அபிதான சிந்தாமணி

மிளகு 1308 மீட்சி என்று கொடுத்து வருவர். இவ்வகை இவர் அபே மினிமினிப்பூச்சி இது வண்டின் இனத் தமாய்ச் செய்வதை ஸ்ரீவைஷ்ணவர் சிலர் தது, இரவில் பறக்கையில் இதன் இறக் சிவநிவேதனம் உடையவரிடம் கைகள் விரிதலால் இதன் உடம்பிலுள்ள குறைகூற, உடையவர் இவரையழைத்து ஒருவகை யொளி மின்னுகிறது. ஆதலா அவ்வகை செய்யலாமோவென்றனர். மறு லிதனை இப் பெயரிட்டழைப்பர். நாள் வழக்கப்படி தாம் உடையவர்க்குச் மீன் வாங்கி - மின்னலைத் தன்னிடம் பெற் செய்யும் மடைப்பள்ளி கார்யத்தில் மிளகு றுக்கொள்ளும் கருவி, காந்தம் முதலிய நீர் செய்யத்தொடங்கி, வழக்கம்போல் லோகங்களினாற் செய்யப்பட்ட கம்பிகளைக் செய்யாது மிளகினை அம்மியில் வைத்து கட்டடங்களின் உன்னத ஸ்தானங்களி நுறுக்காமல் முழுமிளகை மிளகு நீரிலிட்டு லிருந்து பூமிக்குள் அழுந்தப் பதித்திருப் வைக்க, உடையவர் இது என்ன என்று இவ்வாறு செய்தால் கம்பியின் உய கேட்க ஆழ்வான், தேவரீர் சிவநிவேதன ரத்தி னிரட்டிப்பான சுற்றுப்புறம் இடி மாகாதென்ற கட்டளைப்படி செய்தேன் விழாது. என்றனர். உடையவர் இதென்ன சிவ மின்னல் - உஷ்ணம், சராசாப் பொருள் நிவே தன மாமோவென்ன, இதனை 5சுக்கும் கள் எல்லாவற்றினும் நிறைந்திருக்கிறது. அம்மியும் அவ்வுருத்தான் ஆதலால் அபரா அவ்வுஷ்ணத்தின் சாரமே மின்சாரம். இது தமாம் என்று, அவ்வாறு செய்தேன் என்ற எல்லாப்பொருள் களிலு மிருக்கினும் விசே னர். உடையவர் இவரது பக்திக்கு வியந்து ஷமாய் நீராவியில் கூடி மேகங்களில் மின் மற்றவர்க்கு அவரது சமாச அறிவைத் னலாகத் தோன்றுகிறது. இந்த மின்சா தெரிவித்தனர். (குருபரம்பரை) ரம், சிலவேளைகளில், சில பொருள்களில் மிளகு - இது, ஒரு காரமுள்ள சம்பாரப் அளவிற்கதிகமாயும், சில பொருள் களில் பொருள், மலையாளம், வைநாட்டிலும், பயி குறைந்து மிருக்கும், அளவிற்கதிகமாயின் ரிடப்படுகிறது. இது வெற்றிலைக்கொடி ஸ்வயமென்றும், அளவிற்குக் குறைந்திருக் போலும் கொம்பில் தாவும். கொடியில் பய கின், அபஸ்வயமென்றும் கூறுவர். மேகங் மாகும். இவ்வகையில், பாலங்கொட்டை, கள் வருஷிக்கக் கூடும்போது நெருங்குத உதிரங்கொட்டை, கல்லு, வள்ளி, சிறு லால் இவ்வுஷ்ணம் அதிகமாயிருக்கும் கொடி, என நான்குவகை, வால்மிளகென மேகத்திலிருந்து குறைந்திருக்கும் மேகத் ஒரு சாதியுண்டு இதைக் காயவைப்பதற்கு தின் கோடியுஷ்ண த்தைச் சமமாக்கிக் முன் தரையில் தேய்க்கின் மேல்தோல் கொண்டிருக்கும். இவ்வாறு இவ்வுஷ்ணம் சீங்கி வெள்ளைமிளகாம். ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றில் பாய்வதே மீளை கிழானல் வேட்டன் இவர் கடைச் மின்னலுக்குக் காரணம் ஸ்வயத்திலிருந்து சங்க மருவிய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் ஸ்வயத்திற்கும் அபஸ்வயத்திலிருந்து அப இயற்பெயர் நல்வேட்டன். ஊர்மிளை. ஸ்வயத்திற்கும் மின்னல் பாயாது. இவர் வேளாளர் (குறு-சக.) மின்னுக்கேசன் (வித்யுத்கேசன்) சால மிளை கீழான் நல்வேட்டனார் - நல்வேட்ட கடங்கடையைப் புணர்ந்து சுகேசனைப் னார். காண்க. பெற்றவன், மிளைக்கந்தன் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களுள் ஒருவர். இவாதியற் பெயர் கந்தன், ஊர்மிளை. (குறு.கசுசு.) மிளைப்பெருங்கந்தன் - இவர் கடைச்சங்கப் மீகாமன் கும்பகோணத்திலுள்ள வலங் புலவரில் ஒருவர். இவரியற்பெயர் பெருங் கைக் கிராமத்திலிருந்த தமிழ்ப் புலவன். கந்தன் ஊர்மிளை. இவர் காமம்புதுவரவிற் இவன் இயற்றிய நூல் அறுவானந்தசித்தி. றென குறிஞ்சிபாடியவர். உ0ச, உச பீட்சி - செவிலி புதல்வியைக் காணுது மீண்டு வருதலும், உடன்போய் தலைவனும் மீனைவேடித்தன் - இவர் கடைங்சங்கமரு தலைவியு மீண்டுவருதலுமாம். இது, உடன் விய புலவருள் ஒருவர். இவர் பெயர்தித் போக்கின் வகையு சான்று. இது, தெறி தர், வேள் என்பது வேளாண் குடிப்பெய த்தல், மகிழ்ச்சி, வினாதல், செப்பல் இதன் ராகலாம். மிளையென்பதவரது ஊர், (குறு - இது, தலைவிசேணகன் றமை செவிலித்தாய்க் குணர்த்தல், தலைவன் தம் வகையாம்.
மிளகு 1308 மீட்சி என்று கொடுத்து வருவர் . இவ்வகை இவர் அபே மினிமினிப்பூச்சி இது வண்டின் இனத் தமாய்ச் செய்வதை ஸ்ரீவைஷ்ணவர் சிலர் தது இரவில் பறக்கையில் இதன் இறக் சிவநிவேதனம் உடையவரிடம் கைகள் விரிதலால் இதன் உடம்பிலுள்ள குறைகூற உடையவர் இவரையழைத்து ஒருவகை யொளி மின்னுகிறது . ஆதலா அவ்வகை செய்யலாமோவென்றனர் . மறு லிதனை இப் பெயரிட்டழைப்பர் . நாள் வழக்கப்படி தாம் உடையவர்க்குச் மீன் வாங்கி - மின்னலைத் தன்னிடம் பெற் செய்யும் மடைப்பள்ளி கார்யத்தில் மிளகு றுக்கொள்ளும் கருவி காந்தம் முதலிய நீர் செய்யத்தொடங்கி வழக்கம்போல் லோகங்களினாற் செய்யப்பட்ட கம்பிகளைக் செய்யாது மிளகினை அம்மியில் வைத்து கட்டடங்களின் உன்னத ஸ்தானங்களி நுறுக்காமல் முழுமிளகை மிளகு நீரிலிட்டு லிருந்து பூமிக்குள் அழுந்தப் பதித்திருப் வைக்க உடையவர் இது என்ன என்று இவ்வாறு செய்தால் கம்பியின் உய கேட்க ஆழ்வான் தேவரீர் சிவநிவேதன ரத்தி னிரட்டிப்பான சுற்றுப்புறம் இடி மாகாதென்ற கட்டளைப்படி செய்தேன் விழாது . என்றனர் . உடையவர் இதென்ன சிவ மின்னல் - உஷ்ணம் சராசாப் பொருள் நிவே தன மாமோவென்ன இதனை 5 சுக்கும் கள் எல்லாவற்றினும் நிறைந்திருக்கிறது . அம்மியும் அவ்வுருத்தான் ஆதலால் அபரா அவ்வுஷ்ணத்தின் சாரமே மின்சாரம் . இது