அபிதான சிந்தாமணி

மீட்டுவான் 1809 மீனாக்ஷிசுந்தரம் பிள்ளை மூர் சார்ந்தமை சாற்றல், தலைவி முன் உயிர் பிழைத்திருந்தனள், அர்ச்சாவிக்ரக செல்வோர் தம்மொடு தான்வால் பாங்கிய மாகிய கண்ணன் தேகமாத்திரம் விஷத் ர்க்குணர்த்தி விடுத்தல், முன் சென்றோர் தால் பசுமைபட்டது. இதை மனைவி கண்டு பாங்கியர்க் குணர்த்தல், பாங்கியர் கேட்டு நாயகனுக்குக் கூற அரசன் கண்டு கண்ணா நற்றாய்க் குணர்த்தல், சற்றாய் சேட்டவ உனக்கு விஷமூட்டச் செய்தேனேயெனப் னுளங்கோள் வேலனை வினாதல் எனும் பலவாறு வருந்திக் குமரியின் பக்திக்கு விரிவினையுடைத்து. (அகம்) மெச்சி, குமரியை அவ்வாறு அநுட்டிக்கச் மிட்டுவான் - சக்கிரனென்னும் துவாதசாதி செய்தனன். த்தியனுக்குப் பௌலோமியிடம், உதித்த மீராபாய்மதம் - இவள் மார்வாடாதேசத் குமரன், திலுள்ள மோத்நகரத்தில் விக்ரமசகம் மீமாம்சகமதம் இம்மதம், ஜைமினி முனி (கச எடு) இல் விஜயமல்லன் என்னும் சர் வரால் தாபிக்கப்பட்டது. இம் மதசித்தார் தாருக்குப் புத்திரியாகிக் கல்விவல்லவளாய் தம் - (க) பிரபஞ்சம் சத்தியம் மித்தை உதயபுரத்தாசனை மணந்தனள், இவளை யன்று. (உ) அதற்கு ஆதியும் அந்தமும் அக்பர் பாதுஷா மோகித்தானென்று கேள் இல்லை. (ங) வேதம் ஆதியந்தம் அற்றது. வியுற்று இவள் சணவனாஞ்ஞைபெற்று (ச) சுவர்க்க நாகங்களுண்டு, (ரு) ஆத்மா நதியில் குதிக்க அவ்விடத்தில் ஒரு சோதி ஆதியந்தமற்றது. (ச) கர்மாறு குணமாய் தோன்றி எழுக எழுக எனக்கேட்டு எழு ஆத்மாக்களுக்கு மறுபிறவி உண்டு, (எ) ந்து பிருந்தாவன மடைந்து கிருஷ்ண பக்தி யஞ்ஞா திகர்மங்கள் செய்வதால் சுவர்க்கப் மேற்கொண்டு பல மாணாக்கர் வணங்கக் பிராப்தி உண்டு. (அ) யஞ்ஞத்தால் இம் கீர்த்தனைகள் பாடிப் பகவத்பக்தியே பர மையிலும் சுகமுண்டாம். (க) வேதார்த்த மார்த்த மென்று போதித்துப் பரமபத கிரகண ஞானம் சிறந்தது. (க) வேதியர் மடைந்தவள், க்கே யஞ்ஞாதிகாரமுண்டு எனக்கூறும், மீளிப்பெரும்பதுமனர் - பெரும்பதுமனார் மீமாம்சகன்-வேதம் அநாதி, கர்மம் பலன் காண்க. தரும் ; தெய்வம் வேண்டா என்பவன். மீனகேதனன் - மன்மதனுக்கு ஒரு பெயர். மீமாம்சை - இது சைமினி இருடியால் ஏற் மீனாக்ஷி - மதுரையில் எழுந்தருளியிருக்கும் படுத்தப்பட்ட நியாயசாஸ்திரம். சொக்கலிங்க மூர்த்தியின் சத்தி. கர்ம காண்டம் பூர்வ மீமாம்சை யெனவும், மீனாக்ஷிசுந்தர கவிராயர் இவர், பாண்டி ஞானகாண்டம் உத்தர மீமாம்சை யென மண்டலத்துள்ள முகவூர். எட்டயபுரம் வும் படும். இதில் முன்னது பாதராயண சமஸ்தான வித்வானா யிருந்தவர். இவர் சால் இயற்றப்பட்டது, தமிழ்க் குவலயா நந்தமெனும் அலங்கார மீராபாயி இந்துஸ்தானத்தில் உதயபுர சாஸ்திரத்தின் வடமொழி உதாரணப்படி மென்னும் பட்டணத்தில் இருந்த ராண தமிழில் செய்யுளாக