அபிதான சிந்தாமணி

மருத்துவன் தாமோதரனார்' 1271 மலடு எள்ளு, 3. ஒரு மாயாவி, அரக்கன். மகோத (சேராங்கொட்டை) தேங்காய், ரன் ஏவலால் மாயாஜனக வுருக்கொண்டு வேம்பு, இலுப்பை இவைகளின் பிண் சீதைக்கு முன் வந்து உள்ளங்கலங்கச் செய் ணாக்கு முதலிய; மடல் துத்தம், மயில் துத் தவன். துத்தம், அன்னபேதி, மாங்கிசபேதி, அம் 4. காரணங்களாலும், குறிகளாலும், பர், தந்திரிகம், குங்கிலியம், வெள்ளைக் மருந்துகளாலும் நோய்களின் உண்மை குங்கிலியம், குக்கில், அரக்கு, அபாகம் துணிந்து தீர்க்கத் தக்கன தீர்க்கத் தகாதன கல்நார், சகஸ் திரவேதி, கல்பதம், சிலா அறியுந்திறம் வாய்ந்தவன். (சுக் நீ). சத்து, சிலாரசம், நண்டுக்கல், காவிக்கல் மருத்துவன் தாமோதரனார் - இவர் கடைச் கடல் நுரை, சுக்கான்கல், நான்குவகை சங்கத்துப் புலவருள் ஒருவர். நிமிளை கலைமான் கொம்பு, சங்கு, சிப்பி மருத்துவான் தருமருக்கு மருத்து தியிடம் பலசறை. (பதா.) உதித்த குமரன். மருந்துகளின் பேதவதை - மாத்திரைகள் மருந்தின் வகை - சுக்கு, மிளகு, வெள்ளை கட்டுகள், பஸ்மங்கள், செந்தாரங்கள், கண் மிளகு, வால்மிளகு, திப்பிலி, திப்பிலி மூ ணம், பதங்கள், எண்ணெய்கள், ஷாயங் லம், திரிகடுகு, கடுக்காய், அரோகினிக் கள், சூரணங்கள், லேக்யங்கள், ரஸங்கள், கடுக்காய், பிரதிவிக்கடுக்காய், அமிர்தக்க சுரசங்கள், நெய்கள், வடகங்கள், நீர்கள், கடுக்காய், சிவந் தகடுக்காய், திரிவிருத்திக் லேபங்கள், அஞ்சனங்கள், தைல வகைகள், கடுக்காய், கருங்கடுக்காய், செங்கடுக்காய், மெழுக்குகள், குழம்பு, பொடி ஒத்தணம், வரிக்கடுக்காய், பால்கடுக்காய், நெல்லி சூடிடல், ஆவி, புகைபிடித்தல், பற்று, முள்ளி, தான்றிக்காய், பேரீச்சங்காய், விரோசனம், வமணம், திரி, அட்டைவி கண்டுபரங்கி அரத்தை, சிற்றாத்தை, வச டல், சஸ்திரப்ரயோகம், தீநீர், களிம்பு, ம்பு, வட்டத்திருப்பி, கோஷ்டம், அதிமது சீலை, குடிநீர், திராவகம், பூப்புடத்தைலம், ரம், அதிவிடயம், அக்கரகாரம், கடுகுரோ மை, ஆக்ராணம். கிணி, பீதரோகிணி, கிரந்தி தகாம், செவ் மருபூமிகள் - சிந்து தேசத்துள்ள நதிகள். வள்ளிக்கொடி, செவ்வியம், சடாமாஞ்சில், மருவூர்ப் பட்டினம் காவிரிப்பூம் பட்டி விலாமிச்சை, பறங்கிப்பட்டை, மயிலாலக் னத்துப் புறாகர், (சிலப்பதிகாரம்). கடி, வெள்ளிலோத்திரம் லவங்கப்பட்டை மருளசங்காதேவர் -- வசவர் காலத்திருந்த சன்ன லவங்கப்பட்டை, லவங்கபத்திரி, வீரசைவர். லவங்கப்பூ, ஜாதிக்காய், ஜாதிபத்திரி, மரைவதன் - பிரிய விரதனுக்கு இரண்டா தாளிசப்பத்திரி, கற்கடகசிங்கி, நாகப்பூ, வது பாரியிடம் பிறந்த குமான். சிறுநாகப்பூ, கண்டில் வெண்ணெய், கூகை மர்க்க