அபிதான சிந்தாமணி

மண் பரன் 1244 மணிமந்தன. ககன மணியொன்று இந்தத் தடாகத்தில் விழுந் சும்பதச, மஹிஷாசுரமர்த்தனி, இந்தி தது, அதனால் இத்தீர்த்தத்திற்கு இப் ராணி, ருத்ராணி, சங்கரார்த்த சரீரிணி, பெயர் உண்டாயிற்று. நாரி, நாராயணி, திரிசூலினி, பாலம், அம் மணிகாரன் - வைசியப் பெண்ணை வேறு பிகா, ஹ்லாதிரி முதலியவர்களும், பிரா வைசியன் சரவிற்கூடப் பிறந்தனன். ஹ்மீ, மாஹேச்வரி, கௌமாரி, வைஷ் மணிக்கிரீவன்-குபோ புத்திரனாகிய இயக் ணவி, வராஹீ, இந்திராணி, சாமுண்டி இவன் மதுவுண்ட மயக்கத்தால் என்கிற சப்தமாதர்களும், கராளீ, விகராளீ ஸ்திரீகளுடன் சலக்கிரீடை செய்துகொ உமா, சரஸ்வ தீ, துர்க்கா, உஷா, லக்ஷ்மீ, ண்டிருக்கும் சமயத்தில் நாரதர் வா அவ சுருதி, ஸ்மிருதி, த்ருதி, சிரத்தா, மேதா, ரைக்கண்டு மரியாதை செய்யாததால் மரு மதி, காந்தி, ஆர்யா, என்னும் (கசு) சத்தி தமரமாகச் சபிக்கப்பட்டு நந்தகோபன் களும், அங்ககுசுமாதுரா, அநங்கமதனா, வீட்டில் மரமாகிக் கண்ணனால் சாபம் நீங் அநங்கம் தனதுரா, புவனபாலா, கப்பெற்றவன், வேகா, பாசாங்குசவரா, பீதிதார, அருண மணிகூடம் இந்திரனது விளையாட்டுச் விக்ரஹா, எனும் (அ) மந்திரிணிகளும் செய்குன்று, இதை ஓர்கால் நரகாசுரன் புடைசூழ்ந்து குறிப்பறிந்து ஏவல் செய்ய கவர்ந்தனன், இவன் மனைவி பலவகை அலங்காரங்கள் நிறைந்த பொன் கசேரு சிறைவைக்கப்பட்டனள். மயமான பிராகாரங்களின் மத்தியில் தம் மணீசூடன் - சந்திரவதியைக் காண்க. மையொத்த ஹ்ருல்லேகா, ககனா, ரக்தா, மணித்வீபம்-1. புவனேச்வரியாகிய தேவி காரளிகா, மஹோச்சூஷ்மா முதலிய பஞ்ச வீற்றிருக்கும் பதம். இது, எல்லா வுல சத்திகள் சேவிக்க மந்திரங்கள், மஹாவித் கங்களுக்கு மேலாக எல்லா அலங்காரமும் தைகள், வேதங்கள் துதிக்க சிந்தாமணி பெற்று எட்டுத் திக்குகளிலும் திக்குப்பா கிருகத்தில் இரத்ன கசித சிங்கா தனத்தில் லகர் தத்தம் கணங்களுடன் தங்கள் காரிய புவனேச்வரி எழுந்தருளி யிருப்பள். ங்களைச் செய்துவா, வருஷ தேவதைகள், (தேவி - பா) ருது தேவதைகள் தங்கள் காரியங்களைச் 2. பாற்கடலில் உள்ள ஒரு தீவு. செய்துவர பல அண்டநாயகிகளாகிய, பிங் மணிநாகம் - ஒரு தீர்த்தம். களாக்ஷி, விசாலாக்ஷி, சமர்த்தி, விர்த்தி, மணிநாகன் இவன் ஆதிசேஷன் புத்ரன். சிறத்தா, சுவாகா, சுவாதா, அபிக்யா,மாயா, சிவ பூசையால் கருடபயம் நீங்கினன். சம்ஞா, வசுந்தரா, திரிலோகதாத்ரி, சாவி (பிரம புராணம்). த்ரி, காயத்ரி, திரிதசேச்வரி, அரூபா, பகு மணிபத்திரன் - ஒரு காந்தருவன். சிந்துமுறி ரூபா, ஸ்கந்தமாதா, அச்சுத பிரியா, விம வர் சாபத்தால் மீனாயிருந்து மருதப்பி லா, அருணி, ஆருணி, பிருகிருதி, விக்ருதி