உதாரணம் பாடிச் ராஜன் புத்திரி. இவள் தன் தந்தை ஆரா சேர்த்தவர். தித்துக் கொண்டுவந்த கிருஷ்ண விக்ர மீனாக்ஷிசுந்தரம் பிள்ளை - சென்னை ராஜா சத்தினிடத்தில் அன்புள்ள வளாய் வேறு தானியில் தழிழ் வழங்கு தென்னாட்டில் அரசர்களை வரிக்காமல் கண்ணனது அர்ச் திரிசிரபுரத்தில் சிதம்பாம் பிள்ளைக்குக் சாவிக்ரகத்தில் பேரன்புபூண்டு அவ்விக்ர குமாரராய்த் தமிழ் வல்லராயிருந்த ஒரு சத்திற்கே அர்ப்பணஞ் செய்து பரமபாக தமிழ்ப்புலவர். இவர் ஆற்றூர்ப் புராணம், வதருடன் கூடிக் கைங்கரியஞ் செய்து எறும் பீசர் வெண்பாவந்தாதி, கண்ட வருகையில் லோகாபவா தம் உண்டானமை தேவிப்புராணம், கன்னபுரப்பாகம் பிரி யால் தந்தை மணஞ் செய்து கொள்ளும்படி யாள் பிள்ளைத் தமிழ், காசிரகசியம், காழிக் கூறியும் கேளாததனால் தந்தை இவளை கோவை, கோயிலூர்ப்புராணம், சூரைக் விஷந் தந்து கொல்ல வெண்ணித் தன் குடிப்புராணம், சேக்கிழார் பிள்ளைத் தமிழ், மனைவியிடம் விஷங்கொடுத்துப் பெண் தண்டபாணி பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, தருமை ணுக் கூட்டும்படிக் கூறத் தாய் துக்கத்து சச்சி தாநந்த தேசிகர்மாலை, தனியூர்ப் புரா டன் அதைப் பெண்ணுக்குத் தெரிவிக்கக் ணம், திருக்கலசைமாலை, திருக்குடந்தைத் குமரியு மதனை அன்புடன் வாங்கிக் கண்ண திரிபந்தாதி, திருக்குடந்தைப் புராணம், னுக்கு அமிசைசெய்து தான் உட்கொண்டு திருக்குடந்தை மங்களாம்பிகைப் பிள்ளை,
மீட்டுவான் 1809 மீனாக்ஷிசுந்தரம் பிள்ளை மூர் சார்ந்தமை சாற்றல் தலைவி முன் உயிர் பிழைத்திருந்தனள் அர்ச்சாவிக்ரக செல்வோர் தம்மொடு தான்வால் பாங்கிய மாகிய கண்ணன் தேகமாத்திரம் விஷத் ர்க்குணர்த்தி விடுத்தல் முன் சென்றோர் தால் பசுமைபட்டது . இதை மனைவி கண்டு பாங்கியர்க் குணர்த்தல் பாங்கியர் கேட்டு நாயகனுக்குக் கூற அரசன் கண்டு கண்ணா நற்றாய்க் குணர்த்தல் சற்றாய் சேட்டவ உனக்கு விஷமூட்டச் செய்தேனேயெனப் னுளங்கோள் வேலனை வினாதல் எனும் பலவாறு வருந்திக் குமரியின் பக்திக்கு விரிவினையுடைத்து . ( அகம் ) மெச்சி குமரியை அவ்வாறு அநுட்டிக்கச் மிட்டுவான் - சக்கிரனென்னும் துவாதசாதி செய்தனன் . த்தியனுக்குப் பௌலோமியிடம் உதித்த மீராபாய்மதம் - இவள் மார்வாடாதேசத் குமரன் திலுள்ள மோத்நகரத்தில் விக்ரமசகம் மீமாம்சகமதம் இம்மதம் ஜைமினி முனி ( கச எடு ) இல் விஜயமல்லன் என்னும் சர் வரால் தாபிக்கப்பட்டது . இம் மதசித்தார் தாருக்குப் புத்திரியாகிக் கல்விவல்லவளாய் தம் - ( ) பிரபஞ்சம் சத்தியம் மித்தை உதயபுரத்தாசனை மணந்தனள் இவளை யன்று . ( ) அதற்கு ஆதியும் அந்தமும் அக்பர் பாதுஷா மோகித்தானென்று கேள் இல்லை . ( ) வேதம் ஆதியந்தம் அற்றது . வியுற்று இவள் சணவனாஞ்ஞைபெற்று ( ) சுவர்க்க நாகங்களுண்டு ( ரு ) ஆத்மா நதியில் குதிக்க