அபிதான சிந்தாமணி

மலை 1278 மலையாண்டியப்பய நாயகர் ப்பட்டது. 2. (மலையமா நாடு). அருவாநாட்டிற்கு மலையடிவாரம்- மலையின் அடிப்பாகத்திற்கு மேற்கிலுள்ளது. இது மலையமானால் ஆள மலையடிவாரம் என்று பெயர். (பூகோளம்). இவனது இராஜதானி திருக் மலையத்துவச பாண்டியன் - மலயத்துவச கோயிலூர், பாண்டியனைக் காண்க. மலை-1. (எ) கைலை, இமயம், மந்தாம், விந் மலையமான் - சிவமூர்த்தியை வணங்கிச் தம், நிடதம், ஏமகூடம், நீலம், இவற்று சோணாட்டில் காவிரி வரவேண்டியவன், டன் கந்தமாதனம் கூட்டி (அ) என்பர். (காவிரித்தல புராணம்.) 2. மணல் நாளேற ஒன்றுடன் ஒன்று மலையமான் சோழிய ஏனாதி திருக்கண்ணன் சேர்ந்திறுகிப் பெரும்பாறைகளாய் நின்ற அல்லது திருக்கிள்ளி மாறோக்கத்து பூமியின் மேட்டுப் பாங்கான உயர்நிலை. நப்பசலையாரால் பாடப்பட்டவன், இவன் மலைக்கொழந்து நாவலர் - இவர் காஞ்சி மலையமாநாட்டுக் கோவலூர்க்காசன். முள் புரம் தலமூற்றாரெனும் கச்சி மயேசுரகு ளூர் மலையுடையவன். சோழனுக்கு உதவி லத்தினர் திருப்பாண்டிக்கொடி முடியார் புரிந்தவன். (புற- நா.) மாணிக்கமாமலைத் திருத்தொண்டர் சதக மலையமான் திருமுடிக்காரி கடையெழு மியற்றியவர். வள்ளலில் ஒருவன். இவன் பெண்ணை மலைச்சரிவு - மலையின் மேலிருந்து அடிவ யாற்றருகிலுள்ள மலை நாடாகிய மலாடு ரையில் பார்த்தால் சரிவாகத் தோன்றும். நாட்டாசன். இவன் இராசதானி கோவ அதற்கு மலைச்சரிவு என்று பெயர். (பூகோ லூர், தமிழ் நாட்டரசர் மூவர்க்கும் ஒவ் ளம், வொரு சமயத்தில் உதவி புரிந்தவன். முள் மலைச்சாரல் மலையின் அடிவாரத்திலி ளூர் மலையையுடையான், புலவர்க்கு உப ருந்து கொஞ்ச தூரம் வரையில் பூமிசற்று காரி, இவனே மலையனென்னும் வள்ளல். உயர்வாகவே இருக்கும். இதற்கு மலைச் இவன் குதிரைக்குக் காரியென்று பெயர். சாரல் என்று பெயர். (பூகோளம்.) இவன் ஒரியென்பவனுடன் போரிட்ட மலைத்தொகுதி - - மலைகள் கும்பலாக இருப் வன். இவனுக்கு மலையன் எனவும் பெயர். பதற்கு மலைத்தொகுதி என்று பெயர். இவனை மாறோக்கத்து நப்பசலையார், பாடி (பூகோளம்.) னவர். (புறநா.) மலைத்தொடர் - மலைகள் தொகுதியாக மலையமான் மக்கள் - இவர்களைச் சோழன் இராமல் ஒன்றை யடுத்து ஒன்றாகத் தொ குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் டர்ந்து செல்வதும் உண்டு. அவைகளுக்கு யானையால் இடறவிடத் தொடங்கிய கால மலைத்தொடர் என்று பெயர். (பூகோளம்.) த்துக் கோவூர்கிழார் சோழனைப் பாடிப் மலைபடுகடாம் - இரணிய முட்டத்துப்பெரு பிழைப்பித்தார். (புற-கா.) ங்குன்றூர்ப் பெருங் கௌசிகனார் மல்குன் மலையம் - குலபர்வதங்களில் ஒன்று. றக் கோட்டத்துச் செங்கண் மாத்துவேள் மலையனார் - இவர் தமது