அபிதான சிந்தாமணி

மதுரைமா தெய்வம் 1255 மத்தன் செழியனது கூடனகரை எனையாசர் முற் மதுரை யெழத்தானன் சேந்தன் பூதனார் றுகை செய்ததும் அவன் வெற்றியும் கூறி சடைச்சங்கமருவிய தமிழ்ப்புலவருள் ஒரு யுள்ளார். (நற்கூக.) ஒரு கொங்கையறுத்த வர். அகநானூரில் ஒரு அகவல் கூறியவர். திருமாவுண்ணி என்பாள் கதையைச் சுருக் (அக-நா ) கிக் கூறுகிறார். அது கண்ணகியின் கதை மதுரையோலைக் கடைக்கண்ணம் புதந்தா போலுமென்று கருதற்கிடராகிறது; செவ் சாயத்தனார் புறநானூறு பாடினோருள் வையாக விளங்கவில்லை (நற்-உகசு) இவை ஒருவர் களன்றி இவர் ஒவ்வொரு நிலங்களினும் மதுரைவீரன் - இவன் காசிராஜன் புத்தி கூறும் கற்பனைகளும் உள்ளுறைகளும் ரன். இவன் பிறந்தகாலத்தில் மாலையுடன் வெளிப்படையுவமங்களும் படிப்போர் பிறந்ததால் சோதிடர் சொற்படி அரசன் மனத்தைக் கவர்வனவாகும். இவர் ஐந்நிலங் இவனைக் காட்டிவிட்டனன். இவனை களினும், பல காலுஞ்சென்று பழகி அவற் யொரு சக்கிலியெடுத்து வளர்க்க வளர்ந்து றினியல்பை நன்கறிந்து சிறிதும் மாறு நாகராசனால் பலசித்திகள் பெற்றுப் பொம் பாடின்றித் திணைக் கேற்ற பொருள்களை மணநாய்க்கன் மகள் பொம்மியை மணந்து புலப்படுத்திப் பாடுந் தன்மையராக விளங் விசயரங்கனிடம் சேவகத்திற்கமர்ந்து திரு கினவர். இறையனார் களவியலுக்கு இவரு மலை நாயக்கன் பட்டணத்திற் களவுபிடிக்க மோருரை யெழுதின சென்று அந் நூலுரை வந்து கள்ளரை வேரறுத்து வெள்ளச்சி யால் விளங்கும். இவர் பாடியனவாக நற் யை மணந்து செல்லுகையில் அரசனால் றிணையில்பன்னிரண்டு பாடல்களும், குறுந் கைகால் வாங்கப்பட்டு மனைவியர் தீக்குளித் தொகையில் நாலும் அகத்தில் இருபத்து திறக்கத்தான் மீனாட்க்ஷி சந்நதியில் உயிர் மூன்றும் புறத்தில் மூன்று மாக நாற்பத்தி போக்கிக்கொண்டு தெய்வமாக அமர்ந்த சண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. வன். இவன் வீரனாகையால் வீரர்க்குக் 2. பாண்டிய னிலவந்திகைப் பள்ளித் கல்காட்டுவதுபோல் இவனையும் சல்லில் துஞ்சிய நன்மாறனைப் பாடியவர். இவ பதித்திருக்கின்றனர். இவனை இந்நாட்டு ருக்கு மருதனிள நாகனார் எனவும் பெயர். இழிசநர் தெய்வமாக எண்ணி வணங்கு (புற நா) (அக-நா) கின்றனர். மதுரைமா தெய்வம் இது ஒரு பெண் மதுலிங்கன் - ஒரு சிவகணத்தலைவன். தெய்வம், இத் தெய்வத்தால் தான் கண் மதுவநம் - 1, ஒரு நந்தவனம், இரிசமூக ணகி கோவலனுடைய முற்பிறப்பின் வா பர்வதத்தருகில் உள்ளது, இதனை ஒரு லாறு முதலியவற்றைத் தெரிந்து கொண் முறை சீதையைத் தேடச்சென்ற வாநர டாள். (சிலப்பதிகாரம்). வீரர் சீதையைக்கண்ட களிப்பால் இதி மதுரையறுவை வாணிக னிளவேட்டனர். லிருந்த கள்ளையுண்டு