ரான் திருவடியால் உதையுண்டு சாபம் ய்ருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹ்ருதி, சந்தியா, நீங்கினன். மாதா, சதி, ஹம்சி, மர்த்திகா, வச்ரிகா, மணிபல்லவம்- காவிரிப்பூம் பட்டினத்திற் வரா, தேவமாதா, பகவதி, தேவகீ, கமலா குத் தெற்கில் (0) யோசனையில் உள்ள சனா, த்ரிமுகி, சப்தமுகீ, சுராசுரவிமர்த் ஒரு தீவு. இதைத் தரிசித்தோர் இதில் தனீ, லம்போஷ்டி, ஊர்த்தவகேசி, பகுசீ, உள்ள புத்த பீடிகையாலும் பொய்கையா ருஷா, விருகோ தரீ, ரதரேகா, சசிரேகா, லும் தமது பழம்பிறப்பு அறிவர். (மணிமே) ககனவேகா, பவனவேகா, மதனாதுரா, மணிபுரம் பப்புருவாகன் இராஜதானி, அனங்கமதனா, அனங்கமேகலா, அனங்ககு கலிங்க தேசத்தில் உள்ளது. சுமா, விச்வரூபா, சுராதிகா, க்ஷயங்கரி, மணிபுஷ்பம் சகதேவன் சங்கம். அக்ஷோப்யா, சத்யவாதினீ, பகுரூபா, சுசி மணிப்பிரவாளம் வடமொழி விரவி வரு வ்ருதா, உதரவாசிசீ, என்பவர்களும், பாவ நாசஞ் செய்யும், வித்யாஹரீ, புஷ்டி, பிர மணிமதி வாதாபி வில்வலன் வசித்த நக ஞ்ஞா, சிரிவாலி, குரு, ருத்ரா, வீர்யா, ரம். பிரபா, ஆனந்தா, போஷணி புத்திதா, மணிமந்தன் - இவன் குபேரனுக்குக் காவ சுபா, காளராத்ரி, மஹாராத்ரீ, பத்திர லன். இவன் ஒருமுறை குபேரனுடன் காளி, கபர்த்தினி, விகிர்தீ, தண்டி, முண் ஆகாய மார்க்கமாய்ப் போகையில் உமிய உன, இந்துகண்டா, சிகண்டிநி, நிசும்ப அது அகத்தியர் மீ எழுந்தது.
மண் பரன் 1244 மணிமந்தன . ககன மணியொன்று இந்தத் தடாகத்தில் விழுந் சும்பதச மஹிஷாசுரமர்த்தனி இந்தி தது அதனால் இத்தீர்த்தத்திற்கு இப் ராணி ருத்ராணி சங்கரார்த்த சரீரிணி பெயர் உண்டாயிற்று . நாரி நாராயணி திரிசூலினி பாலம் அம் மணிகாரன் - வைசியப் பெண்ணை வேறு பிகா ஹ்லாதிரி முதலியவர்களும் பிரா வைசியன் சரவிற்கூடப் பிறந்தனன் . ஹ்மீ மாஹேச்வரி கௌமாரி வைஷ் மணிக்கிரீவன் - குபோ புத்திரனாகிய இயக் ணவி வராஹீ இந்திராணி சாமுண்டி இவன் மதுவுண்ட மயக்கத்தால் என்கிற சப்தமாதர்களும் கராளீ விகராளீ ஸ்திரீகளுடன் சலக்கிரீடை செய்துகொ உமா சரஸ்வ தீ துர்க்கா உஷா லக்ஷ்மீ ண்டிருக்கும் சமயத்தில் நாரதர் வா அவ சுருதி ஸ்மிருதி த்ருதி சிரத்தா மேதா ரைக்கண்டு மரியாதை செய்யாததால் மரு மதி காந்தி ஆர்யா என்னும் ( கசு ) சத்தி தமரமாகச் சபிக்கப்பட்டு நந்தகோபன் களும் அங்ககுசுமாதுரா அநங்கமதனா வீட்டில் மரமாகிக் கண்ணனால் சாபம் நீங் அநங்கம் தனதுரா புவனபாலா கப்பெற்றவன் வேகா பாசாங்குசவரா பீதிதார அருண மணிகூடம் இந்திரனது விளையாட்டுச் விக்ரஹா எனும் ( ) மந்திரிணிகளும் செய்குன்று இதை ஓர்கால் நரகாசுரன் புடைசூழ்ந்து குறிப்பறிந்து ஏவல் செய்ய கவர்ந்தனன் இவன் மனைவி பலவகை