அபிதான சிந்தாமணி

மிருகங்கள் 1805 மிருகசீருஷம் லறிக. யானை - விநாயகருக்கும், விஷ் யதுமாம். மந்தபால முனியைக் காண்க. வக்சேகருக்கும் கஜாசுரனுக்கும், கஜமுகா உத்பலாவதியைக் காண்க, கழுதை சுரனுக்கும் உருவமாம். இந்திரற்கும், இது மூதேவி வாகனமாம். இவ்வுருக் கந்தமூர்த்திக்கும், சிவமூர்த்திக்கும் வாக கொண்ட அசுரன் கண்ணனாற் கொல்லப் னமாம். இவ்வுரு வள்ளிநாயகியை மருட் பட்டான். சாடி - சாம்பவந்தர்க்கு உருவ டச் சென்றது. சிவபூசை பலவிடங்களிற் மாம். பன்றி - வராகமூர்த்தியாகிய திரு செய்து முத்தி பெற்றது. நாரதராற் மால் உருவமும், முலை கொடுக்க வந்த சிவ சாபம் பெற்றது, சிலந்தியுடன் வாதிட்ட மூர்த்திக்கு உருவமுமாம். குரங்கு - வாலி, துமாம். இவ்வுரு முதலையாற் கவ்வப் சுக்ரீவன், ஆஞ்சநேயர், அங்கதன், நீலன் பெற்றுத் திருமாலால் இரக்ஷிக்கப்பட்டது. முதலியோர் உருவமாம். சிவபூசை செய்த ஒரு அரசன் இவ்வுருவாக அகஸ்தியராற் உருவமாம். நாய் - பயிரவர் வாகனம். சபிக்கப்பட்டனன். குதிரை - சிவமூர்த் பெருச்சாளி - விநாயகருக்கு வாகனமான திக்கு வேத வுருவமாகிய வாகனமாம். அசுரன் உருவமாம். பாம்பு - சிவனுக்கு இதை யூர்ந்து குதிரை விற்கவும் திரிபுா அணியும், விஷ்ணுவிற்குப் படுக்கையும், மெரிக்கவுஞ் சென்றனர். இவ்வுரு விஷ் நடனசாலையும், ராகு கேதுக்கள் உருவமு ணுவிற்கு முகமுமாம். ஒரு அகானுமாம். மாம். புழுகுபூனை அண்ணாமலைக்குப் ஊழித் தீயின் உருவமுமாம் சூரியனும் புழுகு சாத்திப் பேறு பெற்றது. அவன் தேவியும் கொண்ட உருவமுமாம். மிருகசிருங்கள் குச்சருஷியின் தேவ ஜாதிகளின் உருவமுமாம். உதங்க குமரன். இவனுக்குத் தாய் தந்தையரிட்ட ரைக் காண்க. குவலயாசுவம் என்னும் பெயர் வச்சன். இவன் தவத்திலிருக்கை குதிரை சூரியனா லனுப்பப்பட்டது. இரு யில் மிருகங்கள் கொம்பாலிடித்தும் குத்தி தத்துவசனைக் காண்க. காமதேனு யும் ஊறலுக்குராய்ந்தும் நிலை குலையா தெய்வப்பசு. இது திருப்பாற் கடலிற் திருந் தனனாதலால் இவன் தவத்திற்குக் பிறந்து தேவர்க்கும் ருஷிகளுக்கும் வேண் களிப்படைந்த சிவபிரானிவனை மிருக டிய உணவாதிகளைத் தருவது. வசிஷ்டர், சிருங்கனென அழைத்தனர். இவன் தர் ஜமதக்னி முதலியோர்க்கு உதவியது, பசு தை இவனுக்கு உசத்தியன் குமரியாகிய யமன், தேரூர்ந்த சோழன் பொருட்டுப் சுவிர்த்தை என்பவளை மணம் பேசினன். பசுவானான். இது ஷட்கவ்யந் தரும் புண் சுவிர்த்தை தீர்த்தமாடத் தோழியருடன் ணியவுரு. இதன் தேகத்தில் திரிமூர்த்தி நதிக்கரை செல்கையில் ஒரு காட்டானைத் களுந் தேவர்களனை வரும் வசிக்கின் றனர். தூரத்தத் தவறிக் கிணற்றில் வீழ்ந்து இறந்த இவ்வுருக்கொண்டு மாயப் பசு ஒன்று மது னள். அக்காட்டில் தாய் தந்தையர் அழு ரையிற் தோன்றியது. இதனைச் சிறப்பித் கை யொலிகேட்ட