அபிதான சிந்தாமணி

மகாவர்மன் 1231 மகிஷநாடு இதில் ஒரு ராகையால் யமபுரம் சூன்யமென்று சொல் கார்த்திகை சத்தகிருஷ்ணபக்ஷ சதூர்த்தசி லப்பட்டிருக்கிறது, இதில் பாணியிலும் யில் நிர்வாண மடைந்தனர், அந்தச் சம அஷ்டமியிலும் கஜச்சாயையென்று கூறப் யத்தில் யாவருங்காண ஒரு பெருஞ்சோதி படும் திரயோதசியிலும் சிரார்த்தஞ் உண்டாயிற்று. அன்று முதல் அவரது செயின் கயாசிரார்த்த பலனுண்டு, அமா சோதி காரணமாக ஒளிகொண்ட தீபவரி வாசை, பாணி, த்வாதசி, இவைகளில் சைகள் ஏற்றித் தீபாவளி கொண்டாடி திதிநக்ஷத்திரவாரதோஷம் வேண்டா. னர். இதுவே தீபாவளி பண்டிகை. மகாவர்மன் - நந்தன், (அருகமதம்.) மகாவாது - இரண்யாக்ஷன் புத்திரன், மகாவீர்யன் - 1, பிருகுதா தன் குமரன். மகாவாதரோகம் (உச) வகை, பாத *2. புமன்யன் குமரன். ஹரிஷவாதம், கண்ட கவாதம், களாயகஞ் 3. குரோத கீர்த்தி குமான். சவாதம், சம்பூக சீரிஷவாதம், கிருத்திரசி 4. மன்யு குமான். வாதம், ஊருஸ் தம்ப வாதம், அபதந்திரக மகாளவனம் - இஃது உஞ்சை நகரின் வாதம், பக்ஷகாதவாதம், தண்டகவாதம், புறத்தேயுள்ள ஒரு காடு, ஆக்ஷேபகவாதம், பாஹ்யா யாமவாதம், துர்க்கை கோயிலுண்டு. அது யூகிக்கும் அந்தராயாமவாதம், விஸ்வபித்வாதம், அவ அவனுடைய நண்பர்களும் தனியேயிரு பாகுக வாதம், அர்த்தி தவாதம், ந்து ஆலோசனை செய்தற்குரிய இடமாக வாங்கவாதம், அநசிரம்சவாதம், சிக்வாஸ் இருந்தது. (பெ. கதை.) தம்ப வாதம், விரணாயா மவாதம், சிரக் மகானுபாவமதம் - இம்மதஸ்தாபகன் கிரு கிரகவாதம், கஞ்சவாதம், கல்லிவாதம், ஷ்ணபட் என்பவன் சாலிவாகன சகம் ஏற பங்குவாதம், பாததாகவாதம் என்பன. க்குறைய 1001-இல், ராக்ஷசபவனத்திற் மகாவிந்தன் - துரியோ தனன் தம்பி. குக் கிழக்கிலிருக்கும் சேம்பை என்னும் மகாவீரதி- சைவத்தில் ஒருவித பேதவாதி. கிராமத்தில் பிறந்தவன், இவன் ஓர் வேதா இவன் எல்லா விதத்தினும் ஒப்பானாயி ளத்தை உபாசித்து ஒரு மகுடம் பெற்று னும் இவன் சிவமூர்த்தி எலும்பு மாலை இருந்தனன். அந்த மகுடம் தலையிலுள்ள முதலிய தரித்தமூர்த்தியாய் அருள்வர் வரையில் இவன் கிருஷ்ணமூர்த்தியைப் என்பன். பின்னும் இவன் பதி, கிரியா போல் காணப் பட்டனன். ஆதலால் சத்தியின்றி ஞான சத்தியால் ஆத்மாக் இவனை உலகத்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் களைப் பெத்தாவத்தை படச் செய்யும் அபரா அவதாரமென்று எண்ணி யிருந் என்றும், பசு, மும்மலத்திலும், பந்தப் தார்கள். இம்மதாசாரம் - இவர்கள் திரு பட்டுச் சிவனது ஞானசத்தியால் சநம் ஷ்ணபட் என்கிற கிருஷ்ணமூர்த்தியை ஏதுவாமென்றும், பாசம், பசுவிற்குப் பந்த யும் தத்தாத்திரேயரையும் பூசித்து