அபிதான சிந்தாமணி

மகாசிரன 1229 மகாமகம் பவை. மகாசிரன் (1) ஒரு அசுரன். (2) ஒரு ரிஷி. மகாபாசன் இருஷபனுக்குச் சயந்தி (பா. சபா.) யிடம் உதித்த குமரன். மகாசுவேதை - புண்டரீகனை மணந்தவள். மகாபாதகங்களாவன - பிரமஹத்தி, சள் மகாச்சுவாலை விபாசாரிகள் அடையும் குடித்தல், களவு, குருபத்தினி கமனம், ஒரு நாகம், பொய், குரு திரஸ்காரம், வேத நிந்தை, மித் மகாதபதி காம்பிலி நாட்டரசன், இவன் திரவதை, நிஷித்த பக்ஷணம், தன்னைத் தேவி சுமதி, இவன் தன் தேவியுடன் களித் துதித்தல், வேதா த்யனம் விடுதல், ரஜஸ் திருக்கையில் துருவாசர் வர அவரைக் வலையானவள் முகத்தைச் சும்பித்தல், ஒரு கவனியாதிருந்ததால் அபஸ்மாரியாகச் வன் வைத்த நிக்ஷேபத்தைத் திருடல், தன் சாபம் பெற்றவன். தாரத்தை விட்டு மற்றவரிடம் கமனம் என் மகாதேவன் - சந்திரனை அதிட்டித் திருக் கும் சிவமூர்த்தம். இவருக்குப் பலவிகாணர் மகாபாரதம் இது வடமொழியில் வியாச எனவும் பெயர். இவரது சத்தி பலவி முனிவராற் கூறப்பட்ட பாண்டு புத்திரர் காணி. முதலியோர் கதை.. இதைத் தமிழில் மகாநதி - A river in Orisss. பெருந்தேவனார், வில்லிபுத்தூரார், நல்லாப் மகாநந்தபாராயணன் சசிவர்ணனைக்கா பிள்ளை முதலியவர் மொழிபெயர்த்தனர். ண்க. இவனுக்கு மகாந்த பாராயணன் மகாபாரிசுவன் - இராவணன் மந்திரிகளில் எனவும் பெயர். ஒருவன். பதினாறு கோடிசேனைக்குத் மகாநந்தி - மகததேசாதிபராகிய சைசுநாக தலைவன். இந்திரசித்திற்குத் துணையாக ரில் இறுதியான அரசன். இவனுக்கு வந்து இராமபாணத்தால் பிளவுண்டிறம் மகாபத்மன் எனவும் பெயர். இவனுக்குப் தான், இராவணன் குமரன் என்பர் சிலர். பின் நந்தன் அரசனாயினான். மகாபாஷ்யபட்டர்-ஆளவந்தாருக்குச் சாஸ் மகாநாபன் - அசுரன், இரண்யாக்ஷன் புத் திராப்யாசமூல்யமாய் இருந்த ஸ்ரீ வைஷ் சன். ணவர், மகாந்தகை சத்திபீடங்களில் ஒன்று. மகாபிரகன் - கீர்த்திராதன் தந்தை. இது மகேந்திரத்துள்ளது. மகாபிஷக் - சந்தனுவுக்கு ஒரு பெயர், மகாபதுமன் -1, நந்தனைக் காண்க. இவன் ஆயிரம் அச்வமேதம், நூறு இரா 2. அஷ்டமாநாகங்களில் ஒன்று. குபே ஜசூயமியற்றி இந்திர பதம் பெற்று வாழு ரதிசைக் காவலாளி, நாட்களில் ஒருநாள் பிரமன் சபைக்கு மகாபதுமபுரம் - கோமதி தீரத்திலுள்ள வந்த கங்கையை மோகித்துப் பூமியில் சந் பட்டணம். (பா. சா.) தனுவாகப் பிறந்தவன். மகாபத்மம் - பூமியில் தென்பாகத்தைத் மகாபிக்ஷன் - ஒரு அரசன். தாங்கி