அபிதான சிந்தாமணி

மான் மார்கிழார் - கொற்றங்கொற்றனார் 1303 மிதிலை குப் பிளந்த குளம்புகளுண்டு. பெண்மா கடவுளென்று நம்பியிருக்கின்றனர். வே னுக்குக் கொம்புகள் இல்லை. இதன் தோல் அஞ்சிலர் வேறுதேவதைகளையும் நதி பழுப்பு நிறமாக விருக்கும். புள்ளிமான் களையும் பூஜிக்கின்றனர். உடம்பில் புள்ளிகொண்டிருக்கும். இது மிசீரகேசி - 1 ஒரு அப்சாஸு, பயந்த பிராணி. இவைகள் கூட்டமாக 2 வசுதேவன் தம்பியாகிய வற்சன் மேயும்போதும் உறங்கும்போதும் ஒன்று மனைவி. அல்ல திரண்டு காவல் காத்திருக்கும். எதா மிசிரம் யயாதியால் துரத்தப்பட்ட அவன் வது சிற்றொலி அபாயக்குறி கண்டவுடன் புதல்வர் மிலேச்சருடன் கலந்தாண்ட தலையைத் தூக்கிக்கொண்டும் காதை உயர் இடம். தற்காலம் ஆபிரிகாவில் ஈஜிப்ட் த்திக்கொண்டும் ஒடிமறையும். என்று வழங்குந்தேசம். பலவசையுண்டு, கஸ்தூரிமான், கவரிமான், மிஞ்சுகர் ருத்திரர்களிடம் பிறந்தவர். (பா. புல்வாய். கஸ்தூரி கஸ்தூரிமான் வயிற்றி வன.) லுண்டாம், மீட்டுவான் - தக்ஷன் குமரன். மான் றூர்கிழார் மகனூர் கொற்றங்கொற்ற மிண்டாசுரன் - உமாதேவியார் தவத்திருச் னர் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவ கையில் கண்டு காமுற்றுச் சண்டிகையா ருள் ஒருவர். இவர் பண்ணன் என்பவனைப் பறந்த அசுான். சண்டாசுரன் சகோத பாடிப் பரிசுபெற்றவர். இவர் இயற்பெயர் சன். கொற்றங் கொற்றனாரா யிருக்கலாம் ஊர் மிதக்கும் தீவு - பஹிபிக் மகாசமுத்திரத்தி மாற்றூர், தந்தை மாற்றூர்கிழார் வேளா லும், அத்லாண்டிக், இந்து மகாசமுத்தி ளர். . அகம் - குச ரங்களிலும் சில புதிய தீவுகள் கண்டு பிடி மாஹேச்வா சூத்ரம் பாணினி முனிவர் த்ததில் சில நிலைத்திராமலும் தண்ணீருக் வேண்ட உலக உபகாரமாய்ச் சிவமூர்த் கடியிலுள்ள பூமியின் சம்பந்தப்படாமலும் தியின் திருக்கரத்திலிருந்த டமருகத்தின் மிதந்துகொண்டே இடம்விட்டு நகர்கின் வழித்தோன்றிய வியாகரண சூத்திரங்கள். றன என்பர். இதில் ஒன்று போர்னியோ மாஹேச்வாம்- உப புராணங்களில் ஒன்று. தீவையடுத்த (எ) எகர் விரிவுள்ள பாப்பும் பலவித விருக்ஷங்களு முடைய தாம். மி மீதத்துவசன் - (சூ.) தர்மத்துவசன் சன். மீத்தி நவிற்சியணி - இது ஆச்சர்ய மடை மீதர்ச்சநர்கள் -பாரத வீரர். யத் தக்கதாகவும், பொய்யாகவு மிருக்கிற மிதன் - (ச.) சயன் குமாரன் கொடை, சௌர்ய முதலியவற்றைப் புகழ் மிதி - நிமியைக் காண்க. இதனை அதியுக்தி யலங்காரம் என் மீதியடி - ணா, பலா, முதலிய மரன் பர். (குவல.) களால், காலில் நீர் ஏறாவகை வாரிட்ட மீக்க குளிர்ந்தபூம