அபிதான சிந்தாமணி

மாரதன் 1296 மாரிஷை மாரன் ரம் என இருவகைப்படும். பாஹ்யம் - சிரு புலைச்சேரியடைந்து தன் பசிக்கு ஏதேனும் ஷ்டிகாலத்தில் கலாதிதத்வங்களி விருக்கும் தாரக்கேட்டனள். அவர்கள் இவள் யாரோ புவனாதிரூபமாக வெளியில் பிரசரித்திருப் வேதியப்பெண் என்று எண்ணித் தங்கள் ஆப்யந்தரம் - சங்கார காலத்தில் ஆகாரத்தைத் தராது. பச்சரிசி, மா, வெல் மாயாகர்ப்பத்தில் சூஷ்மரூபமாய் அடங்கி லம், இளநீர், பானகம் முதலிய தந்து உப யிருப்பது, பிரளய காலத்தில் ஜசத்சத்தி சரித்தனர். பின்பு அவ்விடம் நீங்கி வண் ரூபமாய் இதிலடங்குகிறபடியால் மா என் ணார வீதிவந்து அவர்கள் கொடுத்த வஸ்தி றும் சிருட்டியில் வியத்திரூபமாய் வெளிப் எத்தைத் தரித்துக் கொண்டு ஜமதக்கினி படலால் யா என்றும் கூறுவர். ஆதலால் ருஷியிடம் வந்து துயருறும் போது தேவர் மாயை யெனப்பட்டது. (சிவ ஞா.) கள் தரிசனந் தந்து துயர்மாற்றினர். சிவ மார்தன் சிவபூசையால் முத்திபெற்ற அர மூர்த்தி இவளை நோக்கி நீ சத்தியம்சமாத சன் லால் நீ பூமியிலிருந்து கிராமத்தில் உண் மன்மதன். (மணிமேகலை.) டாகும் தீமைகளை விலக்க காம்தந்து நீ மாராகான் - இவன் ஒரு அசுரன், வரப்பிர கொண்ட தீச்கொப்புளம். உலகத்து உயிர் சாதத்தால் திரிலோகங்களையும் இம்சிக் களுக்கு அம்மைக் கொப்புளங்களாகும் கத் தேவர் வேண்டுகோளால் தேவியின் எனவும், அதனாலுண்டாம் துன்பந் தணிய அம்சமாய் ஒருசக்தி இவனைச் சங்கரித்து நீதரித்த ஆடையாகிய வேப்பிலையே அதற் மாரியெனும் பெயர் பெற்றனள். குரிய ஒளஷதமாக எம், நீ புசித்த பச்ச காரணம்). ரிசி, மா, வெல்லம், இளநீர் உனக்குரிய மாராட்டம் மகாராட்டிரதேயம். இத்தே நிவே தனமாக எ-ம், உன்னை ஆராதிப்போர் யத்து ஆபரணங்கள் மிகப்புகழ்பெற்றவை. தீமையை விலக்குக எ - ம், ஆராதியா (பெ கதை.) தோரை உன்னருகிருக்கும் சண்டாளரூ மாராபிராம முதலியார் - கொற்றந்தையூர் பத்தை உன்னுள் ஆக்ரஹித்துக்கொண்டு வேளாள குலத்தினவர். இவ்வூர் செஞ்சிக்கு வருத்துக என்றும் வாந்தந்து மறைந்த அருகில் உள்ளது. இவர் புகழேந்திப் னர். அதனால் இவள் முத்துமாரி என்று புலவரால் “நையும்படி யென்கொற்றந்தை பெயர் பெற்றுக் இராமதேவி யாயினள். நங்கோன் செஞ்சிவரைமீதே, ஐயம் பெறு இவள் மற்ற சரித்திரங்களை ரேணுசை நுண்ணிடை மடவாயகிலின் அமமுகி யைக் காண்க. லன்று, பெய்யுந் துளியோ மழையன்று பிர மாரிழத்துப்பிள்ளை - சிதம்பரத்திற்கு அரு சத்துளியே பிழையாது, வையம்பெறினும் கிலுள்ள தில்லை விடங்கனில் வேளாளர் பொய்யுரைக்க மாட்டார் தொண்டை நாட் மரபில் தெய்வங்கள் பெருமாள் பிள்ளை டாரே'' எனப் பாடல்பெற்று அவருக்கும் யென்பவருக்குக் குமரராய்ப் பிறந்து, கல்வி பல புலவருக்கும் பரிசளித்து உயர்ந்தவர். கற்று