அபிதான சிந்தாமணி

மேகலை 1246 ம. னுக்குத் கோட்ட மாக்குகவென்ன அரசன் அவ்வா செய்து அறவண வடிகளை வணங்கி அவர் றுசெய்விக்கக் காயசண்டிகையின் கணவ கூறிய தருமோபதேசம் பெற்றுக் காஞ்சி னாகிய காஞ்சனன் எனும் வித்யாதரன் நகரத்திலேயே நோற்றுக்கொண்டு இருந் காயசண்டிகையைத் தேடி வருவோன் கா தாள். யசண்டிகையின் வேடங்கொண்ட மணி மணிவண்ணன் - நீலமணி நிறமுள்ள திரு மேகலையைக் கண்டு பழைய நட்பினைப் மால், (சிலப்பதிகாரம்) பாராட்டும் பல வினிய மொழிகளைக் கூற மணீதான் ஒரு யக்ஷன். தேவாரண்ய மணிமேகலை அவற்றை மதியாது உதய வாசி, குமாரனுக்கு இளமை, யாக்கை நிலையா மண் - 1 இது, கந்த தன்மாத்திரையிற் மை, அறிவுறுத்துகையில் காஞ்சான் றோன் றியது. இது சத்த, பரிச, ரஸ, ரூப, இவள் உதய குமாரனைக் காமுற்று நம்மை கந்தமெனும் ஐந்து குணமுடையது. இது அவமதித்தனள் என்று ஒளித்திருந்து உரத்துத்தரித்தல் எனும் தொழிலைப் பெற் மணிமேகலையின் உண்மை அறிய நள்ளி றது. இதிலடங்கிய திடபதார்த்தங்களை ரவில் வந்த உதய குமாரனை வெட்டிக் கந் (14) வகை யென்பர் நூ தன ஆராய்ச்சியர். திற்பாவை யிவள் உன் மனைவியல்லள் அவை, ஆக்சிஜன், எனும் பிராணவாயு, மணிமேகலை கொண்ட வேற்றுரு வென் ஹைட்ரஜன் எனும் ஜலவாயு, உப்பிலுள்ள னக்கேட்டுத் தன்னகாடைந்தனன். க்ளோரின் எனும் வாயுவும், நைட்ரோஜன் னை முனிவராலறிந்த அரசன் தன் குமா எனும் வெடியுப்பு வாயுவும், ஸல்பர் எனும் தகனக்கிரியைகள் நடப்பித்து கந்தகமும், பாஸ்பரஸ் எனும் பிரகாசித மணிமேகலையைச் சிறையிட்டனன், மும், பொடாஷியம் எனும் ஜலசம்பந்தப் னையறிந்த இராஜமாதேவி இவளைச் சிறை பொருளும், மக்னிலியம் என்பதும், சோ நீக்கி வஞ்சித்து வருத்த எண்ணி அரண் டியம் எனும் உப்பின் மூலப்பொருளும், மனைக்கு வருவித்து இவளைப் பிச்சியாக்க மண்ணினம்சமான கார்பன் எனும் கரியும், எண்ணிப் பலவிஷ மருந்துகளை யுண்பிக்க கால்ஷியம் எனும் சுண்ணாம்பின் மூலப் இவள் சலியா திருக்கக்கண்டு ஒரு இளை பொருளும், இரும்பும், மணலின் மூலப் ஞனை இவளிடம் அனுப்பி மணிமேகலை பொருளாகிய சிலிகன் என்பதும், மாங்க தன்னை விரும்பினள் என்று கூறும்படி னீஷ் எனும் ஒருவகை லோகசத்தும் ஆம். சொல்ல அவன் செல்லுகையில் இராஜமா இவை அடங்கிய பொருளே மண் என் தேவியின் வஞ்சனையால் வந்தவனென்ற றிந்து ஆணுருக்கொண்டனள். இதை 2. இது, பல அணுக்கள் சேர்ந்த பூதப் இளை ஞன் கண்டு ஓடிப் போயினன். பொருள், இது, உருவம், நிறம், மணம் ; பின் மணிமேகலையை வாயிலில்லாத உரிசை, குணம் முதலியவற்றால் பலவகை அறையில் அடைப்ப இவள் பசியிலா வேறுபாட்டை யடைகிறது. இதில் பாஷா மந்திரமறிந்த