அபிதான சிந்தாமணி

மகசுவரன 1226 மகாகாளம் வரி 20. மூலம் இதற்குக் கேது தசை - எ. ம ணி, பூரம், பூராடம், இதற்கு சுக்கிர தசை மகசுவான் - -(ரூ.) அகமருஷணன் குமான். மகத்தியன் - ஒரு இருடி. மகட்பாலிகல் மயில் போன்ற மேன்மை மகாக்கண்ணன் - கான் புத்திரன்; வாயு யினையுடைய மகளை வேண்டிய மூட்டுவா வருணர்களிடம் வரம் பெற்றவன். இராம யாற் சிறந்த வீரக்கழலினை யுடையான் மூர்த்தியுடன் யுத்தஞ் செய்து மாயமாய் முறைமையைச் சொல்லியது. (பு. வெ.) மறைந்து ஆகாயத்தில் உருமாறி யுத்தஞ் மகட்பாற்காஞ்சி - அழகிய ஆபரணத்தினை செய்து இராமபாணத்தால் இறந்தவன். யுடையாளை எனக்குத் தருகவென்று சொல் இவனுக்கு மகராக்ஷன் எனப் பெயர், லும் அரசனோடு மாறுபட்டு நின்றது. (4. மகாகேது - பிரதுய்மனனுக்கு ஒரு பெயர் வெ.) (பா.வ.) மகண்மறுத்து மொழிதல் வெய்தான மகாசங்கிரமபலன் - உத்திரத்ரயம், புனர் பகையை யுடையவன் மகளைவேண்ட அழ பூசம், மூலம், திருவோணம், இந்நாட் கிய குறும்பினுள்ளோர் மறுத்துச் சொல் களின் மகர சங்கிரமமாயின் தானிய விலை லியது. (பு. வெ) யேறும். பாணி பூரத்ரயம் ஆயிலியம் மகதநாடு - 1. சோழநாட்டிற்கும் தொண் கேட்டை இந்நாட்களாயின் தான்யவிலை டைநாட்டிற்கு மிடையிலுள்ள நாடு, இது குறையும். ஒழிந்த நாட்கள் சமமாம். (விதா தமிழர் வடக்கில் மகதநாட்டிலிருந்து குடி னமாலை.) யேறின நாடாகிய தமிழ் நாட்டிற் கிட்ட மகவோட்டம் மாசியா பௌர்ணிமியில் பெயர். சந்திரனும் மகநக்ஷத்திரமும் உச்சமாகும் 2. தருசகனுடைய நாடு, மிக்க சிறப் போது சந்திரனுக்குத் தெற்கில் ஒரு நக்ஷத் புடையது. இதன் இராசதானி இராச திரம் தள்ளில் காற்பங்கு நாசம், இரண்டு கிரிய நகர். இந்நாட்டுப் பிறந்த இரத்தின தள்ளில் அரைப்பங்கு நாசம், மூன்று தள் வேலைக்காரர்கள் மிக்க புகழை யுடையவர் ளில் முக்காற்பங்கு நாசம், சந்திரனுக்கு கள். (பெ. கதை.) வடக்குத் தள்ளில் மிகவுஞ் சௌக்யம், மகதந்திரம் - சிற்பநூல்களில் ஒன்று "காணுமாசிக்கலை மதியைக் கருதுமக மகதம் - 1. இது தட்சணமக தம் உத்தர மீனான் கதனில், பேணுந்தென்பான் மீன் மகதமென இரண்டு வகைப்படும். சேரிற் பெரிதாமஃகந்தானென்ப, பூணி தேசத்தருகில் உள்ள நாடு. இது சராசர் லிரண்டு முக்காலாம் பொருந்து மூன்றிற் தன் வம்சத்தவர் ஆண்டது. பேகாருக் பாதியதாம், சேணில் வடபால் மீன்சே குத் தெற்கு. (மணிமேகலை.) ரிற் செகத்திலன்னஞ் சிறி தாமே.' 