அபிதான சிந்தாமணி

மனோரமாதேவி 1280 மன்மதன்விழா சுசநாசனம் சிவ 4. மனோரமாதேவி மனை வி சாபத்தால் கெடுதலினும் சிவகோபத்திற் வைசம்பாயனனது தாய், குள்ளாயின் மீட்சியுண்டாமென எண்ணிச் மனோமை - 1. இவள் உத்தியான வனத் சிவமூர்த்தி யோகத்திருக்கையில் சென்று தில் இருடிகள் காண உலாவித் தவத் தனது அம்பினைத் தூண்டினன். திற்கு இடையூறு விளைத் தமையால் அரக் மூர்த்தி கண்விழித்துப் பார்க்கவும் இவன் கனாகிய தந்தையால் பிடிபட்டுச் சவரோ சாம்பராயினன். இதனையறிந்த இரதி, சியால் விடுபட்டு அவனை மணந்தவள். சிவமூர்த்தியைப் பணிந்து புருஷ பிக்ஷை இந்தீவராக்ஷனைக் காண்க. கேட்கச் சிவமூர்த்தி கருணை கூர்ந்து இரதி 2. மேனைக்கு ஒரு பெயர், யை நோக்கி இவன் உனக்கு மாத்திரம் 3. இந்தீவராக்ஷன் பெண். உருவத்துடனும் மற்ற தேவராதியர்க்கு 4. ஒரு அப்ஸரசு. சரஸ்வதி நதியின் அருவமாயிருக்க என அனுக்கிரகித்தனர். கிளை நதி. அதனால் இவனுக்கு அநங்கன் எனப்பெயர். மனோவதி பிரமன் பட்டணம். 3. இவன் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பிரத் தியும் கனாகப் பிறந்தனன். பிரத்தியும் நனைக் மனோவனம் - சடியாசன் நந்தவனம், காண்க. இவன் தம்பி சாமன். மனோன்மணி - 1. இவன் ஆன்மாக்களின் வன் மன்மதனாகப் பிறக்குமுன் மலங்களை நீக்கிச் சிவானந்தத்தைத் தரும் பிறப்பில் ஒரு அரசன் தன் மனைவியுடன் சிவசத்தி. உன் மனாசத்தி யென்பர். பா வேட்டைக்குச் சென்று ஆண்டு ஒரு இருடி சிவத்திடம் நீங்கா திருப்பள். இவள் சூர்ய வளர்த்த மானைக் கொன்று அவரால் சாம் காந்தி, முக்கண், ஒரு கையில் சாமரம், பராகச் சாபம் பெற்றவன். (பூவாளூர் புரா வாதம், அபயம், ஒரு கை தாங்குகை, ணம்) அசித்தனைக் காண்க. சந்திர சடாமகுடம், பால் நிறம் உடைய 5. நெற்றி விழியாலிறத்தற்குக் காரணம் வள். பிரமனைக் காண்க.. 2. ஒரு பார்ப்பினி, கங்கையாடச் சென் 7. கட்டியங்காரனுக்கு மைத்துனனாகிய கணவனை யிழந்து விசய நாராயண மதனன் தம்பி. புரமடைந்து சிவபூசை செய்து அத்தலச் மன்மதன் கணை (ரு) வனசம், சூதம், சிவகங்கை தீர்த்தத்துள் கணவனைப் பெற் அசோகு, முல்லை, நீலம் இவை முறையே றவள், உன்மத்தம், மதனம், சம்போகம், சந்தா மன்மதபாணச் செயல் - - உன்மாதம், பம், வசீகரணம், எனவும் பெயர் பெறும். ரோதனம், சம்மோஹனம், சோஷணம், இவற்றின் அவத்தைகளாவன : சுப்பிர மாரணம். யோகம், விப்பிரயோகம், சோகம், மோகம், மன்மதன் - 1. விஷ்ணுமூர்த்தியின் மன மாணம். அவை : சுப்பிரயோகம் சொல் தில் பிறந்தவன் லும் நினைவும், விப்பிரயோகம் வெய்துயிர்த் 2. இவன் ஆன்மாக்களுக்குக் காமத்தை