அபிதான சிந்தாமணி

மத்தி 1256 மநுக்கள் மத்தி - கழாஅர் எனும் ஊரிலிருந்த வீரன், மத்யாலவத்தை - இது, சாக்ரதுரீயா தீதம். இவன் தன்னுடன் எதிர்த்த எழினி என் சாக்கிரத்திற்துரியம், சாக்கிரத்திற்சுழுத்தி பவனது பல்லினையெறிந்து அதனைத் தன் சாக்கிரத்திற் சுவப்பனம், சாக்கிரத்திற் வாயிலின் கதவிற்கட்டிய மணியிலழுத்து சாக்கிரம் என (ரு) வகை, சாக்கிரத்தில் தீ வித்தான் என்பர். தம் ஒருவன் ஒரு வஸ்துவை ஓரிடத்தில் மத்திமதேயம் - தடமித் தன் தேயம். விபா வைத்து அறியாமனின்ற நிலை. சாக்கிர சைக்குக் கிழக்கும் பிரயாகைக்கு மேற் துரியம் - சிறிது பிராணவாயு வியங்கி மூர்ச் கும், இமயத்திற்குத் தெற்கும், விந்தியத் சை தெளிந்த நிலை. சாக்கிரத்திற் சாக்ரம்- திற்கு வடக்குமுள்ளதேசம். இதில் வசிப் அந்தப் பொருள் எங்கேவைத்தோம் என்று போர் மாத்யமிகர் எனப்படுவர். விசாரிக்க வந்த நிலை. சாக்கிரசுழுத்தி . மத்திமம் - ஒரு தேசம். (சிலப்பதி), அந்தப் பொருள் வைத்த இடம் நினைவெ மத்திமேசீசுரன் - காசியில் எழுந்தருளிய ழத்தோன்றுவது. சாக்கிரத்திற் சுவப்ப சிவமூர்த்தம். இங்கு' - விஷ்ணுவிற்கும் னம் - அந்தப் பொருள் புலப்பட அறிய வியாசர் முதலியவர்க்கும் பிரத்தியக்ஷம். வந்த இடம். (சித்தா) மத்தியதேசம் - விராடன் நாடு, இமய மநஸ்வதி-1 பிரசாபதிக்கு மனைவி. கும மலைக்கு நடுவாயும், சரஸ்வதி நதி மறைந்த சோமன். விஜனதேசத்திற்குக் கிழக்காயும், பிரயா 2. மிருகண்டன் தேவி, கைக்கு மேற்காயும் இருக்கிற இடம், மநுக்கள் - 1. கடவுளின் கட்டளைப்படி மத்தியந்தனர் - வியாக்கிர பாதருக்குத் தந் சிருட்டி ஆதியில் பூமியைக்காக்க அவரால் தை. நியமிக்கப்பட்டவர். இம்மதுக்களில், சுவா மத்தியந்தனம் - பிரடாவிடத்துப் புக்ஷிபார யம்புமது பிரமபுத்திரன். இவன் நருமதா னுக்குப் பிறந்தகுமான். நதி தீரத்தில் பலயாகாதி கிருத்யங்கள் மத்தியன் - காலபுத்திராம்சமாகிய பாரத செய்து முத்திபெற்றவன். இரண்டாம் வீரன். மது - சுவாரோசிஷமது இவன் அக்னியின் மத்திரசேநன் - வசுதேவருக்குத் தேவகியி குமாரன் இவன் தர்மாத்மா, மூன்றாமது- டம் உதித்த குமான். உத்தமன் - பிரியவிரதன் குமான். நான் மத்திரதேசாதிபதி - மத்திரையின் தந்தை, காமநு - தாமசன் பிரியவிர தன் குமரன். மத்திரம் - சிபியின் குமாரனாகிய மத்திரனால் ஐந்தாமது - ரைவ தன். ஆரமது - சா நிருமிக்கப்பட்ட தேசம் இமயச் சார க்ஷ ஷமது. எழாமநு - சிராத்த தேவன் லின்கணுள்ளது. அல்லது வைவச்சுவதன், சூர்யபுத்ரன், மத்திரர் - ஒருவகை மிலேச்ச சாதியார். எட்டாமது - சாவர்ணிமநு சூர்ய