அபிதான சிந்தாமணி

மாலின் 1800 மாவ் மாலினி - 1. உமையின் தோழியரில் ஒரு லாம். இதனை வடநூலார் மாலா தீபகாலக் த்தி, குடை பிடிப்பவள். காரம் என்பர். 2. திரௌபதியின் அஞ்ஞாத வாசப் மால் - விஷ்ணுமூர்த்திக்கு ஒரு பெயர். பேயர். மால்யகிரி - ஒரு பாகவதன். 3. ஒரு நதி, அயோத்தியிலுள்ளது. மால்யவந்தம் - இராமமூர்த்தி கார்காலத் 4. ஒரு அசுரன். விஷ்ணுவால் கொலை துத் தங்கியிருந்த மலை ; கிஷ்கிந்தைக்கு யுண்டவன். அருகில் உள்ளது. 5. பிரமலோசையின் பெண். உருசிப் மால்யவான் - ஒரு பர்வதம். Northern பிரசாபதியை மணந்து ரௌச்சியனைப் portion of the Eastern Ghats in the பெற்றவள். Distriots of Cuddapa, Kurnool, Nellore, 6. விபீஷணன் தாய், Guntur. eto., 7. ஒரு நதி. Mallai is the name of மாவசு - அச்சோதைக்குத் தந்தை. a river, which fells into the river மாவண்கிள்ளி - ஒரு சோழன். (மணி Ghogra (Saraju) 50 miles above Ayo மேகலை,) dhya. The Hermitage of Kanwa stands மாவண்டூர் கருமான் - இவன் கம்பர் செய் upon it. யுளை நன்றென அங்கீகரித்தவன், 8. சுவாயம்பு மநுவின் தேவி. சஷ்டி மாவண்ழல்லை வவூத்தனர் கடைச்சங்க தேவியைக் காண்க. மருவிய புலவர். மாலுதானர் - ஒரு இருடி. வைகானச முனி மாவலி - 1. பலியைக் காண்க. புத்திரர், எக்ய சருமனைக் காண்க. 2. ஓர் அரசன், நெடுமுடி இள்ளியின் மாலுமி - மருத்துவன் பிராமன ஸ்திரீயைப் மனைவியாகிய சீர்த்தி இவன் குலத்திற் புணரப் பிறந்தவன். பிறந்தவள். (மணிமேகலை). மாலை - 1. குணமாலையின் தோழி : மாவலி கங்கை - ஒருத்தி; இலங்கைத் தீவிற் 2. பூக்களால் தொடுத்தது. இது இண் சமனொளி மலையிலிருந்து உண்டாவது. டை மாலை, பத்தி மாலை, நுதலணி மாலை, மத்தக மாலை, பின்னிய மாலை, வாகை மாவளத்தன் இவர் ஒரு பிரபுவாக இருத் மாலை, கோத்த மாலை, முதலியன. வெட்சி, தல் கூடும். கடைச்சங்கத்தவர் காலத்தி குறிஞ்சி, வஞ்சி, கரந்தை முதலியவும் ருந்தவர். இவர் முல்லையரும்பு யானைக் உண்டு, கோபெட்டுத் தேனொழுகுதலை முலைமீது மாலை நிலை - ஒளியால் மிக்கவேலினையுடைய கண்ணீர் விழுதற்குவமை கூறியுள்ளார். கொழுகனோ செறிந்த நெருப்பிலே புகு (குறு-நசவு.) வான் வேண்டிப் பிறையையொத்த நெற் மாவளத்தான் - சோழன் நலங்கிள்ளியுடன வியினையுடையாள் மாலைக் காலத்திலே பிறந்தவன். தாமப்பல் கண்ணனாரால் நின்றது. (பு வெ. பொது.) பாடப் பெற்றவன். இவன் தாமப்பல் மாலைப்பொழது செய்வன தவிர்வன கண்ணனாருடன் வட்டாடியபோது அவர் மாலைப்பொழுதில் சயனித்தலும், வழி கைகாப்பத் தான் வெகுண்டு வட்டுக்கொ நடத்தலும் செய்தல் ஆகா. அந்திப்பொ ண்டெறியப் புலவர், சோழன் மகன் அல் ழுதில் விளக்கு ஏற்றல் வேண்டும். அங் லையென நாணிப் பின்பு அவராற்புகழ்ந்து திப் பொழுதில் உணவு கொள்ளாது அந் பாடப் பெற்றவன், (புற.நா). திக் குறைகையில் உண்டு ஓரிடத்தில் மாவன் - மையலென்னும் ஊரிலிருந்தவன். அடங்கல் வேண்டும். ஒல்லையூர் தந்த பூதபாண்டியனுக்கு நண் மாலைமாறன் - இவர் கடைச்சங்க காலத் பன். திருந்த பாண்டி நாட்டரசர் போலும், மாவிரதன் - சிவமூர்த்தியை யெண்ணித் (குறு உசரு ) தவமியற்றி நற்பயனடைந்தவன். மாலைமாற்று - இது சித்திரக்கவியிகிலான்று. மாவிலங்கை - இது ஒய்மா நல்லியக்கோட ஈறு முதலாக வாசித்தாலும் அப்பாட்டே லூர். (புற. நா.) மாவது. (யாப்பு-வில.) மாவிலை - சுபகார்யங்களில் காலேவிளக்கணி - அஃதாவது, தீபகத்தை ஸ்தபனகும்பாதி தேவதைகளுக்கு முடி யும் ஏசாவளியையுஞ் சேர்த்துச் சொல்லுத மயிராக உபயோகப்பட்டும் மல்கலபத்ரம்
