அபிதான சிந்தாமணி

மன்னனார் 1283 மாகாளர் மா- பொருள் கோடலும், ஆறிலொன்று கோட மாகதன் - க்ஷத்திரியப் பெண் வைசியனைக் லும், சுங்கம் கோடலும், அந்தணர்க்கு கூடிப்பெற்ற பிள்ளை. இவனுக்குச் சீலகன் இறையிலி கொடுக்குங்கால் இத்துணைப் எனவும் பெயர். கடலிலும் கரையிலும் பொருள் நம்மிடத்து நான் கொள்வல் வர்த்தகஞ் செய்வது தொழில், (மது) எனக்கூறிக் கொண்டு கோடலும், மறம் மாகதி -1. மகததேசத்துப் பாஷை. இது பொருளாகப் பகைவர் நாடு கோடலும், யிராக்ருத பாஷை. தமரும் அந்தணரும் இல்வழிப் பிறன்றாயல் 2. சோணநதிக் கொருபெயர். கோடலும், பொருளில் வழி வாணிகஞ் மாகந்தன் - ஒரு வேதியன். தந்தை தேடிய செய்துகோடலும், அறத்திற்றிரிந்தாரைத் பொருள்களைத் தீயவழியிற் செலவிட்டு தண்டத்திற்கு மாறுபொருள் கோடலும் நண்பன் தேவியைப் புணர்ந்து செல்வம் பிறவுமாம். கெட்ட தால் இழிந்தவனிடம் தானம் வால் மன்னனூர் - வீரநாராயண புரத்துப் பெரு கினன். ஆதலால் வேதியர் இவனை ஊரை மாள். விட்டுத் துரத்த மனைவி மக்களுடன் ஒரு மன்னாதசுவாமி இவர் பர்வதராச புத்திரி காட்டின் வழிச் செல்லுகையில் கள்ளர் யாகிய பச்சை மலையம்மனை மணக்க அருச இவனிடமிருந்த பொருள்களைப் பறித்துக் வுருவுடன் எழுந்தருளிய சிவாவசரம் கொண்டு மனை மக்களையும் இவனையும் இவரை மன்னார் சுவாமி என்பர். கொன் றனர். இவன் சாகுந் தருணத்தில் மன்னைக்காஞ்சி - அகன்ற பூமியினுள்ளார் காசியை நினைத்ததால் இவன் தாழ்ந்த மயங்கவீர சுவர்க்கத்தே சென்றவன் பண் தேசத்தில் சேவலாகவும், மனைவி பெட் பினைப் புகழ்ந்து நொந்து வருந்தியது. டையாகவும், குமார் குஞ்சுகளாகவும் (4.வெ.) பிறந்து காசிக்குக் காவடி கொண்டு செல் LON வாருடன் சென்று முத்திமண்டபத்தில் இறந்து முத்தி பெற்றவன். இம்மண்ட இது இந்தியாவிலுள்ள மரங்களில் பம் குக்கிட மண்டபம் எனப்படும். (காசி இந்துக்களால் சுபாசுபவைதிக காரியங்க காண்டம்.) ளில் கொண்டாடப்பட்ட விருக்ஷம். இதன் மாகந்தி - 1. தக்ஷிண பாஞ்சாலத்து இராஜ பிஞ்ச காய்கள் புளிப்புள்ளவை ஆதலால் இவற்றை உப்பிவிட்டு பல நாட்களுக்கு 2. கங்கா தீரத்திலுள்ள துருபதன் நக உணவிற்குபகாணமாகக் கொள்வர். இதன் ரம் (பா. உத்தி.) பழம் மிக்க இனிமையுடையது. இது இனி மாகலூர்க்கிழான் புறப்பொருள் வெண மையால் பலவகைப் பெயர்கள பெறும். பாமாலைக்கு உரையியற்றிய உரையாசிரி மாகடதானம் ஒரு சாணிற்குக் குறை யர், இவர்க்குச் சாமுண்டி தேவநாயனார் யாது அதிகம் நூறு சாணாய் ஒரு பொற் எனவும் பெயர். குடஞ் செய்வித்து