அபிதான சிந்தாமணி

மண்டபமுடைய மகருஷி கோத்ரன் 1247 மண்ணுடையார் - க்கு எனும் மண்ணையும், மலையாள வய நாட். சமண்டலம் இவற்றிற்கு முறையே மூலா டில் பிட்டுமண் எனும் மண்ணையும், ஜெய தாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், பூரிலுள்ள பிக்கானீர்மார்வாரி ஏழைகள், அநாகதம், விசத்திஸ் தானங்களாம். ஒருவித கல்லின் மாவையும், ஜப்பான் (திருமந் தேசத்து ஐநாஸ் சாதியர் டீஸ்டானே பள் மண்டலிகாாஜன் - இந்துஸ்தானத்தி லிரு ளத்தாக்கின் மண்ணையும், ஸ்வீடன் தேசத் ந்த அரசன், இவன் தேவி சுலக்ஷணி தவரும் பின்லண்ட் தேசத்தவரும் ரொட்டி பாகவத பக்தியும் திருமாலிடத் தன்புல் மண் என்கிற மண்ணையும், உண்கின்றனர். கொண்டு ஒழுகிவரு நாட்களுள் நாயகன் தென் அமெரிக்கா பிரேசில் நாட்டவரும், பகவத்பக்தி யிலா தது கண்டு வருந்தி அவ வட சமுத்திர தீவினரும், ஆபிரிக்கா கண் ரிடங் கூறுகையில் அரசன் நானலையும் டத்து நீக்ரோவியரிற் சிலரும் மண்ணை புலனுடையேன் அப்பக்தி எனக்குறா ஆகாரமாகக் கொள்கின்றனர். தென விருந்தனர். ஒருநாள் நித்திரையில் மண்டபழடைய மகருஷி கோத்ரன் - வை ராமநாமங்கூற மனைவியார் மிகு களிப்பு சியகுலத் தலைவன். முடக்கு மாணிக்கங் டன் அன்று பாகவதர்க்கு அன்னமிட்டு கொடுத்துக் கீர்த்தி பெற்றவன். - விழவு செய்தனர். இதைக்கண்ட அரசன் மண்டபன் - கூசுமாண்ட முனிவர் புதல் என்னென இன்று துயிலிடை தங்கள் வன். இவன் பஞ்சமகா பாதகங்கள் இயற் வாயில் ராமநாமம் வந்த நலத்தால் இது றியதால் தந்தை இவனை அகற்ற இவன் இயற்றினேனென அரசன் இராமன் என் காசியில் பஞ்சக்குரோசப் பிரதக்ஷணஞ் வாயிடைப் புக்கனனோவென வெண்ணி செய்வாருடன் கூடிப் பிரதக்ஷணஞ்செய்து உயிர்நீங்க மனைவியாரும் கணவனுடன் பாபம் நீங்கிச் சுத்தனாய்ச் சுதேவர்களால் சென்று பரமபதமடைந்தனர், சுத்தனென்று கூறப்பட்டுத் தந்தையைச் மண்டனமிசிரர் பிரமனவதாரம். பட்ட சேர்ந்து களித்திருந்தவன். பாதாசாரியர் மாணாக்கர், சங்கரபாஷ்யத் மண்டல புருடர் தொண்டைமண்டலத் திற்கு விவரணஞ் செய்தவர். இவர்க்குச் துக் குன்றையூரில் சைநசமயத்து உதித் சுரேச்வராசாரியர் விஸ்வரூபர் எனவும் தவர். இவர் திவாகரம், பிங்கலந்தை முத பெயர். லிய நிகண்டுகளைச் சுருக்கி விருத்தப்பா மண்டியூர் குதிரைகளின் புழுதிமண்டிய வாக ஆசாரியராகிய குணபத்திரர் கட்டளை இடமாம். (திரு.) யால் செய்தவர். இவர் இருந்தது பெரு மண்டிலம் வில்வித்தை காண்க. மண்டூர் எனும் வீரையூர் என்றும் கூறுவர். மண்டுககன்னிகை - சுசோபனன் என்று இவர் காலம் விஜயநகராண்ட கிருஷ்ண தேவராயன் காலம் என்பர். பெயருள்ள