அபிதான சிந்தாமணி

மன்வந்தரம் 1282 மன்னவன் தொழில் த்சர், கௌதமர், ஜமதக்னி, பாரத்வா ரசேனன், விசித்திரன், குடிகள் - சுகர்மர், சர், அரியினவ தாரம் - வாமனர், அதிதி சுந்திரமர், சுத்திரர், சுதர்மர், சௌஞ்ஞர். யிடம் உதித்தவர். இந்திரன் - புரந்தரன். இருடிகள் - நிர்மோகன், தத்வதர்சி, பிரம எட்டாமன் வந்தாம் - மனு - சூர்யசாவர்ணி கம்பன், திருச்சுகன், திதிமான், அவ்வே இவர் புத்சர் நிர்மோகன், விர யன், சுரதன், விஷ்ணுவினவ தாரம் சன். குடிகள் - சுதபர், விசர், அமிர்த யோகேச்வரர். இந்திரன் - திவஸ்பதி. பிரபர், முக்யர், சாத்யர், இருடிகள் - பதினான்கா மன்வந்தரம் - மனு - இந்திர வியாசர் பரசிராமர், அசுவத்தாமா, கிரு சாவர்ணி, அல்லது (பௌமியன்) இவன் பாச்சாரி, இருச்யசிருங்கர், சீர்த்திமான், புத்தர் சம்பீரன், சுவாது. குடிகள் - பவித் காவலன், கார்க்கியர், பிருது, அக்னி, திரர், சாக்ஷசர், கனிட்டர், பிராசிரவர், ஜன்மியர், தாதா, கபீனகர், கபீவான், விருத்தர். இருடிகள் - அக்னிபாகு, சுசி, அரியினவதாரம் - சர்வபூமன். இந்திரன் - சுக்கிரன், மாக தன், சீர்த்தி, ஆக்னீதான், மாபலி. ஒன்பதாமன்வந்தரம் - மனு உத்தன், அசிதன், விஷ்ணுவினம்சம். ரைப்பியன், (தக்ஷசாவர்ணிமனு) இவன் பிருகத்பானு. இந்திரன் - சுசி, குமார் திருதிகேது தீப்தகேது, அவ்ய மன்றுளாடியபிள்ளை - இவர் ஓர் தமிழ்ச் யன், அவ்யகதன், சத்ய தர்சி, நிருச்சவன், கவிஞர். குடும்பத்தைச் சிறுவிலை காலத்துக் அரண்யன், பிரகாசன், நிருத்துரோகன், காத்தமையின் அக்கவிஞர் இவரை நோக்கி சத்தியவாக்கு, பிருதி. குடிகள் - பார், "ஏகாதசியுஞ் சிவராத்திரியு மென்னில்லை மரிசி, கெற்கர், சுமதர். இருடிகள் - துதி விட்டுப் போகாதிருக்கின்ற நாளினிலே மான், சவனன், அவ்யயன், வசு, மேதா யென் புதல்வர்வற்ற, லாகா மற்றங்கை திதி, சோதிஷ்மான், சத்தியன், அரிய யென் பாகாமல் யானுமகத்தவளுஞ், சாகா னவதாரம் - இருஷபன். இந்திரன் - சுர மற்காக்க வல்லான் மன்றுளாடுந் தயா தன் அல்லது அற்புதன். பத்தாமன் வந்த நிதியே." என்று புகழ்ந்தனர். ரம் - மனு - பிரமசாவர்ணி, (இவன் உப மன்றைத் திருவிருந்தான் - இவன் ஸ்ரீரங் சுலோகன் குமான்) இவன் குமார் பூரி, கத்திற்கு வடக்கே இருந்த மன்றச்ச நல் சுஷேணன். குடிகள் - சுத்திராமர், விபுத் லூசாண்ட சிற்றாசன். இது இப்போது திரர், சுகர், விருத்தர். இருடிகள் - அவி மணச்சலூர் எனப்படுகிறது. ஷ்மான், சுகிர்தி, சத்தி, ஆபோமூர்த்தி, மன்னமார்த்தண்டன் - ஒரு அரசன். இவன் நாபாகன், பிரதி, மோசன், சத்யதேது, சிவனடியவர்க்கு வேண்டிய பொருள் ஹவி, மத்பிரபு. அரியினவதாரம் - விஷ அளித்து வருங் காலையில் பஞ்சம் வா அத பவச்சேனர். இந்திரன் - சம்பு அல்லது னால் சிவமூர்த்தியை வேண்டிப் பொற் சாந்தி. பதினோராமன் வந்தரம் - மனு - தர் கிழி