அபிதான சிந்தாமணி

மார்க்கண்டேயர் 1298 மார்த்தாண்டமூர்த்தி மானவை. நாரா பக்ஷிகளை விஷ்ணு மானிடவுருத் தால் மார்ச்சார் - சகதேவன் குமரன். இவன் இயதற்குக் காரணம் யாதெனவும், பாண் குமான் சுசிரவசு. டவர் ஐவருக்கும் திரௌபதி பொருத்தி மார்த்தவமதசித்தாந்தம் - நாராயணனே சர் மனைவியாவது என் என்றும், பலராமர் வோத்தமனானதேவன், ஜகத்சத்தியம் ஜீவா மதுமயக்கத்தாற் செய்த பிரமகத்திக்குப் த்மா பரமாத்மாக்களுக்குப் பேதமுண்டு. பிராயச்சித்தஞ் செய்வான் ஏன் எனவும், எல்லா உயிர்களும் தாரதம்மியாதி குண கிருஷ்ணார்ச்சுநர் இருவருக்கும் அகாலமா மாய் விஷ்ணுவின் பரிஜனங்கள். ஸவா ணம் எய்தியது என் எனவும், வினாவிய தார சுகானுபவமே மோக்ஷம். நிர்மலமான தற்கு விடைகூறியது. பாவ த்பக்தியே மோக்ஷமார்க்கோபாயம் மார்க்கண்டேயர் மிருகண்டு மு வெருக்கு பிரத்தியக்ஷாதி பிரமாணத்திரயம் பிரமா மருத்துவதியிடம் பிறந்த குமார். இவாது ணம். இம்மாதத்தில் சுதந்தரம் அசுதந்தரம் தாய் தந்தையர் தமக்குப் பதினாறாவது வய என்று இரண்டு தத்துவங்கள் முக்கிய தில் ஆயுளின் கால அளவு எனக் கூறக் சுதந்தான். பகவானான கேட்டுச் சிவமூர்த்தியையெண்ணிப் பூ சி யணன், அசு தந்தான் ஜீவன், இந்த ஜீவர் த்துவருகையில் ஆயுளின் முடிவில் யமன் கள் இராஜனுக்கு ஏவலாளிகளைப் போல வந்து வெபூசை செய்திருக்கும் காலை நாராயணனுக்குத் தாசாரம் விஷ்ணுலோ யில் பாசம்வீச இவர் சிவபூசையினின்று கத்தில் வசித்திருப்பர். ஆதலால் ஜீவேஸ் நிலை தவறா தவராயிருந்தார். சிவமூர்த்தி வரர்கள் பாஸ்பர வேறுபாடுள்ளவர்களே சிவலிங்கத்திடமாக உக்கிரமூர்த்தியாய் யம யன்றி அபேத முள்ளவர்களல்லர். ஒன் னுக்குத்தோன்றி யமனைவிழ உதைத்து றென்போர் அரசனுடன் ஒரு தானத்தை இவருக்குச் சிரஞ்ஜீவி, இவ்வயதுடன் இரு விரும்பும் ஏவலாளி. அரசனால் தண்டிக்கப் க்க அருளிச்செய்து பூமிதேவி வேண்ட பவொன் போன்று நாகத்தை யடைவர். பமனை யெழுப்பி அனுக்கிரகித்து அனுப் பகவான் சேவை யெத்தன்மைத்தெனின் பினர். பாண்டவர்க்குத் தருமங்கூறினவர். அங்கம் நாமகரணம் பஜனம் என்று மூவ அநேக சலப்பிரளயம் கண்டவர். கைத்து. அவற்றுள் அங்கமென்பது நாரா சத்துய்ம்மனைச் சந்தித்து ஆயுளின் அள பணனுடைய பஞ்சாயுதங்களையும் தேகத் வைக் கூறியவர். கோட்டானைச் சந்தித்து தில் தரித்தல். நாமகரணமெனின், புத்ரா ஆயுளின் அளவைக் கேட்டவர். கண்ண தியருக்கு நாராயணன் பேரை யிடுதல், னைச் சிவபூசைக்குக் காரணம் வினவி அவ பஜனசெனின் நாராயண நாமத்தியானம், ரால் முதற்பொருள் அறிந்தவர். விஷ்ணு இம்மதத்தினர்க்கு ஆத்மா அணு, ஜீவர் மூர்த்தியின் தேகத்துட்புகுந்து பிரபஞ்சங் கள் பலர். ஆத்மாக்கள் புண்ணிய பாவங் களைக் கண்டவர். களைக் கொண்டு