புத்ரன். மத்திரன் - சிபியின் குமரன். ஒன்பதாமனு. தக்ஷசாவர்ணிமது. பத்தா மத்திராசுவன் -விராடன் தப்பி. மது பிரம்மசாவர்ணிமது. பதினொராமநு . மத்திரை -1. மத்திரதேசாதிபதியின் குமரி தர்மசாவர்ணிம நு. பன்னிரண்டாமநு சல்லியன் சகோதரி. இவள் புத்தி அம் ருத்ரசாவர்ணிமது. பதின்மூன்றாவதுமது சம். பாண்டுவைமணந்து குந்தியின் உப தேவசாவர்ணிமது, அல்லது ரௌச்சியன். தேசத்தால் நகுலசகாதேவரைப் பெற்ற பதினான் காமது - சந்திரசாவர்ணிமது, அல் வள். லது பௌச்சியன். 2. வசுதேவர் பாரிகளில் ஒருத்தி, 2. காசிபர் பாரி. தக்ஷன் பெண், கும 3. ஒரு தேசம். A Country in the ரர் வீமசோன், உக்ரசோன் முதலிய Punjab between the Ravi and the (கசு) கந்தருவர். Chetab. Its Capital was Sakala. 3. பிரமன் குணத்தில் உதித்தவா. மத்து - திரவப் பொருளுடன் சேர்ந்த கனப் 4. கிரிசாசுவனுக்குத் த கூணை யிடம் பொருளை மத்திக்க உருட்சியான பந்து உதித்த குமான். போல் மரத்தால் செய்யப்பட்டுக் காம்பி 5. இக்ஷவாகு வம்சத்திற் பிறந்து கலி யைந்த கருவி. யந்தத்தில் அரசாள இருப்பவன். மத்து வாசாரி - மார் த்தவமதத் தாபகர். 6. மயன் குமரன். இவர் பாசகக்ஷேத்திரத்துப் பிறந்தவர். 7. அரியச்சுவன் குமான், மிதிலாதி ஆனந்த தீர்த்தரைக் காண்க, பதி,
மத்தி 1256 மநுக்கள் மத்தி - கழாஅர் எனும் ஊரிலிருந்த வீரன் மத்யாலவத்தை - இது சாக்ரதுரீயா தீதம் . இவன் தன்னுடன் எதிர்த்த எழினி என் சாக்கிரத்திற்துரியம் சாக்கிரத்திற்சுழுத்தி பவனது பல்லினையெறிந்து அதனைத் தன் சாக்கிரத்திற் சுவப்பனம் சாக்கிரத்திற் வாயிலின் கதவிற்கட்டிய மணியிலழுத்து சாக்கிரம் என ( ரு ) வகை சாக்கிரத்தில் தீ வித்தான் என்பர் . தம் ஒருவன் ஒரு வஸ்துவை ஓரிடத்தில் மத்திமதேயம் - தடமித் தன் தேயம் . விபா வைத்து அறியாமனின்ற நிலை . சாக்கிர சைக்குக் கிழக்கும் பிரயாகைக்கு மேற் துரியம் - சிறிது பிராணவாயு வியங்கி மூர்ச் கும் இமயத்திற்குத் தெற்கும் விந்தியத் சை தெளிந்த நிலை . சாக்கிரத்திற் சாக்ரம் திற்கு வடக்குமுள்ளதேசம் . இதில் வசிப் அந்தப் பொருள் எங்கேவைத்தோம் என்று போர் மாத்யமிகர் எனப்படுவர் . விசாரிக்க வந்த நிலை . சாக்கிரசுழுத்தி . மத்திமம் - ஒரு தேசம் . ( சிலப்பதி ) அந்தப் பொருள் வைத்த இடம் நினைவெ மத்திமேசீசுரன் - காசியில் எழுந்தருளிய ழத்தோன்றுவது . சாக்கிரத்திற் சுவப்ப சிவமூர்த்தம் . இங்கு ' - விஷ்ணுவிற்கும் னம் - அந்தப் பொருள் புலப்பட அறிய வியாசர் முதலியவர்க்கும் பிரத்தியக்ஷம் . வந்த இடம் . ( சித்தா ) மத்தியதேசம் - விராடன் நாடு இமய