பெற்றுப் பஞ்சம் போக்கியவன். மசாவர்ணி, குடிகள் - விகங்கமர், காமாள், மன்னவன் தொழில் - ஓதல், வேட்டல், நிர்வாணருசிகள். இருடிகள் சுருதர், ஈதல், காத்தல், தண்டஞ் செய்தல். முற் நிச்சார், அக்னிதேஜஸ், வபுஷ்மோன், கூறிய மூன்றும் பொதுவும் பிற்கூறிய விஷ்ணி, ஆருணி, அவிட்மான், அருகன். இரண்டும் சிறப்புமாம். வேள்வி, இராஜ அரியினவதாரம் - தர்மகேது. இந்திரன். சூயமும், துரங்கவேள்வியுமாம். ஆவும், வைதிருதி அல்லது விருடன், பன்னிரண் கன கமும், அன்னமும், மனையும், தண்ண டாமன் வந்தாம் - மனு - ருத்ரசாவர்ணி, டையும், கன்னியரும் பூமியும் கொடுத்தல் அல்லது பத்திரசாவர்ணி, இவர் புத்தர், அவர்க்குரிய ஈதலாம். நாற்படையானும் தேவவசு, தேவதேவன் குடிகள் அரிதர், கொடையானும் அகத்தின் வழாமற்காத் உரோகிதர், தமோனிசர், சுகன்மர், சுரா தல் அவர்க்குரிய காத்தலாம். தன்னாற் பர். இருடிகள் - தபோமூர்த்தி, தபதி, காக்கப்படும் உயிர்களுக்கு ஏதம் செய்யும் ஆக்னியித்ரர், சுதபன், திதி, தபோத்தி மக்களை யாயினும் விலங்குகளை யேனும் ருதி, தபதானன். அரியினவ தாரம் - சுதர் பகைவரையேனும், அறஞ்செய்யா அரசை மர். இந்திரன் - ரூதுமான். பதின்மூன்றா யேனும், விதிவழி தண்டித்தல் அவர்க் மன்வந்தரம் - மனு - தேவசாவர்ணிமனு - குரிய தண்டமாம். இவ்வாறு செய்தல் அலலது உசோச்சியமனு. இவன் ருசிப் அரசர்க்கு அறம் பொருளின்பம் பயக்கும். பிரசாபதியின் குமான், இவன் குமார், சித், பின்னரும் களவுசெய்தோர் கையினின்று
மன்வந்தரம் 1282 மன்னவன் தொழில் த்சர் கௌதமர் ஜமதக்னி பாரத்வா ரசேனன் விசித்திரன் குடிகள் - சுகர்மர் சர் அரியினவ தாரம் - வாமனர் அதிதி சுந்திரமர் சுத்திரர் சுதர்மர் சௌஞ்ஞர் . யிடம் உதித்தவர் . இந்திரன் - புரந்தரன் . இருடிகள் - நிர்மோகன் தத்வதர்சி பிரம எட்டாமன் வந்தாம் - மனு - சூர்யசாவர்ணி கம்பன் திருச்சுகன் திதிமான் அவ்வே இவர் புத்சர் நிர்மோகன் விர யன் சுரதன் விஷ்ணுவினவ தாரம் சன் . குடிகள் - சுதபர் விசர் அமிர்த யோகேச்வரர் . இந்திரன் - திவஸ்பதி . பிரபர் முக்யர் சாத்யர் இருடிகள் - பதினான்கா மன்வந்தரம் - மனு - இந்திர வியாசர் பரசிராமர் அசுவத்தாமா கிரு சாவர்ணி அல்லது ( பௌமியன் ) இவன் பாச்சாரி இருச்யசிருங்கர் சீர்த்திமான் புத்தர் சம்பீரன் சுவாது . குடிகள் - பவித் காவலன் கார்க்கியர் பிருது அக்னி திரர் சாக்ஷசர் கனிட்டர் பிராசிரவர் ஜன்மியர் தாதா கபீனகர் கபீவான் விருத்தர் . இருடிகள் - அக்னிபாகு சுசி அரியினவதாரம் - சர்வபூமன் . இந்திரன் - சுக்கிரன் மாக தன் சீர்த்தி ஆக்னீதான் மாபலி . ஒன்பதாமன்வந்தரம் - மனு உத்தன் அசிதன் விஷ்ணுவினம்சம் . ரைப்பியன் ( தக்ஷசாவர்ணிமனு ) இவன் பிருகத்பானு . இந்திரன் - சுசி குமார் திருதிகேது தீப்தகேது அவ்ய மன்றுளாடியபிள்ளை - இவர் ஓர் தமிழ்ச் யன் அவ்யகதன் சத்ய தர்சி