அபிதான சிந்தாமணி

மரணம் 1265 மரத்தின்காய்வகை நாள் ணம் காலபடருடன் ஒன்றுக்கு டத்தை உண்கையில் நீ பிறருக்கு உதவா (உசஎ) காதவழி இரவிலும் பகலிலும் செல் மையால் எங்களுக்குக் கொடு எனத் தானு வன். அவன் செல்லும் வழியில் வாளிலை ண்ணும் உணவைப் பிரேத கூட்டங்கள் கள் நெருங்கிய சூசிபத்திரவனம் ஒன்று பிடுங்கிக்கொள்ளப் பறிகொடுத்து அவற் ளது. அதில் அவஸ்தை அடைந்து செல்ல றின் கையினின்று சிந்திய பிண்ட சேஷத் வேண்டும். அது கடந்ததும் பசி தாகத் தை உண்டு வழிநடந்து செல்வன். இது தால் வருந்தும் ஜீவன் வைவசுவத பட்ட வரையில் யமபுரியின் பாதிவழியாகும். ணம் சென்று சேர்வன் பாபிகள் அநேகர் இதனால் இறந்தவனுக்குப் புத்திரன் முத அங்கிருந்து பசி தாகத்தால் வருந்துவர். லியோர் அவன் பொருட்டு அன்ன தானம் ஆண்டுச் சீவன் பசி தாகத்தால் வருந்தித் முதலிய செய்தல் வேண்டும். பின் இவன் தான்உலோபினதை எண்ணித் துக்கிப்பன் யமபடருடன் பக்வாபதம் எனும்பட்டணம் பின் யமபடர் புடைத்து இழுக்கச் சிறிது அடைந்து எட்டாம் மாசிக பிண்டத்தை பொழுது தங்கி இறந்த (உ.அ) நாளில் புத் உண்டு அதினின்று நடந்து அக்கதம் எனு திரனால் செய்யப்படும் மனமாசிக சிரார் ம் நகாணிந்து ஒன்பதாம் மாசிக பிண்டத் த்த பிண்டத்தை உண்டு முப்பதாம் நாள் தை உண்டு அதினின்று நீங்கி நாதாக்கிரக் யாமியம் என்றநகரம் சேருவன். இந்தசாத் தம் எனும் பட்டணம் அடைந்து பத்தா மா தில் பிரேத கூட்டங்கள் இருக்கின்றன. சிக பிண்டத்தை உண்பன். இப் பட்டணத் அப்பட்டணத்தில் புண்ணியபத்திரை என் தில் விருஷோற் சர்க்கம் செய்யாத சீவர் கிற நதியும், ஒரு ஆலமாமும் இருக்கின் பிரேத ஜன்மத்துடன் கதறிக் கொண்டு றன. சிறிது சிரம பரிகாரத்தின் பொருட்டு இருப்பர். இவர்களைக் கண்டு அச்சீவன் கத அவ்விடம் தங்கி இரண்டாம் மாசிக சிரார் றிக் கொண்டு அப்பால் நடந்து சுதப்தம் த்த பிண்டத்தை உண்டு இராப் பகலாய் எனும் புரியைச் சார்ந்து பதினொன்றாம் நடந்து திரைபக்ஷிக மாசிக பிண்டத்தை மாசிக பிண்டத்தை உண்டு அவ்விடம் நீல் உண்டு சங்கமன் காலதூஷகன் என்பவர் கிச் சீதாப்பிரம் என்னும் நகர் அணைந்து களால் காக்கப்படும் சௌரி என்கிற நகரம் குளிரால் வருந்திப் பன்னிரண்டாம் மாசிக அடைந்து ஆண்டு மூன்றாம் மாசிக பிண்ட பிண்டத்தை உண்டு வைவச்சு த பட்டணம் த்தை உண்டு அப்புறம் சென்று இடைவி சேரும் முன்னரே ஊனாப்திக பிண்டத்தை டாது நடந்து காந்தருவ நகரம் சேர்ந்து நா உண்டு வைவச்சுத பட்டினமாகிய யமபுரம் ன்காம் மாசிகபிண்டத்தை உண்டு அப்பால் சேர்தற்கு முன் பிண்ட சரீரத்தைத் தவிர்க் நடந்து குளிரால் வருந்திக் குரூரன் என்ப து அங்குஷ்டபரிமாணமாய் ஒரு வன்னிம வனால் காக்கப்படும் குரூரபுரம் என்கிற பட் ரத்தில் சிறிது காலம் இருந்து பின் சருமத் டணத்தை அடைந்து ஐந்தாம் மாசிக பிண் தாலாகிய சரீரம்பெற்று யமபுரம் சார்வன் டத்தை