அபிதான சிந்தாமணி

மல்லிநாத தீர்த்தங்கரர் 1275 மழைமரக்கால் அளவு களாகின் றன. மல்லிதாததீர்த்தங்கார் பத்தொன்பதா மழை - 1. ஆவியாய்ப் பரிணமித்த மேகக் வது சைந் தீர்த்தங்கரர். இவர் அங்காட் களின் மீது குளிர்ந் தகாற்றும்படிற் அவை டில் மிதிலாபுரியிற் கும்பசுமகாராஜாவிற் கள் நீரினணுக்களாக ஒன்று சேரும். இக் குப் பிரசாவதியிடம் மார்கழி பூர்வப கனத்த அணுக்களை மேகம் தாங்கமுடியாது ஷம் ஏகாதசி அச்வரிநக்ஷத்திரத்தில் பிறந் சொரிவது தவர். இவர் உன்ன தம் (உடு, வில் சுவர் 2. ஆகாயத்தில் பறந்தமேகங்கள் குளிர் ணவர்ணம். ஆயுஷ்யம் (குரு, 00) வரு ச்சியினாலிறுதிப் பூமியின் மீது துளிப்பது, ஷம். இவர் காலத்துக் கணதரர் விசாகர் இவை உஷ்ண நிலையினின்று குளிர்ந்தநிலை முதல் இருபத்தெண்மர், அரசர் பத்மசக் க்கு மாறுகையில் மழையாம். அப்போது கிரவர்த்தி, பலதேவன், நந்திமித்திரன், தத் வெண்மேகம் கருமேகமாம். இவை விழு தவாசுதேவன், பலீந்திரபிரதிவாசுதேவன் கையில் ஒன்றுடனொன்று சேர் தலால் ஒளி மல்லிநாதன் - காளிதாசன் செய்த கவிக ளுக்கு வியாக்யானஞ்செய்த ஸமஸ்கிருத 3. வெப்பத்தால் மேகமாகப் பரிணமித்த வித்துவான். நீராவியின் மீது குளிர்ந்த காற்று வீச நீர் மல்லிராசையர் இவர் வீரசைவ அரசர், கொண்டமேகம் தன்னிடமுள்ள நீரைப் இவர் ஸ்ரீபர்வதத்து தமது அரசுதுறந்து பொழிவது. யோகத்திருந்து முத்தியடைந்தவர். இவர் மழைஅளக்கும் கருவி - (Rain gauge) தட் சரிதையைச் சகளேச மாதிராசையரைக் டையான - அடியுள்ள ஒரு கண்ணாடிப் காண்க. பாத்திரத்தை மழை பெய்யுமிடத்தில் வை மல்லிஷேணாசாரியர் - நாற்குமார காவியம் த்தால் அதில் நிரம்பிய ரீரை அளவு கருவி செய்த சைநர். கொண்டளந்து கொள்வது. மவுசலர் ஒரு இருடி. மழைக்குறி - 1. ஆடி மாதத்துச் சோதியும், மவுதகல்பர் - சாகல்யர் மாணாக்கருள் நவமியும், உத்திராடமும், பௌரணையும், ஒருவர். சதுர்த்தசியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடினும் - மலை நாட்டில் திருப்பாச்சிலாச் அன்றித் தனித்துறினும் இந்த நாட்களில் சிரமத்தை அடைந்த நாடு, மந்தாரம், மழை, பரிவேடம், மழபுலவஞ்சி - பகைவர் வேற்றுப் புலத் தனு, முழக்கம் இவை உண்டாகில் அவ் தைக் கொள்ளையூட்டி அகங்கள் பாழ்படக் வாண்டு சுபக்ஷ காலமாம். சுக்ரன், இராகு, கொள்ளை கொண்ட தொழிலைச் சொல்லி கேது, புதன் இவர்களுடன் சந்திரன்கூடில் யது. (4 - வெ.) மழை உண்டாம். சந்திரனை யொழிந்து மழவராயன் - கோடைசிவந்தான் ஊர், புதனுக்கும் சுக்ரனுக்கும் யுத்தம் உண்டாய்ப் ஒரு ஒற்றன், இவன் உப்பரிகை மீதிருந்த புதன் செயிக்கின் காற்றுண்டாம், சுக்ரன் ஒருத்தி கிராமப்பிரதக்ஷிணம்வந்த