அபிதான சிந்தாமணி

மாம்பழச்சிங்கக் கவி, பயர் 1294 மாயை கவகை 3. பி. 1836 இல் பிறந்தார். இவருக் மாயா சத்தபுரியுள் ஒன்று. இது வைகுந் குத் தந்தையார் குலமக்கட் பெயராகிய தத்திற்கு ஏறம் எணியாக உள்ளது. இத மாம்பழம் என்பதைப் பெயராக இட்டு ற்கு அரித்துவாரம், கங்காத்துவாரம், மா அழைத்தனர். இவர்க்கு 3 வயதில் வஞரி யாத்துவாரம் எனவும் பெயர். கண்டது. குழவியின் வருத்தந் தரியாத இவ்விடத்துச் சுழன்று செல்லுதலால் இப் தந்தை குமாரக்கடவுள் சந்நிதியில் குழந் பெயர் பெற்றது. இத்தீர்த்தத்தில் மூழ்கி தையைக் கொண்டுபோய் அபயமிட்டனர். அங்குள்ள மூர்த்திகளைத் தரிசிக்கில் முத் மறுநாள் உதயத்தில் குமாரக் கடவுளரு தியடைவர். (காசிகாண்டம்.) ளால் அவதரிமுழுது நீங்கியது. இவர் மாயாசுரன் வியோமாசுரன் தந்தை, தந்தை முதுகில் ஐந்தாமாண்டில் எழுதிக் மாயாசைநன் - திரிபுராதிகளையழிக்க முத காட்டியபடி தமிழிற்பழகிச் சின்னாளிற் வில் விஷ்ணுவால் தம் தேகத்தினின்று கற்று வல்லவராய்ப் பழனிப்பதிகம், குமர சிருட்டிக்கப்பட்டவன், இவன் தனக்குச் குருப்பதிகம், செந்திற்பதிக முதலிய இய சீடராக நால்வரைச் சிருட்டித்துக்கொண் ற்றினர். தென்முகவை பொன்னுசாமித் டான். தேவரவர்கள் வாழும் இராமநாதபுரம் சம மாயாதேவி - மயன் குமரி. சம்பராசுரன் ஸ்தானம் சென்று ஒருசீட்டுக் கவிபாடிக் வீட்டிலிருந்த பதிவிரதை. இவளுக்கு கையேட்டினர்பால் கொடுத்தனுப்பினர். மாயாவதி எனவும் பெயர். அரசர் இவர் அந்தகர் ஆதலால் இவரைக் மாயாபுரம் தாருகாசான் பட்டணம். கிர காண இசைந்திலர். அரசர் கொடுத்த வுஞ்சகிரியை அடுத்தது. சமஸ்யை பாடவல்லீசோவென அவ்வாறே மாயாப்பிரலாபம் - இது ஒரு ஞான நூல். கொடுத்த சமஸ்ஸைகளைப்பாட கவிச்சிங்க கண்ணுடைய வள்ளலார் இயற்றியது. மெனப்பட்ட மளித்து தம் சமஸ்தான வித் மாயாவதி - பிரத்தியும் நனை மீன் வயிற்றி வானாக்கப் பெற்றவர். லிருந்து எடுத்து வளர்த்து நாரதர் சொற் மாம்பழச்சிங்கக் கவிராயர் இவரைப் படி அவனை மணந்தவள். இவள் பூர்வத் பற்றி மாம்பழச்சிங்க கவிராய ரென்பதால் தில் இரதிதேவி, இவள் சம்பானால் அபக ரிக்கப்பட்டனள். இவரூர் பழனிபோலும். இவர் கவிபாடுவ தில் வல்லவர் போலும். இராமநாதபுரம் மாயாவாதி மதம் - அத்வை தமதத்தைக் கா வந்தபோது - கிரியிற் கிரியுருகுங்கேட்டு ண்க. (தத்துவநிஜா நுபோக சாரம்.) மாயாவி-1. வாலியை யுத்தத்திற்கு அழை என சமூசை கொடுத்தபோது பாடியது மாலாம் பொன்னுசாமி மன்னர் பிரா த்து அவனுக்கு இளைத்துப் பிலத்தில் புக னின்னாட்டி, சேலாங்கண் மங்கையர் வாலியால் துப்புண்டு இறந்தவன். வாசிக்கு நல்யாழ் - நீலாம், பரியிற் பரிய 