அபிதான சிந்தாமணி

அஷ்டதேவகணங்கள் 144 அஷ்டவக்ரமுனிவா அஷ்டதேவகணங்கள் - ஆதித்யர், வசுக்கள், சந்தானலக்ஷ்மி, கஜலஷ்மி, வித்யாலக்ஷ்மி. ருத்ரர், விச்வதேவர், சாத்யர், மருத்துக் இவர்களுக்கு முறையே உருவங்கள், தன கள், பிருகு, அங்கிரர். லக்ஷ்மி, சதுர்ப்புஜம் உள்ளவளாய் இர அஷ்டபந்தனம் - சுக்கான்கல், கொம்பரக்கு, ண்டு கரங்களில் தாமரைகொண்டு ஒரு சாதிலிங்கம், செம்பஞ்சு, தேன்மெழுகு, கரத்திற் தனப்பெட்டியும், மற்றொரு கரம் எருமை வெண்ணெய், குங்கிலியம், நற்காலி, அபயமுள்ளவளாய் விளங்குவள். தான்ய அஷ்டபரிசம்-ஊன்றல், கட்டல், குத்தல், லக்ஷ்மி, நான்கு புஜங்கள் உள்ளவளாய் தடவல், தட்டல், தீண்டல், பற்றல், இரண்டு கரங்களில் தான்யக்கதிர் ஏந்திக் வெட்டல். கொண்டும் மற்றிரண்டு கரங்கள் வரதம், அஷ்டபாலகர்தறி - இடி, புகை, சீயம், அபயம் கொண்டிருப்பள். தைர்யலக்ஷ்மி, ஞாளி, இடபம், கழுதை, யானை, காகம். நான்கு கரங்களிலும் முறையே, வேல், அஷ்டபுஷ்பங்கள் - அஹிம்சை, இந்திரிய வில், பலகை, அம்பு தாங்கியிருப்பள். அடக்கம், ஷாந்தி புஷ்பம், தயாபுஷ்பம், விஜயலக்ஷ்மி, மூன்று கரங்களில் தாமரை ஞானபுஷ்பம், தவபுஷ்பம், சத்திய புஷ்பம், கொண்டு ஒரு கரத்தை லம்பிதம் கொண் பாவபுஷ்பம் ஆக-(அ) டிருப்பள், வீரலக்ஷ்மி, இரண்டு கை அஷ்ட போகம்-பெண், ஆடை, அணிக களில் தாமரைகள் மற்றிரண்டு கரங்களில் லன், போசனம், தாம்பூலம், பரிமளம், வாள், பலகை கொண்டிருப்பள். சந்தான பாட்டு, பூவமளி. லக்ஷ்மி, இரண்டு கைகளில் தாமரைகள் 2, விக்கிரயம், தானம், அடகு, ஜலம், மற்றிரண்டு கரங்களில் குழந்தையை எங் தரு, பாஷாணம், நிதி நிஷேபம் தியிருப்பள். கஜலக்ஷ்மி, இரண்டு கரங்க 3. அட்சிணி, ஆகாமி, ஜலாமிருதம், ளில் தாமரைகளேந்தி மற்றிரண்டு கரங் பாஷாணம், நிதி, சிலேபம், சித்தி, சாத் களை அபயவரதமாகக் கொண்டிருப்பள், தியம், இவள் ஏந்தி நிற்கும் தாமரைகளை இரு அஷ்டப்பிரமாணம்- அளவை காண்க. புறங்களிலும் இரண்டு யானைகள் துதிக் அஷ்டமகாபோகங்கள் - வாதரோகம், கல் கையால் அபிஷேகிப்பது போன்று விளங் வடைப்புரோகம், குஷ்டரோகம், மேக குவள். வித்யாலக்ஷ்மி. இரண்டு கரங் ரோகம், மகோதரரோகம், பகந்தரரோகம், களில் தாமரைகள் ஒருகரம் அபயம், மற் மூலரோகம், கிரகணிரோகம். இவை சொருகரம் புத்தகம் கொண்டிருப்பள். யெட்டும் எளிதில் வசமாகா. (ஜீவ). இவற்றுள் தைர்யலக்ஷ்மி நீக்கி யோக அஷ்டமாசிச்கூறு - நக்ஷத்திரம் காண்க. லக்ஷ்மி கூறுவாருமுளர். அவள் இரண்டு அஷ்டமாசித்தி.