2. ஒரு தேசம். இதில் ஐந்து பர்வதம் மகளிரான் மலருமாம் (50) மகிழமரம் கள் உண்டு, வைகாரம், வராகம், விருஷ சுவைக்க, ஏழிலைம்பாலைமரம் நட்புற, பா பம், விருஷிகிரி, அல்லது விருஷபகூடம், திரிமரம் நிந்திக்க, முல்லை நகைக்க, புன்னை சைத்தியக சுவேதி. (பா. பீஷ்) ஆட, குசா அணைக்க, அசோகு உதைக்க, மகதி - நாரதர் வீணை, குருக்கத்தி பாட, மரா பார்க்க, சண்பகம் மகதை - மகததேயம் (சூளா.) நிழல்படத் தளிர்த்துப் பூப்பனவாம். கார்த்திகை, உத்தி மஹா அசனி - ஒரு தைத்தியன். இவனை ரம், உத்திராடம், இதற்குச் சூரிய தசை இந்திரன் வேண்டுகோளால் விஷ்ணு வருஷம், சு. ரோக, அஸ்தம், திருவோ - வதைத்தனர். இதற்குச் சந்திர தசை, வருஷம், எ, மிருக மகாகண்டம் - ஒரு புத்தநூல். சித்தி, அவிட்டம் - இதற்கு குஜதசை, மகாகர்ணி - அம்புவீசன் மந்திரி (பா.ஆ.) வருஷம். எ. திருவா, சுவா, சதை, இத மகாகாயன் திருக்கைலையின் தென்வா ற்கு ராகு தசை வரு - கஅ, புனர், விசா, யிற் காப்போன் பூரட் இதற்குக் குருதசை வரு- கசு. பூசம், மகாகாலன் - 1. சிவமூர்த்திக்கு ஒருபெயர் அனு, உத்திரட், இதற்குச் சனி தசை வரு 2. பாணாசூரனுக்கு ஒருபெயர். (பா.ஆ.) கக, ஆயிலி, கேட்டை, ரேவதி இதற்குப் மகாகாளம் -1, ஒரு தீர்த்தம். புத தசை வருஷம் - அசு, மகம், 2, சிவத்தலத்துள் ஒன்று. 151 மகத்தசைவிவாம் - கஎ.
மகசுவரன 1226 மகாகாளம் வரி 20 . மூலம் இதற்குக் கேது தசை - . ணி பூரம் பூராடம் இதற்கு சுக்கிர தசை மகசுவான் - - ( ரூ . ) அகமருஷணன் குமான் . மகத்தியன் - ஒரு இருடி . மகட்பாலிகல் மயில் போன்ற மேன்மை மகாக்கண்ணன் - கான் புத்திரன் ; வாயு யினையுடைய மகளை வேண்டிய மூட்டுவா வருணர்களிடம் வரம் பெற்றவன் . இராம யாற் சிறந்த வீரக்கழலினை யுடையான் மூர்த்தியுடன் யுத்தஞ் செய்து மாயமாய் முறைமையைச் சொல்லியது . ( பு . வெ . ) மறைந்து ஆகாயத்தில் உருமாறி யுத்தஞ் மகட்பாற்காஞ்சி - அழகிய ஆபரணத்தினை செய்து இராமபாணத்தால் இறந்தவன் . யுடையாளை எனக்குத் தருகவென்று சொல் இவனுக்கு மகராக்ஷன் எனப் பெயர் லும் அரசனோடு மாறுபட்டு நின்றது . ( 4. மகாகேது - பிரதுய்மனனுக்கு ஒரு பெயர் வெ . ) ( பா.வ. ) மகண்மறுத்து மொழிதல் வெய்தான மகாசங்கிரமபலன் - உத்திரத்ரயம் புனர் பகையை யுடையவன் மகளைவேண்ட அழ பூசம் மூலம் திருவோணம் இந்நாட் கிய குறும்பினுள்ளோர் மறுத்துச் சொல் களின் மகர சங்கிரமமாயின் தானிய விலை லியது . ( பு . வெ ) யேறும் . பாணி பூரத்ரயம் ஆயிலியம் மகதநாடு - 1. சோழநாட்டிற்கும் தொண் கேட்டை இந்நாட்களாயின் தான்யவிலை டைநாட்டிற்கு மிடையிலுள்ள நாடு