வரு மாய் ஞானசத்தியால் சத்தியொடுங்கு வார்கள். இம்மதத்தவர் கறுப்புடை தரித் மெனவும், ஆத்மா தீக்ஷையால் மும்மலங் துக் கொள்வர். சந்நியாசிகள் ஷெளாம் கெடச் சிவபூஜா துரந்தரனாய்ச் சிவஞான செய்து கொள்ளுவார்கள். கிரகஸ் தர் மடைந்து சிவலோகத்தில் ஞானமாத்திர ஷௌரம் செய்து கொள்ளக்கூடாது. மத மாயிருப்பன் எனவும் கூறுவன், (தத்துவ.) ஸந்நியாசிகளுக்கு மகனந்து என்று பெயர். மகாவீரன்- 1. பிரிய விரதனுக்குப் பெரி (சகலார்த்த சாகாம்). சிஷ்மதியிடம் உதித்த குமான். இவன் மகான்-1. பூதனுக்குச் சுரபி யிடத்து உதி ஊர்த்தரே தஸ், த்த குமரன், 2. சைநகுருக்களுள் ஒருவன். 2. ஏகாதசருத்ரருள் ஒருவன். தேவி மகாவீரஸ்வாமீ - இவர் வட இந்தியாவில் குண்டலபுர அரசன் சித்தார்த்தனுக்கும் மகாஹயன் - சத்ருசித் குமரன். அவன் மனைவி பிரியகாரணிக்கும் பிறந்த மகிமா – 1. பகனுக்குச் சித்தியிடம் உதித்த வர். இவர் தமது அரசியலை வெறுத்துத் குமான், துறவுபூண்டு யாகம், மாமிசபஷணம், பலி 2. ஒரு சித்தி, சித்திகளைக் காண்க. விடல், மறக்காரியம், அகிம்சை பரம தர்மம் ம மகிஷநந்தன் ஸநாஜித் குமான். இவன் என்று போதித்து தமது (எஉ) ஆம் ஆண் பெயரால் ஒரு பட்டணமுண்டாயிற்று. டில் வடக்கே பாவாபுரி என்னுமிடத்தில் மகிஷநாடு - மைசூர். இதுவே எருமை நாடு, உமை.
மகாவர்மன் 1231 மகிஷநாடு இதில் ஒரு ராகையால் யமபுரம் சூன்யமென்று சொல் கார்த்திகை சத்தகிருஷ்ணபக்ஷ சதூர்த்தசி லப்பட்டிருக்கிறது இதில் பாணியிலும் யில் நிர்வாண மடைந்தனர் அந்தச் சம அஷ்டமியிலும் கஜச்சாயையென்று கூறப் யத்தில் யாவருங்காண ஒரு பெருஞ்சோதி படும் திரயோதசியிலும் சிரார்த்தஞ் உண்டாயிற்று . அன்று முதல் அவரது செயின் கயாசிரார்த்த பலனுண்டு அமா சோதி காரணமாக ஒளிகொண்ட தீபவரி வாசை பாணி த்வாதசி இவைகளில் சைகள் ஏற்றித் தீபாவளி கொண்டாடி திதிநக்ஷத்திரவாரதோஷம் வேண்டா . னர் . இதுவே தீபாவளி பண்டிகை . மகாவர்மன் - நந்தன் ( அருகமதம் . ) மகாவாது - இரண்யாக்ஷன் புத்திரன் மகாவீர்யன் - 1 பிருகுதா தன் குமரன் . மகாவாதரோகம் ( உச ) வகை பாத * 2 . புமன்யன் குமரன் . ஹரிஷவாதம் கண்ட கவாதம் களாயகஞ் 3. குரோத கீர்த்தி குமான் . சவாதம் சம்பூக சீரிஷவாதம் கிருத்திரசி 4. மன்யு குமான் . வாதம் ஊருஸ் தம்ப வாதம் அபதந்திரக மகாளவனம் - இஃது உஞ்சை நகரின் வாதம் பக்ஷகாதவாதம் தண்டகவாதம் புறத்தேயுள்ள ஒரு காடு ஆக்ஷேபகவாதம் பாஹ்யா யாமவாதம் துர்க்கை கோயிலுண்டு . அது யூகிக்கும் அந்தராயாமவாதம் விஸ்வபித்வாதம் அவ அவனுடைய நண்பர்களும் தனியேயிரு பாகுக வாதம் அர்த்தி தவாதம் ந்து ஆலோசனை செய்தற்குரிய