அபிதான சிந்தாமணி

மது ராதேவி 1234 மதுரை ரையை மதுராதேவி வஸுதேவர் தேவியரில் குடிகிழான் பண்ணனைப் பாடியவர். மள் 'ஒருத்தி. ளனார் என்றும் கூறுவர். (புற-நா) அகநா) மதுராந்தகன் - இவன் சோழவம்சத்தாசன். 2. இவர் சிறுகுடி கிழான் பண்ணனைப் சில நாடுகளை அரசு புரிந்து வந்தான். பாடியவராதலால், அவனைப் பாடிய சோ மதுராபதி.--தென் மதுரையின் அதிதேவதை, ழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சியகிள்ளி வள இத் தெய்வத்தால் கண்ணகி, கோவலன் வன், கோவூர் கிழார் இவர்களோடு ஒரு முற்பிறப்புணர்ந்தனள். (மணிமேகலை). காலத்திருந்தவராவார். ஒசோ விடத்துச் மதுரை - [. இது தென்மதுரை யென்றும் சோலன் கொல்லி மலையையும் பாடியுள் வடமதுரை யென்றும் இரண்டு பட்டணங் ளார். இவர் குறிஞ்சியையும், பாலையை கள். இவ்விரண்டும் புண்ணியத் தலங் யும், பெரும்பாலும் முல்லையையும், புனை களே. ஒன்று சிவமூர்த்திக்கும் மற்றது ந்து பாடினவர். இவர் பாடியனவாக நற் கண்ணபிரான் தமது வெற்றியைத் தெரி றிணையில் இரண்டு பாடல்களும், குறுந் வித்ததுமாம். அவற்றுள் தென் மது தொகையில் இரண்டும் அகத்தில் ஐந்தும், முதலிற் கூறுகிறேன். “சந்த புறத்திலொன்றுமாகப் பத்து பாடல்கள் னப் பொதியச்செந் தமிழ் முனியும், சௌந் கிடைத்திருக்கின்றன. தர பாண்டியனெனுந் தமிழ் மாறனும், மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்ட சங்கப் புலவருந் தழைத்தினி தோங்கிய, னர் --1. இவர் வணிகர். ஒரு தமிழ்க்கவி மங்கலப் பாண்டி வளநாடென்பி' என்ப (புறம்). தால் இது தமிழ்நாடெவற்றினுஞ் சிறந்தது. 2, அறுவை வாணிகன் வஸ்திரவியா இதில் சிவமூர்த்தி மலயத்துவச பாண்டி பாரி. இவர் வைசியர் புலி முழங்குவதை யன் பொருட்டு அவ்விடம் திருவவதரித்தி இடி முழக்கமாமென்று கொண்டு குறவர் ருந்த தடாதகைப் பிராட்டியாரை மணக்கச் திணையைக் குவிப்பரென நயம்பட கூறி சோமசுந்தர பாண்டியராய் எழுந்தருளிப் புள்ளார். பெரும்பாலும் குறிஞ்சி முல்லை பிராட்டியைத் திருமணங்கொண்டு உக்கிர களையும் சிறுபான்மை பாலையையுஞ் சிறப் குமார பாண்டியனைப் பெற்றுப் பல திரு பித்துப் பாடியுள்ளார். புறாவோடு விளை விளையாடல் கண்டருளினர். இது, முதல், யாட்டயரும் மைந்தரை நோக்கிக் காதலி இடை, கடைச்சங்கங்கள் இருந்து தமிழ் வருந்து மென்று தலைவன் கூற்றாக, இவர் வளர்த்த பெருமையுள்ளது. அகத்தி கூறுவது பாராட்டத்தக்கது. இவர் பாடி யருக்கு இருக்கையான பொதிகை மலை யனவாக நற்றிணையில் ஒன்றும், குறுந் யைத் தனக்கு இருப்பிடமாகப் பெற்றது. தொகையிலொன்றும், அகத்தில் ஆறும், எழுகடலும் வந்து பாண்டியனை வணங்கப் புறத்திலொன்றும் திருவள்ளுவ மாலையி பெற்றது. இதன் பெருமைகளை ஆலாச்ய