2. மயன் குமரன். துந்துபியின் சகோ கொடும்பாலை குளிரும்மா, கிரியிற் கிரி தான். மந்தோதரியுடன் பிறந்தவன். இவ யுருகும் கேட்டு " சேதுபதியவர்கள் பழங் னே வாலியை யுத்தத்திற்கு அழைத்த கொடுத்தபோது பாடியது "அஞ்சேலெ வனாயிருக்கலாம். னப் பலந் தந்தான் இனியார் நமக்கு, 3. இவன் பிரமனது அச்வமேதக்குதி நெஞ்சே கலிப்புலியை நீவெருட்டு, விஞ்சு ரையை மறைக்கப் பிரமன் விஷ்ணுமூர் பெரும், சீர்படைத்த கோனலர்ந்த தேன் த்தியைவேண்ட விஷ்ணுமூர்த்தி அரக்க மலர்ப் பொன்மாதிணங்கு, மார்பன் முத்து னைக்கொன்று குதிரையை மீட்டுத் தந்த ராமலிங்கமால்” எனப் பாடினர். னர். இவர் மாயேசபவனம் மற்றும் பலகவிகளும் பாடினர் என்ப, -ஒரு ருதா உலகம், மாயேண்டன் இவர் கடைச்சங்க மருவிய மாயசந்நியாசி- பட்டணங்களில் சிலவஞ்ச புலவர்களுள் ஒருவர். குறு - உகூடு. சர் முண்டனஞ் செய்து கொண்டு தேக மாயை - 1. அதர்மத்தின் குமரி. நிறைய விபூதி பூசிக்கொண்டு மான்தோல் 2. விஷ்ணுவின் நாபிக்கொடியில் பிர அல்லது சால்வை பொத்திக்கொண்டு ஒரு மனுடன் உதித்து ஆன்மாக்களை மயக்கு சிஷ்யனுடன் புறப்பட்டு ஏமாந்தவர்களை பவள். ஏமாற்றும் கட்குடியர், 3. விஷ்ணுமூர்த்தியின் கட்டளைப்படி மாயன் - ஒரு இராக்ஷத வீரன். இரண்யன் புத்திரர் அரவரையும் தேவகி
மாம்பழச்சிங்கக் கவி பயர் 1294 மாயை கவகை 3. பி . 1836 இல் பிறந்தார் . இவருக் மாயா சத்தபுரியுள் ஒன்று . இது வைகுந் குத் தந்தையார் குலமக்கட் பெயராகிய தத்திற்கு ஏறம் எணியாக உள்ளது . இத மாம்பழம் என்பதைப் பெயராக இட்டு ற்கு அரித்துவாரம் கங்காத்துவாரம் மா அழைத்தனர் . இவர்க்கு 3 வயதில் வஞரி யாத்துவாரம் எனவும் பெயர் . கண்டது . குழவியின் வருத்தந் தரியாத இவ்விடத்துச் சுழன்று செல்லுதலால் இப் தந்தை குமாரக்கடவுள் சந்நிதியில் குழந் பெயர் பெற்றது . இத்தீர்த்தத்தில் மூழ்கி தையைக் கொண்டுபோய் அபயமிட்டனர் . அங்குள்ள மூர்த்திகளைத் தரிசிக்கில் முத் மறுநாள் உதயத்தில் குமாரக் கடவுளரு தியடைவர் . ( காசிகாண்டம் . ) ளால் அவதரிமுழுது நீங்கியது . இவர் மாயாசுரன் வியோமாசுரன் தந்தை தந்தை முதுகில் ஐந்தாமாண்டில் எழுதிக் மாயாசைநன் - திரிபுராதிகளையழிக்க முத காட்டியபடி தமிழிற்பழகிச் சின்னாளிற் வில் விஷ்ணுவால் தம் தேகத்தினின்று கற்று வல்லவராய்ப் பழனிப்பதிகம் குமர சிருட்டிக்கப்பட்டவன் இவன் தனக்குச் குருப்பதிகம் செந்திற்பதிக முதலிய இய சீடராக நால்வரைச் சிருட்டித்துக்கொண் ற்றினர் . தென்முகவை பொன்னுசாமித் டான் . தேவரவர்கள் வாழும் இராமநாதபுரம் சம மாயாதேவி - மயன் குமரி . சம்பராசுரன் ஸ்தானம் சென்று