அபிதான சிந்தாமணி

மனையில் கடைக்கால் சகுனம் 1279 மனோரதன இருகவாயில் பொருத்தம் - சனன ராசி ளையார் பிடித்து வைத்துப் பூசித்துப் புஷ் ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், கிழக்கு, வட பத்தை நீரிலிட வலமாகில் சம்பத்துண் க்கு, சிங்கம், கன்னி, துலாம், கிழக்கு, டாம், இடமாகில் பகைமை; வண்டு, புழு, தெற்கு. விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், தெற் காணில் துன்பமாம், கல்காணில் செல்வ கு, மேற்கு. கும்பம், மீனம், மேஷம், மாம்; செங்கல், நிதி, அரணை, நண்டு, பல்லி, மேற்கு, வடக்கு. தேரை, சிலந்தி, முதலிய பூச்சிகள் காணில் கிருகாரம்ப இராசிப் பொருத்தம் - யஜ நலம்; ஆமை, பாம்பு, தேள், உடும்பு, பூரம் மான் ராசிக்கு 3, 10, 11, வீடு உத்தமம், காணில் மனை பாழாம்; சங்குக்குயோகமாம், 2, 4, 5, 7, 9, வீடு மத்திமம், 1, 6, 8, 12, வேர்கள் காணின் பொருட்சேதம். (கைலா வீடு அதமம் சநாத சதகம்) வீட்டுக்கு வாயில் வகுத்தல் - மனையின் மனோகரை - ஒரு தேவமாது. புத்திரர்கள் நீளத்தை 9 பாகமாக்கி வலது பாகத்தில் சிசிரன், பிராணன், ரமணன். 5.பாகமும் இடது பாகத்தில் 3-பாகமும் மனோசயன் இவன் உச்சயனி புரத்தா கழித்து மற்றொரு பாகம் வாயிலாக வகுக்க சன், பாரி சுமுத்திராதேவி, குமாரன் சந்தி உத்தமம். காதன். இவன் கொடுங்கோல் அரசு செ கிருகப்பிரவேசம் - ஆனி, ஆடி, புரட் லுத்தித் தன்மசெயனால் செயிக்கப்பட்டு டாசி, மார்கழி, மாசி, பங்குனி மாதங்க ஆரண்யம் அடைந்து பராசமுனிவர் வந்து ளும்; ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழமும் கூறியபடி நாககிரியில் ஸ்நானஞ் செய்து அஸ்வனி, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், அஸ் இராம மந்திரஞ் செபித்து இராமர் தந்த தம், சித்திரை, சுவாதி, மூன்று த்திரங்கள், அஸ்திரசஸ்திரங்களைப் பெற்றுப் பகைவ அனுஷம், திருவோணந் தவிர மற்றகட்சத் ரைச் செயித்து நாட்டைக் கைக்கொண்ட திரங்களும், விருச்சிகம், கும்பமும் இரு வன். த்தை ஆகாவாம். அஷ்டம சுத்தமுள்ள மனோசவன் - 1, பிரியவிரதன் போன். லக்கின முத்தமம். மேதாதியின் குமான், வீடுகட்டவு தவா மரங்கள் - அத்தி, ஆல், 2. விக்ரமாட்டியின் குமான். இவன் இத்தி, அரசு, இலவு, புரசு, குச்சம், வேதியர் செல்வக் கவர்ந்தபடியால் பகை இலந்தை, பீலி, மகிழ், விளா, காற்றடி யாசனால் வெல்லப்பட்டு நாடிழந்து அன்ன பட்டமரம், ஆலயத்திலிருக்குமரம், மயா மிலாது வருந்திப் பராசமுநிவர் சொல்லால் னத்திலிருக்குமாம் இவை ஆகா. மனை மங்கல தீர்த்த ஸ்நானஞ் செய்து மீண்டும் யில் வைக்கத்தகாத மரங்களுக்குக் கிருகத் அரசு பெற்றவன். தில் வைக்கத்தகாத