அலங்காரங்கள் நிறைந்த பொன் கசேரு சிறைவைக்கப்பட்டனள் . மயமான பிராகாரங்களின் மத்தியில் தம் மணீசூடன் - சந்திரவதியைக் காண்க . மையொத்த ஹ்ருல்லேகா ககனா ரக்தா மணித்வீபம் -1 . புவனேச்வரியாகிய தேவி காரளிகா மஹோச்சூஷ்மா முதலிய பஞ்ச வீற்றிருக்கும் பதம் . இது எல்லா வுல சத்திகள் சேவிக்க மந்திரங்கள் மஹாவித் கங்களுக்கு மேலாக எல்லா அலங்காரமும் தைகள் வேதங்கள் துதிக்க சிந்தாமணி பெற்று எட்டுத் திக்குகளிலும் திக்குப்பா கிருகத்தில் இரத்ன கசித சிங்கா தனத்தில் லகர் தத்தம் கணங்களுடன் தங்கள் காரிய புவனேச்வரி எழுந்தருளி யிருப்பள் . ங்களைச் செய்துவா வருஷ தேவதைகள் ( தேவி - பா ) ருது தேவதைகள் தங்கள் காரியங்களைச் 2. பாற்கடலில் உள்ள ஒரு தீவு . செய்துவர பல அண்டநாயகிகளாகிய பிங் மணிநாகம் - ஒரு தீர்த்தம் . களாக்ஷி விசாலாக்ஷி சமர்த்தி விர்த்தி மணிநாகன் இவன் ஆதிசேஷன் புத்ரன் . சிறத்தா சுவாகா சுவாதா அபிக்யா மாயா சிவ பூசையால் கருடபயம் நீங்கினன் . சம்ஞா வசுந்தரா திரிலோகதாத்ரி சாவி ( பிரம புராணம் ) . த்ரி காயத்ரி திரிதசேச்வரி அரூபா பகு மணிபத்திரன் - ஒரு காந்தருவன் . சிந்துமுறி ரூபா ஸ்கந்தமாதா அச்சுத பிரியா விம வர் சாபத்தால் மீனாயிருந்து மருதப்பி லா அருணி ஆருணி பிருகிருதி விக்ருதி ரான் திருவடியால் உதையுண்டு சாபம் ய்ருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹ்ருதி சந்தியா நீங்கினன் . மாதா சதி ஹம்சி மர்த்திகா வச்ரிகா மணிபல்லவம்- காவிரிப்பூம் பட்டினத்திற் வரா தேவமாதா பகவதி தேவகீ கமலா குத் தெற்கில் ( 0 ) யோசனையில் உள்ள சனா த்ரிமுகி சப்தமுகீ சுராசுரவிமர்த் ஒரு தீவு . இதைத் தரிசித்தோர் இதில் தனீ லம்போஷ்டி ஊர்த்தவகேசி பகுசீ உள்ள புத்த பீடிகையாலும் பொய்கையா ருஷா விருகோ தரீ ரதரேகா சசிரேகா லும் தமது பழம்பிறப்பு அறிவர் . ( மணிமே ) ககனவேகா பவனவேகா மதனாதுரா மணிபுரம் பப்புருவாகன் இராஜதானி அனங்கமதனா அனங்கமேகலா அனங்ககு கலிங்க தேசத்தில் உள்ளது . சுமா விச்வரூபா சுராதிகா க்ஷயங்கரி மணிபுஷ்பம் சகதேவன் சங்கம் . அக்ஷோப்யா சத்யவாதினீ பகுரூபா சுசி மணிப்பிரவாளம் வடமொழி விரவி வரு வ்ருதா உதரவாசிசீ என்பவர்களும் பாவ நாசஞ் செய்யும் வித்யாஹரீ புஷ்டி பிர மணிமதி வாதாபி வில்வலன் வசித்த நக ஞ்ஞா சிரிவாலி குரு ருத்ரா வீர்யா ரம் . பிரபா ஆனந்தா போஷணி புத்திதா மணிமந்தன் - இவன் குபேரனுக்குக் காவ சுபா காளராத்ரி மஹாராத்ரீ பத்திர லன் . இவன் ஒருமுறை குபேரனுடன் காளி கபர்த்தினி விகிர்தீ தண்டி முண் ஆகாய மார்க்கமாய்ப் போகையில் உமிய உன இந்துகண்டா சிகண்டிநி நிசும்ப அது அகத்தியர் மீ எழுந்தது .