களித்தனர். சுக்கி கடைச்சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர். ரீவன் உத்தியானம். மதுரையாசிரியர் மாறனார் - கடைச்சங்கப் 2. துருவ தன் தவஞ்செய்த காடு, புலவருள் ஒருவர். யமுனைக்கரையில் உள்ளது. மதுரையாசிரியனல்லந்துவனார் - கடைச் மதுவேளாசன் ஒரு செந்தமிழ்க்கவி. சங்கமருவிய புலவர். (அகநா.) மதுவையர் - வசவர் காலத்திருந்த சங்கமர். மதுரையாண்டான் - எழுபத்தினாலு சிம்மா மதுஷ்யந்தர் - விச்வாமித்ரரின் குமார். சனாதிபதிகளில் ஒருவராகிய ஆசாரியர். இவர்களை விச்வாமித்ரன் அம்பரீஷன் (குருபரம்பரை.) யாகத்தில் சுநச்சேபனுக்குப் பதிலாக யாகப் மதுரையெழத்தாளன் - இவர் மதுரையெ பசுவாக இருக்கக் கட்டளையிட இவர்கள் ழுத்தாளன் சேந்தன் பூதனென்று குறுந் மறுத்ததால் இவர்களை நாய் மாம்சம் தின்று தொகையிற் கூறப்பட்டவராக இருக்க ஆயிரம் வருஷங்கள் வேடராகத் திரியச் லாம். (அகம்-அச.) சாபமேற்றவர்கள். (இரா பால) மதுரை யெழத்தாளன் குறுங்குடிமருதனார் - மத்தகன் சண்முக சேநா வீரன். கடைச்சங்கமருவிய தமிழ்ப்புலவர் . மத்தன் - 1. சண்முகசேநாவீரன். மதுரையீழத்துப் பூதன் தேவன் கடைச் 2. மால்யவந்தன் குமரன். சங்கமருவிய புலவர். அகநானூறில் ஒன்று 3. இராவணசேநாபதி. நீலனால் கொல் பாடியவர். லப்பட்டவன்.
மதுரைமா தெய்வம் 1255 மத்தன் செழியனது கூடனகரை எனையாசர் முற் மதுரை யெழத்தானன் சேந்தன் பூதனார் றுகை செய்ததும் அவன் வெற்றியும் கூறி சடைச்சங்கமருவிய தமிழ்ப்புலவருள் ஒரு யுள்ளார் . ( நற்கூக . ) ஒரு கொங்கையறுத்த வர் . அகநானூரில் ஒரு அகவல் கூறியவர் . திருமாவுண்ணி என்பாள் கதையைச் சுருக் ( அக - நா ) கிக் கூறுகிறார் . அது கண்ணகியின் கதை மதுரையோலைக் கடைக்கண்ணம் புதந்தா போலுமென்று கருதற்கிடராகிறது ; செவ் சாயத்தனார் புறநானூறு பாடினோருள் வையாக விளங்கவில்லை ( நற் - உகசு ) இவை ஒருவர் களன்றி இவர் ஒவ்வொரு நிலங்களினும் மதுரைவீரன் - இவன் காசிராஜன் புத்தி கூறும் கற்பனைகளும் உள்ளுறைகளும் ரன் . இவன் பிறந்தகாலத்தில் மாலையுடன் வெளிப்படையுவமங்களும் படிப்போர் பிறந்ததால் சோதிடர் சொற்படி அரசன் மனத்தைக் கவர்வனவாகும் . இவர் ஐந்நிலங் இவனைக் காட்டிவிட்டனன் . இவனை களினும் பல காலுஞ்சென்று பழகி அவற் யொரு சக்கிலியெடுத்து வளர்க்க வளர்ந்து றினியல்பை நன்கறிந்து சிறிதும் மாறு நாகராசனால் பலசித்திகள் பெற்றுப் பொம் பாடின்றித் திணைக் கேற்ற பொருள்களை மணநாய்க்கன் மகள் பொம்மியை மணந்து புலப்படுத்திப் பாடுந் தன்மையராக விளங் விசயரங்கனிடம் சேவகத்திற்கமர்ந்து திரு கினவர் . இறையனார் களவியலுக்கு இவரு மலை நாயக்கன் பட்டணத்திற் களவுபிடிக்க