தமாம் என்று அவ்வாறு செய்தேன் என்ற எல்லாப்பொருள் களிலு மிருக்கினும் விசே னர் . உடையவர் இவரது பக்திக்கு வியந்து ஷமாய் நீராவியில் கூடி மேகங்களில் மின் மற்றவர்க்கு அவரது சமாச அறிவைத் னலாகத் தோன்றுகிறது . இந்த மின்சா தெரிவித்தனர் . ( குருபரம்பரை ) ரம் சிலவேளைகளில் சில பொருள்களில் மிளகு - இது ஒரு காரமுள்ள சம்பாரப் அளவிற்கதிகமாயும் சில பொருள் களில் பொருள் மலையாளம் வைநாட்டிலும் பயி குறைந்து மிருக்கும் அளவிற்கதிகமாயின் ரிடப்படுகிறது . இது வெற்றிலைக்கொடி ஸ்வயமென்றும் அளவிற்குக் குறைந்திருக் போலும் கொம்பில் தாவும் . கொடியில் பய கின் அபஸ்வயமென்றும் கூறுவர் . மேகங் மாகும் . இவ்வகையில் பாலங்கொட்டை கள் வருஷிக்கக் கூடும்போது நெருங்குத உதிரங்கொட்டை கல்லு வள்ளி சிறு லால் இவ்வுஷ்ணம் அதிகமாயிருக்கும் கொடி என நான்குவகை வால்மிளகென மேகத்திலிருந்து குறைந்திருக்கும் மேகத் ஒரு சாதியுண்டு இதைக் காயவைப்பதற்கு தின் கோடியுஷ்ண த்தைச் சமமாக்கிக் முன் தரையில் தேய்க்கின் மேல்தோல் கொண்டிருக்கும் . இவ்வாறு இவ்வுஷ்ணம் சீங்கி வெள்ளைமிளகாம் . ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றில் பாய்வதே மீளை கிழானல் வேட்டன் இவர் கடைச் மின்னலுக்குக் காரணம் ஸ்வயத்திலிருந்து சங்க மருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் ஸ்வயத்திற்கும் அபஸ்வயத்திலிருந்து அப இயற்பெயர் நல்வேட்டன் . ஊர்மிளை . ஸ்வயத்திற்கும் மின்னல் பாயாது . இவர் வேளாளர் ( குறு - சக . ) மின்னுக்கேசன் ( வித்யுத்கேசன் ) சால மிளை கீழான் நல்வேட்டனார் - நல்வேட்ட கடங்கடையைப் புணர்ந்து சுகேசனைப் னார் . காண்க . பெற்றவன் மிளைக்கந்தன் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களுள் ஒருவர் . இவாதியற் பெயர் கந்தன் ஊர்மிளை . ( குறு.கசுசு . ) மிளைப்பெருங்கந்தன் - இவர் கடைச்சங்கப் மீகாமன் கும்பகோணத்திலுள்ள வலங் புலவரில் ஒருவர் . இவரியற்பெயர் பெருங் கைக் கிராமத்திலிருந்த தமிழ்ப் புலவன் . கந்தன் ஊர்மிளை . இவர் காமம்புதுவரவிற் இவன் இயற்றிய நூல் அறுவானந்தசித்தி . றென குறிஞ்சிபாடியவர் . 0 உச பீட்சி - செவிலி புதல்வியைக் காணுது மீண்டு வருதலும் உடன்போய் தலைவனும் மீனைவேடித்தன் - இவர் கடைங்சங்கமரு தலைவியு மீண்டுவருதலுமாம் . இது உடன் விய புலவருள் ஒருவர் . இவர் பெயர்தித் போக்கின் வகையு சான்று . இது தெறி தர் வேள் என்பது வேளாண் குடிப்பெய த்தல் மகிழ்ச்சி வினாதல் செப்பல் இதன் ராகலாம் . மிளையென்பதவரது ஊர் ( குறு - இது தலைவிசேணகன் றமை செவிலித்தாய்க் குணர்த்தல் தலைவன் தம் வகையாம் .