அபிதான சிந்தாமணி

மதாஙஞ்ஞை 1259 மது ரன், பித்த, சிலேஷ்ம, திரிதோஷத்தால் நான் மதிராஸ்வன் - சூரியவம்சத்தாசன். புத்தி காம். இது மகாபில்வாதிலேஹ்யம், தாது துயு திமான். விர்த்திலேஹ்யம், தங்கபஸ்மம் முதலிய மதிரை-1. வசுதேவன் பாரிகளுள் ஒருத்தி. வற்றால் வசமாம். 2. காதம்பரியின் தாய். மதா நுஞ்ஞை - வாதி தன் மதத்திற்கு வரும் மதிவாணர் நாடகத் தமிழ் நூல் இது மதி தூஷணம் பரிகரிக்காமல், பிறமதத்திற்கு வாணனால் செய்யப்பட்ட நாடகத் தமிழ் இட்டத்தைத் தூஷணமாகச் சொல்லுதல். நூல், நூல் காணப்படவில்லை. (சிவ-சித்.) வசைக்கூத்திற்கு மறு தலையாகிய புகழ்க் மதாலஸை - விசுவாவசுவென்னும் காந்தரு கூத்தினிலக்கணஞ் சொன்ன நூல், சங்க வன் பெண். பாதாள கேது என்னும் அரக் மருவியது. கனால் பிடிபட்டுக் குவலயாசுவனால் விடு மதிவாணன் - சங்கமருவிய ஒரு பாண்டி பட்டு அவனை மணந்து தாலகேது எனும் யன், தமிழில் மதிவாணர் நாடகத்தமிழ் அரக்கனது வஞ்சமொழியால் கணவன் நூல் செய்தவன். இறந்தானென்று உயிர் விட்டு அசுவதா மதிவான் - (சங்.) சுரிசகன் குமரன். னால் உயிர்பெற்று இரண்டாமுறை குவ மது 1. ஒரு கற்பத்தில் விஷ்ணுமூர்த்தி லயாசுவனைச் சேர்ந்து விக்கிராந்தன் யின் காதினின்றுந் தோன்றியவன். இவ சுபாகு, சத்துருமர்த்தனன், அலர்க்கன் னுடன் பிறந்தவன் கைடவன். இவர்கள் முதலிய குமாரைப்பெற்று முதல் மூவ இருவரும் விஷ்ணு மூர்த்தியின் மூச்சிற் ருக்கும் ஞானம் போதித்துத் துறவிகளாக்க பிறந்தவர் என்றுங் கூறுவர். இவர்கள் அரசன் மனைவியை நோக்கிச் சந்ததி விர்த் விட்ணு சிட்ணுக்களால் கொலை செய்யப் தியாகவேண்டி நீயே பெயரிட்டு அரசநீதி பட்டனர் என்ப. கைடவனைக் காண்க. போதிக்க என வேண்ட நான்காவது குமா இவன் மறு ஜன்மத்தில் கும்பகர்ணனாயி னுக்கு அலர்க்கன் எனப் பெயரிட்டு அர னான். இவன் கைடவனுடன் கூடி விஷ்ணு சாளச் செய்தவள். இவளது மற்ற சரி மூர்த்தியிடம் யுத்தத்திற்குச் சென்றனன், தங்களை இருதத்துவசனைக் காண்க, (மார்க் விஷ்ணுமூர்த்தி இவர்களுடன் அநேகநாள் கண்டேயம்.) யுத்தஞ் செய்யவும், தோலாமைகண்டு மதி - 1. சந்திரன். அசுரர் இருவரும் விஷ்ணுவைப் புகழ்ந்து 2. தருமன் என்னும் மநுவின் தேவி, உமக்கு என்ன வரம் வேண்டுமென்ன, 3. சமகிலா தன் தேவி. இவளைக் கதி விஷ்ணு என்னால் நீங்கள் இறக்கவாம் யென்றும் கூறுவர். வேண்டுமென்ன அவ்விதம் வரம் தந்து மதிசாரன் புருவம்சத்து அந்திசாரனுக்கு விஷ்ணுமூர்த்தியின் நீண்ட தொடையில் ஏறினர். இவர்களை விஷ்ணுமூர்த்தி கதை யால் கொன்றனர். இவர்கள் மேதைப்பட் மதிச்சயம் ஒரூர் ; குதிரைகளை விலை மதித்த இடமாம். (திரு.) ட தால் பூமி மேதினி யென்னப்பட்டது. (தேவி - பா.) மதிதயன் - சந்திரமதியின் தந்தை. 