மரம் காண்க. மனோஞ்ஞை - சுச்சிரவன் எனும் காந்தரு கதவினிலை - மூடின கதவைத் திறந்து வன் பெண். இவள் மித்திரன் எனும் நிலையில் நிற்கவைக்கத்தானே நிற்கில்நலம். வேதியனிடம் மயல்கொண்டு அவனை வலி நிற்காது. தானேவந்து சாத்திக் கொள்ளி திற் புணா வேதியன் இவளைப் பேயாகச் னும், அதிக இரைச்சலிடினும் உயிர்ச்சேத சபித்தனன். இவள் பேயாய்த் திரிந்து முண்டாவ தன்றி மனையும் பாழாம். அசிதமுனிவரால் பேயுரு நீங்கிக் காவிரியா வைச் சாத்தினால் சிக்கிச் செக்கோசை டிப் புனிதமடைந்தனள். (காவிரித்தல போல் இரைச்சலிட்டு நடக்குமாகில் புத் புராணம்.) திரபாக்யமில்லை. மனையாள் மரணமாவாள் மனோபவன் - 1. மன்மதன். மனக்கவலை யுண்டாம். கதவைச் சாத்தில் 2. சண்முக சேனாவீரன். கரும்பாலைபோல் சத்தமிடில் புத்திர நாச மனேமயை - சௌ பரிமுனிவர் தேவி. மும் பெண்பழியு முண்டாம். மனோதத்திரிதிகை விரதம் - சித்திரைமா "கன்னியரே வாசற்கதவு சிக்கிச் செக் தத்துச் சுக்கலபக்ஷத் திரிதிகையில் சோம கோசை, மன்னிடிற் புத்திரனுமத்திமமா கணேச மூர்த்தியை எண்ணி நோற்கும் முன்னமே, கன்னியரைப்போக்குக் கவலை விரதம், இவ்விர தங்களை இலக்ஷமி, சாஸ் மிகப் படுத்தும் அன்னமே சொன்னே வதி, அநசூயை, இந்திராணி, சோற்றுத் தம் புருஷரை அடைந்தனர். மனையில் கடைக்கால் சதனம்- மனைகோல மனோதன் - விண்ரெதன் குமான். இவன் தடைக்காலெடுக்கையில் நீர் ஊற்றிப் பிள் குமான் வீடுரதன், னறி 17
மனையில் கடைக்கால் சகுனம் 1279 மனோரதன இருகவாயில் பொருத்தம் - சனன ராசி ளையார் பிடித்து வைத்துப் பூசித்துப் புஷ் ரிஷபம் மிதுனம் கடகம் கிழக்கு வட பத்தை நீரிலிட வலமாகில் சம்பத்துண் க்கு சிங்கம் கன்னி துலாம் கிழக்கு டாம் இடமாகில் பகைமை ; வண்டு புழு தெற்கு . விருச்சிகம் தனுசு மகரம் தெற் காணில் துன்பமாம் கல்காணில் செல்வ கு மேற்கு . கும்பம் மீனம் மேஷம் மாம் ; செங்கல் நிதி அரணை நண்டு பல்லி மேற்கு வடக்கு . தேரை சிலந்தி முதலிய பூச்சிகள் காணில் கிருகாரம்ப இராசிப் பொருத்தம் - யஜ நலம் ; ஆமை பாம்பு தேள் உடும்பு பூரம் மான் ராசிக்கு 3 10 11 வீடு உத்தமம் காணில் மனை பாழாம் ; சங்குக்குயோகமாம் 2 4 5 7 9 வீடு மத்திமம் 1 6 8 12 வேர்கள் காணின் பொருட்சேதம் . ( கைலா வீடு அதமம் சநாத சதகம் ) வீட்டுக்கு வாயில் வகுத்தல் - மனையின் மனோகரை - ஒரு தேவமாது . புத்திரர்கள் நீளத்தை 9 பாகமாக்கி வலது பாகத்தில் சிசிரன் பிராணன் ரமணன் . 5.