அபிதான சிந்தாமணி

அகத்தயமுனவர் அகத்தியமுனிவர் திரத்தில் வசிக்கச் செய்தனன். அது கார ழாகத் தொங்கிக்கொண்டிருந்த இருடிகூட் ணமாக நிமிஷம் உண்டாயிற்று. பிறகு உங்களைப்பார்த்து நீங்களேன் இவ்வகைத் இமிசாபத்தால் தேகமிழந்த வசிட்டர், மித் தொங்குகின்றீர்களென இருடிகள், எங்கள் திராவருண வீரியமுள்ள கும்பத்திருந்து சந்ததியில் அகத்தியன் என்ற ஒருவன் முதலினும், இரண்டாவது சதுர்ப்புஜத்து பிறந்து இல்லறமடையாது இருக்கின்றா டன் கமண்டலங் கொண்டவராய் அகத்தி னாதலால் எங்களுக்கு இத்துன்பம் நேரிட் யரும், பிறந்து தவமியற்றி, தாரகாசான் டதென மறுமொழிகூற, அகத்தியர் கேட் முதலியவர்களைக் கொல்லுதல் வேண்டிச் 'டுத் திடுக்கிட்டு, அவர்களைத் தன்னைச்சபி சமுத்திரபானஞ் செய்து, இரண்டாவது யா திருக்கவேண்டி, நானே அசத்தியன், மிருத்து யுவை நியமித்து, கடலிற்பிறந்த அதிசீக்கிரத்தில் இல்ல நமடைந்து உங்களை காலகூட விஷத்தை வியர்த்தமாக்கி யிருக் இத்துன்பத்தினின்று நீக்குகின்றேனென் கையில், இவரிடம் திரிமூர்த்திகள் று, விதர்ப்பநாடடைந்து அவ்வாசன் யாகத் வந்து உனக்கென்னவரம் வேண்டுமென்ன திற்பி றந்த உலோபா முத்திரையை அதிக உடு,0000000000 கணக்குள்ள சிருட்டி பொருள் தந்து மணந்து தாதைகளைச் கர்த்தாக்கள் மாறுமளவும் தக்ஷிணபதத்தில் சுவர்க்கமடைவித்தவர். (பார - வன) ஆகாசவீதியிலிருக்க வரல்கேட்டுப் பெற் ' 4. இவர், தென்திசைநோக்கிச்செல்லு றனர். (மச்ச புராணம்). இவரைப் புலத் கையில் விந்தமலையின் மிகுதியைத் தேவர் திய புத்திரர் என்றும் கூறுவர். அகத்தியருக்குக் கூறினர். அதைக்கேட்ட 2. வாதாபி, வில்வலன் என்னும் அரக் அகத்தியர், அவ்விடம் வருகையில் விர்தம், கர் இருவரில், வில்வலன் வேதியர் உருக் மேருவுடன் மாறுபட்டு வழியிலாது நிற்ற கொண்டு வழியிற்செல்லும் வேதியர் இரு ' இலக்கண்டு அதனிடஞ் சென்றனர். விர் தம் டிகள் முதலாயினாரை விருந்திற்கு வலிய முனிவரைப்பணிய அகத்தியர், நாம் தென் அழைத்துவந்து, வாதாபியை ஆடாக்கி றிசைநின்று மீளும் வரையில் இவ்வகை யறுத்துப் பாகஞ் செய்து விருந்தாக வர்த பணிச் திருக்கவென்று பொதிகையிலெழுந் வரையுண்பித்து இறுதியில் வில்வலன் தருளி இராவணன் தமிழ் நாடாளாமல் வாதாபியை அழைப்பன், அவனுண்டோர் அவனைக்காந் தருவத்தாற் பிணித்தவர், வயிற்றைக்கிழித்து வெளிவா இறந்தவனை (திருநெல்வேலிப்புராணம், தொல்காப்பி அவ்விரண்டு அரக்கருந் தின்று பசி தீர்வர். யப்பாயிரம்) இவ்வகையியற்றும் இந்த அரக்காது தீமை 5 தமிழ் காட்டைக் கந்தமூர்த்தி அகத் களை இருடிகள் அகத்தியருடன் முறையிட தியருக்குக் கொடுக்க இருடி, பாண்டிய அகத்தியர், அவர்களிடம் விருந்தாகச்சென் னுக்குக் கொடுத்தனர். (நெல் - புரா). றுண்டனர். வில்வலன் அகத்தியர் வயிற் 