2. பிந்துமானுக்குச் சாகாவிடம் உதித்த மதிதான் - தனபதிக்கு மந்திரி, குமான்; தேவி சத்தியை ; குமான் பவான், மதிநாரன் - ஒரு ஷத்திரியன், சந்திரவம் 3. கிருஷ்ணன் குமரன். சம், அ அதிருஷ்டன் புத்திரர்கள், அவன் 4. கார்த்தவீர்யார்ச்சுநன்குமான். இவன் புத்திரர்கள் தம்சு, மகான், அதிரதன், குமான் விருஷ்ணி. திருகு. (பா. ஆதி.) 5. ஸ்ரீராமமூர்த்தியின் குமானாகிய குசன் மதிமான் - சந்திரநகாத்தாசன். இவன் தன் வம்சத்தரசன். இவன் மீண்டும் யுகமுடி குமரர்களாகிய சற்குணன், துராசாரன் வில் சூர்யவம்சத்தினை யுண்டாக்க மதுமக் என்பவர் தீமை செய்ய நாட்டை விட்டு தம் என்னும் கிராமத்தில் தவஞ் செய்து தூரத்தியவன், கொண்டிருப்பவன் என்றுக் கூறுவர். மதியதந்தை - ஒரு காந்தர்வ ஸ்திரீ, அகத் 6. அஸ்வதிதேவர் சோமபானஞ் செய் தியர் சாபத்தால் விசாலையாகப் பிறந்தவள். வதைத் தடைசெய்யும் இந்திரனைச் செ அவீகத்தைக் காண்க. யிக்கச் சியவனரால் சிருட்டிக்கப்பட்ட மதிராட்சன் - விராடன் தம்பி, அரக்கன், 157 ஒரு பெயர்,
மதாஙஞ்ஞை 1259 மது ரன் பித்த சிலேஷ்ம திரிதோஷத்தால் நான் மதிராஸ்வன் - சூரியவம்சத்தாசன் . புத்தி காம் . இது மகாபில்வாதிலேஹ்யம் தாது துயு திமான் . விர்த்திலேஹ்யம் தங்கபஸ்மம் முதலிய மதிரை -1 . வசுதேவன் பாரிகளுள் ஒருத்தி . வற்றால் வசமாம் . 2. காதம்பரியின் தாய் . மதா நுஞ்ஞை - வாதி தன் மதத்திற்கு வரும் மதிவாணர் நாடகத் தமிழ் நூல் இது மதி தூஷணம் பரிகரிக்காமல் பிறமதத்திற்கு வாணனால் செய்யப்பட்ட நாடகத் தமிழ் இட்டத்தைத் தூஷணமாகச் சொல்லுதல் . நூல் நூல் காணப்படவில்லை . ( சிவ - சித் . ) வசைக்கூத்திற்கு மறு தலையாகிய புகழ்க் மதாலஸை - விசுவாவசுவென்னும் காந்தரு கூத்தினிலக்கணஞ் சொன்ன நூல் சங்க வன் பெண் . பாதாள கேது என்னும் அரக் மருவியது . கனால் பிடிபட்டுக் குவலயாசுவனால் விடு மதிவாணன் - சங்கமருவிய ஒரு பாண்டி பட்டு அவனை மணந்து தாலகேது எனும் யன் தமிழில் மதிவாணர் நாடகத்தமிழ் அரக்கனது வஞ்சமொழியால் கணவன் நூல் செய்தவன் . இறந்தானென்று உயிர் விட்டு அசுவதா மதிவான் - ( சங் . ) சுரிசகன் குமரன் . னால் உயிர்பெற்று இரண்டாமுறை குவ மது 1. ஒரு கற்பத்தில் விஷ்ணுமூர்த்தி லயாசுவனைச் சேர்ந்து விக்கிராந்தன் யின் காதினின்றுந் தோன்றியவன் . இவ சுபாகு