லொன்றுமாகப் பத்துப்பாடல்கள் கிடைத் மான்மியம், திருவிளையாடற் புராண முத திருக்கின்றன. லியவற்றுட் காண்க. இதில் கண்ணகை மதுரை ஆசிரியன் கோடங்கொற்றன் கோயில், கோவலன் உயிர் நீத்த இடமிருக் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களில் ஒருவர். கிறது. மற்றது வடமதுரை, இது யமுனை இவர் ஊர்மதுரை போலும், குறு - காச. நதிக்கரையில் உள்ளது. இது மதுரமுள்ள மதுரை, இருலவிய நாட்டு ஆலம்பேரி பொருள்கள் நிறைந்துள்ள தால், சத்துருக் சாத்தனார் - ஆலம் பேரி சாத்தனாரைக் கனரால் இப்பெயர் பெற்றது. மதுவால் காண்க. ஆளப்பட்டது. பின் கம்சன் அரசாட்சியா மதுரை இளங்கண்ணிக் கௌசிகனார் விற்று. இது கண்ணபிரான் தமது பராக் ஒரு தமிழ்க்கவி. கடைச்சங்கமருவிய மது கிரமத்தைக்காட்ட நின்ற பெருமையுடை ரை பிளங்கௌசிகர் என்றும் ஒருவர் இரு யது. கண்ணன் பிறப்பிடம். சத்துருக்ன ந்தார். (புறநா) சால் உண்டாக்கப்பட்டது. மதுரை, இளம்பால் ஆசிரியன் சேந்தன் 2. Muttra The Capital of Suraseda கூத்தனர் - 1. இளம்பால் ஒரூர். ஆசிரி Desa.. யன் எனப்படுதலால் இவர் அந்தண மா 8. சந்திர குலத்தாசர் நகாம் (சூளா.) பினராவர். சேந்தன் என்பது தந்தை மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ள பெயர்போலும், கூத்தன் இயர்பெயர்.. ஓர்-1. இவர் பழைய தமிழ்க்கவி; சிறு இவர் குறிஞ்சியில் பயின்றவர் போலும்,
மது ராதேவி 1234 மதுரை ரையை மதுராதேவி வஸுதேவர் தேவியரில் குடிகிழான் பண்ணனைப் பாடியவர் . மள் ' ஒருத்தி . ளனார் என்றும் கூறுவர் . ( புற - நா ) அகநா ) மதுராந்தகன் - இவன் சோழவம்சத்தாசன் . 2. இவர் சிறுகுடி கிழான் பண்ணனைப் சில நாடுகளை அரசு புரிந்து வந்தான் . பாடியவராதலால் அவனைப் பாடிய சோ மதுராபதி .-- தென் மதுரையின் அதிதேவதை ழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சியகிள்ளி வள இத் தெய்வத்தால் கண்ணகி கோவலன் வன் கோவூர் கிழார் இவர்களோடு ஒரு முற்பிறப்புணர்ந்தனள் . ( மணிமேகலை ) . காலத்திருந்தவராவார் . ஒசோ விடத்துச் மதுரை - [ . இது தென்மதுரை யென்றும் சோலன் கொல்லி மலையையும் பாடியுள் வடமதுரை யென்றும் இரண்டு பட்டணங் ளார் . இவர் குறிஞ்சியையும் பாலையை கள் . இவ்விரண்டும் புண்ணியத் தலங் யும் பெரும்பாலும் முல்லையையும் புனை களே . ஒன்று சிவமூர்த்திக்கும் மற்றது ந்து பாடினவர் . இவர் பாடியனவாக நற் கண்ணபிரான் தமது வெற்றியைத் தெரி றிணையில் இரண்டு பாடல்களும் குறுந் வித்ததுமாம் . அவற்றுள் தென் மது தொகையில் இரண்டும் அகத்தில் ஐந்தும் முதலிற் கூறுகிறேன் . சந்த புறத்திலொன்றுமாகப் பத்து பாடல்கள் னப் பொதியச்செந் தமிழ் முனியும் சௌந் கிடைத்திருக்கின்றன . தர பாண்டியனெனுந் தமிழ் மாறனும் மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்ட சங்கப் புலவருந் தழைத்தினி தோங்கிய னர் --1 . இவர் வணிகர் . ஒரு தமிழ்க்கவி மங்கலப் பாண்டி வளநாடென்பி ' என்ப ( புறம் ) . தால் இது தமிழ்நாடெவற்றினுஞ் சிறந்தது . 