நடராச மூர்த்தியின் திருவருள் மாசாயவஞ்சி மாற்சரியத்தினையுடைய உடையராய்த் திருமணஞ் செய்து கொண்டு மன்னனாலே சிறப்புப்பெற்ற வெற்றிமிக்க மூன்று புத்திரர்களைப்பெற்று முதற் புத் வேலினையுடையோர் நிலைமையைச் சொல் திரருக்குச் சித்த பிரமையுண்டாக அதைச் லியது. (பு-வெ.) சபாபதி திருவருளால் புலியூர் வெண்பாப் மாரி - 1. யமனிடம் இருக்கும் தேவதை. பாடி நீக்கிச் சிலகாலமிருந்து சாலிவாகன 2. இவள் ஜமதக்னிருஷியின் பத்தினி சகம் (கஎக)ல் சிவபத மடைந்தனர். யாகிய இரேணுகை, ஜமதக்னி முனிவர் இவர் செய்த நூல்கள் சிதம்பரேசர் விறலி கார்த்தவீரியன் புத்திரராலிறக்க உடன் விடுதூது, வருணாபுரிக் குறவஞ்சி, புலியூர் தீப்புக்க இவளது தேகத்தை வேகுமுன் வெண்பா, நொண்டி, அநீதி நாடகம், இந்திரன் வருணனைக் கொண்டு மழை பள்ளு, சித்திரக்கவி முதலிய, பொழிவித்துத் தணிவித்தனன். ரேணு மாரிஷை - இவன் கண்டு மகருஷிக்குப் பிர கை தரித்திருந்த வஸ்திரமுழுது மெரிந்து மலோசையிடம் பிறந்தவள். இவள் கன் தேகந்தீக் கொப்புளமரும்பியது. ரேணு னிப் பருவத்தில் மங்கலமிழந்து புத்திர சந் கையெழுந்து வஸ்திரமில்லாமையால் அவ் தான மில்லாததால் விஷ்ணுமூர்த்தியை வனத்திலிருந்த வேம்பின் தழைகளை யெண்ணித் தவமியற்றினன், அவர் தரி ஆடையாகத் தரித்துக்கொண்டு அருகிருந்த சனந்தந்து 'உனக்குப் பதின்மர் புருஷ
மாரதன் 1296 மாரிஷை மாரன் ரம் என இருவகைப்படும் . பாஹ்யம் - சிரு புலைச்சேரியடைந்து தன் பசிக்கு ஏதேனும் ஷ்டிகாலத்தில் கலாதிதத்வங்களி விருக்கும் தாரக்கேட்டனள் . அவர்கள் இவள் யாரோ புவனாதிரூபமாக வெளியில் பிரசரித்திருப் வேதியப்பெண் என்று எண்ணித் தங்கள் ஆப்யந்தரம் - சங்கார காலத்தில் ஆகாரத்தைத் தராது . பச்சரிசி மா வெல் மாயாகர்ப்பத்தில் சூஷ்மரூபமாய் அடங்கி லம் இளநீர் பானகம் முதலிய தந்து உப யிருப்பது பிரளய காலத்தில் ஜசத்சத்தி சரித்தனர் . பின்பு அவ்விடம் நீங்கி வண் ரூபமாய் இதிலடங்குகிறபடியால் மா என் ணார வீதிவந்து அவர்கள் கொடுத்த வஸ்தி றும் சிருட்டியில் வியத்திரூபமாய் வெளிப் எத்தைத் தரித்துக் கொண்டு ஜமதக்கினி படலால் யா என்றும் கூறுவர் . ஆதலால் ருஷியிடம் வந்து துயருறும் போது தேவர் மாயை யெனப்பட்டது . ( சிவ ஞா . ) கள் தரிசனந் தந்து துயர்மாற்றினர் . சிவ மார்தன் சிவபூசையால் முத்திபெற்ற அர மூர்த்தி இவளை நோக்கி நீ சத்தியம்சமாத சன் லால் நீ பூமியிலிருந்து கிராமத்தில் உண் மன்மதன் . ( மணிமேகலை . ) டாகும் தீமைகளை விலக்க காம்தந்து நீ மாராகான் - இவன் ஒரு அசுரன் வரப்பிர கொண்ட தீச்கொப்புளம் . உலகத்து உயிர் சாதத்தால் திரிலோகங்களையும் இம்சிக் களுக்கு அம்மைக் கொப்புளங்களாகும் கத் தேவர் வேண்டுகோளால் தேவியின் எனவும் அதனாலுண்டாம் துன்பந் தணிய