மோருரை யெழுதின சென்று அந் நூலுரை வந்து கள்ளரை வேரறுத்து வெள்ளச்சி யால் விளங்கும் . இவர் பாடியனவாக நற் யை மணந்து செல்லுகையில் அரசனால் றிணையில்பன்னிரண்டு பாடல்களும் குறுந் கைகால் வாங்கப்பட்டு மனைவியர் தீக்குளித் தொகையில் நாலும் அகத்தில் இருபத்து திறக்கத்தான் மீனாட்க்ஷி சந்நதியில் உயிர் மூன்றும் புறத்தில் மூன்று மாக நாற்பத்தி போக்கிக்கொண்டு தெய்வமாக அமர்ந்த சண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . வன் . இவன் வீரனாகையால் வீரர்க்குக் 2. பாண்டிய னிலவந்திகைப் பள்ளித் கல்காட்டுவதுபோல் இவனையும் சல்லில் துஞ்சிய நன்மாறனைப் பாடியவர் . இவ பதித்திருக்கின்றனர் . இவனை இந்நாட்டு ருக்கு மருதனிள நாகனார் எனவும் பெயர் . இழிசநர் தெய்வமாக எண்ணி வணங்கு ( புற நா ) ( அக - நா ) கின்றனர் . மதுரைமா தெய்வம் இது ஒரு பெண் மதுலிங்கன் - ஒரு சிவகணத்தலைவன் . தெய்வம் இத் தெய்வத்தால் தான் கண் மதுவநம் - 1 ஒரு நந்தவனம் இரிசமூக ணகி கோவலனுடைய முற்பிறப்பின் வா பர்வதத்தருகில் உள்ளது இதனை ஒரு லாறு முதலியவற்றைத் தெரிந்து கொண் முறை சீதையைத் தேடச்சென்ற வாநர டாள் . ( சிலப்பதிகாரம் ) . வீரர் சீதையைக்கண்ட களிப்பால் இதி மதுரையறுவை வாணிக னிளவேட்டனர் . லிருந்த கள்ளையுண்டு களித்தனர் . சுக்கி கடைச்சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர் . ரீவன் உத்தியானம் . மதுரையாசிரியர் மாறனார் - கடைச்சங்கப் 2. துருவ தன் தவஞ்செய்த காடு புலவருள் ஒருவர் . யமுனைக்கரையில் உள்ளது . மதுரையாசிரியனல்லந்துவனார் - கடைச் மதுவேளாசன் ஒரு செந்தமிழ்க்கவி . சங்கமருவிய புலவர் . ( அகநா . ) மதுவையர் - வசவர் காலத்திருந்த சங்கமர் . மதுரையாண்டான் - எழுபத்தினாலு சிம்மா மதுஷ்யந்தர் - விச்வாமித்ரரின் குமார் . சனாதிபதிகளில் ஒருவராகிய ஆசாரியர் . இவர்களை விச்வாமித்ரன் அம்பரீஷன் ( குருபரம்பரை . ) யாகத்தில் சுநச்சேபனுக்குப் பதிலாக யாகப் மதுரையெழத்தாளன் - இவர் மதுரையெ பசுவாக இருக்கக் கட்டளையிட இவர்கள் ழுத்தாளன் சேந்தன் பூதனென்று குறுந் மறுத்ததால் இவர்களை நாய் மாம்சம் தின்று தொகையிற் கூறப்பட்டவராக இருக்க ஆயிரம் வருஷங்கள் வேடராகத் திரியச் லாம் . ( அகம் - அச . ) சாபமேற்றவர்கள் . ( இரா பால ) மதுரை யெழத்தாளன் குறுங்குடிமருதனார் - மத்தகன் சண்முக சேநா வீரன் . கடைச்சங்கமருவிய தமிழ்ப்புலவர் . மத்தன் - 1. சண்முகசேநாவீரன் . மதுரையீழத்துப் பூதன் தேவன் கடைச் 2. மால்யவந்தன் குமரன் . சங்கமருவிய புலவர் . அகநானூறில் ஒன்று 3. இராவணசேநாபதி . நீலனால் கொல் பாடியவர் . லப்பட்டவன் .