பாடலில் நன்னன் சேய் நன்னனைப் பாடிய நூல், வளம் பலபடக்கூறி "மல்லற்றம் மவிம்மலை மலைபடுமழது-"தக்கோலந் தீம்பூ தகை சா கெழுவெற்பு" எனக்கூறிய அருந்தொடர் லிலவங்கம் கற்பூஞ் சாதியோடைந்து ” மொழியையே தமக்குப் பெயராகப் பெற் மலையகந்தனி - இவளைக் கபாலகேதுவின் நவர். இயற்பெயர் புலப்படவில்லை. குறி குமானாகிய கங்காளகேது என்னும் அரக் ஞ்சியைப் புனைந்து பாடியுள்ளார். இவர் கன் தூக்கிச்சென்று பாதாளத்துச் சிறை பாடலிலுள்ள இறைச்சிப் பொருள் மிக்க யிட்டனன். இவன் நாரதரைக் கண்டு தன் நயமுடையது இவர் பாடியது. (நற் ககூ-ம் செய்தியை மித்திரசித்திற்குக் கூறித் தன் பாட்டு.) னை மீட்க வேண்ட அங்கனமே அவர் மலையாண்டியப்பய நாயகர் - இவர் கன் கூறக்கேட்ட மித்திரசித்து பாதாளஞ் னிவாடி ஜமீன் தார். இவரை ஓர் கவிஞர் சென்று அவனிடம் இருந்த சூலத்தை மலை “கல்லொக்குஞ் சிந்தை முட்டாட்டுரை யகந்தனி எடுத்துக்கொடுக்க வாங்கி அவ காள் கொடைகற்க வென்றால், வல்லக்கவ னைக் கொன்று அவளையும் மணந்தனன். சர் குலனாச சிங்கையன் வாத்துதித்த செல் (காசிகாண்டம்.) வக் குமாரன் மலையாண்டியப்பய சிங்கத் மலையகேது - இருஷபனுக்குச் சயந்தியி திக்குப் பல்லக்குக் கொம்பு சுமந் தீசென் டம் உதித்த குமரன். முன் புத்திபாலிக்குமே" என்றனர். இர் 7 160 மலை
மலை 1278 மலையாண்டியப்பய நாயகர் ப்பட்டது . 2. ( மலையமா நாடு ) . அருவாநாட்டிற்கு மலையடிவாரம்- மலையின் அடிப்பாகத்திற்கு மேற்கிலுள்ளது . இது மலையமானால் ஆள மலையடிவாரம் என்று பெயர் . ( பூகோளம் ) . இவனது இராஜதானி திருக் மலையத்துவச பாண்டியன் - மலயத்துவச கோயிலூர் பாண்டியனைக் காண்க . மலை -1 . ( ) கைலை இமயம் மந்தாம் விந் மலையமான் - சிவமூர்த்தியை வணங்கிச் தம் நிடதம் ஏமகூடம் நீலம் இவற்று சோணாட்டில் காவிரி வரவேண்டியவன் டன் கந்தமாதனம் கூட்டி ( ) என்பர் . ( காவிரித்தல புராணம் . ) 2. மணல் நாளேற ஒன்றுடன் ஒன்று மலையமான் சோழிய ஏனாதி திருக்கண்ணன் சேர்ந்திறுகிப் பெரும்பாறைகளாய் நின்ற அல்லது திருக்கிள்ளி மாறோக்கத்து பூமியின் மேட்டுப் பாங்கான உயர்நிலை . நப்பசலையாரால் பாடப்பட்டவன் இவன் மலைக்கொழந்து நாவலர் - இவர் காஞ்சி மலையமாநாட்டுக் கோவலூர்க்காசன் . முள் புரம் தலமூற்றாரெனும் கச்சி மயேசுரகு ளூர் மலையுடையவன் . சோழனுக்கு உதவி லத்தினர் திருப்பாண்டிக்கொடி முடியார் புரிந்தவன் . ( புற- நா . ) மாணிக்கமாமலைத் திருத்தொண்டர் சதக மலையமான் திருமுடிக்காரி கடையெழு மியற்றியவர் . வள்ளலில் ஒருவன் . இவன் பெண்ணை மலைச்சரிவு - மலையின் மேலிருந்து அடிவ யாற்றருகிலுள்ள மலை நாடாகிய மலாடு ரையில் பார்த்தால் சரிவாகத் தோன்றும் . நாட்டாசன் . இவன் இராசதானி