அபிதான சிந்தாமணி

மாதபலன் 1288 மாதவக்கோன வேண்டியது. குச் சித்திரை சோதி, வை காசிக்கு விசா அதிகச் செலவில் மனமிலா தவளாயும், கம் அநுஷம், ஆனிக்குக் கேட்டை மூலம், இருத்தல் வேண்டும். தன் தந்தை, மூத் ஆடிக்குப் பூராடம் உத்திராடம், ஆவணிக் தோன், இவர்கள் யாருக்குப் பாணிக்கிரக குத் திருவோணம், அவிட்டம், புரட்டா ணம் செய்வித்தார்களோ அவனுக்குப் பணி சிக்கு சதயம் பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி, விடை செய்ய வேண்டியது. கணவன் ஐப்பசிக்கு ரேவதி, அச்வதி, பரணி இந் இறந்த பின்னும் அவனுக்குச் சிரார்த்த நாட்களிலும், பூரணையிலும் சுபங்கள் நீக்க காரியம் முதலியவை செய்து கொண்டு, வேண்டும். (விதானமாலை.) விபசாரம் செய்யாதிருத்தல் வேண்டும். மாதபலன் ஜன்ம நட்சத்திரமுதல் மாதம் கணவன் துராசார முள்ளவனாயினும், பிறந்த நட்சத்திரம் வரையில் எண்ணிக் அன்னிய ஸ்திரீலோலனாயினும், நற்குணம் கண்ட தொகையை ஏழிற்பெருக்கி எட் இலானாயினும், அவனைத் தெய்வம்போற் டிற்கழித்த சேடம். கரோகம், உ-இலா பூசிக்க, ஸ்திரீகளுக்குக் கணவன் பணி பம், கூ-செலவு, ச. அலைச்சல், நீ போசன விடை அன்றி உபவாச விரத எஞ்ஞங்கள் சௌக்கியம், சு-அயிஸ்வரியம், எ-கலகம் வேண்டியதில்லை, கணவனிருக்கினும் அ-மிககஷ்டம். இறக்கினும் அவனுக்கு விரோதமான மாதம் -- (கஉ) சித்திரை, வைகாசி, ஆனி, காரியத்தைச் செய்யக்கூடாது. கணவன் ஆடி, ஆவணி, புரட்டாசி, ஐப்பசி, கார்த் இறந்தபின்பு கிழங்கு பழம் முதலிய சொ திகை, மார்கழி, தை, மாசி, பங்குனி, ற்ப ஆகாரத்தால் காலத்தைக் கழிக்க இவற்றிற்கு நக்ஷத்திரங்களாவன முறை காம இச்சையால் பர புரு யே சித்திரை, விசாகம், மூலம், உத்தரா ஷன் பெயரையும் சொல்லக்கூடாது. கண டம், அவிட்டம், பூரட்டாதி, அசுவினி, வன் இறந்தபின் பிள்ளைக்காக வேறொரு கார்த்திகை, மிருகசீரிடம், பூசம், மகம், கணவனைச் சேர்பவள் இவ்வுலகத்தில் எல் உத்திரம், இவை அந்த நக்ஷத்திரங்கள் லாராலும் நிந்திக்கப்பவெள், பதிவிரதை கூடுகையில் இப்பெயர் பெறும், களுக்கு இரண்டாவது விவாகம் ஒரு சாஸ் மாதாத்தூடையார் - ஒரு வீரசைவர். இவர் திரத்திலும் கூறப்படவில்லை. புருஷன் காலத்துச் சிவநிர்மால்யமாகிய அபிஷேக தாழ்ந்தவன் என்று உயர்ந்தவனைக்கூடுகிற ஜலத்தாலாகிய சேற்றில் ஒரு பசு செல்ல ஸ்திரீ எல்லாராலும் நிந்திக்கக்படுகிறாள். அதை யோட்டிச் சென்ற ஒரு வேதிய விபசாரத்தினால் உலகத்தில் நிந்திக்கப்பட் னும் அழுந்தித் தாண்ட அவன் உடலில் டவள் இம்மையில் தீங்கை அடைதலே இருந்த நோய் நீங்கியது. இதை அறிந்த அன்றி மறுமையில் குட்ட வியாதி கொண் வேறு பாண்டுநோய் கொண்ட (எ00) பேர் டவளாதலே அன்றிக் குள்ள நரியாகவும் அச்சேற்றில் மூழ்கிப் புனிதமடைந்தனர். பிறப்பள். எந்த ஸ்திரீ மனம் வாக்கு மாதரி - இடைச்சியர் தலைவி. கோவலன் காயங்களை அடக்கிக்கொண்டு விபசாரம் கொலையுண்ட தனால் தீயில் விழுந்து இறக் செய்யாது நல்லொழுக்கத்துடன் இருப் தவள், (சிலப்பதிகாரம்.) பாளோ அவள் பதி உலகத்தை அடைவ மாதர் ஒழுக்கம் - ஸ்திரீகள் பாலியராயினும், தும் அன்றிப் பதிவிரதை என்னும் பெய யௌவனராயினும், வார்த்திபாராயினும், ரையும் பெறுகிறாள். தம் வீடுகளில் தமது மனம்போனபடி மாதர்கள் - (எ) மாதுருக்கள் காண்க. செய்யலாகாது. பாலியத்தில் தகப்பன் மாதலி - இந்திரன் தேர்ச்சாரதி, ஒருகால் கட்டளையிலும், கணவன் இரந்த பின் புத் இராவண யுத்தத்தில் தேர் செலுத்தின திரன் ஆஞ்ஞையிலும் இருக்கவேண்டியது. ஸ்திரீகள் ஒருபோதும் சுயாதீனமாக இரு மாதவக்கோன் - ஒரு இடையன், இவன் க்கக்கூடாது. தந்தை, கணவன், புத்திரன், காட்டில் காலி மேய்த்துக் கொண்டிருக் இவர்களை நீங்கித் தனி இருக்கும் பேதை, கையில் இவனையொரு முனிவன் அன்று பிறந்த குலத்திற்கும் புகுந்த குலத்திற்கும் தளிர்த்தான் மூலிகைகாட்டுக என இவன் நிந்தனை விளைப்பவள் ஆவாள். எப்போ காட்ட அதனடியில் யாகஞ்செய்து மாத தும் வீட்டுக் காரியத்தில் சமர்த்துள்ளவளா வக்கோனைத்தள்ள முயலுகையில் இடை யும், சந்தோஷ முள்ளவளாயும், வீட்டுப் யன் தப்பி முனிவனைத் தள்ளினன், முனி பொருள்களைச் சுத்தப்படுத்துகிறவளாயும், வன் சுடர்விடு பசும் பொன்னாகக் கண்டு
மாதபலன் 1288 மாதவக்கோன வேண்டியது . குச் சித்திரை சோதி வை காசிக்கு விசா அதிகச் செலவில் மனமிலா தவளாயும் கம் அநுஷம் ஆனிக்குக் கேட்டை மூலம் இருத்தல் வேண்டும் . தன் தந்தை மூத் ஆடிக்குப் பூராடம் உத்திராடம் ஆவணிக் தோன் இவர்கள் யாருக்குப் பாணிக்கிரக குத் திருவோணம் அவிட்டம் புரட்டா ணம் செய்வித்தார்களோ அவனுக்குப் பணி சிக்கு சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி விடை செய்ய வேண்டியது . கணவன் ஐப்பசிக்கு ரேவதி அச்வதி பரணி இந் இறந்த பின்னும் அவனுக்குச் சிரார்த்த நாட்களிலும் பூரணையிலும் சுபங்கள் நீக்க காரியம் முதலியவை செய்து கொண்டு வேண்டும் . ( விதானமாலை . ) விபசாரம் செய்யாதிருத்தல் வேண்டும் . மாதபலன் ஜன்ம நட்சத்திரமுதல் மாதம் கணவன் துராசார முள்ளவனாயினும் பிறந்த நட்சத்திரம் வரையில் எண்ணிக் அன்னிய ஸ்திரீலோலனாயினும் நற்குணம் கண்ட தொகையை ஏழிற்பெருக்கி எட் இலானாயினும் அவனைத் தெய்வம்போற் டிற்கழித்த சேடம் . கரோகம் - இலா பூசிக்க ஸ்திரீகளுக்குக் கணவன் பணி பம் கூ - செலவு . அலைச்சல் நீ போசன விடை அன்றி உபவாச விரத எஞ்ஞங்கள் சௌக்கியம் சு - அயிஸ்வரியம் - கலகம் வேண்டியதில்லை கணவனிருக்கினும் - மிககஷ்டம் . இறக்கினும் அவனுக்கு விரோதமான மாதம் -- ( கஉ ) சித்திரை வைகாசி ஆனி காரியத்தைச் செய்யக்கூடாது . கணவன் ஆடி ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த் இறந்தபின்பு கிழங்கு பழம் முதலிய சொ திகை மார்கழி தை மாசி பங்குனி ற்ப ஆகாரத்தால் காலத்தைக் கழிக்க இவற்றிற்கு நக்ஷத்திரங்களாவன முறை காம இச்சையால் பர புரு யே சித்திரை விசாகம் மூலம் உத்தரா ஷன் பெயரையும் சொல்லக்கூடாது . கண டம் அவிட்டம் பூரட்டாதி அசுவினி வன் இறந்தபின் பிள்ளைக்காக வேறொரு கார்த்திகை மிருகசீரிடம் பூசம் மகம் கணவனைச் சேர்பவள் இவ்வுலகத்தில் எல் உத்திரம் இவை அந்த நக்ஷத்திரங்கள் லாராலும் நிந்திக்கப்பவெள் பதிவிரதை கூடுகையில் இப்பெயர் பெறும் களுக்கு இரண்டாவது விவாகம் ஒரு சாஸ் மாதாத்தூடையார் - ஒரு வீரசைவர் . இவர் திரத்திலும் கூறப்படவில்லை . புருஷன் காலத்துச் சிவநிர்மால்யமாகிய அபிஷேக தாழ்ந்தவன் என்று உயர்ந்தவனைக்கூடுகிற ஜலத்தாலாகிய சேற்றில் ஒரு பசு செல்ல ஸ்திரீ எல்லாராலும் நிந்திக்கக்படுகிறாள் . அதை யோட்டிச் சென்ற ஒரு வேதிய விபசாரத்தினால் உலகத்தில் நிந்திக்கப்பட் னும் அழுந்தித் தாண்ட அவன் உடலில் டவள் இம்மையில் தீங்கை அடைதலே இருந்த நோய் நீங்கியது . இதை அறிந்த அன்றி மறுமையில் குட்ட வியாதி கொண் வேறு பாண்டுநோய் கொண்ட ( 00 ) பேர் டவளாதலே அன்றிக் குள்ள நரியாகவும் அச்சேற்றில் மூழ்கிப் புனிதமடைந்தனர் . பிறப்பள் . எந்த ஸ்திரீ மனம் வாக்கு மாதரி - இடைச்சியர் தலைவி . கோவலன் காயங்களை அடக்கிக்கொண்டு விபசாரம் கொலையுண்ட தனால் தீயில் விழுந்து இறக் செய்யாது நல்லொழுக்கத்துடன் இருப் தவள் ( சிலப்பதிகாரம் . ) பாளோ அவள் பதி உலகத்தை அடைவ மாதர் ஒழுக்கம் - ஸ்திரீகள் பாலியராயினும் தும் அன்றிப் பதிவிரதை என்னும் பெய யௌவனராயினும் வார்த்திபாராயினும் ரையும் பெறுகிறாள் . தம் வீடுகளில் தமது மனம்போனபடி மாதர்கள் - ( ) மாதுருக்கள் காண்க . செய்யலாகாது . பாலியத்தில் தகப்பன் மாதலி - இந்திரன் தேர்ச்சாரதி ஒருகால் கட்டளையிலும் கணவன் இரந்த பின் புத் இராவண யுத்தத்தில் தேர் செலுத்தின திரன் ஆஞ்ஞையிலும் இருக்கவேண்டியது . ஸ்திரீகள் ஒருபோதும் சுயாதீனமாக இரு மாதவக்கோன் - ஒரு இடையன் இவன் க்கக்கூடாது . தந்தை கணவன் புத்திரன் காட்டில் காலி மேய்த்துக் கொண்டிருக் இவர்களை நீங்கித் தனி இருக்கும் பேதை கையில் இவனையொரு முனிவன் அன்று பிறந்த குலத்திற்கும் புகுந்த குலத்திற்கும் தளிர்த்தான் மூலிகைகாட்டுக என இவன் நிந்தனை விளைப்பவள் ஆவாள் . எப்போ காட்ட அதனடியில் யாகஞ்செய்து மாத தும் வீட்டுக் காரியத்தில் சமர்த்துள்ளவளா வக்கோனைத்தள்ள முயலுகையில் இடை யும் சந்தோஷ முள்ளவளாயும் வீட்டுப் யன் தப்பி முனிவனைத் தள்ளினன் முனி பொருள்களைச் சுத்தப்படுத்துகிறவளாயும் வன் சுடர்விடு பசும் பொன்னாகக் கண்டு