தேகமெடுப்பர். பகவான் மார்கண்டேயர் ஆஸ்ரமம் கோமதி, கிருபையினாலே மோக்ஷ த்தை யடைவர். சரயு, இரண்டும் சேருமிடத்திலுள்ள க்ஷே மார்த்தவமதம் இம்மதத்தவர் துவி தமத த்திரம். At the confluence of the சித்தாந்தம் கூறுவர். இம் மதத்திற்குப் Sarau and the Gomati, pear Bageswara பாஷ்யஞ்செய்தவர், ஆநந்த தீர்த்தாசாரி in the district of Kuwaun. Markanda யர். இம்மதம் ஜீவாத்மாக்கள் பரமாத் Risbi performed asceticism at this மாச்கள் வேறு எனவும், பஞ்சபேதமாகிய Pla08. ஜீவேஸ்வரபேதஞானம், ஜீவபரஸ்பர மார்க்கண்டேயனார் - 1. ஒருபுலவர். மார்க் பேதஞானம், ஜடஜீவபேதாஞானம், 'ஜட கண்டேயர் காஞ்சி இவராற் செய்யப்பட் சபேதஞானம், ஜடபாஸ்பாபேதஞானம், மதுரைத் தலைச்சங்கப்புலவருள் எனும் சித்தாந்தத்தைப்பெற்றது, இதில் ஒருவர். இவர் செய்த நூலை நச்சினார்க்கி ஜீவன்' நல்வினை, தீவினையென னியர் தலையாயவோத்தென்று கூறுவா. பகுதி பெற்றுத் தம் தம் பழையவுருக்களா மார்க்கதாயினிபீடம் சத்திபீடங்களில் கவே வெவ்வேறாக இருந்து பஞ்சபேத ஒன்று. ஞானத்தை யடைந்து அவ்வுருவத்தோடி பார்க்கவன் - நிஷாதலுக்கு அயோகஸ்திரி ருத்தலே முத்தியெனவும் கூறுவர். விடம் பிறந்தவன். இவனே செம்படவன், மார்த்தாண்டழர்த்தி - மூன்று முகம், ஆறு இவனுக்கு ஒடம் விடுவது தொழில், (மது.) கைகள், அபயம், வாதம், ஜபமாலை, கமண்
மார்க்கண்டேயர் 1298 மார்த்தாண்டமூர்த்தி மானவை . நாரா பக்ஷிகளை விஷ்ணு மானிடவுருத் தால் மார்ச்சார் - சகதேவன் குமரன் . இவன் இயதற்குக் காரணம் யாதெனவும் பாண் குமான் சுசிரவசு . டவர் ஐவருக்கும் திரௌபதி பொருத்தி மார்த்தவமதசித்தாந்தம் - நாராயணனே சர் மனைவியாவது என் என்றும் பலராமர் வோத்தமனானதேவன் ஜகத்சத்தியம் ஜீவா மதுமயக்கத்தாற் செய்த பிரமகத்திக்குப் த்மா பரமாத்மாக்களுக்குப் பேதமுண்டு . பிராயச்சித்தஞ் செய்வான் ஏன் எனவும் எல்லா உயிர்களும் தாரதம்மியாதி குண கிருஷ்ணார்ச்சுநர் இருவருக்கும் அகாலமா மாய் விஷ்ணுவின் பரிஜனங்கள் . ஸவா ணம் எய்தியது என் எனவும் வினாவிய தார சுகானுபவமே மோக்ஷம் . நிர்மலமான தற்கு விடைகூறியது . பாவ த்பக்தியே மோக்ஷமார்க்கோபாயம் மார்க்கண்டேயர் மிருகண்டு மு வெருக்கு பிரத்தியக்ஷாதி பிரமாணத்திரயம் பிரமா மருத்துவதியிடம் பிறந்த குமார் . இவாது ணம் . இம்மாதத்தில் சுதந்தரம் அசுதந்தரம் தாய் தந்தையர் தமக்குப் பதினாறாவது வய என்று இரண்டு தத்துவங்கள் முக்கிய தில் ஆயுளின் கால அளவு எனக் கூறக் சுதந்தான் . பகவானான கேட்டுச் சிவமூர்த்தியையெண்ணிப் பூ சி யணன் அசு தந்தான் ஜீவன் இந்த ஜீவர் த்துவருகையில் ஆயுளின் முடிவில் யமன் கள் இராஜனுக்கு ஏவலாளிகளைப் போல வந்து வெபூசை செய்திருக்கும் காலை