அபிதான சிந்தாமணி

மதமுறைகண்டசோழன 125 மந்தரம் 8. ஏகாதசருத்ரருள் ஒருவன். மேற் மந்தரை-1. கைகேயியின் தோழி. இவளுக் கூறிய மநுக்களில் ஒருவனுக்குத் திரு குக் கூனியெனவும் பெயர். இவளை இரா ஷ்டா, கருஷா, நேடிஸ்தான், நாபாகரிஷ் மமூர்த்தி இளமையில் உண்டையால் கூ டன், பிரிச்சத்திரன் என ஐந்து குமாரரிரு னின் மேலடித்து விளையாடினதால் இவள் ந்தனர். திருஷ்டாவினிட முதித்த கும வைரம் வைத்திருந்து இராமமூர்த்திக்குப் ரர் வேதமோதி வேதியராயினர். கருஷா பட்டம் அளிக்காமல் தடைசெய்வித்தவள், வின் குமார் கருஷாக்கள் அரசராயினர். 2. விரோசனன் எனும் அசுரனுடைய நேடிஸ் தான் குமார் வைசியராயினர். நாபா பெண். இவள் தேவர் முதலியவர்களை கரிஷ்டன் குமரர் வேதியராயினர். நாசஞ்செய்ய எண்ணங்கொள்ள இந்திரன் மநுமுறைகண்ட சோழன் - இவனே அநபா இவளைக் கொன்றனன். (இரா - பால.) யச்சோழன். மந்தவாகினி சத்திமந்தத்தில் உற்பத்தியா மநுஸ்மிருதி - மநுவால் கூறப்பட்ட தர்ம கும் நதி. சாத்திரம், மந்தன் 1. வசிட்டமானஸ புத்திரன் பித் மநூர்த்தேவன்- பிரமன் புத்திரரில் ஒருவன். ருக்களைக் காண்க. மந்தகர்ணன் - தண்டகாரண்யத்தில் பஞ்சா 2. குந்திபோஜன் குமரன். பசரஸ் எனும் தீர்த்தமுண் பெண்ணினவன். மந்தாகினி - 1. தேவ கங்கை, மந்தகர்ணி ஒரு ருஷி. இவர்கோர தபஞ் 2. சித்திரகூடத்திற்கருகில் உள்ளாதி. செய்கையில் தேவர் பயந்து இவர் தவத் மந்தாரகன் - ஒரு சூத்திர ருஷி. கந்தமூர்த் தினைக் கெடுக்க ஐந்து காந்தருவப் பெண் தியா லருள் பெற்றவன். சளை யனுப்பினர்.! அவர்களைக் கண்டு மந்தாரதாமன் - இரத்தினாவலியைக் தவங்குலைந்து கிரீடித்திருந்தவர். காண்க. மந்தகேது - ஒரு காந்தருவன். இவன்கும் மந்தாரழநிவர் தௌமியர் குமான். சௌ ரன் சண்ட தபமுனிவர் ஆச்சிரமத்திற் நகர் மாணாக்கர். இவர் தேவி சமி. இவர் சென்று அவருக்குக் கோபம் வரச் செய்த தம் தேவியுடன் கூடி ஆச்சிரமம் செல்கை தால் பெருச்சாளியாகச் சபிக்கப்பட்டு இரா யில் வழியில் விநாயக சாரூபம் பெற்றிரு மமூர்த்தி தட்டிய கோலடிபட்டு உயிர் நீங் ந்த புருசுண்டி முனிவரைக் கண்டு நகைத் கிச் சாபம் நீங்கினவன். தனர். புருசுண்டி இவ்விருவரையும் சின மந்தபாலழனிவர் - காண்டவ வனவாசியா ந்து மந்தார விருக்ஷமும், வன்னி விருக்ஷ கிய முனிவர். இவர் பிதுர்க்கடனாற்றாமை மும் ஆகவெனச் சபித்தனர். பின் மந்தார யால் தேவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டுச் சார முனிவர் வேண்ட புருசுண்டி உங்களிடம் ங்கனென்னும் பக்ஷி உருக்கொண்டு சரை விநாயகமூர்த்தி எழுந்தருளுவர். அக்காலத் யை யென்னும் பக்ஷியைப் புணர்ந்து சார துச் சாபத் தீர்வடைந்து