மிருகசிருங்கன் தான் தெழுதியுள்ளோ மாண்டுக் காண்க. யமனை வணங்கி யிறந்த வுயிர் தந்து சுவிர்த் தர்ம சுவரூபமாம். சூரிய வம்சத் தாச தையைத் தந்தை யளிப்ப மணந்தனன், னால் காக்கப்பட்டதுமாம், தானப் பொரு (மாக புராணம்.) ளாம். இடபம் நந்திமா தேவர் திரு மிருகசீருஷம் இவை மான் கணங்கள் வரு, தர்ம சவரூபம். இவ்வுருக்கொண்டு வேடன் ஒருவன் உணவின் பொருட்டு திருமால் திரிபுர மெரித்த காலத்தில் தால் ஆண்மானையெய்ய அம்பு தொடுக்கையில் கினர். எருமை - யமனுக்கு வாகனம் கண்ட ஆண், வேடனைநோக்கி நான் என் இவ்வுருக்கொண்ட அசுரனைக் காளி சங் கர்ப்பிணியாகிய மனைவியைக் கண்டு வார் கரித்தனள். சாளிக்குப் பலிப் பொருளாம். த்தைகூறி மீளுகிறேன் என்று உறுதி ஆடு - அக்னியின் வாகனமும் யாகத்திற் கூற வேடன் அவ்வகை விடையளிக்கச் சோன்றிக் குமாரக்கடவுளுக்கு வாகனமு சென்றது. இதன் பெண்மான் ஆணி மாம். இதனைக் காளிக்குப் பலியிடுவர். னைக்காணாது வேடனிடம் வந்து அவ்வாறு உத்தராதித்தனைக் காண்க. மான் ஆணைக்கண்டு வருவதாய் உறுதிவாக்களித் டிகளுக் குதவிய வுரு. இதன் தோல் அவ்வகை ஒன்றுக்கொன்று தமக்கு அவர்களுக்கு உடையாம். இவ்வுருக்கொ நேர்ந்ததைப்பற்றிக் கூறிப் பிள்ளைகளு ண்ட மாரீசனை இராமர் கொன்றார். சிவ டன் வேடனிடம்வா முன் வேட்டைக்குச் மூர்த்திமேல் தாருகவன ருஷிகள் ஏவி சென்று மகா சிவராத்திரியில் சிவபூஜை 164
மிருகங்கள் 1805 மிருகசீருஷம் லறிக . யானை - விநாயகருக்கும் விஷ் யதுமாம் . மந்தபால முனியைக் காண்க . வக்சேகருக்கும் கஜாசுரனுக்கும் கஜமுகா உத்பலாவதியைக் காண்க கழுதை சுரனுக்கும் உருவமாம் . இந்திரற்கும் இது மூதேவி வாகனமாம் . இவ்வுருக் கந்தமூர்த்திக்கும் சிவமூர்த்திக்கும் வாக கொண்ட அசுரன் கண்ணனாற் கொல்லப் னமாம் . இவ்வுரு வள்ளிநாயகியை மருட் பட்டான் . சாடி - சாம்பவந்தர்க்கு உருவ டச் சென்றது . சிவபூசை பலவிடங்களிற் மாம் . பன்றி - வராகமூர்த்தியாகிய திரு செய்து முத்தி பெற்றது . நாரதராற் மால் உருவமும் முலை கொடுக்க வந்த சிவ சாபம் பெற்றது சிலந்தியுடன் வாதிட்ட மூர்த்திக்கு உருவமுமாம் . குரங்கு - வாலி துமாம் . இவ்வுரு முதலையாற் கவ்வப் சுக்ரீவன் ஆஞ்சநேயர் அங்கதன் நீலன் பெற்றுத் திருமாலால் இரக்ஷிக்கப்பட்டது . முதலியோர் உருவமாம் . சிவபூசை செய்த ஒரு அரசன் இவ்வுருவாக அகஸ்தியராற் உருவமாம் . நாய் - பயிரவர் வாகனம் . சபிக்கப்பட்டனன் . குதிரை - சிவமூர்த் பெருச்சாளி - விநாயகருக்கு வாகனமான திக்கு வேத வுருவமாகிய வாகனமாம் . அசுரன் உருவமாம் . பாம்பு - சிவனுக்கு இதை யூர்ந்து குதிரை விற்கவும் திரிபுா அணியும் விஷ்ணுவிற்குப் படுக்கையும் மெரிக்கவுஞ் சென்றனர் . இவ்வுரு விஷ் நடனசாலையும் ராகு கேதுக்கள் உருவமு ணுவிற்கு முகமுமாம் . ஒரு அகானுமாம் . மாம் . புழுகுபூனை