அபிதான சிந்தாமணி

மாண்டுகண்ணர் 1287 மாகதினம் விலேற்றினன். தன்மையைப் மாதங்கம் - சண்டாள சாதிகளில் ஒன்று. பின் அறிந்த அரசன் வணங்கிக்கம்மியனால் மாதங்களில் காலசர்ப்பகதி ருஷபம், கழுத்திலிருந்த சூலத்தை மெதுவாக இரு மிதுனம், கடகம், இந்த மூன்று சல்கி புறத்திலும் அராவுவித்து நடுத்துண்டை ராந்தியிலும் காலசர்ப்பம், ஈசான்யத்தில் விட்டனன். அன்று முதல் இவருக்கு சிரமும், வாயுமூலையில் இடுப்பும் நிருதி ஆணி மாண்டவ்யர் எனப் பெயர் வந் மூலையில் வாலும், இதன் பின்பக்கமாய் தது. தாம் பாலப் பருவத்தில் தும்பிக வந்து, சிம்பம், கன்னி, துலாம் இந்த ளைப் பிடித்து வாலில் துரும்பை நுழை மூன்று சங்கிராந்தியிலும் வாயு மூலையில் த்து விளையாடி அவற்றிற்கு வேதனை சிரசும் நிருதி மூலையில் இடுப்பும் அக்னி தருவித்ததால் அந்தப் பாவம் கழுமாத் மூலையில் வாலும் இதன் பின் பக்கமாய் தில் இட்டதென யமனாலுணர்ந்து அறி வந்து விருச்சிகம், தனசு, மகரம், இந்த யாப் பருவத்தில் செய்த பாவத்திற்கு இவ் மூன்று சங்கிராந்தியிலும் நிருதி மூலையில் வகைச் கடுந்துன்பம் செய்ததனால் பூமி சிரமும் அக்னி மூலையில் இடுப்பும் ஈசான் யில் மனிதனாகப் பிறக்கவெனச் சாபமிட் யத்தில் வாலும், இந்தப்பக்கம் வந்து கும் டவர். இச்சாபமேற்றதனால் யமன் விதா பம், மீனம், மேஷம், இந்த மூன்று சங்கி னாகப் பிறந்தான். இவரது மற்ற சரி பாத்தியிலும் அக்னி மூலையில் சிரமும், தங்களை நளாயினியைக் காண்க. ஈசான்யத்தில் இடுப்பும், வாயு மூலையில் 2. சிவபூசையால் தாம் சூலத்தின் பட்ட வாலும், இவ்விதமாக இருக்கத் தம்பப்பிர துன்பநீங்கி இன்பமடைந்தனர். திட்டைசெய்யில் சுபப்பிரதம். மாண்டுகண்ணர் - ஒரு இருடி. இவர் செய்யில் மிருத்யு பயம், முதுகின் மேற் கோர தவஞ் செய்கையில் இந்திரன் இவ செய்யில் கெடுதியுண்டு வாலின்மேற் செய் ரது தவத்தினைக் கெடுக்க எண்ணி இவர் யில் சலனம். இருந்த தாமரை மடுவில் அரம்பையரை மாதங்கி -1. காசிபர் பெண் யானைகளைப் எவினன். அந்த அரம்பையர் அந்த முனிவ பெற்றவள். மதங்கனைக் காண்க. ரைத் தம்வசப்படுத்த முனிவர் ஓடையைத் 2. மதங்கருடலடைந்த பாசிராமரால் தவச் சாலையாக நியமித்து அப்பெண்கள் வெட்டப்பட்ட ரேணுகை. நலன் உண்டிருந்தனர். இராமமூர்த்தி ஆர மாதசூன்யம் (சித்திரையீ) அஷ்டமி, ண்யஞ் செல்கையில் இத்தவச்சாலை வழி த்வாதசி, ரோகணி, கும்பம், (வைகாசி) சென்றனர். இவர்க்கு மாண்டு கன்னியெ எகாதசி, சித்திரை, சோதி, உத்திராடம், னவும் பெயர். (காஞ்சி புராணம்) மீனம், (ஆனி) த்ரயோ தசி, புனர்பூசம், மாண்டுகேயர் - இந்திரப் பிரமிதியின் கும ருஷபம், (ஆடி) ஷஷ்டி, அவிட்டம், பூரம், ரர். மிதுனம், (ஆவணி) அமாவாஸ்யை, மாண்ட்ராக் (Mandrake) இது, மத்யத பூரணை, பூராடம், மேஷம், புரட்டாசி) ரைக் கடலிலுள்ள