீன்களையும் பூச்சிகளையும் பிடித் இன்றன . முதுகெலும்பு - தலைமுதல் வால் துத் தின்னும் . இவற்றிற்குப் பற் சிறிய வரை நீண்டிருக்கும் . எலும்புக்கோவை வையாயும் ஒரே மாதிரியாயும் கூரியவா உடுக்கைபோன்ற சிறு எலும்புகளால் யும் தொண்டையை நோக்கி வளைந்தன பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது . இவ்வெலும் வாயு மிருக்கின்றன . மீன்களின் முட்டை புகளினிரு பக்கங்களும் குழிந்திருப்பதால் கள் சூர்ய உஷ்ணத்தால் குஞ்சுகளாகின் கடைச் உவமை