மண்கேராஜனது புத்திரி. நாய சூடாமணி கன் இட்சவாகுவம்சத்தவனாகிய பரீட்சி உள்ளமுடையான் என்னும் சோதிட நூல் த்து என்னும் பெயருடையவர். புத்திரர் செய்தவரும் இவரென்பர். மண்டலம்-1. (எ) வாயு மண்டலம், வருண கள் சலன் தலன், பலன். (பா. வன.) மண்டலம், சந்திர மண்டலம், சூரிய மண் மண்டுகராஜன் - ஆயு என்னும் பெயருடை யவன். டலம், நக்ஷத்ர மண்டலம், அக்னி மண் இவனது புத்திரி சுசோபனை. லம், திரிசங்கு மண்டலம், (ந) சூரிய (பா. வன.) சந்திர அக்னி மண்டலங்கள், மண்டூகமககுஷி - 1. பாண்டிநாட்டு வில்லி 2. இவை யாகாதிகாரியங்களில் போடு புத்தூரில் திருமால் அருள் பெற்றவர். வனவாம். லதாலிங்கமண்டலம், நவநாப 2. நின்மலரைக் காண்க. மண்டலம், அனந்தவிஜயமண்டலம், பத்மண்டோதரி - மயன் குமரி. இராவணன் திரமண்டலம், தராகார மண்டலம், கௌரி தேவி. இந்திரசித்தின் தாய். இராவணன் லதாகாரலிங்கமண்டலம், சுபத்திரமண்ட இறந்த துக்கத்தால் அவன் உடலின் மேல் லம, உமாகாந்தமண்டலம், ஸ்வஸ்திகமண் உயிர்விட்டவள், இவளுக்கு மந்தோ தரி டலம், டங்கம் என்னும் அர்த்தசந்திரமண் யெனவும் பெயர், டலம். மண்ணுடையார் ஒருவகைக் குலாலர், வச் மண்டலம் ஐந்து- பூமண்டலம், ஜலமண்ட சிராசுரனைக் கொன்றவர் என்பர். தாய் லம், அக்னிமண்டலம், வாயுமண்டம், ஆகா கருணிதேவி,
மண்டபமுடைய மகருஷி கோத்ரன் 1247 மண்ணுடையார் - க்கு எனும் மண்ணையும் மலையாள வய நாட் . சமண்டலம் இவற்றிற்கு முறையே மூலா டில் பிட்டுமண் எனும் மண்ணையும் ஜெய தாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் பூரிலுள்ள பிக்கானீர்மார்வாரி ஏழைகள் அநாகதம் விசத்திஸ் தானங்களாம் . ஒருவித கல்லின் மாவையும் ஜப்பான் ( திருமந் தேசத்து ஐநாஸ் சாதியர் டீஸ்டானே பள் மண்டலிகாாஜன் - இந்துஸ்தானத்தி லிரு ளத்தாக்கின் மண்ணையும் ஸ்வீடன் தேசத் ந்த அரசன் இவன் தேவி சுலக்ஷணி தவரும் பின்லண்ட் தேசத்தவரும் ரொட்டி பாகவத பக்தியும் திருமாலிடத் தன்புல் மண் என்கிற மண்ணையும் உண்கின்றனர் . கொண்டு ஒழுகிவரு நாட்களுள் நாயகன் தென் அமெரிக்கா பிரேசில் நாட்டவரும் பகவத்பக்தி யிலா தது கண்டு வருந்தி அவ வட சமுத்திர தீவினரும் ஆபிரிக்கா கண் ரிடங் கூறுகையில் அரசன் நானலையும் டத்து நீக்ரோவியரிற் சிலரும் மண்ணை புலனுடையேன் அப்பக்தி எனக்குறா ஆகாரமாகக் கொள்கின்றனர் . தென விருந்தனர் . ஒருநாள் நித்திரையில் மண்டபழடைய மகருஷி கோத்ரன் - வை ராமநாமங்கூற மனைவியார் மிகு களிப்பு சியகுலத் தலைவன் . முடக்கு மாணிக்கங் டன் அன்று பாகவதர்க்கு அன்னமிட்டு கொடுத்துக் கீர்த்தி பெற்றவன் . - விழவு