திரங்கல், சோகம் வெதுப்பும் துய்ப்பன விளைத்துப் பிரசாவிருத்தி செய்விப்பவன். தெவிட்டலும், மோகம் அழுங்கலும், மொ இவன் தேவி ரதி, இவனுக்குக் கரும்புவில் ழிபல பிதற்றலும், மரணம் அயர்ப்பும் வண்டு நாண், அரவிந்தம், அசோகம், மாம் மரணமும் தருவன. பூ, முல்லை, நீலம், பாணங்கள். மச்சம் மன்மதன் விழா இதனுடைய காலவரை கொடி, இலஞ்சி, மாலை, சோலை, படை யறை எழுதினம், பெரியாகரங்களில் நடை வீடு, மங்கையர்சேனை கள், கவரி தென்னம் பெறுவதுண்டு. உத்தமனான தலைமகனை பாளை, மல்லிகை காளாஞ்சி தாழைமடல் மணஞ் செய்துகொள்ள எண்ணிய கன்னி வாள், கிளி குதிரை, தென்றல் தேர், யர்கள் இவ்விழா நாட்களில் தத்தமக்கிய இருள் யானை, கடல் முரசம், குயில் எக்கா ன்ற தானங்களையும், தருமங்களையும், செய் ளம், சந்திரன் குடை, இவன் இவற்றைக் வார்கள். மன்மதனுடைய ஆலயத்தில் செ கொண்டு உலகத்தவரைத் தனக்குள் ன்று அவர்கள் வழிபடுவதுமுண்டு. இராச அடக்கியிருக்கையில் பிரமாதி தேவர்கள் கிரிய நகரத்தில் இவ்விழா நடந்தபொழுது குமாரக்கடவுள் உற்பத்தியின் பொருட்டுச் வழிபாடு செய்தற்குக் காமன்தோட்டத்தை சிவபிரான் மீது படையேவ ஏவினர். இவன் யடைந்த பதுமாபதி அங்கே உதயணனைக் பயந்து தேவரின்சாபத்திற்கு அஞ்சி உமது கண்டு விருப்புறுவாளாயினன், (பெ.கதை)
மனோரமாதேவி 1280 மன்மதன்விழா சுசநாசனம் சிவ 4 . மனோரமாதேவி மனை வி சாபத்தால் கெடுதலினும் சிவகோபத்திற் வைசம்பாயனனது தாய் குள்ளாயின் மீட்சியுண்டாமென எண்ணிச் மனோமை - 1. இவள் உத்தியான வனத் சிவமூர்த்தி யோகத்திருக்கையில் சென்று தில் இருடிகள் காண உலாவித் தவத் தனது அம்பினைத் தூண்டினன் . திற்கு இடையூறு விளைத் தமையால் அரக் மூர்த்தி கண்விழித்துப் பார்க்கவும் இவன் கனாகிய தந்தையால் பிடிபட்டுச் சவரோ சாம்பராயினன் . இதனையறிந்த இரதி சியால் விடுபட்டு அவனை மணந்தவள் . சிவமூர்த்தியைப் பணிந்து புருஷ பிக்ஷை இந்தீவராக்ஷனைக் காண்க . கேட்கச் சிவமூர்த்தி கருணை கூர்ந்து இரதி 2. மேனைக்கு ஒரு பெயர் யை நோக்கி இவன் உனக்கு மாத்திரம் 3. இந்தீவராக்ஷன் பெண் . உருவத்துடனும் மற்ற தேவராதியர்க்கு 4. ஒரு அப்ஸரசு . சரஸ்வதி நதியின் அருவமாயிருக்க என அனுக்கிரகித்தனர் . கிளை நதி . அதனால் இவனுக்கு அநங்கன் எனப்பெயர் . மனோவதி பிரமன் பட்டணம் . 