ஆசியா கண்டத்தி மைப்பது இதில் வாரமைக்காமல் மரத் லுள்ள சைபீரியா நாட்டின் வடபாகத்தில் தாலேயே கொட்டை யிட்டமைப்பது பாத இருக்கும் வர்க்கோயான் ஸ்க் லாப் பாகங்களிலும் அதிக குளிர்ந்த பூமி, மிதிலன் - (சூ) வசிட்டராலுட லி ழக்கப் மிசிசாரம் - சிற்ப நூலுள் ஒன்று. பெற்ற நிமியின் கடைந்ததேகத்திற் பிறந் மிசிசிப்பிமதம் இத்தேயத்தவர்கள் சூரிய தவன். இவனே மிதிலையை நியமித்த னைக் கடவுளாகத் தியானிப்பர். இவர்க இவனுக்கு விதேகன் எனவும் ளில் பலர் பூலோகமும் சுவர்க்கலோக பெயர். நிமியைக்காண்க. மும் ஆதியில் ஒரு ஸ்திரீயாற் சிருட்டிக் மிதிலை - 1. ஒர் நகரம் Janaka pur. The கப்பட்டவையென்றும், அந்த ஸ்திரீயும் Capital of the kingdom of Raj Janaka. அவள் குமாரனும் லோகங்களைப் பாலித் Mithila was the name both of the துக்கொண்டு வருகையில் அந்தஸ்திரீ பல country and the calital. வீனத்தால் சுவர்க்கலோகத்தினின்று பூமி 2, சநகன் ஆண்ட பட்டணம், யில் விழும்போது ஆமையொன்று அவ பிறந்த இடம், விதேகன் அரசு. கண்டகி, ளைத் தாங்கிற்றென்றும் கூறுகின்றனர். கௌசிகி நதிகளினிடையிலிருப்பது, இப் மற்றும் சிலர் ஒட்காம் என்பவனே முதல் போது பேகாரில் (டிரட்) என்பது. (Tirat) இது எல் சீதை
மான் மார்கிழார் - கொற்றங்கொற்றனார் 1303 மிதிலை குப் பிளந்த குளம்புகளுண்டு . பெண்மா கடவுளென்று நம்பியிருக்கின்றனர் . வே னுக்குக் கொம்புகள் இல்லை . இதன் தோல் அஞ்சிலர் வேறுதேவதைகளையும் நதி பழுப்பு நிறமாக விருக்கும் . புள்ளிமான் களையும் பூஜிக்கின்றனர் . உடம்பில் புள்ளிகொண்டிருக்கும் . இது மிசீரகேசி - 1 ஒரு அப்சாஸு பயந்த பிராணி . இவைகள் கூட்டமாக 2 வசுதேவன் தம்பியாகிய வற்சன் மேயும்போதும் உறங்கும்போதும் ஒன்று மனைவி . அல்ல திரண்டு காவல் காத்திருக்கும் . எதா மிசிரம் யயாதியால் துரத்தப்பட்ட அவன் வது சிற்றொலி அபாயக்குறி கண்டவுடன் புதல்வர் மிலேச்சருடன் கலந்தாண்ட தலையைத் தூக்கிக்கொண்டும் காதை உயர் இடம் . தற்காலம் ஆபிரிகாவில் ஈஜிப்ட் த்திக்கொண்டும் ஒடிமறையும் . என்று வழங்குந்தேசம் . பலவசையுண்டு கஸ்தூரிமான் கவரிமான் மிஞ்சுகர் ருத்திரர்களிடம் பிறந்தவர் . ( பா . புல்வாய் . கஸ்தூரி கஸ்தூரிமான் வயிற்றி வன . ) லுண்டாம் மீட்டுவான் - தக்ஷன் குமரன் . மான் றூர்கிழார் மகனூர் கொற்றங்கொற்ற மிண்டாசுரன் - உமாதேவியார் தவத்திருச் னர் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவ கையில் கண்டு காமுற்றுச் சண்டிகையா ருள் ஒருவர் . இவர் பண்ணன் என்பவனைப் பறந்த