வயிரத்தால் அலங்கரி மாகவிதன் ஒரு பாண்டியன். இவன் த்து நெய், பால், குடத்தில் விட்டு ஒரு சிவப்பிரசாதத்தால் முத்தியடைர் தான். கற்பகத்தரு செய்தமைத்து அடியில் திரி மாகன் - இவன் தத்தன் மகன். சமஸ்கிருத மூர்த்திகள், கணபதி, வேதம், புராணம், மாக காவியஞ்செய்த கவி, இவர்களை எழுந்தருளச் செய்து கும்பத் மாகாயன் சூரபன்மன் படைவீரன். தைச்சூழத் தானியாதிகள் பாப்பித்தான் மாகாலன் - ஒரு சிவகணத்தவன். சுசிர்பூதனாய் கும்பத்தை வலம்வந்து வேதி மாகாளர் - 1. அரிகாப் புத்திரர்க்குச் யர்க்குக் கடத்தைத் தானஞ் செய்வதாம், சேநாபதி. மாகதருஷி - வசிட்டன் மரபில் உதித்தவர். 2. சிவகணத்தவருள் ஒருவர். இவரை விபுதை யென்னும் அசுரப் பெண் 3. இவர் சம்பூரில் இருந்த வீரசைவ அசுரராசன் சொற்படி யைக்கிப் புணர்ந்து அடியவர். இவர் தம் சிரத்தையரிந்து கயமுகாசுரனைப் பெற்றனள். சிவசன்னிதானத்து வைத்து அதை மீண் யையும் கயமுகாசுரனையுங் காண்க. பதி டும் தரித்துக்கொள்ள இதைக் கண்ட னான்கா மன்வந்தரத்து ருஷியென்ப. கோவிந்த பட்டராகர் தம் தலையை அரி மாகதர் -1. ஒருவகை அரச சாதியர். ந்து அரனிட மளித்து வேறு தலைபெற் 2. இருந்தேத்துவார். றனர். இதைக் கண்ட தானி, விபுதை வங்கையர் இவா
மன்னனார் 1283 மாகாளர் மா பொருள் கோடலும் ஆறிலொன்று கோட மாகதன் - க்ஷத்திரியப் பெண் வைசியனைக் லும் சுங்கம் கோடலும் அந்தணர்க்கு கூடிப்பெற்ற பிள்ளை . இவனுக்குச் சீலகன் இறையிலி கொடுக்குங்கால் இத்துணைப் எனவும் பெயர் . கடலிலும் கரையிலும் பொருள் நம்மிடத்து நான் கொள்வல் வர்த்தகஞ் செய்வது தொழில் ( மது ) எனக்கூறிக் கொண்டு கோடலும் மறம் மாகதி -1 . மகததேசத்துப் பாஷை . இது பொருளாகப் பகைவர் நாடு கோடலும் யிராக்ருத பாஷை . தமரும் அந்தணரும் இல்வழிப் பிறன்றாயல் 2. சோணநதிக் கொருபெயர் . கோடலும் பொருளில் வழி வாணிகஞ் மாகந்தன் - ஒரு வேதியன் . தந்தை தேடிய செய்துகோடலும் அறத்திற்றிரிந்தாரைத் பொருள்களைத் தீயவழியிற் செலவிட்டு தண்டத்திற்கு மாறுபொருள் கோடலும் நண்பன் தேவியைப் புணர்ந்து செல்வம் பிறவுமாம் . கெட்ட தால் இழிந்தவனிடம் தானம் வால் மன்னனூர் - வீரநாராயண புரத்துப் பெரு கினன் . ஆதலால் வேதியர் இவனை ஊரை மாள் . விட்டுத் துரத்த மனைவி மக்களுடன் ஒரு மன்னாதசுவாமி இவர் பர்வதராச புத்திரி காட்டின் வழிச் செல்லுகையில் கள்ளர் யாகிய பச்சை மலையம்மனை மணக்க அருச இவனிடமிருந்த பொருள்களைப் பறித்துக் வுருவுடன் எழுந்தருளிய சிவாவசரம் கொண்டு மனை மக்களையும் இவனையும் இவரை மன்னார் சுவாமி என்பர் . கொன் றனர் . இவன் சாகுந் தருணத்தில் மன்னைக்காஞ்சி - அகன்ற பூமியினுள்ளார் காசியை நினைத்ததால் இவன் தாழ்ந்த மயங்கவீர சுவர்க்கத்தே சென்றவன் பண் தேசத்தில் சேவலாகவும் மனைவி பெட் பினைப் புகழ்ந்து நொந்து வருந்தியது . டையாகவும் குமார் குஞ்சுகளாகவும் ( 4.