சோழகன் வாகரவீரன், நீறு, நாகணத்தி, (நகம்) மாசிக்காய், வலம் படைத்தலைவன். புரிக்காய், வாய்விளங்கம், தக்கோலம், மலசலமோசனஞ் செய்யுமிடங்கள் விழலரிசி, கார்போக அரிசி, வால் உழுவை லில் தெற்கு நோக்கியும், இரவில் வடக்கு அரிசி, வெட்பாலை அரிசி, காசினிவிதை, நோக்கியும் செய்தலாகாது. துள சிவிதை புத்திர ஜீவிவிதை, சமுத்திர மலடு - பெண் மலடு, ஆண்மலடு என இரு சோழிவிதை, கசகசா, பெரிய ஏலம், சிற் வகை. இது, ஜப்ரதான தோஷத்தாலும், றேலம், மலை ஏலம், காட்டேலம், சீரகம், ஜன்மாந்தர பாவக்ருத்யங்களாலும், ஸ்திரீ பெருஞ்சீரகம், (சோம்பு) கருஞ்சீரகம், மலடியாவன், அவ்வாறே சுக்லக தங்களா காட்டுசீரகம், பிளப்புசீரகம், கொத்தமல்லி, கும் வாதாதிகளாலும், புருஷன் மலடா செங்கடுகு, வெண்கடுகு, சிறுகடுகு, நாய்க் வன். புருஷனுடைய வீர்யம் இனிப்பாயும், கடுகு, வெந்தயம், ஓமம், குராசானி ஓமம், நீரில் மிதப்பதாயும், சிறுநீர் நுரைத்தும் சதகுப்பை, பெருங்காயம், வெள்ளைப்பூ இருப்பின் புருஷன் மலடல்லன். மேற்கூ ண்டு, அபினி, கரியபோளம், கஞ்சா, ரத்த றிய இலக்ஷணத்திற்கு மாறாயின் புருஷன் போளம், வாலேந்திரபோளம், வெளிச்சப் மலடாவன், இந்த மலடு ஆதிமாடு, காக்கை பிசின், பச்சைநாவி, வெள்ளை நாவி, கரு மலடு, வாழைமலடு, கருப்பமலடு நாவி, சூத்திரநாவி, நிலா ஆவாரை, சிவதை நான்குவகைப்படும். இவற்றுள் ஆதி மவடு வேர், வெண் சிவதை, கருஞ்சிவதை, நேர் வயிறு மூன்று மடிப்புள்ள தாயும், இடுப்பு வாளம், நீரடிமுத்து, செங்கொட்டை, பருத்து, உடம்பு தூலித்தவள். காக்சை பக
மருத்துவன் தாமோதரனார் ' 1271 மலடு எள்ளு 3. ஒரு மாயாவி அரக்கன் . மகோத ( சேராங்கொட்டை ) தேங்காய் ரன் ஏவலால் மாயாஜனக வுருக்கொண்டு வேம்பு இலுப்பை இவைகளின் பிண் சீதைக்கு முன் வந்து உள்ளங்கலங்கச் செய் ணாக்கு முதலிய ; மடல் துத்தம் மயில் துத் தவன் . துத்தம் அன்னபேதி மாங்கிசபேதி அம் 4. காரணங்களாலும் குறிகளாலும் பர் தந்திரிகம் குங்கிலியம் வெள்ளைக் மருந்துகளாலும் நோய்களின் உண்மை குங்கிலியம் குக்கில் அரக்கு அபாகம் துணிந்து தீர்க்கத் தக்கன தீர்க்கத் தகாதன கல்நார் சகஸ் திரவேதி கல்பதம் சிலா அறியுந்திறம் வாய்ந்தவன் . ( சுக் நீ ) . சத்து சிலாரசம் நண்டுக்கல் காவிக்கல் மருத்துவன் தாமோதரனார் - இவர் கடைச் கடல் நுரை சுக்கான்கல் நான்குவகை சங்கத்துப் புலவருள் ஒருவர் . நிமிளை கலைமான் கொம்பு சங்கு சிப்பி மருத்துவான் தருமருக்கு மருத்து தியிடம் பலசறை . ( பதா . ) உதித்த குமரன் . மருந்துகளின் பேதவதை - மாத்திரைகள் மருந்தின் வகை - சுக்கு மிளகு வெள்ளை கட்டுகள் பஸ்மங்கள் செந்தாரங்கள் கண் மிளகு வால்மிளகு திப்பிலி திப்பிலி மூ ணம் பதங்கள் எண்ணெய்கள் ஷாயங் லம் திரிகடுகு கடுக்காய் அரோகினிக் கள் சூரணங்கள் லேக்யங்கள் ரஸங்கள் கடுக்காய் பிரதிவிக்கடுக்காய் அமிர்தக்க