- அட்டசித்தி காண்க. கரங்களில் தாமரைகொண்டு ஒருகரம் சின் அஷ்டமாத்ருகைகள் - அந்தகாசுரவதத்தின் முத்திரையாகவும், மற்றொருகரம் அபயம் பொருட்டுச் சிவபிரான் முகத்திலுண்டான கொண்டும் விளங்குவள். வர்கள் இவர்கள் அஷ்டமூர்த்திகளிடமிருந் அஷ்டலோஹி - கம்மாளன் எழுலோகமா துண்டானவர்கள், காமம், யோகீச்வர், கிய பொன் முதலிய வேலை செய்வோன். குரோதம் மாகேச்வரீ, மதம் பிரம்மாணி, அஷ்டவக்ரமனிவர் - இவர் வதான்ய முனி லோபம் வைஷ்ணவி, மோகம் கௌமாரி, வர் குமரியாகிய பிரபா என்பவளை மணக்க மாச்சர்யம் இந்திராணி, பிசுநம், யமதண்டி, வதான்யரைக்கேட்க, வதான்யர் வடக்கில் அசூயை, வராகி. (வராக புராணம்.) கந்தமாதன முதலிய கடந்து திசா என்ப அஷ்டமாதாகம்- அட்டமாநாகர் காண்க. வளைக் கண்டு அவள் கூறுவதை எனக் அஷ்டமாந்தம் - செரியாமாந்தம், போர் கறிவித்து மணந்து கொள்க எனக் கேட்டு மாந்தம், மலடிமாந்தம், பெருமாந்தம், வடக்கே சென்று உத்தரதிக்கில் அத்திக் வா தமாந்தம், சுழிமாந்தம், வலிமாந்தம், கின் தலைவியாகிய திசாவைக்கண்டு அவள் கணமாந்தம் (வைத்தியம்,) இவரைப் பலவி தத்தில் மயக்கியு மயங் அஷ்டழலம் - சுக்கு, அரத்தை, செவ்வியம், காது அவள் ஸ்திரீகள் காமத்திலதியாசை சித்திரமூலம், கண்டுபரங்கி, கோரைக் யுடையாரென்று அவரைப் புகழ்ந்து அது கிழங்கு, நன்னாரிவேர், காஞ்சொறிவேர். ப்பவந்து வதான்யருக்கு அறிவித்துப் பிர அஷ்டலக்ஷ்மீ- தனலக்ஷ்மி, தான்யலக்ஷ்மி, பாவை மணந்து கொண்டவர். (சிவமகா விஜயலஷ்மி, வீரலகயி, . புராணம்).
அஷ்டதேவகணங்கள் 144 அஷ்டவக்ரமுனிவா அஷ்டதேவகணங்கள் - ஆதித்யர் வசுக்கள் சந்தானலக்ஷ்மி கஜலஷ்மி வித்யாலக்ஷ்மி . ருத்ரர் விச்வதேவர் சாத்யர் மருத்துக் இவர்களுக்கு முறையே உருவங்கள் தன கள் பிருகு அங்கிரர் . லக்ஷ்மி சதுர்ப்புஜம் உள்ளவளாய் இர அஷ்டபந்தனம் - சுக்கான்கல் கொம்பரக்கு ண்டு கரங்களில் தாமரைகொண்டு ஒரு சாதிலிங்கம் செம்பஞ்சு தேன்மெழுகு கரத்திற் தனப்பெட்டியும் மற்றொரு கரம் எருமை வெண்ணெய் குங்கிலியம் நற்காலி அபயமுள்ளவளாய் விளங்குவள் . தான்ய அஷ்டபரிசம் - ஊன்றல் கட்டல் குத்தல் லக்ஷ்மி நான்கு புஜங்கள் உள்ளவளாய் தடவல் தட்டல் தீண்டல் பற்றல் இரண்டு கரங்களில் தான்யக்கதிர் ஏந்திக் வெட்டல் . கொண்டும் மற்றிரண்டு கரங்கள் வரதம் அஷ்டபாலகர்தறி - இடி புகை சீயம் அபயம் கொண்டிருப்பள் . தைர்யலக்ஷ்மி ஞாளி இடபம் கழுதை யானை காகம் . நான்கு கரங்களிலும் முறையே வேல் அஷ்டபுஷ்பங்கள் - அஹிம்சை இந்திரிய வில் பலகை அம்பு தாங்கியிருப்பள் . அடக்கம் ஷாந்தி புஷ்பம் தயாபுஷ்பம் விஜயலக்ஷ்மி மூன்று கரங்களில் தாமரை ஞானபுஷ்பம் தவபுஷ்பம் சத்திய புஷ்பம் கொண்டு ஒரு கரத்தை லம்பிதம் கொண் பாவபுஷ்பம் ஆக - ( ) டிருப்பள் வீரலக்ஷ்மி இரண்டு கை அஷ்ட போகம் - பெண் ஆடை