உண்டு அப்பால் நடந்து கிரௌஞ் அச்சீவன் புண்ணியம் செய்தவனாயின் சூரி சம் என்னும் புரிக்கண் சென்று ஆறாம் மா யமண்டல மார்க்கமாய்ப் பிரமலோகம் சிக பிண்டம் அயின்று நடக்கையில் தான் சேர்வன். வாழ்ந்ததைப் பற்றிப்பேசுவன். யமபடர் மாத்தச்சன் ஆயுதம்- வாள், உளி, இழைப் புடைத்து இழுப்பர். இவ்வாறு செல்லுகை புளி, துரப்பணம், துரப்பணக்கோல், யில் எதிரில் ஓடக்காரர் வந்து வைதரணி சிற்றுளி, கொட்டாப்புளி, கோ தானம் நின்னைக்குறித்துச்செய்யப்பட் மரத்தின் காய்வகை-வாழைக்காய், பலாக் ட தாயின் நீர் இன்றிச் சீ. இரத்தங்களாலும் காய், மாங்காய், அத்திக்காய், முருங்கைக் துர்க்கந்தத்தாலும் நிரம்பி ஏறு யோசனை காய், நெல்லிக்காய், அருநெல்லி, புளியல் அகலமுள்ள இவ்வை தாரணி நதியைக் கட காய், மரியங்காய், கடுக்காய், எலுமிச்சங் க்க உதவி செய்வோம். அல்லாவிடின் இதில் காய், பலவகை நாரத்தங்காய், பனங்காய், அழுத்துவோம் என்பர். இத்தானம் செய் தேங்காய்; செடியின் காய்வகை, கத்திரிக் தோனாயின் அந்ததியினை இனிது கடந்து காய், வெண்டைக்காய், கண்டங்கத்திரி, நமனுக்கு இளையவனாகிய விசித்திரனால் கறிமுள்ளி, கொத்தவரை, நறு மணத்தக் காக்கப்படும் விசித்திரம் என்கிற பட்டண சாளி, கொட்டை அவரை, பீன்ஸ் சாய், த்தை அடைந்து ஊனஷாண் மாசிக பிண் மணத்தக்காளி, சுண்டைக்காய், விதுகள் டத்தை உண்டு சென்று ஏழாம்மாசிக பிண் காய், பாவட்டங்காய், பலவகை மிளகாய், 150
மரணம் 1265 மரத்தின்காய்வகை நாள் ணம் காலபடருடன் ஒன்றுக்கு டத்தை உண்கையில் நீ பிறருக்கு உதவா ( உசஎ ) காதவழி இரவிலும் பகலிலும் செல் மையால் எங்களுக்குக் கொடு எனத் தானு வன் . அவன் செல்லும் வழியில் வாளிலை ண்ணும் உணவைப் பிரேத கூட்டங்கள் கள் நெருங்கிய சூசிபத்திரவனம் ஒன்று பிடுங்கிக்கொள்ளப் பறிகொடுத்து அவற் ளது . அதில் அவஸ்தை அடைந்து செல்ல றின் கையினின்று சிந்திய பிண்ட சேஷத் வேண்டும் . அது கடந்ததும் பசி தாகத் தை உண்டு வழிநடந்து செல்வன் . இது தால் வருந்தும் ஜீவன் வைவசுவத பட்ட வரையில் யமபுரியின் பாதிவழியாகும் . ணம் சென்று சேர்வன் பாபிகள் அநேகர் இதனால் இறந்தவனுக்குப் புத்திரன் முத அங்கிருந்து பசி தாகத்தால் வருந்துவர் . லியோர் அவன் பொருட்டு அன்ன தானம் ஆண்டுச் சீவன் பசி தாகத்தால் வருந்தித் முதலிய செய்தல் வேண்டும் . பின் இவன் தான்உலோபினதை எண்ணித் துக்கிப்பன் யமபடருடன் பக்வாபதம் எனும்பட்டணம் பின் யமபடர் புடைத்து இழுக்கச் சிறிது அடைந்து எட்டாம் மாசிக பிண்டத்தை பொழுது தங்கி இறந்த ( உ.அ ) நாளில் புத் உண்டு அதினின்று நடந்து அக்கதம் எனு திரனால் செய்யப்படும் மனமாசிக சிரார் ம் நகாணிந்து ஒன்பதாம் மாசிக பிண்டத் த்த பிண்டத்தை உண்டு முப்பதாம் நாள் தை உண்டு அதினின்று நீங்கி நாதாக்கிரக் யாமியம் என்றநகரம் சேருவன் . இந்தசாத் தம் எனும் பட்டணம் அடைந்து பத்தா மா தில் பிரேத கூட்டங்கள் இருக்கின்றன . சிக பிண்டத்தை உண்பன் . இப் பட்டணத் அப்பட்டணத்தில் புண்ணியபத்திரை என் தில் விருஷோற் சர்க்கம் செய்யாத சீவர் கிற நதியும் ஒரு ஆலமாமும் இருக்கின் பிரேத ஜன்மத்துடன் கதறிக் கொண்டு றன . சிறிது சிரம பரிகாரத்தின் பொருட்டு இருப்பர் . இவர்களைக் கண்டு அச்சீவன் கத அவ்விடம் தங்கி இரண்டாம் மாசிக சிரார் றிக் கொண்டு அப்பால் நடந்து சுதப்தம் த்த பிண்டத்தை உண்டு இராப் பகலாய் எனும் புரியைச் சார்ந்து பதினொன்றாம் நடந்து திரைபக்ஷிக மாசிக பிண்டத்தை மாசிக பிண்டத்தை உண்டு அவ்விடம் நீல் உண்டு சங்கமன் காலதூஷகன் என்பவர் கிச் சீதாப்பிரம் என்னும் நகர் அணைந்து களால் காக்கப்படும் சௌரி என்கிற நகரம் குளிரால் வருந்திப் பன்னிரண்டாம் மாசிக அடைந்து ஆண்டு மூன்றாம் மாசிக பிண்ட பிண்டத்தை உண்டு வைவச்சு பட்டணம் த்தை உண்டு அப்புறம் சென்று இடைவி சேரும் முன்னரே ஊனாப்திக பிண்டத்தை டாது நடந்து காந்தருவ நகரம் சேர்ந்து நா உண்டு வைவச்சுத பட்டினமாகிய யமபுரம் ன்காம் மாசிகபிண்டத்தை உண்டு அப்பால் சேர்தற்கு முன் பிண்ட சரீரத்தைத் தவிர்க் நடந்து குளிரால் வருந்திக் குரூரன் என்ப து அங்குஷ்டபரிமாணமாய் ஒரு வன்னிம வனால் காக்கப்படும் குரூரபுரம் என்கிற பட் ரத்தில் சிறிது காலம் இருந்து பின் சருமத் டணத்தை அடைந்து ஐந்தாம் மாசிக பிண் தாலாகிய சரீரம்பெற்று யமபுரம் சார்வன் டத்தை உண்டு அப்பால் நடந்து கிரௌஞ் அச்சீவன் புண்ணியம் செய்தவனாயின் சூரி சம் என்னும் புரிக்கண் சென்று ஆறாம் மா யமண்டல மார்க்கமாய்ப் பிரமலோகம் சிக பிண்டம் அயின்று நடக்கையில் தான் சேர்வன் . வாழ்ந்ததைப் பற்றிப்பேசுவன் . யமபடர் மாத்தச்சன் ஆயுதம்- வாள் உளி இழைப் புடைத்து இழுப்பர் . இவ்வாறு செல்லுகை புளி துரப்பணம் துரப்பணக்கோல் யில் எதிரில் ஓடக்காரர் வந்து வைதரணி சிற்றுளி கொட்டாப்புளி கோ தானம் நின்னைக்குறித்துச்செய்யப்பட் மரத்தின் காய்வகை - வாழைக்காய் பலாக் தாயின் நீர் இன்றிச் சீ . இரத்தங்களாலும் காய் மாங்காய் அத்திக்காய் முருங்கைக் துர்க்கந்தத்தாலும் நிரம்பி ஏறு யோசனை காய் நெல்லிக்காய் அருநெல்லி புளியல் அகலமுள்ள இவ்வை தாரணி நதியைக் கட காய் மரியங்காய் கடுக்காய் எலுமிச்சங் க்க உதவி செய்வோம் . அல்லாவிடின் இதில் காய் பலவகை நாரத்தங்காய் பனங்காய் அழுத்துவோம் என்பர் . இத்தானம் செய் தேங்காய் ; செடியின் காய்வகை கத்திரிக் தோனாயின் அந்ததியினை இனிது கடந்து காய் வெண்டைக்காய் கண்டங்கத்திரி நமனுக்கு இளையவனாகிய விசித்திரனால் கறிமுள்ளி கொத்தவரை நறு மணத்தக் காக்கப்படும் விசித்திரம் என்கிற பட்டண சாளி கொட்டை அவரை பீன்ஸ் சாய் த்தை அடைந்து ஊனஷாண் மாசிக பிண் மணத்தக்காளி சுண்டைக்காய் விதுகள் டத்தை உண்டு சென்று ஏழாம்மாசிக பிண் காய் பாவட்டங்காய் பலவகை மிளகாய் 150