அவ்விடத்தில் ஒரு சோதி ஆதியந்தமற்றது . ( ) கர்மாறு குணமாய் தோன்றி எழுக எழுக எனக்கேட்டு எழு ஆத்மாக்களுக்கு மறுபிறவி உண்டு ( ) ந்து பிருந்தாவன மடைந்து கிருஷ்ண பக்தி யஞ்ஞா திகர்மங்கள் செய்வதால் சுவர்க்கப் மேற்கொண்டு பல மாணாக்கர் வணங்கக் பிராப்தி உண்டு . ( ) யஞ்ஞத்தால் இம் கீர்த்தனைகள் பாடிப் பகவத்பக்தியே பர மையிலும் சுகமுண்டாம் . ( ) வேதார்த்த மார்த்த மென்று போதித்துப் பரமபத கிரகண ஞானம் சிறந்தது . ( ) வேதியர் மடைந்தவள் க்கே யஞ்ஞாதிகாரமுண்டு எனக்கூறும் மீளிப்பெரும்பதுமனர் - பெரும்பதுமனார் மீமாம்சகன் - வேதம் அநாதி கர்மம் பலன் காண்க . தரும் ; தெய்வம் வேண்டா என்பவன் . மீனகேதனன் - மன்மதனுக்கு ஒரு பெயர் . மீமாம்சை - இது சைமினி இருடியால் ஏற் மீனாக்ஷி - மதுரையில் எழுந்தருளியிருக்கும் படுத்தப்பட்ட நியாயசாஸ்திரம் . சொக்கலிங்க மூர்த்தியின் சத்தி . கர்ம காண்டம் பூர்வ மீமாம்சை யெனவும் மீனாக்ஷிசுந்தர கவிராயர் இவர் பாண்டி ஞானகாண்டம் உத்தர மீமாம்சை யென மண்டலத்துள்ள முகவூர் . எட்டயபுரம் வும் படும் . இதில் முன்னது பாதராயண சமஸ்தான வித்வானா யிருந்தவர் . இவர் சால் இயற்றப்பட்டது தமிழ்க் குவலயா நந்தமெனும் அலங்கார மீராபாயி இந்துஸ்தானத்தில் உதயபுர சாஸ்திரத்தின் வடமொழி உதாரணப்படி மென்னும் பட்டணத்தில் இருந்த ராண தமிழில் செய்யுளாக உதாரணம் பாடிச் ராஜன் புத்திரி . இவள் தன் தந்தை ஆரா சேர்த்தவர் . தித்துக் கொண்டுவந்த கிருஷ்ண விக்ர மீனாக்ஷிசுந்தரம் பிள்ளை - சென்னை ராஜா சத்தினிடத்தில் அன்புள்ள வளாய் வேறு தானியில் தழிழ் வழங்கு தென்னாட்டில் அரசர்களை வரிக்காமல் கண்ணனது அர்ச் திரிசிரபுரத்தில் சிதம்பாம் பிள்ளைக்குக் சாவிக்ரகத்தில் பேரன்புபூண்டு அவ்விக்ர குமாரராய்த் தமிழ் வல்லராயிருந்த ஒரு சத்திற்கே அர்ப்பணஞ் செய்து பரமபாக தமிழ்ப்புலவர் . இவர் ஆற்றூர்ப் புராணம் வதருடன் கூடிக் கைங்கரியஞ் செய்து எறும் பீசர் வெண்பாவந்தாதி கண்ட வருகையில் லோகாபவா தம் உண்டானமை தேவிப்புராணம் கன்னபுரப்பாகம் பிரி யால் தந்தை மணஞ் செய்து கொள்ளும்படி யாள் பிள்ளைத் தமிழ் காசிரகசியம் காழிக் கூறியும் கேளாததனால் தந்தை இவளை கோவை கோயிலூர்ப்புராணம் சூரைக் விஷந் தந்து கொல்ல வெண்ணித் தன் குடிப்புராணம் சேக்கிழார் பிள்ளைத் தமிழ் மனைவியிடம் விஷங்கொடுத்துப் பெண் தண்டபாணி பதிற்றுப்பத்தந்தாதி தருமை ணுக் கூட்டும்படிக் கூறத் தாய் துக்கத்து சச்சி தாநந்த தேசிகர்மாலை தனியூர்ப் புரா டன் அதைப் பெண்ணுக்குத் தெரிவிக்கக் ணம் திருக்கலசைமாலை திருக்குடந்தைத் குமரியு மதனை அன்புடன் வாங்கிக் கண்ண திரிபந்தாதி திருக்குடந்தைப் புராணம் னுக்கு அமிசைசெய்து தான் உட்கொண்டு திருக்குடந்தை மங்களாம்பிகைப் பிள்ளை