அணிக களில் தாமரைகள் மற்றிரண்டு கரங்களில் லன் போசனம் தாம்பூலம் பரிமளம் வாள் பலகை கொண்டிருப்பள் . சந்தான பாட்டு பூவமளி . லக்ஷ்மி இரண்டு கைகளில் தாமரைகள் 2 விக்கிரயம் தானம் அடகு ஜலம் மற்றிரண்டு கரங்களில் குழந்தையை எங் தரு பாஷாணம் நிதி நிஷேபம் தியிருப்பள் . கஜலக்ஷ்மி இரண்டு கரங்க 3 . அட்சிணி ஆகாமி ஜலாமிருதம் ளில் தாமரைகளேந்தி மற்றிரண்டு கரங் பாஷாணம் நிதி சிலேபம் சித்தி சாத் களை அபயவரதமாகக் கொண்டிருப்பள் தியம் இவள் ஏந்தி நிற்கும் தாமரைகளை இரு அஷ்டப்பிரமாணம் - அளவை காண்க . புறங்களிலும் இரண்டு யானைகள் துதிக் அஷ்டமகாபோகங்கள் - வாதரோகம் கல் கையால் அபிஷேகிப்பது போன்று விளங் வடைப்புரோகம் குஷ்டரோகம் மேக குவள் . வித்யாலக்ஷ்மி . இரண்டு கரங் ரோகம் மகோதரரோகம் பகந்தரரோகம் களில் தாமரைகள் ஒருகரம் அபயம் மற் மூலரோகம் கிரகணிரோகம் . இவை சொருகரம் புத்தகம் கொண்டிருப்பள் . யெட்டும் எளிதில் வசமாகா . ( ஜீவ ) . இவற்றுள் தைர்யலக்ஷ்மி நீக்கி யோக அஷ்டமாசிச்கூறு - நக்ஷத்திரம் காண்க . லக்ஷ்மி கூறுவாருமுளர் . அவள் இரண்டு அஷ்டமாசித்தி . - அட்டசித்தி காண்க . கரங்களில் தாமரைகொண்டு ஒருகரம் சின் அஷ்டமாத்ருகைகள் - அந்தகாசுரவதத்தின் முத்திரையாகவும் மற்றொருகரம் அபயம் பொருட்டுச் சிவபிரான் முகத்திலுண்டான கொண்டும் விளங்குவள் . வர்கள் இவர்கள் அஷ்டமூர்த்திகளிடமிருந் அஷ்டலோஹி - கம்மாளன் எழுலோகமா துண்டானவர்கள் காமம் யோகீச்வர் கிய பொன் முதலிய வேலை செய்வோன் . குரோதம் மாகேச்வரீ மதம் பிரம்மாணி அஷ்டவக்ரமனிவர் - இவர் வதான்ய முனி லோபம் வைஷ்ணவி மோகம் கௌமாரி வர் குமரியாகிய பிரபா என்பவளை மணக்க மாச்சர்யம் இந்திராணி பிசுநம் யமதண்டி வதான்யரைக்கேட்க வதான்யர் வடக்கில் அசூயை வராகி . ( வராக புராணம் . ) கந்தமாதன முதலிய கடந்து திசா என்ப அஷ்டமாதாகம் - அட்டமாநாகர் காண்க . வளைக் கண்டு அவள் கூறுவதை எனக் அஷ்டமாந்தம் - செரியாமாந்தம் போர் கறிவித்து மணந்து கொள்க எனக் கேட்டு மாந்தம் மலடிமாந்தம் பெருமாந்தம் வடக்கே சென்று உத்தரதிக்கில் அத்திக் வா தமாந்தம் சுழிமாந்தம் வலிமாந்தம் கின் தலைவியாகிய திசாவைக்கண்டு அவள் கணமாந்தம் ( வைத்தியம் ) இவரைப் பலவி தத்தில் மயக்கியு மயங் அஷ்டழலம் - சுக்கு அரத்தை செவ்வியம் காது அவள் ஸ்திரீகள் காமத்திலதியாசை சித்திரமூலம் கண்டுபரங்கி கோரைக் யுடையாரென்று அவரைப் புகழ்ந்து அது கிழங்கு நன்னாரிவேர் காஞ்சொறிவேர் . ப்பவந்து வதான்யருக்கு அறிவித்துப் பிர அஷ்டலக்ஷ்மீ - தனலக்ஷ்மி தான்யலக்ஷ்மி பாவை மணந்து கொண்டவர் . ( சிவமகா விஜயலஷ்மி வீரலகயி . புராணம் ) .