அபிதான சிந்தாமணி

மகேந்திரன் 1288 மங்கண்கா தான் என்பர். இது கஞ்சம் ஜில்லாவி மகோற்கடர் - வினாயகர் திருமூர்த்தத்தில் லுள்ள தென்பர். ஒன்று. காசிபர் பத்தினியாகிய அதிதி மகேந்திரன் - கௌசிகனுக்கு மருமகன். தவஞ் செய்கையில் விநாயகர் குழந்தை மகோசஸ் - அங்கதேசத்தை யத்த மலை யுருக்கொண்டு எதிரில் தோன்றக் காசிபர் நாட்டரசன். இவர்க்கு மகோற்கடர் என்று திருநாமம் மகோதயம் 1. விச்வாமித்திரன் பட்ட இட்டு வளர்த்தனர். இவ்வகை வளர்த்து ணம், மகத நாட்டிலுள்ளது. இது கன்யா வருகையில் தேவாந்தக நசாந்தகர்கேட்டுப் குப்சமெனவும் பெயர் பெறும். பல அரசர்கள் அசுரர் முதலியவரை அனு 2. பப்புருவாகன் அரசாண்ட பட்டணம். ப்ப அவர்களை வென்று மூன்றாவது வய 3. தை, மாசி, மாதங்களில் அமாவாசை தில் சித்திரன் என்னும் காந்தருவன் முதலை யும், திருவோணநக்ஷத்திரம் கூடிய நாள். யுருக்கொண்டு தடாகத்தில் விளையாடச் இது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வரின் நன்று. சென்ற தன்னை விழுங்க அம்முதலையை மகோதயன் - 1. விச்வாமித்ரனால் வசிட் வெளியிலிட்டு அம்முதலை புருவின் சாபத் டர் பொருட்டு யாகத்திற்குப் போகாமல் தைப் போக்கி ஆகா, ஊசு எனும் காந் கிராதனாகச் சபிக்கப்பட்டவன். தருவர்கள் பூசித்த பஞ்ச மூர்த்தத்தை 2. இவன் விச்வாமித்திரன் திரிசங்கு மறைத்து அவருக்குத் தம் வாயிடம் அம் க்கு யாகஞ்செய்வித்ததை நிந்தித்ததால் மூர்த்தங்களைத் தரிசிப்பித்துப் பிங்களன். விச்வாமித்திரன் இவனைக் கிராதனாகச் முதலிய அசுரரை வென்று இந்திரன் சபிக்கச் சாபமேற்றவன். (இரா-பால.) ஏவிய வாயு, அக்கினி, இவர்களது செருச் மகோதார் - 1. ஒரு இருடி. கையடக்கிப் பிதாவின் சொற்படி காசி 2. இவர் ராமர் ஜகஸ்தானத்தின் வழி ராசனுக்குப் புரோகிதராய்ச் சென்று யாகத் தீர்த்தயாத்திரை செய்கையில் சாம வழியில் ஆயுதம் பெறச் சூரியனை யெண் ரால் கொல்லப்பட்ட ஒரு அரக்கனது ணித் தவஞ்செய்துகொண்டிருந்த தூமா தலை இவரது கணுக்கால் எலும்பைப் கூனைக்கொன்று அவன் புத்திரராகிய ஜாரு பிடித்துக்கொண்டு விடவில்லை. இவர் சா கன், மனு, என்பவர் எதிர்க்கப் பெருமூச் ஸ்வதி நதியைச்சேர்ந்த ஔசனஸ் தீர்த்தத் சால் அவர்களைக்கொன்று அவர்களை நரா தில் ஸ்நானஞ்செய்ய அதுவிட்டுப் பாதா ந்தகன் கொலுவில் விழச் செய்து, சிந்து ளத்தி லமிழ்ந்தது. ஆதலால் அத்தீர்த்தம் ரன், விகண்டன் என்பவரைத் தழுவி கபாலமோசனம் எனப்பட்டது. கொன்று, பின்னும் நராந்தகன் எவிய மகோதரன் -1. துரியோதனன் தம்பிய அசுரர் பலரைக் கொன்று கடைசியில் ரில் ஒருவன். நராந்தகன் தானே யுத்தத்திற்கு வா அவ 2. இராவணன் குமரன். னைத் தமது திருக்கரத்தில் இருந்த கொம் 