மாலின் 1800 மாவ் மாலினி - 1. உமையின் தோழியரில் ஒரு லாம் . இதனை வடநூலார் மாலா தீபகாலக் த்தி குடை பிடிப்பவள் . காரம் என்பர் . 2. திரௌபதியின் அஞ்ஞாத வாசப் மால் - விஷ்ணுமூர்த்திக்கு ஒரு பெயர் . பேயர் . மால்யகிரி - ஒரு பாகவதன் . 3. ஒரு நதி அயோத்தியிலுள்ளது . மால்யவந்தம் - இராமமூர்த்தி கார்காலத் 4. ஒரு அசுரன் . விஷ்ணுவால் கொலை துத் தங்கியிருந்த மலை ; கிஷ்கிந்தைக்கு யுண்டவன் . அருகில் உள்ளது . 5. பிரமலோசையின் பெண் . உருசிப் மால்யவான் - ஒரு பர்வதம் . Northern பிரசாபதியை மணந்து ரௌச்சியனைப் portion of the Eastern Ghats in the பெற்றவள் . Distriots of Cuddapa Kurnool Nellore 6. விபீஷணன் தாய் Guntur . eto . 7. ஒரு நதி . Mallai is the name of மாவசு - அச்சோதைக்குத் தந்தை . a river which fells into the river மாவண்கிள்ளி - ஒரு சோழன் . ( மணி Ghogra ( Saraju ) 50 miles above Ayo மேகலை ) dhya . The Hermitage of Kanwa stands மாவண்டூர் கருமான் - இவன் கம்பர் செய் upon it . யுளை நன்றென அங்கீகரித்தவன் 8. சுவாயம்பு மநுவின் தேவி . சஷ்டி மாவண்ழல்லை வவூத்தனர் கடைச்சங்க தேவியைக் காண்க . மருவிய புலவர் . மாலுதானர் - ஒரு இருடி . வைகானச முனி மாவலி - 1. பலியைக் காண்க . புத்திரர் எக்ய சருமனைக் காண்க . 2. ஓர் அரசன் நெடுமுடி இள்ளியின் மாலுமி - மருத்துவன் பிராமன ஸ்திரீயைப் மனைவியாகிய சீர்த்தி இவன் குலத்திற் புணரப் பிறந்தவன் . பிறந்தவள் . ( மணிமேகலை ) . மாலை - 1. குணமாலையின் தோழி : மாவலி கங்கை - ஒருத்தி ; இலங்கைத் தீவிற் 2. பூக்களால் தொடுத்தது . இது இண் சமனொளி மலையிலிருந்து உண்டாவது . டை மாலை பத்தி மாலை நுதலணி மாலை மத்தக மாலை பின்னிய மாலை வாகை மாவளத்தன் இவர் ஒரு பிரபுவாக இருத் மாலை கோத்த மாலை முதலியன . வெட்சி தல் கூடும் . கடைச்சங்கத்தவர் காலத்தி குறிஞ்சி வஞ்சி கரந்தை முதலியவும் ருந்தவர் . இவர் முல்லையரும்பு யானைக் உண்டு கோபெட்டுத் தேனொழுகுதலை முலைமீது மாலை நிலை - ஒளியால் மிக்கவேலினையுடைய கண்ணீர் விழுதற்குவமை கூறியுள்ளார் . கொழுகனோ செறிந்த நெருப்பிலே புகு ( குறு - நசவு . ) வான் வேண்டிப் பிறையையொத்த நெற் மாவளத்தான் - சோழன் நலங்கிள்ளியுடன வியினையுடையாள் மாலைக் காலத்திலே பிறந்தவன் . தாமப்பல் கண்ணனாரால் நின்றது . ( பு வெ . பொது . ) பாடப் பெற்றவன் . இவன் தாமப்பல் மாலைப்பொழது செய்வன தவிர்வன கண்ணனாருடன் வட்டாடியபோது அவர் மாலைப்பொழுதில் சயனித்தலும் வழி கைகாப்பத் தான் வெகுண்டு வட்டுக்கொ நடத்தலும் செய்தல் ஆகா . அந்திப்பொ ண்டெறியப் புலவர் சோழன் மகன் அல் ழுதில் விளக்கு ஏற்றல் வேண்டும் . அங் லையென நாணிப் பின்பு அவராற்புகழ்ந்து திப் பொழுதில் உணவு கொள்ளாது அந் பாடப் பெற்றவன் ( புற.நா ) . திக் குறைகையில் உண்டு ஓரிடத்தில் மாவன் - மையலென்னும் ஊரிலிருந்தவன் . அடங்கல் வேண்டும் . ஒல்லையூர் தந்த பூதபாண்டியனுக்கு நண் மாலைமாறன் - இவர் கடைச்சங்க காலத் பன் . திருந்த பாண்டி நாட்டரசர் போலும் மாவிரதன் - சிவமூர்த்தியை யெண்ணித் ( குறு உசரு ) தவமியற்றி நற்பயனடைந்தவன் . மாலைமாற்று - இது சித்திரக்கவியிகிலான்று . மாவிலங்கை - இது ஒய்மா நல்லியக்கோட ஈறு முதலாக வாசித்தாலும் அப்பாட்டே லூர் . ( புற . நா . ) மாவது . ( யாப்பு - வில . ) மாவிலை - சுபகார்யங்களில் காலேவிளக்கணி - அஃதாவது தீபகத்தை ஸ்தபனகும்பாதி தேவதைகளுக்கு முடி யும் ஏசாவளியையுஞ் சேர்த்துச் சொல்லுத மயிராக உபயோகப்பட்டும் மல்கலபத்ரம்