தீவுகளிலும், அதையடு சத்தமி, சதயம், பூரட்டாதி, ரேவதி, த்த கரைப் பக்கங்களிலும் காட்டுப் பயிரா கன்னி, தனுசு, (ஐப்பசி) நவமி, விருச்சி கப் பயிராகிறது. இதன் இலைகளில் சுணை கம், பூரட்டாதி, (கார்த்திகை) பஞ்சமி, முட்கள் உண்டு. இதன் கிழங்கு, பருத்து கார்த்திகை, பூசம், மகம், துலாம், (மார்கழி) மனித வுருவுடன் தலை கால் முதலிய உறு துதியை, நவமி, அனுஷம், உத்திரட்டாதி, ப்புக்கள் கொண்டிருக்கிறதாம். இதை இழு விசாகம், தனுசு. (தை) பிரதமை, அஸ்தம், க்கின்ற வாத்துக் கூச்சலிடல்போல் ஒரு திருவாதிரை, ஆயிலியம், கர்க்கடகம், வித சத்தம் உண்டாகிற தென்கிறார்கள். (மாசி) சதுர்த்தி, தசமி, மூலம், திருவோ அச்சத்தம் எங்கிருந்துண்டாகிற தெனத் ணம், மகரம், (பங்குனி) சதுர்த்தசி, பாணி, தெரிய வில்லையாம். ஜர்மனியில் (1628) கேட்டை, சிங்கம் வருவனவாம். இவை ஆண்டில் மனித வுருக்கொண்ட கிழங் சுபகாரியங்களுக்காகா. கொன்று விவசாயகாட்சி சாலையில் வைக் மாததினம் கார்த்திகைக்கு கார்த்திகை கப்பட்டிருக்கிறதாம். (1802) வருஷத் ரோகணி, மார்கழிக்கு மிருகசீரிஷம், திரு தில் பிர்மிங்காம் விவசாய பொருட்காட்சி வாதிரை, தைக்குப் புனர்பூசம் பூசம் சாலையில் கையுருக்கொண்ட கிழங்கு வைக் மாசிக்கு - ஆயிலியம், மகம், பூரம், பல் கப்பட்டிருக்கிறது. குனிக்கு உத்திரம், அஸ்தம், சித்திரைக்
மாண்டுகண்ணர் 1287 மாகதினம் விலேற்றினன் . தன்மையைப் மாதங்கம் - சண்டாள சாதிகளில் ஒன்று . பின் அறிந்த அரசன் வணங்கிக்கம்மியனால் மாதங்களில் காலசர்ப்பகதி ருஷபம் கழுத்திலிருந்த சூலத்தை மெதுவாக இரு மிதுனம் கடகம் இந்த மூன்று சல்கி புறத்திலும் அராவுவித்து நடுத்துண்டை ராந்தியிலும் காலசர்ப்பம் ஈசான்யத்தில் விட்டனன் . அன்று முதல் இவருக்கு சிரமும் வாயுமூலையில் இடுப்பும் நிருதி ஆணி மாண்டவ்யர் எனப் பெயர் வந் மூலையில் வாலும் இதன் பின்பக்கமாய் தது . தாம் பாலப் பருவத்தில் தும்பிக வந்து சிம்பம் கன்னி துலாம் இந்த ளைப் பிடித்து வாலில் துரும்பை நுழை மூன்று சங்கிராந்தியிலும் வாயு மூலையில் த்து விளையாடி அவற்றிற்கு வேதனை சிரசும் நிருதி மூலையில் இடுப்பும் அக்னி தருவித்ததால் அந்தப் பாவம் கழுமாத் மூலையில் வாலும் இதன் பின் பக்கமாய் தில் இட்டதென யமனாலுணர்ந்து அறி வந்து விருச்சிகம் தனசு மகரம் இந்த யாப் பருவத்தில் செய்த பாவத்திற்கு இவ் மூன்று சங்கிராந்தியிலும் நிருதி மூலையில் வகைச் கடுந்துன்பம் செய்ததனால் பூமி சிரமும் அக்னி மூலையில் இடுப்பும் ஈசான் யில் மனிதனாகப் பிறக்கவெனச் சாபமிட் யத்தில் வாலும் இந்தப்பக்கம் வந்து கும் டவர் . இச்சாபமேற்றதனால் யமன் விதா பம் மீனம் மேஷம் இந்த மூன்று சங்கி னாகப் பிறந்தான் . இவரது மற்ற சரி பாத்தியிலும் அக்னி