புலவனை செயிக்கின் மழை உண்டாம். மாசி முதல் நோக்கி "என்னெஞ்சு மென்விழியுங் கொ ஆடியிறு தியாக மாதந்தோறு மூடு பனி ண்டோ விலங்கேசன், பொன்னஞ் சிகாம பெய்யில் கார்த்திகை, ஐப்பசி, புரட்டாசி, ணியும் பொன் முடியும் வன்னெஞ்சும், சிந் ஆவணி, ஆடி, ஆனி, இம்மாதங்களில் துங் கொடைச்சிவந்தான் தென்கோடை மழை மிகவுண்டாம். ஆவணி முதலாக யிர் கழங்கும், பந்தும் சாதித்தபடி,” என்று முன் சொல்லாத மாதங்களில் மூடுபனி கூற அவளைக் கொடுக்கார் 'கண்டு பணியக் யுண்டாகில் அம்மா தங்களில் மழை யுன் கடவேனோகாதலுடன், தொண்டை யிதழ டாம். (வி தானமாலை.) ருந்தித் தோய்வேனோ கொண்டற் கொ 2. வைகாசி தேய்பிறை சதுர்த்தசியில் டைச்சிவந்தான் கோடைக்குளிர் காவில மழை பெய்தால் அவ்வருஷம் நல்ல மழை ன்ன நடைச்சிவந்தானென் செய்வேனான் " உண்டு. "வைகாசி மாதம் மதி குறைந்த எனவருஞ் செய்யுள் புலவன் கூற்றாயிருக் நாலாநாள், பெய்யுமேயாயிற் பெருமழை கலாம். (தமிழ்காவலர்சரிதை.) யாம் - பெய்யாக்கால், எரி குளமு மெழிற் மழ சிவாயுதம், இது பிரளய காலாக்னி கிணறு நீர்வற்றும், பாரில் மழையில் யால் புருஷரூப மடைந்துள்ளது. னைப் பாசிராமர் தவத்தாற் பெற்றுப் பல மழைமாக்கால் அளவு - (சு0) யோசனை அரச வம்சங்களைக் கருவறுத்தனர். அகலமும், நூறுயோசனை உயரமுமுள்ளது. மழநாடு பார். 3
மல்லிநாத தீர்த்தங்கரர் 1275 மழைமரக்கால் அளவு களாகின் றன . மல்லிதாததீர்த்தங்கார் பத்தொன்பதா மழை - 1. ஆவியாய்ப் பரிணமித்த மேகக் வது சைந் தீர்த்தங்கரர் . இவர் அங்காட் களின் மீது குளிர்ந் தகாற்றும்படிற் அவை டில் மிதிலாபுரியிற் கும்பசுமகாராஜாவிற் கள் நீரினணுக்களாக ஒன்று சேரும் . இக் குப் பிரசாவதியிடம் மார்கழி பூர்வப கனத்த அணுக்களை மேகம் தாங்கமுடியாது ஷம் ஏகாதசி அச்வரிநக்ஷத்திரத்தில் பிறந் சொரிவது தவர் . இவர் உன்ன தம் ( உடு வில் சுவர் 2. ஆகாயத்தில் பறந்தமேகங்கள் குளிர் ணவர்ணம் . ஆயுஷ்யம் ( குரு 00 ) வரு ச்சியினாலிறுதிப் பூமியின் மீது துளிப்பது ஷம் . இவர் காலத்துக் கணதரர் விசாகர் இவை உஷ்ண நிலையினின்று குளிர்ந்தநிலை முதல் இருபத்தெண்மர் அரசர் பத்மசக் க்கு மாறுகையில் மழையாம் . அப்போது கிரவர்த்தி பலதேவன் நந்திமித்திரன் தத் வெண்மேகம் கருமேகமாம் . இவை விழு தவாசுதேவன் பலீந்திரபிரதிவாசுதேவன் கையில் ஒன்றுடனொன்று சேர் தலால் ஒளி மல்லிநாதன் - காளிதாசன் செய்த கவிக ளுக்கு வியாக்யானஞ்செய்த ஸமஸ்கிருத 3. வெப்பத்தால் மேகமாகப் பரிணமித்த வித்துவான் . நீராவியின் மீது குளிர்ந்த காற்று வீச நீர் மல்லிராசையர் இவர் வீரசைவ அரசர் கொண்டமேகம் தன்னிடமுள்ள நீரைப் இவர் ஸ்ரீபர்வதத்து