நாராயணனுக்குத் தாசாரம் விஷ்ணுலோ யில் பாசம்வீச இவர் சிவபூசையினின்று கத்தில் வசித்திருப்பர் . ஆதலால் ஜீவேஸ் நிலை தவறா தவராயிருந்தார் . சிவமூர்த்தி வரர்கள் பாஸ்பர வேறுபாடுள்ளவர்களே சிவலிங்கத்திடமாக உக்கிரமூர்த்தியாய் யம யன்றி அபேத முள்ளவர்களல்லர் . ஒன் னுக்குத்தோன்றி யமனைவிழ உதைத்து றென்போர் அரசனுடன் ஒரு தானத்தை இவருக்குச் சிரஞ்ஜீவி இவ்வயதுடன் இரு விரும்பும் ஏவலாளி . அரசனால் தண்டிக்கப் க்க அருளிச்செய்து பூமிதேவி வேண்ட பவொன் போன்று நாகத்தை யடைவர் . பமனை யெழுப்பி அனுக்கிரகித்து அனுப் பகவான் சேவை யெத்தன்மைத்தெனின் பினர் . பாண்டவர்க்குத் தருமங்கூறினவர் . அங்கம் நாமகரணம் பஜனம் என்று மூவ அநேக சலப்பிரளயம் கண்டவர் . கைத்து . அவற்றுள் அங்கமென்பது நாரா சத்துய்ம்மனைச் சந்தித்து ஆயுளின் அள பணனுடைய பஞ்சாயுதங்களையும் தேகத் வைக் கூறியவர் . கோட்டானைச் சந்தித்து தில் தரித்தல் . நாமகரணமெனின் புத்ரா ஆயுளின் அளவைக் கேட்டவர் . கண்ண தியருக்கு நாராயணன் பேரை யிடுதல் னைச் சிவபூசைக்குக் காரணம் வினவி அவ பஜனசெனின் நாராயண நாமத்தியானம் ரால் முதற்பொருள் அறிந்தவர் . விஷ்ணு இம்மதத்தினர்க்கு ஆத்மா அணு ஜீவர் மூர்த்தியின் தேகத்துட்புகுந்து பிரபஞ்சங் கள் பலர் . ஆத்மாக்கள் புண்ணிய பாவங் களைக் கண்டவர் . களைக் கொண்டு தேகமெடுப்பர் . பகவான் மார்கண்டேயர் ஆஸ்ரமம் கோமதி கிருபையினாலே மோக்ஷ த்தை யடைவர் . சரயு இரண்டும் சேருமிடத்திலுள்ள க்ஷே மார்த்தவமதம் இம்மதத்தவர் துவி தமத த்திரம் . At the confluence of the சித்தாந்தம் கூறுவர் . இம் மதத்திற்குப் Sarau and the Gomati pear Bageswara பாஷ்யஞ்செய்தவர் ஆநந்த தீர்த்தாசாரி in the district of Kuwaun . Markanda யர் . இம்மதம் ஜீவாத்மாக்கள் பரமாத் Risbi performed asceticism at this மாச்கள் வேறு எனவும் பஞ்சபேதமாகிய Pla08 . ஜீவேஸ்வரபேதஞானம் ஜீவபரஸ்பர மார்க்கண்டேயனார் - 1. ஒருபுலவர் . மார்க் பேதஞானம் ஜடஜீவபேதாஞானம் ' ஜட கண்டேயர் காஞ்சி இவராற் செய்யப்பட் சபேதஞானம் ஜடபாஸ்பாபேதஞானம் மதுரைத் தலைச்சங்கப்புலவருள் எனும் சித்தாந்தத்தைப்பெற்றது இதில் ஒருவர் . இவர் செய்த நூலை நச்சினார்க்கி ஜீவன் ' நல்வினை தீவினையென னியர் தலையாயவோத்தென்று கூறுவா . பகுதி பெற்றுத் தம் தம் பழையவுருக்களா மார்க்கதாயினிபீடம் சத்திபீடங்களில் கவே வெவ்வேறாக இருந்து பஞ்சபேத ஒன்று . ஞானத்தை யடைந்து அவ்வுருவத்தோடி பார்க்கவன் - நிஷாதலுக்கு அயோகஸ்திரி ருத்தலே முத்தியெனவும் கூறுவர் . விடம் பிறந்தவன் . இவனே செம்படவன் மார்த்தாண்டழர்த்தி - மூன்று முகம் ஆறு இவனுக்கு ஒடம் விடுவது தொழில் ( மது . ) கைகள் அபயம் வாதம் ஜபமாலை கமண்