மநஸ்வதி -1 பிரசாபதிக்கு மனைவி . கும மலைக்கு நடுவாயும் சரஸ்வதி நதி மறைந்த சோமன் . விஜனதேசத்திற்குக் கிழக்காயும் பிரயா 2. மிருகண்டன் தேவி கைக்கு மேற்காயும் இருக்கிற இடம் மநுக்கள் - 1. கடவுளின் கட்டளைப்படி மத்தியந்தனர் - வியாக்கிர பாதருக்குத் தந் சிருட்டி ஆதியில் பூமியைக்காக்க அவரால் தை . நியமிக்கப்பட்டவர் . இம்மதுக்களில் சுவா மத்தியந்தனம் - பிரடாவிடத்துப் புக்ஷிபார யம்புமது பிரமபுத்திரன் . இவன் நருமதா னுக்குப் பிறந்தகுமான் . நதி தீரத்தில் பலயாகாதி கிருத்யங்கள் மத்தியன் - காலபுத்திராம்சமாகிய பாரத செய்து முத்திபெற்றவன் . இரண்டாம் வீரன் . மது - சுவாரோசிஷமது இவன் அக்னியின் மத்திரசேநன் - வசுதேவருக்குத் தேவகியி குமாரன் இவன் தர்மாத்மா மூன்றாமது டம் உதித்த குமான் . உத்தமன் - பிரியவிரதன் குமான் . நான் மத்திரதேசாதிபதி - மத்திரையின் தந்தை காமநு - தாமசன் பிரியவிர தன் குமரன் . மத்திரம் - சிபியின் குமாரனாகிய மத்திரனால் ஐந்தாமது - ரைவ தன் . ஆரமது - சா நிருமிக்கப்பட்ட தேசம் இமயச் சார க்ஷ ஷமது . எழாமநு - சிராத்த தேவன் லின்கணுள்ளது . அல்லது வைவச்சுவதன் சூர்யபுத்ரன் மத்திரர் - ஒருவகை மிலேச்ச சாதியார் . எட்டாமது - சாவர்ணிமநு சூர்ய புத்ரன் . மத்திரன் - சிபியின் குமரன் . ஒன்பதாமனு . தக்ஷசாவர்ணிமது . பத்தா மத்திராசுவன் -விராடன் தப்பி . மது பிரம்மசாவர்ணிமது . பதினொராமநு . மத்திரை -1 . மத்திரதேசாதிபதியின் குமரி தர்மசாவர்ணிம நு . பன்னிரண்டாமநு சல்லியன் சகோதரி . இவள் புத்தி அம் ருத்ரசாவர்ணிமது . பதின்மூன்றாவதுமது சம் . பாண்டுவைமணந்து குந்தியின் உப தேவசாவர்ணிமது அல்லது ரௌச்சியன் . தேசத்தால் நகுலசகாதேவரைப் பெற்ற பதினான் காமது - சந்திரசாவர்ணிமது அல் வள் . லது பௌச்சியன் . 2. வசுதேவர் பாரிகளில் ஒருத்தி 2. காசிபர் பாரி . தக்ஷன் பெண் கும 3. ஒரு தேசம் . A Country in the ரர் வீமசோன் உக்ரசோன் முதலிய Punjab between the Ravi and the ( கசு ) கந்தருவர் . Chetab . Its Capital was Sakala . 3. பிரமன் குணத்தில் உதித்தவா . மத்து - திரவப் பொருளுடன் சேர்ந்த கனப் 4. கிரிசாசுவனுக்குத் கூணை யிடம் பொருளை மத்திக்க உருட்சியான பந்து உதித்த குமான் . போல் மரத்தால் செய்யப்பட்டுக் காம்பி 5. இக்ஷவாகு வம்சத்திற் பிறந்து கலி யைந்த கருவி . யந்தத்தில் அரசாள இருப்பவன் . மத்து வாசாரி - மார் த்தவமதத் தாபகர் . 6. மயன் குமரன் . இவர் பாசகக்ஷேத்திரத்துப் பிறந்தவர் . 7. அரியச்சுவன் குமான் மிதிலாதி ஆனந்த தீர்த்தரைக் காண்க பதி