கோவ அதற்கு மலைச்சரிவு என்று பெயர் . ( பூகோ லூர் தமிழ் நாட்டரசர் மூவர்க்கும் ஒவ் ளம் வொரு சமயத்தில் உதவி புரிந்தவன் . முள் மலைச்சாரல் மலையின் அடிவாரத்திலி ளூர் மலையையுடையான் புலவர்க்கு உப ருந்து கொஞ்ச தூரம் வரையில் பூமிசற்று காரி இவனே மலையனென்னும் வள்ளல் . உயர்வாகவே இருக்கும் . இதற்கு மலைச் இவன் குதிரைக்குக் காரியென்று பெயர் . சாரல் என்று பெயர் . ( பூகோளம் . ) இவன் ஒரியென்பவனுடன் போரிட்ட மலைத்தொகுதி - - மலைகள் கும்பலாக இருப் வன் . இவனுக்கு மலையன் எனவும் பெயர் . பதற்கு மலைத்தொகுதி என்று பெயர் . இவனை மாறோக்கத்து நப்பசலையார் பாடி ( பூகோளம் . ) னவர் . ( புறநா . ) மலைத்தொடர் - மலைகள் தொகுதியாக மலையமான் மக்கள் - இவர்களைச் சோழன் இராமல் ஒன்றை யடுத்து ஒன்றாகத் தொ குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் டர்ந்து செல்வதும் உண்டு . அவைகளுக்கு யானையால் இடறவிடத் தொடங்கிய கால மலைத்தொடர் என்று பெயர் . ( பூகோளம் . ) த்துக் கோவூர்கிழார் சோழனைப் பாடிப் மலைபடுகடாம் - இரணிய முட்டத்துப்பெரு பிழைப்பித்தார் . ( புற - கா . ) ங்குன்றூர்ப் பெருங் கௌசிகனார் மல்குன் மலையம் - குலபர்வதங்களில் ஒன்று . றக் கோட்டத்துச் செங்கண் மாத்துவேள் மலையனார் - இவர் தமது பாடலில் நன்னன் சேய் நன்னனைப் பாடிய நூல் வளம் பலபடக்கூறி மல்லற்றம் மவிம்மலை மலைபடுமழது- தக்கோலந் தீம்பூ தகை சா கெழுவெற்பு எனக்கூறிய அருந்தொடர் லிலவங்கம் கற்பூஞ் சாதியோடைந்து மொழியையே தமக்குப் பெயராகப் பெற் மலையகந்தனி - இவளைக் கபாலகேதுவின் நவர் . இயற்பெயர் புலப்படவில்லை . குறி குமானாகிய கங்காளகேது என்னும் அரக் ஞ்சியைப் புனைந்து பாடியுள்ளார் . இவர் கன் தூக்கிச்சென்று பாதாளத்துச் சிறை பாடலிலுள்ள இறைச்சிப் பொருள் மிக்க யிட்டனன் . இவன் நாரதரைக் கண்டு தன் நயமுடையது இவர் பாடியது . ( நற் ககூ - ம் செய்தியை மித்திரசித்திற்குக் கூறித் தன் பாட்டு . ) னை மீட்க வேண்ட அங்கனமே அவர் மலையாண்டியப்பய நாயகர் - இவர் கன் கூறக்கேட்ட மித்திரசித்து பாதாளஞ் னிவாடி ஜமீன் தார் . இவரை ஓர் கவிஞர் சென்று அவனிடம் இருந்த சூலத்தை மலை கல்லொக்குஞ் சிந்தை முட்டாட்டுரை யகந்தனி எடுத்துக்கொடுக்க வாங்கி அவ காள் கொடைகற்க வென்றால் வல்லக்கவ னைக் கொன்று அவளையும் மணந்தனன் . சர் குலனாச சிங்கையன் வாத்துதித்த செல் ( காசிகாண்டம் . ) வக் குமாரன் மலையாண்டியப்பய சிங்கத் மலையகேது - இருஷபனுக்குச் சயந்தியி திக்குப் பல்லக்குக் கொம்பு சுமந் தீசென் டம் உதித்த குமரன் . முன் புத்திபாலிக்குமே என்றனர் . இர் 7 160 மலை