செய்தனர் . இதைக்கண்ட அரசன் மண்டபன் - கூசுமாண்ட முனிவர் புதல் என்னென இன்று துயிலிடை தங்கள் வன் . இவன் பஞ்சமகா பாதகங்கள் இயற் வாயில் ராமநாமம் வந்த நலத்தால் இது றியதால் தந்தை இவனை அகற்ற இவன் இயற்றினேனென அரசன் இராமன் என் காசியில் பஞ்சக்குரோசப் பிரதக்ஷணஞ் வாயிடைப் புக்கனனோவென வெண்ணி செய்வாருடன் கூடிப் பிரதக்ஷணஞ்செய்து உயிர்நீங்க மனைவியாரும் கணவனுடன் பாபம் நீங்கிச் சுத்தனாய்ச் சுதேவர்களால் சென்று பரமபதமடைந்தனர் சுத்தனென்று கூறப்பட்டுத் தந்தையைச் மண்டனமிசிரர் பிரமனவதாரம் . பட்ட சேர்ந்து களித்திருந்தவன் . பாதாசாரியர் மாணாக்கர் சங்கரபாஷ்யத் மண்டல புருடர் தொண்டைமண்டலத் திற்கு விவரணஞ் செய்தவர் . இவர்க்குச் துக் குன்றையூரில் சைநசமயத்து உதித் சுரேச்வராசாரியர் விஸ்வரூபர் எனவும் தவர் . இவர் திவாகரம் பிங்கலந்தை முத பெயர் . லிய நிகண்டுகளைச் சுருக்கி விருத்தப்பா மண்டியூர் குதிரைகளின் புழுதிமண்டிய வாக ஆசாரியராகிய குணபத்திரர் கட்டளை இடமாம் . ( திரு . ) யால் செய்தவர் . இவர் இருந்தது பெரு மண்டிலம் வில்வித்தை காண்க . மண்டூர் எனும் வீரையூர் என்றும் கூறுவர் . மண்டுககன்னிகை - சுசோபனன் என்று இவர் காலம் விஜயநகராண்ட கிருஷ்ண தேவராயன் காலம் என்பர் . பெயருள்ள மண்கேராஜனது புத்திரி . நாய சூடாமணி கன் இட்சவாகுவம்சத்தவனாகிய பரீட்சி உள்ளமுடையான் என்னும் சோதிட நூல் த்து என்னும் பெயருடையவர் . புத்திரர் செய்தவரும் இவரென்பர் . மண்டலம் -1 . ( ) வாயு மண்டலம் வருண கள் சலன் தலன் பலன் . ( பா . வன . ) மண்டலம் சந்திர மண்டலம் சூரிய மண் மண்டுகராஜன் - ஆயு என்னும் பெயருடை யவன் . டலம் நக்ஷத்ர மண்டலம் அக்னி மண் இவனது புத்திரி சுசோபனை . லம் திரிசங்கு மண்டலம் ( ) சூரிய ( பா . வன . ) சந்திர அக்னி மண்டலங்கள் மண்டூகமககுஷி - 1. பாண்டிநாட்டு வில்லி 2. இவை யாகாதிகாரியங்களில் போடு புத்தூரில் திருமால் அருள் பெற்றவர் . வனவாம் . லதாலிங்கமண்டலம் நவநாப 2. நின்மலரைக் காண்க . மண்டலம் அனந்தவிஜயமண்டலம் பத்மண்டோதரி - மயன் குமரி . இராவணன் திரமண்டலம் தராகார மண்டலம் கௌரி தேவி . இந்திரசித்தின் தாய் . இராவணன் லதாகாரலிங்கமண்டலம் சுபத்திரமண்ட இறந்த துக்கத்தால் அவன் உடலின் மேல் லம உமாகாந்தமண்டலம் ஸ்வஸ்திகமண் உயிர்விட்டவள் இவளுக்கு மந்தோ தரி டலம் டங்கம் என்னும் அர்த்தசந்திரமண் யெனவும் பெயர் டலம் . மண்ணுடையார் ஒருவகைக் குலாலர் வச் மண்டலம் ஐந்து- பூமண்டலம் ஜலமண்ட சிராசுரனைக் கொன்றவர் என்பர் . தாய் லம் அக்னிமண்டலம் வாயுமண்டம் ஆகா கருணிதேவி