3. இராவணன் சிறிய தாய் குமான். பினால் சிரத்தில் மோதிக்கொன்று காசி 4. இராவணனுக்கு முதல் மந்திரி ; பருக்குத் தரிசனம் தந்து ஆகந்த பவன பிசாசங்கள் கட்டப்பட்ட பத்துக்கோடி மென்னும் தமது உலகு அடைந்தவர். தேர்ப்படை யுடையவன். மகாமாயாவி; மக்கட்டாயம் - தமிழ்நாட்டரசர்களது பட்ட மருத்துவனை மாயாசநகனாக ஏவினவன். வுரிமையில் மூத்தோனுரிமை பெறவரும் இராவணனுக்குச் சீதையை விடாதிருக் பண்டைய வழக்கம். கப் புத்தி கூறினவன். இலக்குமணரிடம் மக்தவாசி - திருதராட்டிரன் குமான். தோற்று ஓடினவன், இந்திரஜித்து வந்த மங்கணகர்-1. இவர் ஒரு பிரமச்சரிய மது தைக்கண்டு தைரியமாய் இந்திரனைப் ட்டித்த ருஷி. இவர் சரஸ்வதிகதியில் நீர் போல் உருக்கொண்டு வெள்ளையானை வாணமாய் ஸ்நானஞ்செய்து கொண்டிருந்த யேறிக்கொண்டு இலக்குமணருடன் யுத் ஒருத்தியைக் கண்டு வீர்யஸ்கலிதம் செய் தத்திற்கு வந்தவன். இந்திரஜித்தின் மா தார். அவ்வீர்யத்தைக் குடத்திற் பிடித் ணங்கேட்ட இராவணன் சானகியை தார். அது எழு பாகமாகப் பிரிந்தது. அதில் வெட்டச் செல்லுகையில் தடுத்தவன், மருக்கணங்களைச் சேர்ந்த வாயுவேகன், 5. ஒரு நாகன். வாயுபலன், வாயுஹா, வாயுமண்டலன், மகோதன் - காலபுத்திராம்சமான பாரத வாயுஜ்வாலன், வாயுரேதன், வாயுசக்கன் எனும் ஏழு ருஷிகன் பிறந்தனர். இவர் சர்ப் 155
மகேந்திரன் 1288 மங்கண்கா தான் என்பர் . இது கஞ்சம் ஜில்லாவி மகோற்கடர் - வினாயகர் திருமூர்த்தத்தில் லுள்ள தென்பர் . ஒன்று . காசிபர் பத்தினியாகிய அதிதி மகேந்திரன் - கௌசிகனுக்கு மருமகன் . தவஞ் செய்கையில் விநாயகர் குழந்தை மகோசஸ் - அங்கதேசத்தை யத்த மலை யுருக்கொண்டு எதிரில் தோன்றக் காசிபர் நாட்டரசன் . இவர்க்கு மகோற்கடர் என்று திருநாமம் மகோதயம் 1. விச்வாமித்திரன் பட்ட இட்டு வளர்த்தனர் . இவ்வகை வளர்த்து ணம் மகத நாட்டிலுள்ளது . இது கன்யா வருகையில் தேவாந்தக நசாந்தகர்கேட்டுப் குப்சமெனவும் பெயர் பெறும் . பல அரசர்கள் அசுரர் முதலியவரை அனு 2. பப்புருவாகன் அரசாண்ட பட்டணம் . ப்ப அவர்களை வென்று மூன்றாவது வய 3. தை மாசி மாதங்களில் அமாவாசை தில் சித்திரன் என்னும் காந்தருவன் முதலை யும் திருவோணநக்ஷத்திரம் கூடிய நாள் . யுருக்கொண்டு தடாகத்தில் விளையாடச் இது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வரின் நன்று . சென்ற தன்னை விழுங்க அம்முதலையை மகோதயன் - 1. விச்வாமித்ரனால் வசிட் வெளியிலிட்டு அம்முதலை புருவின் சாபத் டர் பொருட்டு யாகத்திற்குப் போகாமல் தைப் போக்கி ஆகா ஊசு எனும் காந் கிராதனாகச் சபிக்கப்பட்டவன் . தருவர்கள் பூசித்த பஞ்ச மூர்த்தத்தை 2. இவன் விச்வாமித்திரன் திரிசங்கு மறைத்து