தமது அரசுதுறந்து பொழிவது . யோகத்திருந்து முத்தியடைந்தவர் . இவர் மழைஅளக்கும் கருவி - ( Rain gauge ) தட் சரிதையைச் சகளேச மாதிராசையரைக் டையான - அடியுள்ள ஒரு கண்ணாடிப் காண்க . பாத்திரத்தை மழை பெய்யுமிடத்தில் வை மல்லிஷேணாசாரியர் - நாற்குமார காவியம் த்தால் அதில் நிரம்பிய ரீரை அளவு கருவி செய்த சைநர் . கொண்டளந்து கொள்வது . மவுசலர் ஒரு இருடி . மழைக்குறி - 1. ஆடி மாதத்துச் சோதியும் மவுதகல்பர் - சாகல்யர் மாணாக்கருள் நவமியும் உத்திராடமும் பௌரணையும் ஒருவர் . சதுர்த்தசியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடினும் - மலை நாட்டில் திருப்பாச்சிலாச் அன்றித் தனித்துறினும் இந்த நாட்களில் சிரமத்தை அடைந்த நாடு மந்தாரம் மழை பரிவேடம் மழபுலவஞ்சி - பகைவர் வேற்றுப் புலத் தனு முழக்கம் இவை உண்டாகில் அவ் தைக் கொள்ளையூட்டி அகங்கள் பாழ்படக் வாண்டு சுபக்ஷ காலமாம் . சுக்ரன் இராகு கொள்ளை கொண்ட தொழிலைச் சொல்லி கேது புதன் இவர்களுடன் சந்திரன்கூடில் யது . ( 4 - வெ . ) மழை உண்டாம் . சந்திரனை யொழிந்து மழவராயன் - கோடைசிவந்தான் ஊர் புதனுக்கும் சுக்ரனுக்கும் யுத்தம் உண்டாய்ப் ஒரு ஒற்றன் இவன் உப்பரிகை மீதிருந்த புதன் செயிக்கின் காற்றுண்டாம் சுக்ரன் ஒருத்தி கிராமப்பிரதக்ஷிணம்வந்த புலவனை செயிக்கின் மழை உண்டாம் . மாசி முதல் நோக்கி என்னெஞ்சு மென்விழியுங் கொ ஆடியிறு தியாக மாதந்தோறு மூடு பனி ண்டோ விலங்கேசன் பொன்னஞ் சிகாம பெய்யில் கார்த்திகை ஐப்பசி புரட்டாசி ணியும் பொன் முடியும் வன்னெஞ்சும் சிந் ஆவணி ஆடி ஆனி இம்மாதங்களில் துங் கொடைச்சிவந்தான் தென்கோடை மழை மிகவுண்டாம் . ஆவணி முதலாக யிர் கழங்கும் பந்தும் சாதித்தபடி என்று முன் சொல்லாத மாதங்களில் மூடுபனி கூற அவளைக் கொடுக்கார் ' கண்டு பணியக் யுண்டாகில் அம்மா தங்களில் மழை யுன் கடவேனோகாதலுடன் தொண்டை யிதழ டாம் . ( வி தானமாலை . ) ருந்தித் தோய்வேனோ கொண்டற் கொ 2. வைகாசி தேய்பிறை சதுர்த்தசியில் டைச்சிவந்தான் கோடைக்குளிர் காவில மழை பெய்தால் அவ்வருஷம் நல்ல மழை ன்ன நடைச்சிவந்தானென் செய்வேனான் உண்டு . வைகாசி மாதம் மதி குறைந்த எனவருஞ் செய்யுள் புலவன் கூற்றாயிருக் நாலாநாள் பெய்யுமேயாயிற் பெருமழை கலாம் . ( தமிழ்காவலர்சரிதை . ) யாம் - பெய்யாக்கால் எரி குளமு மெழிற் மழ சிவாயுதம் இது பிரளய காலாக்னி கிணறு நீர்வற்றும் பாரில் மழையில் யால் புருஷரூப மடைந்துள்ளது . னைப் பாசிராமர் தவத்தாற் பெற்றுப் பல மழைமாக்கால் அளவு - ( சு 0 ) யோசனை அரச வம்சங்களைக் கருவறுத்தனர் . அகலமும் நூறுயோசனை உயரமுமுள்ளது . மழநாடு பார் . 3