பலத்தால் குற்றமில்லா ணம், ரஸம், கந்தகம் முதலிய வீரியப் திருந்தாள், இதனை யறிந்த இராஜமா பொருள்களும், இந்துப்பு, கல்லுப்பு, கரி தேவி குற்றம் பொறுக்கவேண்ட அவ யுப்பு, முதலிய உப்புக்களும், வெங்காரம், ளுக்கு உதய குமாரனது முற்பிறப்புணர் படி காரம் முதலிய ஒருவகை திரவியங்க த்தி அவளுக்கும் தருமோபதேசம் செய் ளும், நிலக்கரி, சுண்ணாம்பு, பிச்சுக்கட்டி மணிமேகலை இராஜமாதேவியிட முதலியவைகளும், பொன், வெள்ளி, மிருத்தலை ஒழிந்து அறவணவடிகளால் செம்பு, இரும்பு, ஈயம், தகரம், அலுமீனி அவ்விடம் நீங்கிப் புண்ணியராசன் சோ யம், முதலிய லோகங்களும், கருங்கல், லையை யடைந்து ஆபுத்திரனுக்கு மணிப் வெண்கல், சலவைக்கல், மாக்கல், நார்க் பல்லவம் தரிசிப்பித்து அவன் தன் பழைய கல், சந்தனக்கல், பலகைக்கல், சூர்யகாந் என்பைக் கடற்கறையிற் கண்டு வருந்த தக்கல், இரத்தினங்கள், வைரம் முதலிய அவனைத் தேற்றி வஞ்சிநகர் சென்று கண் கற்களும், தோன்றுகின்றன. இதில் ரேடி ணகியைத் தெரிசித்து அவளது யம் எனும் உயர்ந்த பொருளையும் எடுக்கின் னைய வரலாறு அறிந்து முனிவன் வேடங் றனர். இவையன்றிச் சிலதேசத்தவர்கள், கொண்டு பலசமயக் கொள்கைகளை யறி மண்ணை ஆகாரமாகவும் கொள்கின்றனர். ந்து காஞ்சிநகர் சென்று பலவறங்களைச் தென்னிந்தியாவிற் சில ஏழைகள் பொறு பதாம். தன்ள். முன்
மேகலை 1246 . னுக்குத் கோட்ட மாக்குகவென்ன அரசன் அவ்வா செய்து அறவண வடிகளை வணங்கி அவர் றுசெய்விக்கக் காயசண்டிகையின் கணவ கூறிய தருமோபதேசம் பெற்றுக் காஞ்சி னாகிய காஞ்சனன் எனும் வித்யாதரன் நகரத்திலேயே நோற்றுக்கொண்டு இருந் காயசண்டிகையைத் தேடி வருவோன் கா தாள் . யசண்டிகையின் வேடங்கொண்ட மணி மணிவண்ணன் - நீலமணி நிறமுள்ள திரு மேகலையைக் கண்டு பழைய நட்பினைப் மால் ( சிலப்பதிகாரம் ) பாராட்டும் பல வினிய மொழிகளைக் கூற மணீதான் ஒரு யக்ஷன் . தேவாரண்ய மணிமேகலை அவற்றை மதியாது உதய வாசி குமாரனுக்கு இளமை யாக்கை நிலையா மண் - 1 இது கந்த தன்மாத்திரையிற் மை அறிவுறுத்துகையில் காஞ்சான் றோன் றியது . இது சத்த பரிச ரஸ ரூப இவள் உதய குமாரனைக் காமுற்று நம்மை கந்தமெனும் ஐந்து குணமுடையது . இது அவமதித்தனள் என்று ஒளித்திருந்து உரத்துத்தரித்தல் எனும் தொழிலைப் பெற் மணிமேகலையின் உண்மை அறிய நள்ளி றது . இதிலடங்கிய திடபதார்த்தங்களை ரவில் வந்த உதய குமாரனை வெட்டிக் கந் ( 14 ) வகை யென்பர் நூ தன ஆராய்ச்சியர் . திற்பாவை யிவள் உன் மனைவியல்லள் அவை ஆக்சிஜன் எனும் பிராணவாயு மணிமேகலை கொண்ட வேற்றுரு வென் ஹைட்ரஜன் எனும் ஜலவாயு உப்பிலுள்ள