அசுான் . சண்டாசுரன் சகோத பாடிப் பரிசுபெற்றவர் . இவர் இயற்பெயர் சன் . கொற்றங் கொற்றனாரா யிருக்கலாம் ஊர் மிதக்கும் தீவு - பஹிபிக் மகாசமுத்திரத்தி மாற்றூர் தந்தை மாற்றூர்கிழார் வேளா லும் அத்லாண்டிக் இந்து மகாசமுத்தி ளர் . . அகம் - குச ரங்களிலும் சில புதிய தீவுகள் கண்டு பிடி மாஹேச்வா சூத்ரம் பாணினி முனிவர் த்ததில் சில நிலைத்திராமலும் தண்ணீருக் வேண்ட உலக உபகாரமாய்ச் சிவமூர்த் கடியிலுள்ள பூமியின் சம்பந்தப்படாமலும் தியின் திருக்கரத்திலிருந்த டமருகத்தின் மிதந்துகொண்டே இடம்விட்டு நகர்கின் வழித்தோன்றிய வியாகரண சூத்திரங்கள் . றன என்பர் . இதில் ஒன்று போர்னியோ மாஹேச்வாம் உப புராணங்களில் ஒன்று . தீவையடுத்த ( ) எகர் விரிவுள்ள பாப்பும் பலவித விருக்ஷங்களு முடைய தாம் . மி மீதத்துவசன் - ( சூ . ) தர்மத்துவசன் சன் . மீத்தி நவிற்சியணி - இது ஆச்சர்ய மடை மீதர்ச்சநர்கள் -பாரத வீரர் . யத் தக்கதாகவும் பொய்யாகவு மிருக்கிற மிதன் - ( . ) சயன் குமாரன் கொடை சௌர்ய முதலியவற்றைப் புகழ் மிதி - நிமியைக் காண்க . இதனை அதியுக்தி யலங்காரம் என் மீதியடி - ணா பலா முதலிய மரன் பர் . ( குவல . ) களால் காலில் நீர் ஏறாவகை வாரிட்ட மீக்க குளிர்ந்தபூம ஆசியா கண்டத்தி மைப்பது இதில் வாரமைக்காமல் மரத் லுள்ள சைபீரியா நாட்டின் வடபாகத்தில் தாலேயே கொட்டை யிட்டமைப்பது பாத இருக்கும் வர்க்கோயான் ஸ்க் லாப் பாகங்களிலும் அதிக குளிர்ந்த பூமி மிதிலன் - ( சூ ) வசிட்டராலுட லி ழக்கப் மிசிசாரம் - சிற்ப நூலுள் ஒன்று . பெற்ற நிமியின் கடைந்ததேகத்திற் பிறந் மிசிசிப்பிமதம் இத்தேயத்தவர்கள் சூரிய தவன் . இவனே மிதிலையை நியமித்த னைக் கடவுளாகத் தியானிப்பர் . இவர்க இவனுக்கு விதேகன் எனவும் ளில் பலர் பூலோகமும் சுவர்க்கலோக பெயர் . நிமியைக்காண்க . மும் ஆதியில் ஒரு ஸ்திரீயாற் சிருட்டிக் மிதிலை - 1. ஒர் நகரம் Janaka pur . The கப்பட்டவையென்றும் அந்த ஸ்திரீயும் Capital of the kingdom of Raj Janaka . அவள் குமாரனும் லோகங்களைப் பாலித் Mithila was the name both of the துக்கொண்டு வருகையில் அந்தஸ்திரீ பல country and the calital . வீனத்தால் சுவர்க்கலோகத்தினின்று பூமி 2 சநகன் ஆண்ட பட்டணம் யில் விழும்போது ஆமையொன்று அவ பிறந்த இடம் விதேகன் அரசு . கண்டகி ளைத் தாங்கிற்றென்றும் கூறுகின்றனர் . கௌசிகி நதிகளினிடையிலிருப்பது இப் மற்றும் சிலர் ஒட்காம் என்பவனே முதல் போது பேகாரில் ( டிரட் ) என்பது . ( Tirat ) இது எல் சீதை