அண்ணாமலைக்குப் ஊழித் தீயின் உருவமுமாம் சூரியனும் புழுகு சாத்திப் பேறு பெற்றது . அவன் தேவியும் கொண்ட உருவமுமாம் . மிருகசிருங்கள் குச்சருஷியின் தேவ ஜாதிகளின் உருவமுமாம் . உதங்க குமரன் . இவனுக்குத் தாய் தந்தையரிட்ட ரைக் காண்க . குவலயாசுவம் என்னும் பெயர் வச்சன் . இவன் தவத்திலிருக்கை குதிரை சூரியனா லனுப்பப்பட்டது . இரு யில் மிருகங்கள் கொம்பாலிடித்தும் குத்தி தத்துவசனைக் காண்க . காமதேனு யும் ஊறலுக்குராய்ந்தும் நிலை குலையா தெய்வப்பசு . இது திருப்பாற் கடலிற் திருந் தனனாதலால் இவன் தவத்திற்குக் பிறந்து தேவர்க்கும் ருஷிகளுக்கும் வேண் களிப்படைந்த சிவபிரானிவனை மிருக டிய உணவாதிகளைத் தருவது . வசிஷ்டர் சிருங்கனென அழைத்தனர் . இவன் தர் ஜமதக்னி முதலியோர்க்கு உதவியது பசு தை இவனுக்கு உசத்தியன் குமரியாகிய யமன் தேரூர்ந்த சோழன் பொருட்டுப் சுவிர்த்தை என்பவளை மணம் பேசினன் . பசுவானான் . இது ஷட்கவ்யந் தரும் புண் சுவிர்த்தை தீர்த்தமாடத் தோழியருடன் ணியவுரு . இதன் தேகத்தில் திரிமூர்த்தி நதிக்கரை செல்கையில் ஒரு காட்டானைத் களுந் தேவர்களனை வரும் வசிக்கின் றனர் . தூரத்தத் தவறிக் கிணற்றில் வீழ்ந்து இறந்த இவ்வுருக்கொண்டு மாயப் பசு ஒன்று மது னள் . அக்காட்டில் தாய் தந்தையர் அழு ரையிற் தோன்றியது . இதனைச் சிறப்பித் கை யொலிகேட்ட மிருகசிருங்கன் தான் தெழுதியுள்ளோ மாண்டுக் காண்க . யமனை வணங்கி யிறந்த வுயிர் தந்து சுவிர்த் தர்ம சுவரூபமாம் . சூரிய வம்சத் தாச தையைத் தந்தை யளிப்ப மணந்தனன் னால் காக்கப்பட்டதுமாம் தானப் பொரு ( மாக புராணம் . ) ளாம் . இடபம் நந்திமா தேவர் திரு மிருகசீருஷம் இவை மான் கணங்கள் வரு தர்ம சவரூபம் . இவ்வுருக்கொண்டு வேடன் ஒருவன் உணவின் பொருட்டு திருமால் திரிபுர மெரித்த காலத்தில் தால் ஆண்மானையெய்ய அம்பு தொடுக்கையில் கினர் . எருமை - யமனுக்கு வாகனம் கண்ட ஆண் வேடனைநோக்கி நான் என் இவ்வுருக்கொண்ட அசுரனைக் காளி சங் கர்ப்பிணியாகிய மனைவியைக் கண்டு வார் கரித்தனள் . சாளிக்குப் பலிப் பொருளாம் . த்தைகூறி மீளுகிறேன் என்று உறுதி ஆடு - அக்னியின் வாகனமும் யாகத்திற் கூற வேடன் அவ்வகை விடையளிக்கச் சோன்றிக் குமாரக்கடவுளுக்கு வாகனமு சென்றது . இதன் பெண்மான் ஆணி மாம் . இதனைக் காளிக்குப் பலியிடுவர் . னைக்காணாது வேடனிடம் வந்து அவ்வாறு உத்தராதித்தனைக் காண்க . மான் ஆணைக்கண்டு வருவதாய் உறுதிவாக்களித் டிகளுக் குதவிய வுரு . இதன் தோல் அவ்வகை ஒன்றுக்கொன்று தமக்கு அவர்களுக்கு உடையாம் . இவ்வுருக்கொ நேர்ந்ததைப்பற்றிக் கூறிப் பிள்ளைகளு ண்ட மாரீசனை இராமர் கொன்றார் . சிவ டன் வேடனிடம்வா முன் வேட்டைக்குச் மூர்த்திமேல் தாருகவன ருஷிகள் ஏவி சென்று மகா சிவராத்திரியில் சிவபூஜை 164