சத்துருமர்த்தனன் அலர்க்கன் னுடன் பிறந்தவன் கைடவன் . இவர்கள் முதலிய குமாரைப்பெற்று முதல் மூவ இருவரும் விஷ்ணு மூர்த்தியின் மூச்சிற் ருக்கும் ஞானம் போதித்துத் துறவிகளாக்க பிறந்தவர் என்றுங் கூறுவர் . இவர்கள் அரசன் மனைவியை நோக்கிச் சந்ததி விர்த் விட்ணு சிட்ணுக்களால் கொலை செய்யப் தியாகவேண்டி நீயே பெயரிட்டு அரசநீதி பட்டனர் என்ப . கைடவனைக் காண்க . போதிக்க என வேண்ட நான்காவது குமா இவன் மறு ஜன்மத்தில் கும்பகர்ணனாயி னுக்கு அலர்க்கன் எனப் பெயரிட்டு அர னான் . இவன் கைடவனுடன் கூடி விஷ்ணு சாளச் செய்தவள் . இவளது மற்ற சரி மூர்த்தியிடம் யுத்தத்திற்குச் சென்றனன் தங்களை இருதத்துவசனைக் காண்க ( மார்க் விஷ்ணுமூர்த்தி இவர்களுடன் அநேகநாள் கண்டேயம் . ) யுத்தஞ் செய்யவும் தோலாமைகண்டு மதி - 1. சந்திரன் . அசுரர் இருவரும் விஷ்ணுவைப் புகழ்ந்து 2. தருமன் என்னும் மநுவின் தேவி உமக்கு என்ன வரம் வேண்டுமென்ன 3. சமகிலா தன் தேவி . இவளைக் கதி விஷ்ணு என்னால் நீங்கள் இறக்கவாம் யென்றும் கூறுவர் . வேண்டுமென்ன அவ்விதம் வரம் தந்து மதிசாரன் புருவம்சத்து அந்திசாரனுக்கு விஷ்ணுமூர்த்தியின் நீண்ட தொடையில் ஏறினர் . இவர்களை விஷ்ணுமூர்த்தி கதை யால் கொன்றனர் . இவர்கள் மேதைப்பட் மதிச்சயம் ஒரூர் ; குதிரைகளை விலை மதித்த இடமாம் . ( திரு . ) தால் பூமி மேதினி யென்னப்பட்டது . ( தேவி - பா . ) மதிதயன் - சந்திரமதியின் தந்தை . 2. பிந்துமானுக்குச் சாகாவிடம் உதித்த மதிதான் - தனபதிக்கு மந்திரி குமான் ; தேவி சத்தியை ; குமான் பவான் மதிநாரன் - ஒரு ஷத்திரியன் சந்திரவம் 3. கிருஷ்ணன் குமரன் . சம் அதிருஷ்டன் புத்திரர்கள் அவன் 4. கார்த்தவீர்யார்ச்சுநன்குமான் . இவன் புத்திரர்கள் தம்சு மகான் அதிரதன் குமான் விருஷ்ணி . திருகு . ( பா . ஆதி . ) 5. ஸ்ரீராமமூர்த்தியின் குமானாகிய குசன் மதிமான் - சந்திரநகாத்தாசன் . இவன் தன் வம்சத்தரசன் . இவன் மீண்டும் யுகமுடி குமரர்களாகிய சற்குணன் துராசாரன் வில் சூர்யவம்சத்தினை யுண்டாக்க மதுமக் என்பவர் தீமை செய்ய நாட்டை விட்டு தம் என்னும் கிராமத்தில் தவஞ் செய்து தூரத்தியவன் கொண்டிருப்பவன் என்றுக் கூறுவர் . மதியதந்தை - ஒரு காந்தர்வ ஸ்திரீ அகத் 6. அஸ்வதிதேவர் சோமபானஞ் செய் தியர் சாபத்தால் விசாலையாகப் பிறந்தவள் . வதைத் தடைசெய்யும் இந்திரனைச் செ அவீகத்தைக் காண்க . யிக்கச் சியவனரால் சிருட்டிக்கப்பட்ட மதிராட்சன் - விராடன் தம்பி அரக்கன் 157 ஒரு பெயர்