2 அறுவை வாணிகன் வஸ்திரவியா இதில் சிவமூர்த்தி மலயத்துவச பாண்டி பாரி . இவர் வைசியர் புலி முழங்குவதை யன் பொருட்டு அவ்விடம் திருவவதரித்தி இடி முழக்கமாமென்று கொண்டு குறவர் ருந்த தடாதகைப் பிராட்டியாரை மணக்கச் திணையைக் குவிப்பரென நயம்பட கூறி சோமசுந்தர பாண்டியராய் எழுந்தருளிப் புள்ளார் . பெரும்பாலும் குறிஞ்சி முல்லை பிராட்டியைத் திருமணங்கொண்டு உக்கிர களையும் சிறுபான்மை பாலையையுஞ் சிறப் குமார பாண்டியனைப் பெற்றுப் பல திரு பித்துப் பாடியுள்ளார் . புறாவோடு விளை விளையாடல் கண்டருளினர் . இது முதல் யாட்டயரும் மைந்தரை நோக்கிக் காதலி இடை கடைச்சங்கங்கள் இருந்து தமிழ் வருந்து மென்று தலைவன் கூற்றாக இவர் வளர்த்த பெருமையுள்ளது . அகத்தி கூறுவது பாராட்டத்தக்கது . இவர் பாடி யருக்கு இருக்கையான பொதிகை மலை யனவாக நற்றிணையில் ஒன்றும் குறுந் யைத் தனக்கு இருப்பிடமாகப் பெற்றது . தொகையிலொன்றும் அகத்தில் ஆறும் எழுகடலும் வந்து பாண்டியனை வணங்கப் புறத்திலொன்றும் திருவள்ளுவ மாலையி பெற்றது . இதன் பெருமைகளை ஆலாச்ய லொன்றுமாகப் பத்துப்பாடல்கள் கிடைத் மான்மியம் திருவிளையாடற் புராண முத திருக்கின்றன . லியவற்றுட் காண்க . இதில் கண்ணகை மதுரை ஆசிரியன் கோடங்கொற்றன் கோயில் கோவலன் உயிர் நீத்த இடமிருக் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . கிறது . மற்றது வடமதுரை இது யமுனை இவர் ஊர்மதுரை போலும் குறு - காச . நதிக்கரையில் உள்ளது . இது மதுரமுள்ள மதுரை இருலவிய நாட்டு ஆலம்பேரி பொருள்கள் நிறைந்துள்ள தால் சத்துருக் சாத்தனார் - ஆலம் பேரி சாத்தனாரைக் கனரால் இப்பெயர் பெற்றது . மதுவால் காண்க . ஆளப்பட்டது . பின் கம்சன் அரசாட்சியா மதுரை இளங்கண்ணிக் கௌசிகனார் விற்று . இது கண்ணபிரான் தமது பராக் ஒரு தமிழ்க்கவி . கடைச்சங்கமருவிய மது கிரமத்தைக்காட்ட நின்ற பெருமையுடை ரை பிளங்கௌசிகர் என்றும் ஒருவர் இரு யது . கண்ணன் பிறப்பிடம் . சத்துருக்ன ந்தார் . ( புறநா ) சால் உண்டாக்கப்பட்டது . மதுரை இளம்பால் ஆசிரியன் சேந்தன் 2. Muttra The Capital of Suraseda கூத்தனர் - 1. இளம்பால் ஒரூர் . ஆசிரி Desa .. யன் எனப்படுதலால் இவர் அந்தண மா 8. சந்திர குலத்தாசர் நகாம் ( சூளா . ) பினராவர் . சேந்தன் என்பது தந்தை மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ள பெயர்போலும் கூத்தன் இயர்பெயர் .. ஓர் -1 . இவர் பழைய தமிழ்க்கவி ; சிறு இவர் குறிஞ்சியில் பயின்றவர் போலும்