அவருக்குத் தம் வாயிடம் அம் க்கு யாகஞ்செய்வித்ததை நிந்தித்ததால் மூர்த்தங்களைத் தரிசிப்பித்துப் பிங்களன் . விச்வாமித்திரன் இவனைக் கிராதனாகச் முதலிய அசுரரை வென்று இந்திரன் சபிக்கச் சாபமேற்றவன் . ( இரா - பால . ) ஏவிய வாயு அக்கினி இவர்களது செருச் மகோதார் - 1. ஒரு இருடி . கையடக்கிப் பிதாவின் சொற்படி காசி 2. இவர் ராமர் ஜகஸ்தானத்தின் வழி ராசனுக்குப் புரோகிதராய்ச் சென்று யாகத் தீர்த்தயாத்திரை செய்கையில் சாம வழியில் ஆயுதம் பெறச் சூரியனை யெண் ரால் கொல்லப்பட்ட ஒரு அரக்கனது ணித் தவஞ்செய்துகொண்டிருந்த தூமா தலை இவரது கணுக்கால் எலும்பைப் கூனைக்கொன்று அவன் புத்திரராகிய ஜாரு பிடித்துக்கொண்டு விடவில்லை . இவர் சா கன் மனு என்பவர் எதிர்க்கப் பெருமூச் ஸ்வதி நதியைச்சேர்ந்த ஔசனஸ் தீர்த்தத் சால் அவர்களைக்கொன்று அவர்களை நரா தில் ஸ்நானஞ்செய்ய அதுவிட்டுப் பாதா ந்தகன் கொலுவில் விழச் செய்து சிந்து ளத்தி லமிழ்ந்தது . ஆதலால் அத்தீர்த்தம் ரன் விகண்டன் என்பவரைத் தழுவி கபாலமோசனம் எனப்பட்டது . கொன்று பின்னும் நராந்தகன் எவிய மகோதரன் -1 . துரியோதனன் தம்பிய அசுரர் பலரைக் கொன்று கடைசியில் ரில் ஒருவன் . நராந்தகன் தானே யுத்தத்திற்கு வா அவ 2. இராவணன் குமரன் . னைத் தமது திருக்கரத்தில் இருந்த கொம் 3. இராவணன் சிறிய தாய் குமான் . பினால் சிரத்தில் மோதிக்கொன்று காசி 4. இராவணனுக்கு முதல் மந்திரி ; பருக்குத் தரிசனம் தந்து ஆகந்த பவன பிசாசங்கள் கட்டப்பட்ட பத்துக்கோடி மென்னும் தமது உலகு அடைந்தவர் . தேர்ப்படை யுடையவன் . மகாமாயாவி ; மக்கட்டாயம் - தமிழ்நாட்டரசர்களது பட்ட மருத்துவனை மாயாசநகனாக ஏவினவன் . வுரிமையில் மூத்தோனுரிமை பெறவரும் இராவணனுக்குச் சீதையை விடாதிருக் பண்டைய வழக்கம் . கப் புத்தி கூறினவன் . இலக்குமணரிடம் மக்தவாசி - திருதராட்டிரன் குமான் . தோற்று ஓடினவன் இந்திரஜித்து வந்த மங்கணகர் -1 . இவர் ஒரு பிரமச்சரிய மது தைக்கண்டு தைரியமாய் இந்திரனைப் ட்டித்த ருஷி . இவர் சரஸ்வதிகதியில் நீர் போல் உருக்கொண்டு வெள்ளையானை வாணமாய் ஸ்நானஞ்செய்து கொண்டிருந்த யேறிக்கொண்டு இலக்குமணருடன் யுத் ஒருத்தியைக் கண்டு வீர்யஸ்கலிதம் செய் தத்திற்கு வந்தவன் . இந்திரஜித்தின் மா தார் . அவ்வீர்யத்தைக் குடத்திற் பிடித் ணங்கேட்ட இராவணன் சானகியை தார் . அது எழு பாகமாகப் பிரிந்தது . அதில் வெட்டச் செல்லுகையில் தடுத்தவன் மருக்கணங்களைச் சேர்ந்த வாயுவேகன் 5. ஒரு நாகன் . வாயுபலன் வாயுஹா வாயுமண்டலன் மகோதன் - காலபுத்திராம்சமான பாரத வாயுஜ்வாலன் வாயுரேதன் வாயுசக்கன் எனும் ஏழு ருஷிகன் பிறந்தனர் . இவர் சர்ப் 155