அம்சமாய் ஒருசக்தி இவனைச் சங்கரித்து நீதரித்த ஆடையாகிய வேப்பிலையே அதற் மாரியெனும் பெயர் பெற்றனள் . குரிய ஒளஷதமாக எம் நீ புசித்த பச்ச காரணம் ) . ரிசி மா வெல்லம் இளநீர் உனக்குரிய மாராட்டம் மகாராட்டிரதேயம் . இத்தே நிவே தனமாக - ம் உன்னை ஆராதிப்போர் யத்து ஆபரணங்கள் மிகப்புகழ்பெற்றவை . தீமையை விலக்குக - ம் ஆராதியா ( பெ கதை . ) தோரை உன்னருகிருக்கும் சண்டாளரூ மாராபிராம முதலியார் - கொற்றந்தையூர் பத்தை உன்னுள் ஆக்ரஹித்துக்கொண்டு வேளாள குலத்தினவர் . இவ்வூர் செஞ்சிக்கு வருத்துக என்றும் வாந்தந்து மறைந்த அருகில் உள்ளது . இவர் புகழேந்திப் னர் . அதனால் இவள் முத்துமாரி என்று புலவரால் நையும்படி யென்கொற்றந்தை பெயர் பெற்றுக் இராமதேவி யாயினள் . நங்கோன் செஞ்சிவரைமீதே ஐயம் பெறு இவள் மற்ற சரித்திரங்களை ரேணுசை நுண்ணிடை மடவாயகிலின் அமமுகி யைக் காண்க . லன்று பெய்யுந் துளியோ மழையன்று பிர மாரிழத்துப்பிள்ளை - சிதம்பரத்திற்கு அரு சத்துளியே பிழையாது வையம்பெறினும் கிலுள்ள தில்லை விடங்கனில் வேளாளர் பொய்யுரைக்க மாட்டார் தொண்டை நாட் மரபில் தெய்வங்கள் பெருமாள் பிள்ளை டாரே ' ' எனப் பாடல்பெற்று அவருக்கும் யென்பவருக்குக் குமரராய்ப் பிறந்து கல்வி பல புலவருக்கும் பரிசளித்து உயர்ந்தவர் . கற்று நடராச மூர்த்தியின் திருவருள் மாசாயவஞ்சி மாற்சரியத்தினையுடைய உடையராய்த் திருமணஞ் செய்து கொண்டு மன்னனாலே சிறப்புப்பெற்ற வெற்றிமிக்க மூன்று புத்திரர்களைப்பெற்று முதற் புத் வேலினையுடையோர் நிலைமையைச் சொல் திரருக்குச் சித்த பிரமையுண்டாக அதைச் லியது . ( பு - வெ . ) சபாபதி திருவருளால் புலியூர் வெண்பாப் மாரி - 1. யமனிடம் இருக்கும் தேவதை . பாடி நீக்கிச் சிலகாலமிருந்து சாலிவாகன 2. இவள் ஜமதக்னிருஷியின் பத்தினி சகம் ( கஎக ) ல் சிவபத மடைந்தனர் . யாகிய இரேணுகை ஜமதக்னி முனிவர் இவர் செய்த நூல்கள் சிதம்பரேசர் விறலி கார்த்தவீரியன் புத்திரராலிறக்க உடன் விடுதூது வருணாபுரிக் குறவஞ்சி புலியூர் தீப்புக்க இவளது தேகத்தை வேகுமுன் வெண்பா நொண்டி அநீதி நாடகம் இந்திரன் வருணனைக் கொண்டு மழை பள்ளு சித்திரக்கவி முதலிய பொழிவித்துத் தணிவித்தனன் . ரேணு மாரிஷை - இவன் கண்டு மகருஷிக்குப் பிர கை தரித்திருந்த வஸ்திரமுழுது மெரிந்து மலோசையிடம் பிறந்தவள் . இவள் கன் தேகந்தீக் கொப்புளமரும்பியது . ரேணு னிப் பருவத்தில் மங்கலமிழந்து புத்திர சந் கையெழுந்து வஸ்திரமில்லாமையால் அவ் தான மில்லாததால் விஷ்ணுமூர்த்தியை வனத்திலிருந்த வேம்பின் தழைகளை யெண்ணித் தவமியற்றினன் அவர் தரி ஆடையாகத் தரித்துக்கொண்டு அருகிருந்த சனந்தந்து ' உனக்குப் பதின்மர் புருஷ