நிருச்சவன் கவிஞர் . குடும்பத்தைச் சிறுவிலை காலத்துக் அரண்யன் பிரகாசன் நிருத்துரோகன் காத்தமையின் அக்கவிஞர் இவரை நோக்கி சத்தியவாக்கு பிருதி . குடிகள் - பார் ஏகாதசியுஞ் சிவராத்திரியு மென்னில்லை மரிசி கெற்கர் சுமதர் . இருடிகள் - துதி விட்டுப் போகாதிருக்கின்ற நாளினிலே மான் சவனன் அவ்யயன் வசு மேதா யென் புதல்வர்வற்ற லாகா மற்றங்கை திதி சோதிஷ்மான் சத்தியன் அரிய யென் பாகாமல் யானுமகத்தவளுஞ் சாகா னவதாரம் - இருஷபன் . இந்திரன் - சுர மற்காக்க வல்லான் மன்றுளாடுந் தயா தன் அல்லது அற்புதன் . பத்தாமன் வந்த நிதியே . என்று புகழ்ந்தனர் . ரம் - மனு - பிரமசாவர்ணி ( இவன் உப மன்றைத் திருவிருந்தான் - இவன் ஸ்ரீரங் சுலோகன் குமான் ) இவன் குமார் பூரி கத்திற்கு வடக்கே இருந்த மன்றச்ச நல் சுஷேணன் . குடிகள் - சுத்திராமர் விபுத் லூசாண்ட சிற்றாசன் . இது இப்போது திரர் சுகர் விருத்தர் . இருடிகள் - அவி மணச்சலூர் எனப்படுகிறது . ஷ்மான் சுகிர்தி சத்தி ஆபோமூர்த்தி மன்னமார்த்தண்டன் - ஒரு அரசன் . இவன் நாபாகன் பிரதி மோசன் சத்யதேது சிவனடியவர்க்கு வேண்டிய பொருள் ஹவி மத்பிரபு . அரியினவதாரம் - விஷ அளித்து வருங் காலையில் பஞ்சம் வா அத பவச்சேனர் . இந்திரன் - சம்பு அல்லது னால் சிவமூர்த்தியை வேண்டிப் பொற் சாந்தி . பதினோராமன் வந்தரம் - மனு - தர் கிழி பெற்றுப் பஞ்சம் போக்கியவன் . மசாவர்ணி குடிகள் - விகங்கமர் காமாள் மன்னவன் தொழில் - ஓதல் வேட்டல் நிர்வாணருசிகள் . இருடிகள் சுருதர் ஈதல் காத்தல் தண்டஞ் செய்தல் . முற் நிச்சார் அக்னிதேஜஸ் வபுஷ்மோன் கூறிய மூன்றும் பொதுவும் பிற்கூறிய விஷ்ணி ஆருணி அவிட்மான் அருகன் . இரண்டும் சிறப்புமாம் . வேள்வி இராஜ அரியினவதாரம் - தர்மகேது . இந்திரன் . சூயமும் துரங்கவேள்வியுமாம் . ஆவும் வைதிருதி அல்லது விருடன் பன்னிரண் கன கமும் அன்னமும் மனையும் தண்ண டாமன் வந்தாம் - மனு - ருத்ரசாவர்ணி டையும் கன்னியரும் பூமியும் கொடுத்தல் அல்லது பத்திரசாவர்ணி இவர் புத்தர் அவர்க்குரிய ஈதலாம் . நாற்படையானும் தேவவசு தேவதேவன் குடிகள் அரிதர் கொடையானும் அகத்தின் வழாமற்காத் உரோகிதர் தமோனிசர் சுகன்மர் சுரா தல் அவர்க்குரிய காத்தலாம் . தன்னாற் பர் . இருடிகள் - தபோமூர்த்தி தபதி காக்கப்படும் உயிர்களுக்கு ஏதம் செய்யும் ஆக்னியித்ரர் சுதபன் திதி தபோத்தி மக்களை யாயினும் விலங்குகளை யேனும் ருதி தபதானன் . அரியினவ தாரம் - சுதர் பகைவரையேனும் அறஞ்செய்யா அரசை மர் . இந்திரன் - ரூதுமான் . பதின்மூன்றா யேனும் விதிவழி தண்டித்தல் அவர்க் மன்வந்தரம் - மனு - தேவசாவர்ணிமனு - குரிய தண்டமாம் . இவ்வாறு செய்தல் அலலது உசோச்சியமனு . இவன் ருசிப் அரசர்க்கு அறம் பொருளின்பம் பயக்கும் . பிரசாபதியின் குமான் இவன் குமார் சித் பின்னரும் களவுசெய்தோர் கையினின்று