இடமாக வாங்கவாதம் அநசிரம்சவாதம் சிக்வாஸ் இருந்தது . ( பெ . கதை . ) தம்ப வாதம் விரணாயா மவாதம் சிரக் மகானுபாவமதம் - இம்மதஸ்தாபகன் கிரு கிரகவாதம் கஞ்சவாதம் கல்லிவாதம் ஷ்ணபட் என்பவன் சாலிவாகன சகம் ஏற பங்குவாதம் பாததாகவாதம் என்பன . க்குறைய 1001 - இல் ராக்ஷசபவனத்திற் மகாவிந்தன் - துரியோ தனன் தம்பி . குக் கிழக்கிலிருக்கும் சேம்பை என்னும் மகாவீரதி- சைவத்தில் ஒருவித பேதவாதி . கிராமத்தில் பிறந்தவன் இவன் ஓர் வேதா இவன் எல்லா விதத்தினும் ஒப்பானாயி ளத்தை உபாசித்து ஒரு மகுடம் பெற்று னும் இவன் சிவமூர்த்தி எலும்பு மாலை இருந்தனன் . அந்த மகுடம் தலையிலுள்ள முதலிய தரித்தமூர்த்தியாய் அருள்வர் வரையில் இவன் கிருஷ்ணமூர்த்தியைப் என்பன் . பின்னும் இவன் பதி கிரியா போல் காணப் பட்டனன் . ஆதலால் சத்தியின்றி ஞான சத்தியால் ஆத்மாக் இவனை உலகத்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் களைப் பெத்தாவத்தை படச் செய்யும் அபரா அவதாரமென்று எண்ணி யிருந் என்றும் பசு மும்மலத்திலும் பந்தப் தார்கள் . இம்மதாசாரம் - இவர்கள் திரு பட்டுச் சிவனது ஞானசத்தியால் சநம் ஷ்ணபட் என்கிற கிருஷ்ணமூர்த்தியை ஏதுவாமென்றும் பாசம் பசுவிற்குப் பந்த யும் தத்தாத்திரேயரையும் பூசித்து வரு மாய் ஞானசத்தியால் சத்தியொடுங்கு வார்கள் . இம்மதத்தவர் கறுப்புடை தரித் மெனவும் ஆத்மா தீக்ஷையால் மும்மலங் துக் கொள்வர் . சந்நியாசிகள் ஷெளாம் கெடச் சிவபூஜா துரந்தரனாய்ச் சிவஞான செய்து கொள்ளுவார்கள் . கிரகஸ் தர் மடைந்து சிவலோகத்தில் ஞானமாத்திர ஷௌரம் செய்து கொள்ளக்கூடாது . மத மாயிருப்பன் எனவும் கூறுவன் ( தத்துவ . ) ஸந்நியாசிகளுக்கு மகனந்து என்று பெயர் . மகாவீரன்- 1. பிரிய விரதனுக்குப் பெரி ( சகலார்த்த சாகாம் ) . சிஷ்மதியிடம் உதித்த குமான் . இவன் மகான் -1 . பூதனுக்குச் சுரபி யிடத்து உதி ஊர்த்தரே தஸ் த்த குமரன் 2. சைநகுருக்களுள் ஒருவன் . 2. ஏகாதசருத்ரருள் ஒருவன் . தேவி மகாவீரஸ்வாமீ - இவர் வட இந்தியாவில் குண்டலபுர அரசன் சித்தார்த்தனுக்கும் மகாஹயன் - சத்ருசித் குமரன் . அவன் மனைவி பிரியகாரணிக்கும் பிறந்த மகிமா 1. பகனுக்குச் சித்தியிடம் உதித்த வர் . இவர் தமது அரசியலை வெறுத்துத் குமான் துறவுபூண்டு யாகம் மாமிசபஷணம் பலி 2. ஒரு சித்தி சித்திகளைக் காண்க . விடல் மறக்காரியம் அகிம்சை பரம தர்மம் மகிஷநந்தன் ஸநாஜித் குமான் . இவன் என்று போதித்து தமது ( எஉ ) ஆம் ஆண் பெயரால் ஒரு பட்டணமுண்டாயிற்று . டில் வடக்கே பாவாபுரி என்னுமிடத்தில் மகிஷநாடு - மைசூர் . இதுவே எருமை நாடு உமை .