பாகமும் இடது பாகத்தில் 3 - பாகமும் மனோசயன் இவன் உச்சயனி புரத்தா கழித்து மற்றொரு பாகம் வாயிலாக வகுக்க சன் பாரி சுமுத்திராதேவி குமாரன் சந்தி உத்தமம் . காதன் . இவன் கொடுங்கோல் அரசு செ கிருகப்பிரவேசம் - ஆனி ஆடி புரட் லுத்தித் தன்மசெயனால் செயிக்கப்பட்டு டாசி மார்கழி மாசி பங்குனி மாதங்க ஆரண்யம் அடைந்து பராசமுனிவர் வந்து ளும் ; ஞாயிறு செவ்வாய் வியாழமும் கூறியபடி நாககிரியில் ஸ்நானஞ் செய்து அஸ்வனி மிருகசீரிடம் புனர்பூசம் அஸ் இராம மந்திரஞ் செபித்து இராமர் தந்த தம் சித்திரை சுவாதி மூன்று த்திரங்கள் அஸ்திரசஸ்திரங்களைப் பெற்றுப் பகைவ அனுஷம் திருவோணந் தவிர மற்றகட்சத் ரைச் செயித்து நாட்டைக் கைக்கொண்ட திரங்களும் விருச்சிகம் கும்பமும் இரு வன் . த்தை ஆகாவாம் . அஷ்டம சுத்தமுள்ள மனோசவன் - 1 பிரியவிரதன் போன் . லக்கின முத்தமம் . மேதாதியின் குமான் வீடுகட்டவு தவா மரங்கள் - அத்தி ஆல் 2. விக்ரமாட்டியின் குமான் . இவன் இத்தி அரசு இலவு புரசு குச்சம் வேதியர் செல்வக் கவர்ந்தபடியால் பகை இலந்தை பீலி மகிழ் விளா காற்றடி யாசனால் வெல்லப்பட்டு நாடிழந்து அன்ன பட்டமரம் ஆலயத்திலிருக்குமரம் மயா மிலாது வருந்திப் பராசமுநிவர் சொல்லால் னத்திலிருக்குமாம் இவை ஆகா . மனை மங்கல தீர்த்த ஸ்நானஞ் செய்து மீண்டும் யில் வைக்கத்தகாத மரங்களுக்குக் கிருகத் அரசு பெற்றவன் . தில் வைக்கத்தகாத மரம் காண்க . மனோஞ்ஞை - சுச்சிரவன் எனும் காந்தரு கதவினிலை - மூடின கதவைத் திறந்து வன் பெண் . இவள் மித்திரன் எனும் நிலையில் நிற்கவைக்கத்தானே நிற்கில்நலம் . வேதியனிடம் மயல்கொண்டு அவனை வலி நிற்காது . தானேவந்து சாத்திக் கொள்ளி திற் புணா வேதியன் இவளைப் பேயாகச் னும் அதிக இரைச்சலிடினும் உயிர்ச்சேத சபித்தனன் . இவள் பேயாய்த் திரிந்து முண்டாவ தன்றி மனையும் பாழாம் . அசிதமுனிவரால் பேயுரு நீங்கிக் காவிரியா வைச் சாத்தினால் சிக்கிச் செக்கோசை டிப் புனிதமடைந்தனள் . ( காவிரித்தல போல் இரைச்சலிட்டு நடக்குமாகில் புத் புராணம் . ) திரபாக்யமில்லை . மனையாள் மரணமாவாள் மனோபவன் - 1. மன்மதன் . மனக்கவலை யுண்டாம் . கதவைச் சாத்தில் 2. சண்முக சேனாவீரன் . கரும்பாலைபோல் சத்தமிடில் புத்திர நாச மனேமயை - சௌ பரிமுனிவர் தேவி . மும் பெண்பழியு முண்டாம் . மனோதத்திரிதிகை விரதம் - சித்திரைமா கன்னியரே வாசற்கதவு சிக்கிச் செக் தத்துச் சுக்கலபக்ஷத் திரிதிகையில் சோம கோசை மன்னிடிற் புத்திரனுமத்திமமா கணேச மூர்த்தியை எண்ணி நோற்கும் முன்னமே கன்னியரைப்போக்குக் கவலை விரதம் இவ்விர தங்களை இலக்ஷமி சாஸ் மிகப் படுத்தும் அன்னமே சொன்னே வதி அநசூயை இந்திராணி சோற்றுத் தம் புருஷரை அடைந்தனர் . மனையில் கடைக்கால் சதனம்- மனைகோல மனோதன் - விண்ரெதன் குமான் . இவன் தடைக்காலெடுக்கையில் நீர் ஊற்றிப் பிள் குமான் வீடுரதன் னறி 17