விநாயகர் அருளு ங்கர் எனும் பகளையும், ஜரிதாரி, துரோ க்குப் பாத்திரர் ஆவீரென்று சென்றனர். ணர் முதலியவரையும் பெற்றவர். மந்தாரமுனிவரும், சமியும் இவ்வாறு ஆன மந்தாம். ஆருணி யாசனுடைய பட்டத்து தைச் சமியின் தந்தையாகிய ஔரவர் அறி யானை, நளகிரியைப் போல்வது. (பெ. ந்து தவஞ்செய்து விநாயகரை வேண்ட கதை.) விநாயகமூர்த்தி இம்மா நிழலில் எழுந்தரு மந்தாவாசன் - வெள்ளி மலையிலுள்ள வித் ளிச் சாபத்தீர்வருளினர். தியாதா அரசருள் ஒருவன் இவன். தன் மந்தாரன் - ஒரு காந்தருவன். னுடைய அரசாட்சியை மகனிடத்தே ஒப் 2. விடாவரிக்குத் தந்தை. பித்துவிட்டு வீடுபெற விரும்பி மனைவி மந்திரத் துருமன் ஆறாம் மன்வந்தரத்துத் யோடும் மகள் விரிசிகையோடும் வனத் தேவன். தில் வந்து தவஞ்செய்து கொண்டிருக்கை மந்திரநாயகர் - இவர் நந்திகேசாருக்கு மா யில் உதயணனால் இளமையில் மாலை சூட் ணாக்கர். இவர்க்கு உக்ரஜ்யோதி, சத்யோ டப்பெற்ற தன் மகளுக்குப் பருவம்வந்த ஜோதி, நீலகண்டர் என (கூ) மாணாக்கர். பொழுது அவளை அவனுக்கு மணஞ்செய் மந்திரம் - 1. மேருவிற்குத் தரணியிடம் வித்துவிட்டு மனைவியைத் துறந்து தவம் உதித்த குமான். திருப்பாற்கடல் கடை செய்தற்கு வேறிடஞ் சென்றனன். (பெ. யத் தேவர் மத்தாகக்கொண்ட அஷ்ட கதை.) குலா சலங்களில் ஒன்று, 158
மதமுறைகண்டசோழன 125 மந்தரம் 8. ஏகாதசருத்ரருள் ஒருவன் . மேற் மந்தரை -1 . கைகேயியின் தோழி . இவளுக் கூறிய மநுக்களில் ஒருவனுக்குத் திரு குக் கூனியெனவும் பெயர் . இவளை இரா ஷ்டா கருஷா நேடிஸ்தான் நாபாகரிஷ் மமூர்த்தி இளமையில் உண்டையால் கூ டன் பிரிச்சத்திரன் என ஐந்து குமாரரிரு னின் மேலடித்து விளையாடினதால் இவள் ந்தனர் . திருஷ்டாவினிட முதித்த கும வைரம் வைத்திருந்து இராமமூர்த்திக்குப் ரர் வேதமோதி வேதியராயினர் . கருஷா பட்டம் அளிக்காமல் தடைசெய்வித்தவள் வின் குமார் கருஷாக்கள் அரசராயினர் . 2. விரோசனன் எனும் அசுரனுடைய நேடிஸ் தான் குமார் வைசியராயினர் . நாபா பெண் . இவள் தேவர் முதலியவர்களை கரிஷ்டன் குமரர் வேதியராயினர் . நாசஞ்செய்ய எண்ணங்கொள்ள இந்திரன் மநுமுறைகண்ட சோழன் - இவனே அநபா இவளைக் கொன்றனன் . ( இரா - பால . ) யச்சோழன் . மந்தவாகினி சத்திமந்தத்தில் உற்பத்தியா மநுஸ்மிருதி - மநுவால் கூறப்பட்ட தர்ம கும் நதி . சாத்திரம் மந்தன் 1. வசிட்டமானஸ புத்திரன் பித் மநூர்த்தேவன்- பிரமன் புத்திரரில் ஒருவன் . ருக்களைக் காண்க . மந்தகர்ணன் - தண்டகாரண்யத்தில் பஞ்சா 2. குந்திபோஜன் குமரன் . பசரஸ் எனும் தீர்த்தமுண் பெண்ணினவன் . மந்தாகினி - 1. தேவ கங்கை மந்தகர்ணி ஒரு ருஷி . இவர்கோர தபஞ் 2. சித்திரகூடத்திற்கருகில் உள்ளாதி . செய்கையில் தேவர் பயந்து இவர் தவத் மந்தாரகன் - ஒரு சூத்திர ருஷி . கந்தமூர்த் தினைக் கெடுக்க ஐந்து காந்தருவப் பெண் தியா லருள் பெற்றவன் . சளை யனுப்பினர் . ! அவர்களைக் கண்டு மந்தாரதாமன் - இரத்தினாவலியைக் தவங்குலைந்து கிரீடித்திருந்தவர் . காண்க . மந்தகேது - ஒரு காந்தருவன் . இவன்கும் மந்தாரழநிவர் தௌமியர் குமான் . சௌ ரன் சண்ட தபமுனிவர் ஆச்சிரமத்திற் நகர் மாணாக்கர் . இவர் தேவி சமி . இவர் சென்று அவருக்குக் கோபம் வரச் செய்த தம் தேவியுடன் கூடி ஆச்சிரமம் செல்கை தால் பெருச்சாளியாகச் சபிக்கப்பட்டு இரா யில் வழியில் விநாயக சாரூபம் பெற்றிரு மமூர்த்தி தட்டிய கோலடிபட்டு உயிர் நீங் ந்த புருசுண்டி முனிவரைக் கண்டு நகைத் கிச் சாபம் நீங்கினவன் . தனர் . புருசுண்டி இவ்விருவரையும் சின மந்தபாலழனிவர் - காண்டவ வனவாசியா ந்து மந்தார விருக்ஷமும் வன்னி விருக்ஷ கிய முனிவர் . இவர் பிதுர்க்கடனாற்றாமை மும் ஆகவெனச் சபித்தனர் . பின் மந்தார யால் தேவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டுச் சார முனிவர் வேண்ட புருசுண்டி உங்களிடம் ங்கனென்னும் பக்ஷி உருக்கொண்டு சரை விநாயகமூர்த்தி எழுந்தருளுவர் . அக்காலத் யை யென்னும் பக்ஷியைப் புணர்ந்து சார துச் சாபத் தீர்வடைந்து விநாயகர் அருளு ங்கர் எனும் பகளையும் ஜரிதாரி துரோ க்குப் பாத்திரர் ஆவீரென்று சென்றனர் . ணர் முதலியவரையும் பெற்றவர் . மந்தாரமுனிவரும் சமியும் இவ்வாறு ஆன மந்தாம் . ஆருணி யாசனுடைய பட்டத்து தைச் சமியின் தந்தையாகிய ஔரவர் அறி யானை நளகிரியைப் போல்வது . ( பெ . ந்து தவஞ்செய்து விநாயகரை வேண்ட கதை . ) விநாயகமூர்த்தி இம்மா நிழலில் எழுந்தரு மந்தாவாசன் - வெள்ளி மலையிலுள்ள வித் ளிச் சாபத்தீர்வருளினர் . தியாதா அரசருள் ஒருவன் இவன் . தன் மந்தாரன் - ஒரு காந்தருவன் . னுடைய அரசாட்சியை மகனிடத்தே ஒப் 2. விடாவரிக்குத் தந்தை . பித்துவிட்டு வீடுபெற விரும்பி மனைவி மந்திரத் துருமன் ஆறாம் மன்வந்தரத்துத் யோடும் மகள் விரிசிகையோடும் வனத் தேவன் . தில் வந்து தவஞ்செய்து கொண்டிருக்கை மந்திரநாயகர் - இவர் நந்திகேசாருக்கு மா யில் உதயணனால் இளமையில் மாலை சூட் ணாக்கர் . இவர்க்கு உக்ரஜ்யோதி சத்யோ டப்பெற்ற தன் மகளுக்குப் பருவம்வந்த ஜோதி நீலகண்டர் என ( கூ ) மாணாக்கர் . பொழுது அவளை அவனுக்கு மணஞ்செய் மந்திரம் - 1. மேருவிற்குத் தரணியிடம் வித்துவிட்டு மனைவியைத் துறந்து தவம் உதித்த குமான் . திருப்பாற்கடல் கடை செய்தற்கு வேறிடஞ் சென்றனன் . ( பெ . யத் தேவர் மத்தாகக்கொண்ட அஷ்ட கதை . ) குலா சலங்களில் ஒன்று 158