சுரசங்கள் நெய்கள் வடகங்கள் நீர்கள் கடுக்காய் சிவந் தகடுக்காய் திரிவிருத்திக் லேபங்கள் அஞ்சனங்கள் தைல வகைகள் கடுக்காய் கருங்கடுக்காய் செங்கடுக்காய் மெழுக்குகள் குழம்பு பொடி ஒத்தணம் வரிக்கடுக்காய் பால்கடுக்காய் நெல்லி சூடிடல் ஆவி புகைபிடித்தல் பற்று முள்ளி தான்றிக்காய் பேரீச்சங்காய் விரோசனம் வமணம் திரி அட்டைவி கண்டுபரங்கி அரத்தை சிற்றாத்தை வச டல் சஸ்திரப்ரயோகம் தீநீர் களிம்பு ம்பு வட்டத்திருப்பி கோஷ்டம் அதிமது சீலை குடிநீர் திராவகம் பூப்புடத்தைலம் ரம் அதிவிடயம் அக்கரகாரம் கடுகுரோ மை ஆக்ராணம் . கிணி பீதரோகிணி கிரந்தி தகாம் செவ் மருபூமிகள் - சிந்து தேசத்துள்ள நதிகள் . வள்ளிக்கொடி செவ்வியம் சடாமாஞ்சில் மருவூர்ப் பட்டினம் காவிரிப்பூம் பட்டி விலாமிச்சை பறங்கிப்பட்டை மயிலாலக் னத்துப் புறாகர் ( சிலப்பதிகாரம் ) . கடி வெள்ளிலோத்திரம் லவங்கப்பட்டை மருளசங்காதேவர் -- வசவர் காலத்திருந்த சன்ன லவங்கப்பட்டை லவங்கபத்திரி வீரசைவர் . லவங்கப்பூ ஜாதிக்காய் ஜாதிபத்திரி மரைவதன் - பிரிய விரதனுக்கு இரண்டா தாளிசப்பத்திரி கற்கடகசிங்கி நாகப்பூ வது பாரியிடம் பிறந்த குமான் . சிறுநாகப்பூ கண்டில் வெண்ணெய் கூகை மர்க்க சோழகன் வாகரவீரன் நீறு நாகணத்தி ( நகம் ) மாசிக்காய் வலம் படைத்தலைவன் . புரிக்காய் வாய்விளங்கம் தக்கோலம் மலசலமோசனஞ் செய்யுமிடங்கள் விழலரிசி கார்போக அரிசி வால் உழுவை லில் தெற்கு நோக்கியும் இரவில் வடக்கு அரிசி வெட்பாலை அரிசி காசினிவிதை நோக்கியும் செய்தலாகாது . துள சிவிதை புத்திர ஜீவிவிதை சமுத்திர மலடு - பெண் மலடு ஆண்மலடு என இரு சோழிவிதை கசகசா பெரிய ஏலம் சிற் வகை . இது ஜப்ரதான தோஷத்தாலும் றேலம் மலை ஏலம் காட்டேலம் சீரகம் ஜன்மாந்தர பாவக்ருத்யங்களாலும் ஸ்திரீ பெருஞ்சீரகம் ( சோம்பு ) கருஞ்சீரகம் மலடியாவன் அவ்வாறே சுக்லக தங்களா காட்டுசீரகம் பிளப்புசீரகம் கொத்தமல்லி கும் வாதாதிகளாலும் புருஷன் மலடா செங்கடுகு வெண்கடுகு சிறுகடுகு நாய்க் வன் . புருஷனுடைய வீர்யம் இனிப்பாயும் கடுகு வெந்தயம் ஓமம் குராசானி ஓமம் நீரில் மிதப்பதாயும் சிறுநீர் நுரைத்தும் சதகுப்பை பெருங்காயம் வெள்ளைப்பூ இருப்பின் புருஷன் மலடல்லன் . மேற்கூ ண்டு அபினி கரியபோளம் கஞ்சா ரத்த றிய இலக்ஷணத்திற்கு மாறாயின் புருஷன் போளம் வாலேந்திரபோளம் வெளிச்சப் மலடாவன் இந்த மலடு ஆதிமாடு காக்கை பிசின் பச்சைநாவி வெள்ளை நாவி கரு மலடு வாழைமலடு கருப்பமலடு நாவி சூத்திரநாவி நிலா ஆவாரை சிவதை நான்குவகைப்படும் . இவற்றுள் ஆதி மவடு வேர் வெண் சிவதை கருஞ்சிவதை நேர் வயிறு மூன்று மடிப்புள்ள தாயும் இடுப்பு வாளம் நீரடிமுத்து செங்கொட்டை பருத்து உடம்பு தூலித்தவள் . காக்சை பக