6. அகத்தியருக்குத் தாமிரபரணி சிவ றிலிருக்கும் வாதாபியைக் கூப்பிட, அகத் மூர்த்தியாற் கொடுக்கப்பட்டது. தியர் 'வாதாபேஜீர்ணோபவ' என்று வயிற் 7. மதியநந்தை யென்பவள், தவத்திற் றைத் தடவ அரக்கனிறந்தனன். வாதாபி கிடையூறு செய்ய, அவளை மனிதப்பிறவி வராமை சண்ட அரக்கன், கோபித்து யடையச் சபித்தவர். அகத்தியரை யடிக்கச்செல்ல முனிவர், _ 8 தேவர்களை வருத்தியவிருத்திராசுரன் சினத்துடன் நோக்கித் தருப்பையில் பாசு - இந்திரனது வச்சிராயுதத்திற்குப் பயந்து பதமந்திரமேவி அரக்கனைக் கொல்லமுயன் கடலில் ஒளிக்கத் தேவர் வேண்டுகோளாற் றனர். பின் வில்வலன், அசத்தியர் வேண் சமுத்திர ஜலத்தை ஆபோசனஞ் செய்து டியபொருள்களைச் கொடுத்து உயிர்ப்பிச்சை அவனை இந்திரன் கொலை புரிய, மீண்டும் 'யேற்றுப் பிழைத்தான் என்ப (பார ஜலத்தை விடுத்தவர். (திருவிளை) வன - ப). - 9 சந்திரவம்சத்தரசனாகிய நகுஷன் 3. சிவபிரான், பாாவததேவியாரைத் என்போன், இந்திரபட்டமடைந்து புலோ திருமணஞ் செய்த காலையில் தேவர் முதலி மசையிடம் விருப்பங்கொண்டு அவளைக் யோர் வடதிசை நிறையத் தென் திசை கேட்க, அவள், சத்த இருடிகள் தாங்குஞ் யுயர்ந்ததால் சிவபிரான் சட்டளைப்படி சிவிகையிலூர்ந்து என்னிடம் வரின் அவ் அகத்தியர், தென் திசையிற் பொதிகைமலை வகை உடன்படுவேனென அவ்வாறே பிலிருக்க வருகையில் ஒருமாத்தில் தலைகீ. இருடிகள் தாங்கச் சிவிகையிலேறிச் செல்
அகத்தயமுனவர் அகத்தியமுனிவர் திரத்தில் வசிக்கச் செய்தனன் . அது கார ழாகத் தொங்கிக்கொண்டிருந்த இருடிகூட் ணமாக நிமிஷம் உண்டாயிற்று . பிறகு உங்களைப்பார்த்து நீங்களேன் இவ்வகைத் இமிசாபத்தால் தேகமிழந்த வசிட்டர் மித் தொங்குகின்றீர்களென இருடிகள் எங்கள் திராவருண வீரியமுள்ள கும்பத்திருந்து சந்ததியில் அகத்தியன் என்ற ஒருவன் முதலினும் இரண்டாவது சதுர்ப்புஜத்து பிறந்து இல்லறமடையாது இருக்கின்றா டன் கமண்டலங் கொண்டவராய் அகத்தி னாதலால் எங்களுக்கு இத்துன்பம் நேரிட் யரும் பிறந்து தவமியற்றி தாரகாசான் டதென மறுமொழிகூற அகத்தியர் கேட் முதலியவர்களைக் கொல்லுதல் வேண்டிச் ' டுத் திடுக்கிட்டு அவர்களைத் தன்னைச்சபி சமுத்திரபானஞ் செய்து இரண்டாவது யா திருக்கவேண்டி நானே அசத்தியன் மிருத்து யுவை நியமித்து கடலிற்பிறந்த அதிசீக்கிரத்தில் இல்ல நமடைந்து உங்களை காலகூட விஷத்தை வியர்த்தமாக்கி யிருக் இத்துன்பத்தினின்று நீக்குகின்றேனென் கையில் இவரிடம் திரிமூர்த்திகள் று விதர்ப்பநாடடைந்து அவ்வாசன் யாகத் வந்து உனக்கென்னவரம் வேண்டுமென்ன திற்பி றந்த உலோபா முத்திரையை அதிக உடு 0000000000 கணக்குள்ள சிருட்டி பொருள் தந்து மணந்து தாதைகளைச் கர்த்தாக்கள் மாறுமளவும் தக்ஷிணபதத்தில் சுவர்க்கமடைவித்தவர் . ( பார - வன ) ஆகாசவீதியிலிருக்க வரல்கேட்டுப் பெற் ' 4 . இவர் தென்திசைநோக்கிச்செல்லு றனர் . ( மச்ச புராணம் ) . இவரைப் புலத் கையில் விந்தமலையின் மிகுதியைத் தேவர் திய புத்திரர் என்றும் கூறுவர் . அகத்தியருக்குக் கூறினர் . அதைக்கேட்ட 2 . வாதாபி வில்வலன் என்னும் அரக் அகத்தியர் அவ்விடம் வருகையில் விர்தம் கர் இருவரில் வில்வலன் வேதியர் உருக் மேருவுடன் மாறுபட்டு வழியிலாது நிற்ற கொண்டு வழியிற்செல்லும் வேதியர் இரு ' இலக்கண்டு அதனிடஞ் சென்றனர் . விர் தம் டிகள் முதலாயினாரை விருந்திற்கு வலிய முனிவரைப்பணிய அகத்தியர் நாம் தென் அழைத்துவந்து வாதாபியை ஆடாக்கி றிசைநின்று மீளும் வரையில் இவ்வகை யறுத்துப் பாகஞ் செய்து விருந்தாக வர்த பணிச் திருக்கவென்று பொதிகையிலெழுந் வரையுண்பித்து இறுதியில் வில்வலன் தருளி இராவணன் தமிழ் நாடாளாமல் வாதாபியை அழைப்பன் அவனுண்டோர் அவனைக்காந் தருவத்தாற் பிணித்தவர் வயிற்றைக்கிழித்து வெளிவா இறந்தவனை ( திருநெல்வேலிப்புராணம் தொல்காப்பி அவ்விரண்டு அரக்கருந் தின்று பசி தீர்வர் . யப்பாயிரம் ) இவ்வகையியற்றும் இந்த அரக்காது தீமை 5 தமிழ் காட்டைக் கந்தமூர்த்தி அகத் களை இருடிகள் அகத்தியருடன் முறையிட தியருக்குக் கொடுக்க இருடி பாண்டிய அகத்தியர் அவர்களிடம் விருந்தாகச்சென் னுக்குக் கொடுத்தனர் . ( நெல் - புரா ) . றுண்டனர் . வில்வலன் அகத்தியர் வயிற் 6 . அகத்தியருக்குத் தாமிரபரணி சிவ றிலிருக்கும் வாதாபியைக் கூப்பிட அகத் மூர்த்தியாற் கொடுக்கப்பட்டது . தியர் ' வாதாபேஜீர்ணோபவ ' என்று வயிற் 7 . மதியநந்தை யென்பவள் தவத்திற் றைத் தடவ அரக்கனிறந்தனன் . வாதாபி கிடையூறு செய்ய அவளை மனிதப்பிறவி வராமை சண்ட அரக்கன் கோபித்து யடையச் சபித்தவர் . அகத்தியரை யடிக்கச்செல்ல முனிவர் _ 8 தேவர்களை வருத்தியவிருத்திராசுரன் சினத்துடன் நோக்கித் தருப்பையில் பாசு - இந்திரனது வச்சிராயுதத்திற்குப் பயந்து பதமந்திரமேவி அரக்கனைக் கொல்லமுயன் கடலில் ஒளிக்கத் தேவர் வேண்டுகோளாற் றனர் . பின் வில்வலன் அசத்தியர் வேண் சமுத்திர ஜலத்தை ஆபோசனஞ் செய்து டியபொருள்களைச் கொடுத்து உயிர்ப்பிச்சை அவனை இந்திரன் கொலை புரிய மீண்டும் ' யேற்றுப் பிழைத்தான் என்ப ( பார ஜலத்தை விடுத்தவர் . ( திருவிளை ) வன - ) . - 9 சந்திரவம்சத்தரசனாகிய நகுஷன் 3 . சிவபிரான் பாாவததேவியாரைத் என்போன் இந்திரபட்டமடைந்து புலோ திருமணஞ் செய்த காலையில் தேவர் முதலி மசையிடம் விருப்பங்கொண்டு அவளைக் யோர் வடதிசை நிறையத் தென் திசை கேட்க அவள் சத்த இருடிகள் தாங்குஞ் யுயர்ந்ததால் சிவபிரான் சட்டளைப்படி சிவிகையிலூர்ந்து என்னிடம் வரின் அவ் அகத்தியர் தென் திசையிற் பொதிகைமலை வகை உடன்படுவேனென அவ்வாறே பிலிருக்க வருகையில் ஒருமாத்தில் தலைகீ . இருடிகள் தாங்கச் சிவிகையிலேறிச் செல்