னக்கேட்டுத் தன்னகாடைந்தனன் . க்ளோரின் எனும் வாயுவும் நைட்ரோஜன் னை முனிவராலறிந்த அரசன் தன் குமா எனும் வெடியுப்பு வாயுவும் ஸல்பர் எனும் தகனக்கிரியைகள் நடப்பித்து கந்தகமும் பாஸ்பரஸ் எனும் பிரகாசித மணிமேகலையைச் சிறையிட்டனன் மும் பொடாஷியம் எனும் ஜலசம்பந்தப் னையறிந்த இராஜமாதேவி இவளைச் சிறை பொருளும் மக்னிலியம் என்பதும் சோ நீக்கி வஞ்சித்து வருத்த எண்ணி அரண் டியம் எனும் உப்பின் மூலப்பொருளும் மனைக்கு வருவித்து இவளைப் பிச்சியாக்க மண்ணினம்சமான கார்பன் எனும் கரியும் எண்ணிப் பலவிஷ மருந்துகளை யுண்பிக்க கால்ஷியம் எனும் சுண்ணாம்பின் மூலப் இவள் சலியா திருக்கக்கண்டு ஒரு இளை பொருளும் இரும்பும் மணலின் மூலப் ஞனை இவளிடம் அனுப்பி மணிமேகலை பொருளாகிய சிலிகன் என்பதும் மாங்க தன்னை விரும்பினள் என்று கூறும்படி னீஷ் எனும் ஒருவகை லோகசத்தும் ஆம் . சொல்ல அவன் செல்லுகையில் இராஜமா இவை அடங்கிய பொருளே மண் என் தேவியின் வஞ்சனையால் வந்தவனென்ற றிந்து ஆணுருக்கொண்டனள் . இதை 2. இது பல அணுக்கள் சேர்ந்த பூதப் இளை ஞன் கண்டு ஓடிப் போயினன் . பொருள் இது உருவம் நிறம் மணம் ; பின் மணிமேகலையை வாயிலில்லாத உரிசை குணம் முதலியவற்றால் பலவகை அறையில் அடைப்ப இவள் பசியிலா வேறுபாட்டை யடைகிறது . இதில் பாஷா மந்திரமறிந்த பலத்தால் குற்றமில்லா ணம் ரஸம் கந்தகம் முதலிய வீரியப் திருந்தாள் இதனை யறிந்த இராஜமா பொருள்களும் இந்துப்பு கல்லுப்பு கரி தேவி குற்றம் பொறுக்கவேண்ட அவ யுப்பு முதலிய உப்புக்களும் வெங்காரம் ளுக்கு உதய குமாரனது முற்பிறப்புணர் படி காரம் முதலிய ஒருவகை திரவியங்க த்தி அவளுக்கும் தருமோபதேசம் செய் ளும் நிலக்கரி சுண்ணாம்பு பிச்சுக்கட்டி மணிமேகலை இராஜமாதேவியிட முதலியவைகளும் பொன் வெள்ளி மிருத்தலை ஒழிந்து அறவணவடிகளால் செம்பு இரும்பு ஈயம் தகரம் அலுமீனி அவ்விடம் நீங்கிப் புண்ணியராசன் சோ யம் முதலிய லோகங்களும் கருங்கல் லையை யடைந்து ஆபுத்திரனுக்கு மணிப் வெண்கல் சலவைக்கல் மாக்கல் நார்க் பல்லவம் தரிசிப்பித்து அவன் தன் பழைய கல் சந்தனக்கல் பலகைக்கல் சூர்யகாந் என்பைக் கடற்கறையிற் கண்டு வருந்த தக்கல் இரத்தினங்கள் வைரம் முதலிய அவனைத் தேற்றி வஞ்சிநகர் சென்று கண் கற்களும் தோன்றுகின்றன . இதில் ரேடி ணகியைத் தெரிசித்து அவளது யம் எனும் உயர்ந்த பொருளையும் எடுக்கின் னைய வரலாறு அறிந்து முனிவன் வேடங் றனர் . இவையன்றிச் சிலதேசத்தவர்கள் கொண்டு பலசமயக் கொள்கைகளை யறி மண்ணை ஆகாரமாகவும் கொள்கின்றனர் . ந்து காஞ்சிநகர் சென்று பலவறங்களைச் தென்னிந்தியாவிற் சில ஏழைகள் பொறு பதாம் . தன்ள் . முன்