அபிதான சிந்தாமணி

போஜனஞ் செய்யும் பாத்திரம் 1221 போஜனஞ் செய்யும் பாத்திரம் றுண்டிகளும் கிழங்கு வகைகளும் பழம் லாகாது. பலருடன் நடுவிலிருந்து புசிப் களும் மாமிசங்களும் மற்றுள்ளவைகளை பவன் விரைந்து புசிக்கலாகாது. வீணே யும் பல்லாற் கடித்துத் தின்னலாகாது. அன்னத்தை எறியலாகாது. பிறனெச்சி சிறு துணிக்கைகளாகச் செய்து தின்னல் லைத் தின்னலாகாது. எச்சிலோடு எங்கும் வேண்டும். கடித்த சேடத்தை இலையிலா போகலாகாது எச்சிலையெங்கு மெறியலா யினும் மீண்டும் வாயிலாயினும் வைக்கலா காது, புசித்துக் கொண்டிருப்பவன் வேறு காது, அளவுகடந்தவுண்டி தின்னலாகாது. அன்னத்தினை ஒருபோதும் தொடலா உண்ணுமிடத்து முதலில் தித்திப்பினையும், காது. கால், தலை, ஆண்குறி இவற்றினைத் நடுவே உவர்ப்பு, புளிப்பினையும், பின் தொடலாகாது. உண்கலத்தின் மேல் கால் கைப்பு, கார்ப்பினையும் புசித்தல் வேண் படலாகாது. பலபேர் பார்த்திருக்கையில் டும். முதல் நீர்த்தன்மை யுடைய பண் அவர்களுக்குக் கொடாமல் நல்ல உணவு டங்களையும் நடுவில் - வலிய பண்டங்களை களை ஒருவனே புசிக்கலாகாது. ஒருவன் யும் முடிவில் நீர்த்தன்மையுள்ள பண்டங் பார்த்திருக்கும்போது அவனுக்குக் கொ களையும் புசிக்கவேண்டும். இவ்வாறு புசி டாமல் பலருந் தின்னலாகாது. உண்டு ப்பவன் வன்மையையும் நோயின்மையை மிக்கதை விட்டுவிடல் வேண்டும். நடுராத் யும் தவறாது பெறுவன். முனிவர்கள் திரியிலும் உண்ட வன்னஞ் செரியாத எட்டுக்கவளமும், காட்டிலுள்ளோன் பதி போதும் நிலத்திலு முண்ணலாகாது. எச் னாறு கவளமும், இல்லறத்தான் முப்பத்தி சில் நெய் வாங்கலாகாது. தலையைத் தொட் ரண்டு கவளமுங் கொள்ளல் வேண்டும். பிர டுக் கொண்டும், வேத மோதிக்கொண்டும், மசரியனுக்கு எல்லையில்லை. ஒருவாய்க்கவ கலத்தில் மீதியாகா தபடி துடைத்தும், ளம் ஒவ்வொன்றாக வொத்தபடி கொள்ள மனைவியோடு முண்ணலாகாது. வேண்டும். வாய்கொண்டது போகக் கை கையா லுண்ணலும் குடித்தலு மாகாது. யின் - 'தந்திருந்த வண்டி எச்சிலெனப் ஒற்றைக்கையால் நீருண்ணலாகாது. சூத் படும். அவ்வாறு மிகுந்த அன்னத்தினையும் திரனால் வார்க்கப்பட்ட நீருண்ணலாகாது. வாயிலிரு. து விழுந்த அன்னத்தினையும் வாயிலிருந்து உண்ணு மன்னத்தின் மீது புசிக்கலாகாது. உண்ணில் சாந்திராயண நீர்படின் அது எச்சிலாமா தலின் அதனை விரதஞ் செய்யவேண்டும். யார் அங்கையி உண்ணலாகாது. பந்தியி லுண்ணும்போது லுண்கிருனோ, யார் ஆகாரத்தைக்கையிலெ பிறர் வேண்டுகோளில்லாம லுயர்ந்த வாச த்ேதுக் கைவிரித்து வளைத்து நக்கித் தின் னத்தி லிருக்கலாகாது. முன்பாக உண்ண பானோ, அவனுக்கு அந்த வுண்டி பசுவின் லாகாது. முன்பாக உண்டவன் அந்த வரி மாமிசம் போலாம். அசீரணத்தில் புசிக்க சையிலுள்ளார் பாவத்தை யடைகின்றான். லாகாது. மிகவும் பசித்திருத்த லாகாது. பந்தியில் புசித்திருப்பவன், அவர்களுக்கு