நிற்கும் திக்கு யானை களிலொன்று. மகாபோஜன் - சாத்துவதன் குமான், மகா (இரா - பால.) தர்மி. போஜவம்சத்தலைவன். மகாபயன் தருமன் குமரன். மகாபெளமன் - க்ஷத்திரியன், சந்திரவம் மகாபாரதம் சோமராய மகாராஜன் கேட் சம், பூருவம்சத்தவனான அரிகன் புத்தி க்ெகொள்ள சாரங்க முனிவரியற்றிய வட ரன். தாய் ஆங்கி, மனைவி, சுயஞ்ஞை, புத் மொழிபாதசாத்திரம் திரன் அயு தானன். (பா. ஆதி.) மகாபலலிங்கம் கோகாணத்தில் உள்ள மகாப்பிரகன் மிதிலாதிபதி, இவன் கும சிவலிங்கம். சன் கீர்த்திரா தன். மகாபலன் - 1. சுமாலி குமானாகிய அரக் மகாப்ரஸ்தானகமனம் - இது, அரித்வா கன். ரம், கங்கோத்தரி, வதரிகாச்சிரம வழியாக 2. அதிபலன் குமார் ; இருஷபதீர்த் இமயமலையை யேறிக்கடந்து சென்று தங்கருக்கு இரண்டாம் பிறவி. சுவர்க்க மடையவேண்டிய இடத்தில் தேக 3. சிவகிங்கரன். த்தை ஒழிப்பது. (பார - மா மகாபலி - ஒரு அசுரன். பலியைக் காண்க. மகாமகம் - இது மாசிமாதத்தில் குரு சிங்க மகாபாகு -1. திருதராட்டின் குமான். ராசியிற்சேரும் புண்ணிய தினம். இது பன் 1. இரண்யாக்ஷன் குமான். னிரண்வேருடத்திற் கொருமுறை கும்ப மகாபால- சத்திபீடங்களில் ஒன்று. கோனத்திற் கொண்டாடப்படுகிறது.
மகாசிரன 1229 மகாமகம் பவை . மகாசிரன் ( 1 ) ஒரு அசுரன் . ( 2 ) ஒரு ரிஷி . மகாபாசன் இருஷபனுக்குச் சயந்தி ( பா . சபா . ) யிடம் உதித்த குமரன் . மகாசுவேதை - புண்டரீகனை மணந்தவள் . மகாபாதகங்களாவன - பிரமஹத்தி சள் மகாச்சுவாலை விபாசாரிகள் அடையும் குடித்தல் களவு குருபத்தினி கமனம் ஒரு நாகம் பொய் குரு திரஸ்காரம் வேத நிந்தை மித் மகாதபதி காம்பிலி நாட்டரசன் இவன் திரவதை நிஷித்த பக்ஷணம் தன்னைத் தேவி சுமதி இவன் தன் தேவியுடன் களித் துதித்தல் வேதா த்யனம் விடுதல் ரஜஸ் திருக்கையில் துருவாசர் வர அவரைக் வலையானவள் முகத்தைச் சும்பித்தல் ஒரு கவனியாதிருந்ததால் அபஸ்மாரியாகச் வன் வைத்த நிக்ஷேபத்தைத் திருடல் தன் சாபம் பெற்றவன் . தாரத்தை விட்டு மற்றவரிடம் கமனம் என் மகாதேவன் - சந்திரனை அதிட்டித் திருக் கும் சிவமூர்த்தம் . இவருக்குப் பலவிகாணர் மகாபாரதம் இது வடமொழியில் வியாச எனவும் பெயர் . இவரது சத்தி பலவி முனிவராற் கூறப்பட்ட பாண்டு புத்திரர் காணி . முதலியோர் கதை .. இதைத் தமிழில் மகாநதி - A river in Orisss . பெருந்தேவனார் வில்லிபுத்தூரார் நல்லாப் மகாநந்தபாராயணன் சசிவர்ணனைக்கா பிள்ளை முதலியவர் மொழிபெயர்த்தனர் . ண்க . இவனுக்கு மகாந்த பாராயணன் மகாபாரிசுவன் - இராவணன் மந்திரிகளில் எனவும் பெயர் . ஒருவன் . பதினாறு கோடிசேனைக்குத் மகாநந்தி - மகததேசாதிபராகிய சைசுநாக தலைவன் . இந்திரசித்திற்குத் துணையாக ரில் இறுதியான அரசன் . இவனுக்கு வந்து இராமபாணத்தால் பிளவுண்டிறம் மகாபத்மன் எனவும் பெயர் . இவனுக்குப் தான் இராவணன் குமரன் என்பர் சிலர் . பின் நந்தன் அரசனாயினான் . மகாபாஷ்யபட்டர் - ஆளவந்தாருக்குச் சாஸ் மகாநாபன் - அசுரன் இரண்யாக்ஷன் புத் திராப்யாசமூல்யமாய் இருந்த ஸ்ரீ வைஷ் சன் . ணவர் மகாந்தகை சத்திபீடங்களில் ஒன்று . மகாபிரகன் - கீர்த்திராதன் தந்தை . இது மகேந்திரத்துள்ளது . மகாபிஷக் - சந்தனுவுக்கு ஒரு பெயர் மகாபதுமன் -1 நந்தனைக் காண்க . இவன் ஆயிரம் அச்வமேதம் நூறு இரா 2. அஷ்டமாநாகங்களில் ஒன்று . குபே ஜசூயமியற்றி இந்திர பதம் பெற்று வாழு ரதிசைக் காவலாளி நாட்களில் ஒருநாள் பிரமன் சபைக்கு மகாபதுமபுரம் - கோமதி தீரத்திலுள்ள வந்த கங்கையை மோகித்துப் பூமியில் சந் பட்டணம் . ( பா . சா . ) தனுவாகப் பிறந்தவன் . மகாபத்மம் - பூமியில் தென்பாகத்தைத் மகாபிக்ஷன் - ஒரு அரசன் . தாங்கி நிற்கும் திக்கு யானை களிலொன்று . மகாபோஜன் - சாத்துவதன் குமான் மகா ( இரா - பால . ) தர்மி . போஜவம்சத்தலைவன் . மகாபயன் தருமன் குமரன் . மகாபெளமன் - க்ஷத்திரியன் சந்திரவம் மகாபாரதம் சோமராய மகாராஜன் கேட் சம் பூருவம்சத்தவனான அரிகன் புத்தி க்ெகொள்ள சாரங்க முனிவரியற்றிய வட ரன் . தாய் ஆங்கி மனைவி சுயஞ்ஞை புத் மொழிபாதசாத்திரம் திரன் அயு தானன் . ( பா . ஆதி . ) மகாபலலிங்கம் கோகாணத்தில் உள்ள மகாப்பிரகன் மிதிலாதிபதி இவன் கும சிவலிங்கம் . சன் கீர்த்திரா தன் . மகாபலன் - 1. சுமாலி குமானாகிய அரக் மகாப்ரஸ்தானகமனம் - இது அரித்வா கன் . ரம் கங்கோத்தரி வதரிகாச்சிரம வழியாக 2. அதிபலன் குமார் ; இருஷபதீர்த் இமயமலையை யேறிக்கடந்து சென்று தங்கருக்கு இரண்டாம் பிறவி . சுவர்க்க மடையவேண்டிய இடத்தில் தேக 3. சிவகிங்கரன் . த்தை ஒழிப்பது . ( பார - மா மகாபலி - ஒரு அசுரன் . பலியைக் காண்க . மகாமகம் - இது மாசிமாதத்தில் குரு சிங்க மகாபாகு -1 . திருதராட்டின் குமான் . ராசியிற்சேரும் புண்ணிய தினம் . இது பன் 1. இரண்யாக்ஷன் குமான் . னிரண்வேருடத்திற் கொருமுறை கும்ப மகாபால- சத்திபீடங்களில் ஒன்று . கோனத்திற் கொண்டாடப்படுகிறது .