ஒருசீட்டுக் கவிபாடிக் வீட்டிலிருந்த பதிவிரதை . இவளுக்கு கையேட்டினர்பால் கொடுத்தனுப்பினர் . மாயாவதி எனவும் பெயர் . அரசர் இவர் அந்தகர் ஆதலால் இவரைக் மாயாபுரம் தாருகாசான் பட்டணம் . கிர காண இசைந்திலர் . அரசர் கொடுத்த வுஞ்சகிரியை அடுத்தது . சமஸ்யை பாடவல்லீசோவென அவ்வாறே மாயாப்பிரலாபம் - இது ஒரு ஞான நூல் . கொடுத்த சமஸ்ஸைகளைப்பாட கவிச்சிங்க கண்ணுடைய வள்ளலார் இயற்றியது . மெனப்பட்ட மளித்து தம் சமஸ்தான வித் மாயாவதி - பிரத்தியும் நனை மீன் வயிற்றி வானாக்கப் பெற்றவர் . லிருந்து எடுத்து வளர்த்து நாரதர் சொற் மாம்பழச்சிங்கக் கவிராயர் இவரைப் படி அவனை மணந்தவள் . இவள் பூர்வத் பற்றி மாம்பழச்சிங்க கவிராய ரென்பதால் தில் இரதிதேவி இவள் சம்பானால் அபக ரிக்கப்பட்டனள் . இவரூர் பழனிபோலும் . இவர் கவிபாடுவ தில் வல்லவர் போலும் . இராமநாதபுரம் மாயாவாதி மதம் - அத்வை தமதத்தைக் கா வந்தபோது - கிரியிற் கிரியுருகுங்கேட்டு ண்க . ( தத்துவநிஜா நுபோக சாரம் . ) மாயாவி -1 . வாலியை யுத்தத்திற்கு அழை என சமூசை கொடுத்தபோது பாடியது மாலாம் பொன்னுசாமி மன்னர் பிரா த்து அவனுக்கு இளைத்துப் பிலத்தில் புக னின்னாட்டி சேலாங்கண் மங்கையர் வாலியால் துப்புண்டு இறந்தவன் . வாசிக்கு நல்யாழ் - நீலாம் பரியிற் பரிய 2. மயன் குமரன் . துந்துபியின் சகோ கொடும்பாலை குளிரும்மா கிரியிற் கிரி தான் . மந்தோதரியுடன் பிறந்தவன் . இவ யுருகும் கேட்டு சேதுபதியவர்கள் பழங் னே வாலியை யுத்தத்திற்கு அழைத்த கொடுத்தபோது பாடியது அஞ்சேலெ வனாயிருக்கலாம் . னப் பலந் தந்தான் இனியார் நமக்கு 3. இவன் பிரமனது அச்வமேதக்குதி நெஞ்சே கலிப்புலியை நீவெருட்டு விஞ்சு ரையை மறைக்கப் பிரமன் விஷ்ணுமூர் பெரும் சீர்படைத்த கோனலர்ந்த தேன் த்தியைவேண்ட விஷ்ணுமூர்த்தி அரக்க மலர்ப் பொன்மாதிணங்கு மார்பன் முத்து னைக்கொன்று குதிரையை மீட்டுத் தந்த ராமலிங்கமால் எனப் பாடினர் . னர் . இவர் மாயேசபவனம் மற்றும் பலகவிகளும் பாடினர் என்ப -ஒரு ருதா உலகம் மாயேண்டன் இவர் கடைச்சங்க மருவிய மாயசந்நியாசி- பட்டணங்களில் சிலவஞ்ச புலவர்களுள் ஒருவர் . குறு - உகூடு . சர் முண்டனஞ் செய்து கொண்டு தேக மாயை - 1. அதர்மத்தின் குமரி . நிறைய விபூதி பூசிக்கொண்டு மான்தோல் 2. விஷ்ணுவின் நாபிக்கொடியில் பிர அல்லது சால்வை பொத்திக்கொண்டு ஒரு மனுடன் உதித்து ஆன்மாக்களை மயக்கு சிஷ்யனுடன் புறப்பட்டு ஏமாந்தவர்களை பவள் . ஏமாற்றும் கட்குடியர் 3. விஷ்ணுமூர்த்தியின் கட்டளைப்படி மாயன் - ஒரு இராக்ஷத வீரன் . இரண்யன் புத்திரர் அரவரையும் தேவகி