அசீரணஞ் செய்யும் பொருளையும் புசிக்க முன் உண்கலத்தை விடுவானாயின் அனை லாகாது. யானை, குதிரைவண்டி, ஒட்டகம் வரு முண்ணாது எழுந்து விடுவாராதலின் முதலிய வாகனத்தின் மீதிருந்தும், சுடு அவன் பிரமகத்தி செய்த பாவத்தை யடை காடு, மனைக்குப்புறம், தேவாலயம், படுக் வன், உண்ணும்போது பிராணாகுதிகள் கைமீதிருக்கும் போதும், புசிக்கலாகாது. மைந்து கொள்ளும் வரை மௌனமாகவுண் (வைத்திய நூலார் காபாத்திரம் சிறந்த ணல்வேண்டும். அவ்வகைப் பேசினவனது தென்பர்.) ஈரவுடையுடுத்தும், ஈரத்தலை ஆயுளை மிருத்தியு தெய்வங் கொண்டுபோய் யோடும், பூணூலின்றியும், காலை நீட்டிக் விடுமென்று கூறப்பட் டிருக்கிறது. எச் கொண்டும, கால்மேல் வைத்துக்கொண் சில் மயங்கியுள்ள வாயினோடும் பேசலா ம்ெ, இடதுகையை யூன்றியும், கட்டிலின் கையால் பரிமாறப்பட்ட சோறு மேலிருந்து கொண்டும், யார் தொடை மீதுட் முதலியவற்றையும் வேறு பதார்த்தவகை கார்ந் தாயினும், ஒற்றை யாடையோடும், களோடு கூடாது நேராக விருக்கின்ற உப் சல்லின் மீதும், படியின் மீதும், காலிற் பினையும் தின்னலாகாது. அவ்வகை தின் பாதக்குறடு முதலிய தரித்தும், தோலின் பது கோமாமிசத்தை யொக்கும். உப்பு, மீதிருந்தும், தோல் போர்த்து முண்ண சறிவகை, நெய் எண்ணெய் முதலியவற் லாகாது. வாயில்வைத்த மீதியைத் தின்ன றைக் கையாற் பரிமாறலாகாது. போஜன லாகாது. குடித்து மிகுந்ததைக் குடிக்க காலம், இரண்டுகால போஜனமே நலமாம்.
போஜனஞ் செய்யும் பாத்திரம் 1221 போஜனஞ் செய்யும் பாத்திரம் றுண்டிகளும் கிழங்கு வகைகளும் பழம் லாகாது . பலருடன் நடுவிலிருந்து புசிப் களும் மாமிசங்களும் மற்றுள்ளவைகளை பவன் விரைந்து புசிக்கலாகாது . வீணே யும் பல்லாற் கடித்துத் தின்னலாகாது . அன்னத்தை எறியலாகாது . பிறனெச்சி சிறு துணிக்கைகளாகச் செய்து தின்னல் லைத் தின்னலாகாது . எச்சிலோடு எங்கும் வேண்டும் . கடித்த சேடத்தை இலையிலா போகலாகாது எச்சிலையெங்கு மெறியலா யினும் மீண்டும் வாயிலாயினும் வைக்கலா காது புசித்துக் கொண்டிருப்பவன் வேறு காது அளவுகடந்தவுண்டி தின்னலாகாது . அன்னத்தினை ஒருபோதும் தொடலா உண்ணுமிடத்து முதலில் தித்திப்பினையும் காது . கால் தலை ஆண்குறி இவற்றினைத் நடுவே உவர்ப்பு புளிப்பினையும் பின் தொடலாகாது . உண்கலத்தின் மேல் கால் கைப்பு கார்ப்பினையும் புசித்தல் வேண் படலாகாது . பலபேர் பார்த்திருக்கையில் டும் . முதல் நீர்த்தன்மை யுடைய பண் அவர்களுக்குக் கொடாமல் நல்ல உணவு டங்களையும் நடுவில் - வலிய பண்டங்களை களை ஒருவனே புசிக்கலாகாது . ஒருவன் யும் முடிவில் நீர்த்தன்மையுள்ள பண்டங் பார்த்திருக்கும்போது அவனுக்குக் கொ களையும் புசிக்கவேண்டும் . இவ்வாறு புசி டாமல் பலருந் தின்னலாகாது . உண்டு ப்பவன் வன்மையையும் நோயின்மையை மிக்கதை விட்டுவிடல் வேண்டும் . நடுராத் யும் தவறாது பெறுவன் . முனிவர்கள் திரியிலும் உண்ட