வெ. ) பிறந்து காசிக்குக் காவடி கொண்டு செல் LON வாருடன் சென்று முத்திமண்டபத்தில் இறந்து முத்தி பெற்றவன் . இம்மண்ட இது இந்தியாவிலுள்ள மரங்களில் பம் குக்கிட மண்டபம் எனப்படும் . ( காசி இந்துக்களால் சுபாசுபவைதிக காரியங்க காண்டம் . ) ளில் கொண்டாடப்பட்ட விருக்ஷம் . இதன் மாகந்தி - 1. தக்ஷிண பாஞ்சாலத்து இராஜ பிஞ்ச காய்கள் புளிப்புள்ளவை ஆதலால் இவற்றை உப்பிவிட்டு பல நாட்களுக்கு 2. கங்கா தீரத்திலுள்ள துருபதன் நக உணவிற்குபகாணமாகக் கொள்வர் . இதன் ரம் ( பா . உத்தி . ) பழம் மிக்க இனிமையுடையது . இது இனி மாகலூர்க்கிழான் புறப்பொருள் வெண மையால் பலவகைப் பெயர்கள பெறும் . பாமாலைக்கு உரையியற்றிய உரையாசிரி மாகடதானம் ஒரு சாணிற்குக் குறை யர் இவர்க்குச் சாமுண்டி தேவநாயனார் யாது அதிகம் நூறு சாணாய் ஒரு பொற் எனவும் பெயர் . குடஞ் செய்வித்து வயிரத்தால் அலங்கரி மாகவிதன் ஒரு பாண்டியன் . இவன் த்து நெய் பால் குடத்தில் விட்டு ஒரு சிவப்பிரசாதத்தால் முத்தியடைர் தான் . கற்பகத்தரு செய்தமைத்து அடியில் திரி மாகன் - இவன் தத்தன் மகன் . சமஸ்கிருத மூர்த்திகள் கணபதி வேதம் புராணம் மாக காவியஞ்செய்த கவி இவர்களை எழுந்தருளச் செய்து கும்பத் மாகாயன் சூரபன்மன் படைவீரன் . தைச்சூழத் தானியாதிகள் பாப்பித்தான் மாகாலன் - ஒரு சிவகணத்தவன் . சுசிர்பூதனாய் கும்பத்தை வலம்வந்து வேதி மாகாளர் - 1. அரிகாப் புத்திரர்க்குச் யர்க்குக் கடத்தைத் தானஞ் செய்வதாம் சேநாபதி . மாகதருஷி - வசிட்டன் மரபில் உதித்தவர் . 2. சிவகணத்தவருள் ஒருவர் . இவரை விபுதை யென்னும் அசுரப் பெண் 3. இவர் சம்பூரில் இருந்த வீரசைவ அசுரராசன் சொற்படி யைக்கிப் புணர்ந்து அடியவர் . இவர் தம் சிரத்தையரிந்து கயமுகாசுரனைப் பெற்றனள் . சிவசன்னிதானத்து வைத்து அதை மீண் யையும் கயமுகாசுரனையுங் காண்க . பதி டும் தரித்துக்கொள்ள இதைக் கண்ட னான்கா மன்வந்தரத்து ருஷியென்ப . கோவிந்த பட்டராகர் தம் தலையை அரி மாகதர் -1 . ஒருவகை அரச சாதியர் . ந்து அரனிட மளித்து வேறு தலைபெற் 2. இருந்தேத்துவார் . றனர் . இதைக் கண்ட தானி விபுதை வங்கையர் இவா