அபிதான சிந்தாமணி

மருதம் பாடிய இளங்கடுங்கோ 1269 மருத்துறை தாழ்ந்தோர் - உழவர், உழத்தியர், கடை னும் புலவனென்றான் புதன் தானும் புலவ யர், கடைச்சியர், புள் . வண்டானம், னென்றான், நானும் கவியென்று சக்கிரன் அன்றில், நாரை, அன்னம், போதா, கம் சானுகவின் றனனே." "பரனாரியல்புண புள், குருகு, தாரா, விலங்கு - எருமை, நீர் ரும்பண் பன்றன்ளின்பம், பானாரிய ரறி நாய், ஊர் - பேரூர், மூதூர், நீர் - ஆறு, யாப்பண்பன் - றிரனா, ரணிமருது பாண் கிணறு, குளம், பூ தாமரை, கழுநீர், டில் விழவன்றுதைத் தோன் யாரும், பணி குவளை, காஞ்சி, வஞ்சி, மரம் - மருது, மருது பாண்டிய பூபன்.' உணவு - செந்நெலரிசி, வெண்ணெலரிசி, மருதூர் நம்பி எழுபத்தினாலு சிம்மாசனதி பறை கிணை முழவு, யாழ் மருதயாழ், பண் - பதிகளில் ஒருவர் (குருபாம்பரை.) மருதம், தொழில் - விழாக்கொளல், வயற் மருதேசம் - குருக்ஷேத்ரத்தை யடைந்த களைக்கட்டல், அரிதல், கடாவிடல், குளம் தேசம், பாரதப்போரில் போர்வீரர் தங்கிய குடை தல், புனலாடல், முதலிய. (அகம்.) மருதம்பாடிய இளங்கடுங்கோ -1. இவர் மருதேவி நாபிமகாராஜன் தேவி, சோர் மாபினர். பாலைபாடிய பெருங்கடுங் மருத்தர் - சம்வர்த்தனன் மாணாக்கர், இளன் கோவின் தம்பியென்று ஊசிக்கப்படுகின்ற பொருட்டு அச்வமேதம் இயற்றியவர். னர். இவர் பெயர் பாடலால் விசேடித்து மருத்தன் - 1. ஒரு அரசன் இவன் சம்சாட், வந்தது. மருதத்திணையையே சிறப்பித்துப் 2. (சூ) அவிக்ஷித்துக் குமரன். இவ பாடியதால் இவ்வடை மொழிபெற்றனர். னுக்குச்சம்வர்த்தனன் எனும் ருஷி, அநேக அகுதை யென்பாளின் தந்தை. சோழரது யஞ்சங்களைச் செய்வித்தனர். இதனால் பருவூரைச் சிறப்பித்து ஆங்குச் சோபாண் இந்திரன் முதலியவர் திருப்தியடைந்தனர். டியர் வந்து போர் புரிந்து தோற்ற கதை குமரன் நரிஷ்யந்தன். யை விளக்கிக் கூறுகின்றார். இவர் பாட 3. கரந்தமன் குமரன். இவன் குமான லில் பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைமகனை புத்ரன். இவன் பௌாவ வம்சத்தனான வாயின் மறுப்பது பாராட்டற் பாலது. துஷ்யந் தனைச் சிலகாலம் புத்திரனாகக் இவர் மருதத்திணையையே பலபடியாலும், கொண்டவன். சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். இவர் பாடிய 4. இந்திரஜித்தின் யுத்தத்தில் மடிந்த னவாக நற்றிணையில் ஒன்றும், அகத்தில் இராக்க தபிணங்களைக் கடலில் எறிய இரா இரண்டுமாக மூன்று பாடல்கள் கிடைத் வணனால் ஏவப்பட்ட இராவண தூதன் திருக்கின்றன. அதிகாயன் யுத்தத்தில் இலக்குமணரால் 2. கடைச்சங்கமருவிய புலவர் (அக-நா) கொலை செய்யப்பட்டான். மருதம் பாடிய நெடுங்கோ கடைச்சங்க 5. தேவரை வருத்திச் சிவமூர்த்தியாற் ருவிய புலவர். கொல்லப்பட்டவன். மருதவாணிப மகருஷிகோதரன் - இவன் மருத்து -1. (சூ.) சிக்கிரன் குமரன். இவன் வைசியகுல முதல்வன். திருக்காஞ்சியில் கலாபமென்னும் கிராமத்தில் இருந்து தன்பெண் அன்புபிரியாளம்மையை மருதப் கொண்டு யோகசித்தியுடையனாய் இன்னு பருக்குத் திருமணஞ் செய்வித்தவன். மிருக்கின்றான். இவனே அழிந்துபோன மருதனிளநாகனார் - கடைங்கமருவிய புலவ சூர்யவம்சத்தை இச் கலியின் முடிவில் ருள் ஒருவர். இவராற் பாடப்பட்டவர், உண்டாக்கப்போகிறவன். (பாகவதம் ) பாண்டியன் கூடாகாரத்துத் துஞ்சிய மாற 2. சுயசையின் தந்தை ன்வழுதி, நாஞ்சில் வள்ளுவன். மதுரை மருத்துக்கள்-1. கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, மருதனிள நாகனாரைக் காண்க. (புற நா). வடக்கு, கீழ், மேல், பல்யோனியுயிர். காவிரிப்பூம் பட்டினத்துள்ள ஒரு 2. (சூ.) ஆவி தீட்சன் குமரன். (அவி பார்ப்பினி. (மணிமேகலை.) கூத்து) இவன் ஆங்கீரஸ குமரராகிய வியா மருதுபாண்டியன் - சிவகங்கையை ஆண்ட ழனை யாகப்புரோகிதராய் வேண்ட அவர் வன். இவனது வள்ளல் தன்மையையும் ஏகப மறுத்தமையால் நாரதர் சொற்படி தான் த்தினிவிரதத்தையும் புகழ்ந்து ஒரு கவிஞர் பிணத்தைச் சுமந்து சென்று கங்கைக்கரை கூறியது "தேனுந் ததாமன் மருதேந்திர யில் பித்தர்போலிருந்த சம்வர்த்தனரைக்க ராஜன் தியாகம்கண்டு, வாலும்பர் தாமும் ண்டு யாகத்திற்கு வேண்டி யழைத்து அவ புலவரென்றார் வடிவேற்குகனென், போ ருடன் முஞ்சுவந்தபர்வதஞ்சென்று பொற் மருதி
மருதம் பாடிய இளங்கடுங்கோ 1269 மருத்துறை தாழ்ந்தோர் - உழவர் உழத்தியர் கடை னும் புலவனென்றான் புதன் தானும் புலவ யர் கடைச்சியர் புள் . வண்டானம் னென்றான் நானும் கவியென்று சக்கிரன் அன்றில் நாரை அன்னம் போதா கம் சானுகவின் றனனே . பரனாரியல்புண புள் குருகு தாரா விலங்கு - எருமை நீர் ரும்பண் பன்றன்ளின்பம் பானாரிய ரறி நாய் ஊர் - பேரூர் மூதூர் நீர் - ஆறு யாப்பண்பன் - றிரனா ரணிமருது பாண் கிணறு குளம் பூ தாமரை கழுநீர் டில் விழவன்றுதைத் தோன் யாரும் பணி குவளை காஞ்சி வஞ்சி மரம் - மருது மருது பாண்டிய பூபன் . ' உணவு - செந்நெலரிசி வெண்ணெலரிசி மருதூர் நம்பி எழுபத்தினாலு சிம்மாசனதி பறை கிணை முழவு யாழ் மருதயாழ் பண் - பதிகளில் ஒருவர் ( குருபாம்பரை . ) மருதம் தொழில் - விழாக்கொளல் வயற் மருதேசம் - குருக்ஷேத்ரத்தை யடைந்த களைக்கட்டல் அரிதல் கடாவிடல் குளம் தேசம் பாரதப்போரில் போர்வீரர் தங்கிய குடை தல் புனலாடல் முதலிய . ( அகம் . ) மருதம்பாடிய இளங்கடுங்கோ -1 . இவர் மருதேவி நாபிமகாராஜன் தேவி சோர் மாபினர் . பாலைபாடிய பெருங்கடுங் மருத்தர் - சம்வர்த்தனன் மாணாக்கர் இளன் கோவின் தம்பியென்று ஊசிக்கப்படுகின்ற பொருட்டு அச்வமேதம் இயற்றியவர் . னர் . இவர் பெயர் பாடலால் விசேடித்து மருத்தன் - 1. ஒரு அரசன் இவன் சம்சாட் வந்தது . மருதத்திணையையே சிறப்பித்துப் 2. ( சூ ) அவிக்ஷித்துக் குமரன் . இவ பாடியதால் இவ்வடை மொழிபெற்றனர் . னுக்குச்சம்வர்த்தனன் எனும் ருஷி அநேக அகுதை யென்பாளின் தந்தை . சோழரது யஞ்சங்களைச் செய்வித்தனர் . இதனால் பருவூரைச் சிறப்பித்து ஆங்குச் சோபாண் இந்திரன் முதலியவர் திருப்தியடைந்தனர் . டியர் வந்து போர் புரிந்து தோற்ற கதை குமரன் நரிஷ்யந்தன் . யை விளக்கிக் கூறுகின்றார் . இவர் பாட 3. கரந்தமன் குமரன் . இவன் குமான லில் பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைமகனை புத்ரன் . இவன் பௌாவ வம்சத்தனான வாயின் மறுப்பது பாராட்டற் பாலது . துஷ்யந் தனைச் சிலகாலம் புத்திரனாகக் இவர் மருதத்திணையையே பலபடியாலும் கொண்டவன் . சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . இவர் பாடிய 4. இந்திரஜித்தின் யுத்தத்தில் மடிந்த னவாக நற்றிணையில் ஒன்றும் அகத்தில் இராக்க தபிணங்களைக் கடலில் எறிய இரா இரண்டுமாக மூன்று பாடல்கள் கிடைத் வணனால் ஏவப்பட்ட இராவண தூதன் திருக்கின்றன . அதிகாயன் யுத்தத்தில் இலக்குமணரால் 2. கடைச்சங்கமருவிய புலவர் ( அக - நா ) கொலை செய்யப்பட்டான் . மருதம் பாடிய நெடுங்கோ கடைச்சங்க 5. தேவரை வருத்திச் சிவமூர்த்தியாற் ருவிய புலவர் . கொல்லப்பட்டவன் . மருதவாணிப மகருஷிகோதரன் - இவன் மருத்து -1 . ( சூ . ) சிக்கிரன் குமரன் . இவன் வைசியகுல முதல்வன் . திருக்காஞ்சியில் கலாபமென்னும் கிராமத்தில் இருந்து தன்பெண் அன்புபிரியாளம்மையை மருதப் கொண்டு யோகசித்தியுடையனாய் இன்னு பருக்குத் திருமணஞ் செய்வித்தவன் . மிருக்கின்றான் . இவனே அழிந்துபோன மருதனிளநாகனார் - கடைங்கமருவிய புலவ சூர்யவம்சத்தை இச் கலியின் முடிவில் ருள் ஒருவர் . இவராற் பாடப்பட்டவர் உண்டாக்கப்போகிறவன் . ( பாகவதம் ) பாண்டியன் கூடாகாரத்துத் துஞ்சிய மாற 2. சுயசையின் தந்தை ன்வழுதி நாஞ்சில் வள்ளுவன் . மதுரை மருத்துக்கள் -1 . கிழக்கு மேற்கு தெற்கு மருதனிள நாகனாரைக் காண்க . ( புற நா ) . வடக்கு கீழ் மேல் பல்யோனியுயிர் . காவிரிப்பூம் பட்டினத்துள்ள ஒரு 2. ( சூ . ) ஆவி தீட்சன் குமரன் . ( அவி பார்ப்பினி . ( மணிமேகலை . ) கூத்து ) இவன் ஆங்கீரஸ குமரராகிய வியா மருதுபாண்டியன் - சிவகங்கையை ஆண்ட ழனை யாகப்புரோகிதராய் வேண்ட அவர் வன் . இவனது வள்ளல் தன்மையையும் ஏகப மறுத்தமையால் நாரதர் சொற்படி தான் த்தினிவிரதத்தையும் புகழ்ந்து ஒரு கவிஞர் பிணத்தைச் சுமந்து சென்று கங்கைக்கரை கூறியது தேனுந் ததாமன் மருதேந்திர யில் பித்தர்போலிருந்த சம்வர்த்தனரைக்க ராஜன் தியாகம்கண்டு வாலும்பர் தாமும் ண்டு யாகத்திற்கு வேண்டி யழைத்து அவ புலவரென்றார் வடிவேற்குகனென் போ ருடன் முஞ்சுவந்தபர்வதஞ்சென்று பொற் மருதி