மூலையில் சிரமும் தங்களை நளாயினியைக் காண்க . ஈசான்யத்தில் இடுப்பும் வாயு மூலையில் 2. சிவபூசையால் தாம் சூலத்தின் பட்ட வாலும் இவ்விதமாக இருக்கத் தம்பப்பிர துன்பநீங்கி இன்பமடைந்தனர் . திட்டைசெய்யில் சுபப்பிரதம் . மாண்டுகண்ணர் - ஒரு இருடி . இவர் செய்யில் மிருத்யு பயம் முதுகின் மேற் கோர தவஞ் செய்கையில் இந்திரன் இவ செய்யில் கெடுதியுண்டு வாலின்மேற் செய் ரது தவத்தினைக் கெடுக்க எண்ணி இவர் யில் சலனம் . இருந்த தாமரை மடுவில் அரம்பையரை மாதங்கி -1 . காசிபர் பெண் யானைகளைப் எவினன் . அந்த அரம்பையர் அந்த முனிவ பெற்றவள் . மதங்கனைக் காண்க . ரைத் தம்வசப்படுத்த முனிவர் ஓடையைத் 2. மதங்கருடலடைந்த பாசிராமரால் தவச் சாலையாக நியமித்து அப்பெண்கள் வெட்டப்பட்ட ரேணுகை . நலன் உண்டிருந்தனர் . இராமமூர்த்தி ஆர மாதசூன்யம் ( சித்திரையீ ) அஷ்டமி ண்யஞ் செல்கையில் இத்தவச்சாலை வழி த்வாதசி ரோகணி கும்பம் ( வைகாசி ) சென்றனர் . இவர்க்கு மாண்டு கன்னியெ எகாதசி சித்திரை சோதி உத்திராடம் னவும் பெயர் . ( காஞ்சி புராணம் ) மீனம் ( ஆனி ) த்ரயோ தசி புனர்பூசம் மாண்டுகேயர் - இந்திரப் பிரமிதியின் கும ருஷபம் ( ஆடி ) ஷஷ்டி அவிட்டம் பூரம் ரர் . மிதுனம் ( ஆவணி ) அமாவாஸ்யை மாண்ட்ராக் ( Mandrake ) இது மத்யத பூரணை பூராடம் மேஷம் புரட்டாசி ) ரைக் கடலிலுள்ள தீவுகளிலும் அதையடு சத்தமி சதயம் பூரட்டாதி ரேவதி த்த கரைப் பக்கங்களிலும் காட்டுப் பயிரா கன்னி தனுசு ( ஐப்பசி ) நவமி விருச்சி கப் பயிராகிறது . இதன் இலைகளில் சுணை கம் பூரட்டாதி ( கார்த்திகை ) பஞ்சமி முட்கள் உண்டு . இதன் கிழங்கு பருத்து கார்த்திகை பூசம் மகம் துலாம் ( மார்கழி ) மனித வுருவுடன் தலை கால் முதலிய உறு துதியை நவமி அனுஷம் உத்திரட்டாதி ப்புக்கள் கொண்டிருக்கிறதாம் . இதை இழு விசாகம் தனுசு . ( தை ) பிரதமை அஸ்தம் க்கின்ற வாத்துக் கூச்சலிடல்போல் ஒரு திருவாதிரை ஆயிலியம் கர்க்கடகம் வித சத்தம் உண்டாகிற தென்கிறார்கள் . ( மாசி ) சதுர்த்தி தசமி மூலம் திருவோ அச்சத்தம் எங்கிருந்துண்டாகிற தெனத் ணம் மகரம் ( பங்குனி ) சதுர்த்தசி பாணி தெரிய வில்லையாம் . ஜர்மனியில் ( 1628 ) கேட்டை சிங்கம் வருவனவாம் . இவை ஆண்டில் மனித வுருக்கொண்ட கிழங் சுபகாரியங்களுக்காகா . கொன்று விவசாயகாட்சி சாலையில் வைக் மாததினம் கார்த்திகைக்கு கார்த்திகை கப்பட்டிருக்கிறதாம் . ( 1802 ) வருஷத் ரோகணி மார்கழிக்கு மிருகசீரிஷம் திரு தில் பிர்மிங்காம் விவசாய பொருட்காட்சி வாதிரை தைக்குப் புனர்பூசம் பூசம் சாலையில் கையுருக்கொண்ட கிழங்கு வைக் மாசிக்கு - ஆயிலியம் மகம் பூரம் பல் கப்பட்டிருக்கிறது . குனிக்கு உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரைக்