அபிதான சிந்தாமணி

அஸ்திபத்ரன் 116 அக்ஷமா. குதிலைதில் நாதை அஸ்திபத்சன்-கத்ரு தநயன். முஸலம், காபாலம், கங்கணம், நந்தனம், காந்தர்வம், மானவம், பிரஸ்வாபனம், பிரச அஸ்திரருேதயம் - ஒருமந்திர வித்தை . இது மனம், சௌரம், தர்ப்பணம், சோஷணம், சத்ருநாசத்தையும், கீர்த்தியையும் தரவல் சந்தாபனம், விலாபனம், மதனம், சந்தர்ப் லது. இது சிவமூர்த்தியிடம் சுவாயாம்பு மனுவும், சுவாயாம்புவிடம் வசிட்டரும், பதயி தம், பைசாசம், மோஹனம், தாம ஸம், சௌமனம், சம்வர்த்தம், மௌஸலம், அவரிடம் சித்ராயுதனெனும் காந்தருவ ஸத்யம், மாயாதரம், தேஜஸ்பரபம், சீசி னும், அவனிடம் அவனது தௌதித்ரியா கிய மனோரமையும், அவளிடம் சுவரோசி சம், சுதாமனம், சிதேஷ இந்த அஸ்தி சங்கள் பிருசாச்வ புத்தர்கள். இவை விச் யும் பெற வந்தது. | வாமித்திரரால் இராமருக்குக் கொடுக்கப் வுஸ்திரங்கள் - தண்டசக்கரம், தருமசக்க பட்டவை. (இரா-பால) ரம், காலசக்கரம், விஷ்ணு சக்காம, ஐந்தி அஸ்திரபாலர் - நான்குமுகம் நானகு கைகள், ராஸ்திரம், சைவாஸ்திரம், வச்சிராஸ்திரம், பிரகாசிக்கின்ற அக்கிப் பிரபையின் ஸ்வ குலம், பிரமசிரோஸ்திரம், ஐலூகாஸ்திரம், ரூபம், வல இடக்கைகளில் சத்தி, சூலம், பிரமாஸ்திரம், மோதகி, சிகரி, தர்மபாசம், அபயம், வரதம் சடாமகுடத்தில் மூன்றாம் காலபாசம், வருணாஸ்திரம், சுஷ்கம், ஆர்த் பிறையணிந்தவரா யிருப்பர். திரம், பைநாகாஸ்திரம், நாராயணாஸ்திரம், ஆக்னேயாஸ்திரம், வாயவியாஸ்திரம், அய அஸ்வ இருதயம் - இது குதிரைகளின் மன சிரோஸ்திரம், கிரௌஞ்சாஸ்திரம், விஷ் நோக்க மறியும் வித்தை. இதில் நானும், ணுசக்தி, ருத்திரசக்தி, கங்காளம், காபா நகுலனும் வல்லவர்கள். இவ் வித்தை லம், கங்கணம், வைத்தியா தராஸ்திரம், யால் இருதுபர்னனுக்கு நளன் தேர் செலு காந்தருவாஸ்திரம், பிரஸ்வாபனாஸ்திரம், த்தினான். அசுவ இருதயம்காண்க சௌராஸ்திரம், தர்ப்பணம், கோஷணம், அக்ஷத்ரிதியை - ஒரு விரதம். இது சித்தி சந்தர்ப்பணம், விலாபனம், மதனம், மோக ரைமீ சுக்கிலபக்ஷத்திரிதியை முதல் வை னாஸ்திரம், தமசம், சௌமனம், சம்வர்த் காசி திருதியை வரையில் பார்வதி தம், மௌசலம், சத்தியாஸ்திரம், மாயாத பிராட்டியை ஆவாகித்துப் பூசிப்பது, சாஸ்திரம், தேஜப்பிரபாஸ்திரம், சௌம் அக்ஷபாதமதம் - இது பாதத்தில் கண்ணு யாஸ்திரம், துவஷ்டாஸ்திரம், ஸிதேஷு, டைய கௌதமமுனிவரால் கற்பிக்கப் மானவாஸ்திரம், சத்தியவந்தம், சத்திய பட்ட மதம். இம்மதசித்தாந்தம். ஆத்மா தீர்த்தி, திரஷ்டம், ரபஸம், பிரதிகாரதரம், சரீரேந்திரியாதிகளுக்குப் பின்னன் என பிராமுகம், அவாங்முகம், வட்சாக்ஷம், விஷ வும், உடல்கள் தோறும் ஆன்மா வேறு மம், திருடநாபம், சுநாபகம், சோதிஷம், வேறு, (எ-ம்.) ஆத்மா ஒரு சரீரத்தை கிருசனம், கைராசியம், விமலம், யோகம் விட்டு மற்றொரு சரீரத்திற்குப் பாய்வன், தரம், அரித்திரம், சார்ச்சி, சர்மாலி, திருதிர் (எ-ம்.) பரமாதமா ஒருவனே , (எ - ம்.) மாலி, விரத்திமான், ருசிகாம், பிதுருசௌ தன்னைத்தான் அறிதலே சுகம், (எ-ம்.) மனசம், வி தூனம், மகரம், கரலீகரம், தனம், கூறும். இம்மதத்தவருக்குப் பிரத்யக்ஷம், தான்யம், காமரூபம், காமருசி, மோகம், அநுமானம், உபமானம், சப்தம் எனும் ஆவரணம், ஜிரும்பகம், சர்வநாபம், சந்தா நான்கும் பிரமாணங்கள். பிரமேயங்கள் னம்; வாணம் என்பன. (அயோ -ம்.) (கட்) ஆத்மா , சரீரம், இந்திரியம், அர்த்த ம், அஸ்திரசஸ்திரங்கள் - தண்டசக்கிரம், தர்ம புத்தி, மனம், பிரவிருத்தி, தோஷம், சக்கிரம், காலசக்கிரம், விஷ்ணுசக்கிரம், பிரேத்யம், பாவம், பலதுக்கம், அபவர்க் இந்திராஸ்திரம், வஜ்ராஸ்திரம், மஹா கம் என்பனவாம். ஆக பதார்த்தங்கள் (52) சூலம், பிரம்மசிரஸ், ஜஷகம், பிரம் ஆதலால் பதார்த்த தத்வஞானமே மோ மாஸ்திரம், மோதகி, சிகரி, தர்மபாசம், க்ஷத்திற்கு முக்கிய சாதனம் என்பர். காலபாசம், வருணபாசம், வருணாஸ்திரம், அகூடாசர் - கௌதமர், பாதத்தில் கண் சுஷ்காசங், ஆர்த்திராசரி,பைநாகாஸ்திரம், ணுள்ள வர். நாராயணாஸ்திரம் ஆக்னேயாஸ்திரம், சிக அக்ஷமாலை -- வசிஷ்டரால் விவாகஞ் ரம், வாயவ்யம், ஹயசிரஸ், கிரௌஞ்சம், செய்து கொள்ளப்பட்ட தாழ்ந்த ஜாதிப் எலுசத்தி, ருத்ரசக்தி, கங்காளம், கோர பெண்.
அஸ்திபத்ரன் 116 அக்ஷமா . குதிலைதில் நாதை அஸ்திபத்சன் - கத்ரு தநயன் . முஸலம் காபாலம் கங்கணம் நந்தனம் காந்தர்வம் மானவம் பிரஸ்வாபனம் பிரச அஸ்திரருேதயம் - ஒருமந்திர வித்தை . இது மனம் சௌரம் தர்ப்பணம் சோஷணம் சத்ருநாசத்தையும் கீர்த்தியையும் தரவல் சந்தாபனம் விலாபனம் மதனம் சந்தர்ப் லது . இது சிவமூர்த்தியிடம் சுவாயாம்பு மனுவும் சுவாயாம்புவிடம் வசிட்டரும் பதயி தம் பைசாசம் மோஹனம் தாம ஸம் சௌமனம் சம்வர்த்தம் மௌஸலம் அவரிடம் சித்ராயுதனெனும் காந்தருவ ஸத்யம் மாயாதரம் தேஜஸ்பரபம் சீசி னும் அவனிடம் அவனது தௌதித்ரியா கிய மனோரமையும் அவளிடம் சுவரோசி சம் சுதாமனம் சிதேஷ இந்த அஸ்தி சங்கள் பிருசாச்வ புத்தர்கள் . இவை விச் யும் பெற வந்தது . | வாமித்திரரால் இராமருக்குக் கொடுக்கப் வுஸ்திரங்கள் - தண்டசக்கரம் தருமசக்க பட்டவை . ( இரா - பால ) ரம் காலசக்கரம் விஷ்ணு சக்காம ஐந்தி அஸ்திரபாலர் - நான்குமுகம் நானகு கைகள் ராஸ்திரம் சைவாஸ்திரம் வச்சிராஸ்திரம் பிரகாசிக்கின்ற அக்கிப் பிரபையின் ஸ்வ குலம் பிரமசிரோஸ்திரம் ஐலூகாஸ்திரம் ரூபம் வல இடக்கைகளில் சத்தி சூலம் பிரமாஸ்திரம் மோதகி சிகரி தர்மபாசம் அபயம் வரதம் சடாமகுடத்தில் மூன்றாம் காலபாசம் வருணாஸ்திரம் சுஷ்கம் ஆர்த் பிறையணிந்தவரா யிருப்பர் . திரம் பைநாகாஸ்திரம் நாராயணாஸ்திரம் ஆக்னேயாஸ்திரம் வாயவியாஸ்திரம் அய அஸ்வ இருதயம் - இது குதிரைகளின் மன சிரோஸ்திரம் கிரௌஞ்சாஸ்திரம் விஷ் நோக்க மறியும் வித்தை . இதில் நானும் ணுசக்தி ருத்திரசக்தி கங்காளம் காபா நகுலனும் வல்லவர்கள் . இவ் வித்தை லம் கங்கணம் வைத்தியா தராஸ்திரம் யால் இருதுபர்னனுக்கு நளன் தேர் செலு காந்தருவாஸ்திரம் பிரஸ்வாபனாஸ்திரம் த்தினான் . அசுவ இருதயம்காண்க சௌராஸ்திரம் தர்ப்பணம் கோஷணம் அக்ஷத்ரிதியை - ஒரு விரதம் . இது சித்தி சந்தர்ப்பணம் விலாபனம் மதனம் மோக ரைமீ சுக்கிலபக்ஷத்திரிதியை முதல் வை னாஸ்திரம் தமசம் சௌமனம் சம்வர்த் காசி திருதியை வரையில் பார்வதி தம் மௌசலம் சத்தியாஸ்திரம் மாயாத பிராட்டியை ஆவாகித்துப் பூசிப்பது சாஸ்திரம் தேஜப்பிரபாஸ்திரம் சௌம் அக்ஷபாதமதம் - இது பாதத்தில் கண்ணு யாஸ்திரம் துவஷ்டாஸ்திரம் ஸிதேஷு டைய கௌதமமுனிவரால் கற்பிக்கப் மானவாஸ்திரம் சத்தியவந்தம் சத்திய பட்ட மதம் . இம்மதசித்தாந்தம் . ஆத்மா தீர்த்தி திரஷ்டம் ரபஸம் பிரதிகாரதரம் சரீரேந்திரியாதிகளுக்குப் பின்னன் என பிராமுகம் அவாங்முகம் வட்சாக்ஷம் விஷ வும் உடல்கள் தோறும் ஆன்மா வேறு மம் திருடநாபம் சுநாபகம் சோதிஷம் வேறு ( - ம் . ) ஆத்மா ஒரு சரீரத்தை கிருசனம் கைராசியம் விமலம் யோகம் விட்டு மற்றொரு சரீரத்திற்குப் பாய்வன் தரம் அரித்திரம் சார்ச்சி சர்மாலி திருதிர் ( - ம் . ) பரமாதமா ஒருவனே ( - ம் . ) மாலி விரத்திமான் ருசிகாம் பிதுருசௌ தன்னைத்தான் அறிதலே சுகம் ( - ம் . ) மனசம் வி தூனம் மகரம் கரலீகரம் தனம் கூறும் . இம்மதத்தவருக்குப் பிரத்யக்ஷம் தான்யம் காமரூபம் காமருசி மோகம் அநுமானம் உபமானம் சப்தம் எனும் ஆவரணம் ஜிரும்பகம் சர்வநாபம் சந்தா நான்கும் பிரமாணங்கள் . பிரமேயங்கள் னம் ; வாணம் என்பன . ( அயோ - ம் . ) ( கட் ) ஆத்மா சரீரம் இந்திரியம் அர்த்த ம் அஸ்திரசஸ்திரங்கள் - தண்டசக்கிரம் தர்ம புத்தி மனம் பிரவிருத்தி தோஷம் சக்கிரம் காலசக்கிரம் விஷ்ணுசக்கிரம் பிரேத்யம் பாவம் பலதுக்கம் அபவர்க் இந்திராஸ்திரம் வஜ்ராஸ்திரம் மஹா கம் என்பனவாம் . ஆக பதார்த்தங்கள் ( 52 ) சூலம் பிரம்மசிரஸ் ஜஷகம் பிரம் ஆதலால் பதார்த்த தத்வஞானமே மோ மாஸ்திரம் மோதகி சிகரி தர்மபாசம் க்ஷத்திற்கு முக்கிய சாதனம் என்பர் . காலபாசம் வருணபாசம் வருணாஸ்திரம் அகூடாசர் - கௌதமர் பாதத்தில் கண் சுஷ்காசங் ஆர்த்திராசரி பைநாகாஸ்திரம் ணுள்ள வர் . நாராயணாஸ்திரம் ஆக்னேயாஸ்திரம் சிக அக்ஷமாலை - - வசிஷ்டரால் விவாகஞ் ரம் வாயவ்யம் ஹயசிரஸ் கிரௌஞ்சம் செய்து கொள்ளப்பட்ட தாழ்ந்த ஜாதிப் எலுசத்தி ருத்ரசக்தி கங்காளம் கோர பெண் .