இது குறையும் . ஒழிந்த நாட்கள் சமமாம் . ( விதா தமிழர் வடக்கில் மகதநாட்டிலிருந்து குடி னமாலை . ) யேறின நாடாகிய தமிழ் நாட்டிற் கிட்ட மகவோட்டம் மாசியா பௌர்ணிமியில் பெயர் . சந்திரனும் மகநக்ஷத்திரமும் உச்சமாகும் 2. தருசகனுடைய நாடு மிக்க சிறப் போது சந்திரனுக்குத் தெற்கில் ஒரு நக்ஷத் புடையது . இதன் இராசதானி இராச திரம் தள்ளில் காற்பங்கு நாசம் இரண்டு கிரிய நகர் . இந்நாட்டுப் பிறந்த இரத்தின தள்ளில் அரைப்பங்கு நாசம் மூன்று தள் வேலைக்காரர்கள் மிக்க புகழை யுடையவர் ளில் முக்காற்பங்கு நாசம் சந்திரனுக்கு கள் . ( பெ . கதை . ) வடக்குத் தள்ளில் மிகவுஞ் சௌக்யம் மகதந்திரம் - சிற்பநூல்களில் ஒன்று காணுமாசிக்கலை மதியைக் கருதுமக மகதம் - 1. இது தட்சணமக தம் உத்தர மீனான் கதனில் பேணுந்தென்பான் மீன் மகதமென இரண்டு வகைப்படும் . சேரிற் பெரிதாமஃகந்தானென்ப பூணி தேசத்தருகில் உள்ள நாடு . இது சராசர் லிரண்டு முக்காலாம் பொருந்து மூன்றிற் தன் வம்சத்தவர் ஆண்டது . பேகாருக் பாதியதாம் சேணில் வடபால் மீன்சே குத் தெற்கு . ( மணிமேகலை . ) ரிற் செகத்திலன்னஞ் சிறி தாமே . ' 2. ஒரு தேசம் . இதில் ஐந்து பர்வதம் மகளிரான் மலருமாம் ( 50 ) மகிழமரம் கள் உண்டு வைகாரம் வராகம் விருஷ சுவைக்க ஏழிலைம்பாலைமரம் நட்புற பா பம் விருஷிகிரி அல்லது விருஷபகூடம் திரிமரம் நிந்திக்க முல்லை நகைக்க புன்னை சைத்தியக சுவேதி . ( பா . பீஷ் ) ஆட குசா அணைக்க அசோகு உதைக்க மகதி - நாரதர் வீணை குருக்கத்தி பாட மரா பார்க்க சண்பகம் மகதை - மகததேயம் ( சூளா . ) நிழல்படத் தளிர்த்துப் பூப்பனவாம் . கார்த்திகை உத்தி மஹா அசனி - ஒரு தைத்தியன் . இவனை ரம் உத்திராடம் இதற்குச் சூரிய தசை இந்திரன் வேண்டுகோளால் விஷ்ணு வருஷம் சு . ரோக அஸ்தம் திருவோ - வதைத்தனர் . இதற்குச் சந்திர தசை வருஷம் மிருக மகாகண்டம் - ஒரு புத்தநூல் . சித்தி அவிட்டம் - இதற்கு குஜதசை மகாகர்ணி - அம்புவீசன் மந்திரி ( பா.ஆ. ) வருஷம் . . திருவா சுவா சதை இத மகாகாயன் திருக்கைலையின் தென்வா ற்கு ராகு தசை வரு - கஅ புனர் விசா யிற் காப்போன் பூரட் இதற்குக் குருதசை வரு- கசு . பூசம் மகாகாலன் - 1. சிவமூர்த்திக்கு ஒருபெயர் அனு உத்திரட் இதற்குச் சனி தசை வரு 2. பாணாசூரனுக்கு ஒருபெயர் . ( பா.ஆ. ) கக ஆயிலி கேட்டை ரேவதி இதற்குப் மகாகாளம் -1 ஒரு தீர்த்தம் . புத தசை வருஷம் - அசு மகம் 2 சிவத்தலத்துள் ஒன்று . 151 மகத்தசைவிவாம் - கஎ .