வன்னஞ் செரியாத எட்டுக்கவளமும் காட்டிலுள்ளோன் பதி போதும் நிலத்திலு முண்ணலாகாது . எச் னாறு கவளமும் இல்லறத்தான் முப்பத்தி சில் நெய் வாங்கலாகாது . தலையைத் தொட் ரண்டு கவளமுங் கொள்ளல் வேண்டும் . பிர டுக் கொண்டும் வேத மோதிக்கொண்டும் மசரியனுக்கு எல்லையில்லை . ஒருவாய்க்கவ கலத்தில் மீதியாகா தபடி துடைத்தும் ளம் ஒவ்வொன்றாக வொத்தபடி கொள்ள மனைவியோடு முண்ணலாகாது . வேண்டும் . வாய்கொண்டது போகக் கை கையா லுண்ணலும் குடித்தலு மாகாது . யின் - ' தந்திருந்த வண்டி எச்சிலெனப் ஒற்றைக்கையால் நீருண்ணலாகாது . சூத் படும் . அவ்வாறு மிகுந்த அன்னத்தினையும் திரனால் வார்க்கப்பட்ட நீருண்ணலாகாது . வாயிலிரு . து விழுந்த அன்னத்தினையும் வாயிலிருந்து உண்ணு மன்னத்தின் மீது புசிக்கலாகாது . உண்ணில் சாந்திராயண நீர்படின் அது எச்சிலாமா தலின் அதனை விரதஞ் செய்யவேண்டும் . யார் அங்கையி உண்ணலாகாது . பந்தியி லுண்ணும்போது லுண்கிருனோ யார் ஆகாரத்தைக்கையிலெ பிறர் வேண்டுகோளில்லாம லுயர்ந்த வாச த்ேதுக் கைவிரித்து வளைத்து நக்கித் தின் னத்தி லிருக்கலாகாது . முன்பாக உண்ண பானோ அவனுக்கு அந்த வுண்டி பசுவின் லாகாது . முன்பாக உண்டவன் அந்த வரி மாமிசம் போலாம் . அசீரணத்தில் புசிக்க சையிலுள்ளார் பாவத்தை யடைகின்றான் . லாகாது . மிகவும் பசித்திருத்த லாகாது . பந்தியில் புசித்திருப்பவன் அவர்களுக்கு அசீரணஞ் செய்யும் பொருளையும் புசிக்க முன் உண்கலத்தை விடுவானாயின் அனை லாகாது . யானை குதிரைவண்டி ஒட்டகம் வரு முண்ணாது எழுந்து விடுவாராதலின் முதலிய வாகனத்தின் மீதிருந்தும் சுடு அவன் பிரமகத்தி செய்த பாவத்தை யடை காடு மனைக்குப்புறம் தேவாலயம் படுக் வன் உண்ணும்போது பிராணாகுதிகள் கைமீதிருக்கும் போதும் புசிக்கலாகாது . மைந்து கொள்ளும் வரை மௌனமாகவுண் ( வைத்திய நூலார் காபாத்திரம் சிறந்த ணல்வேண்டும் . அவ்வகைப் பேசினவனது தென்பர் . ) ஈரவுடையுடுத்தும் ஈரத்தலை ஆயுளை மிருத்தியு தெய்வங் கொண்டுபோய் யோடும் பூணூலின்றியும் காலை நீட்டிக் விடுமென்று கூறப்பட் டிருக்கிறது . எச் கொண்டும கால்மேல் வைத்துக்கொண் சில் மயங்கியுள்ள வாயினோடும் பேசலா ம்ெ இடதுகையை யூன்றியும் கட்டிலின் கையால் பரிமாறப்பட்ட சோறு மேலிருந்து கொண்டும் யார் தொடை மீதுட் முதலியவற்றையும் வேறு பதார்த்தவகை கார்ந் தாயினும் ஒற்றை யாடையோடும் களோடு கூடாது நேராக விருக்கின்ற உப் சல்லின் மீதும் படியின் மீதும் காலிற் பினையும் தின்னலாகாது . அவ்வகை தின் பாதக்குறடு முதலிய தரித்தும் தோலின் பது கோமாமிசத்தை யொக்கும் . உப்பு மீதிருந்தும் தோல் போர்த்து முண்ண சறிவகை நெய் எண்ணெய் முதலியவற் லாகாது . வாயில்வைத்த மீதியைத் தின்ன றைக் கையாற் பரிமாறலாகாது . போஜன லாகாது . குடித்து மிகுந்ததைக் குடிக்க காலம் இரண்டுகால போஜனமே நலமாம் .