3. இவன் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பிரத் தியும் கனாகப் பிறந்தனன் . பிரத்தியும் நனைக் மனோவனம் - சடியாசன் நந்தவனம் காண்க . இவன் தம்பி சாமன் . மனோன்மணி - 1. இவன் ஆன்மாக்களின் வன் மன்மதனாகப் பிறக்குமுன் மலங்களை நீக்கிச் சிவானந்தத்தைத் தரும் பிறப்பில் ஒரு அரசன் தன் மனைவியுடன் சிவசத்தி . உன் மனாசத்தி யென்பர் . பா வேட்டைக்குச் சென்று ஆண்டு ஒரு இருடி சிவத்திடம் நீங்கா திருப்பள் . இவள் சூர்ய வளர்த்த மானைக் கொன்று அவரால் சாம் காந்தி முக்கண் ஒரு கையில் சாமரம் பராகச் சாபம் பெற்றவன் . ( பூவாளூர் புரா வாதம் அபயம் ஒரு கை தாங்குகை ணம் ) அசித்தனைக் காண்க . சந்திர சடாமகுடம் பால் நிறம் உடைய 5. நெற்றி விழியாலிறத்தற்குக் காரணம் வள் . பிரமனைக் காண்க .. 2. ஒரு பார்ப்பினி கங்கையாடச் சென் 7. கட்டியங்காரனுக்கு மைத்துனனாகிய கணவனை யிழந்து விசய நாராயண மதனன் தம்பி . புரமடைந்து சிவபூசை செய்து அத்தலச் மன்மதன் கணை ( ரு ) வனசம் சூதம் சிவகங்கை தீர்த்தத்துள் கணவனைப் பெற் அசோகு முல்லை நீலம் இவை முறையே றவள் உன்மத்தம் மதனம் சம்போகம் சந்தா மன்மதபாணச் செயல் - - உன்மாதம் பம் வசீகரணம் எனவும் பெயர் பெறும் . ரோதனம் சம்மோஹனம் சோஷணம் இவற்றின் அவத்தைகளாவன : சுப்பிர மாரணம் . யோகம் விப்பிரயோகம் சோகம் மோகம் மன்மதன் - 1. விஷ்ணுமூர்த்தியின் மன மாணம் . அவை : சுப்பிரயோகம் சொல் தில் பிறந்தவன் லும் நினைவும் விப்பிரயோகம் வெய்துயிர்த் 2. இவன் ஆன்மாக்களுக்குக் காமத்தை திரங்கல் சோகம் வெதுப்பும் துய்ப்பன விளைத்துப் பிரசாவிருத்தி செய்விப்பவன் . தெவிட்டலும் மோகம் அழுங்கலும் மொ இவன் தேவி ரதி இவனுக்குக் கரும்புவில் ழிபல பிதற்றலும் மரணம் அயர்ப்பும் வண்டு நாண் அரவிந்தம் அசோகம் மாம் மரணமும் தருவன . பூ முல்லை நீலம் பாணங்கள் . மச்சம் மன்மதன் விழா இதனுடைய காலவரை கொடி இலஞ்சி மாலை சோலை படை யறை எழுதினம் பெரியாகரங்களில் நடை வீடு மங்கையர்சேனை கள் கவரி தென்னம் பெறுவதுண்டு . உத்தமனான தலைமகனை பாளை மல்லிகை காளாஞ்சி தாழைமடல் மணஞ் செய்துகொள்ள எண்ணிய கன்னி வாள் கிளி குதிரை தென்றல் தேர் யர்கள் இவ்விழா நாட்களில் தத்தமக்கிய இருள் யானை கடல் முரசம் குயில் எக்கா ன்ற தானங்களையும் தருமங்களையும் செய் ளம் சந்திரன் குடை இவன் இவற்றைக் வார்கள் . மன்மதனுடைய ஆலயத்தில் செ கொண்டு உலகத்தவரைத் தனக்குள் ன்று அவர்கள் வழிபடுவதுமுண்டு . இராச அடக்கியிருக்கையில் பிரமாதி தேவர்கள் கிரிய நகரத்தில் இவ்விழா நடந்தபொழுது குமாரக்கடவுள் உற்பத்தியின் பொருட்டுச் வழிபாடு செய்தற்குக் காமன்தோட்டத்தை சிவபிரான் மீது படையேவ ஏவினர் . இவன் யடைந்த பதுமாபதி அங்கே உதயணனைக் பயந்து தேவரின்சாபத்திற்கு அஞ்சி உமது கண்டு விருப்புறுவாளாயினன் ( பெ.கதை )