அபிதான சிந்தாமணி

அன்னபூரண 112 | அஷ்டகணநாதர் மாதவிடாய் ஆனவளுக்கு இட்டுமிகுந்த கடுத்த குறுக்கையென்னு மூரிலுள்ளதும் அன்னத்தினையும், காக்கை, நாய் இவைகள் அத்தி தியனது காவன்மாமுமாகிய ஒரு தீண்டிய அன்னத்தினையும், பசுவினால் புன்னை மரத்தை விரும்பி (அகம் சடு) மோக்கப்பட்ட அன்னம், தருமசத்திரத் வைப்பூரிலுள்ள எவ்வியென்பவன் அடக் நில் அதிதிக்காகச் சமைத்த அன்னம், சாமா கவும், அடங்காமல் (அகம் கரு) அந்தப் ளிய ஜனங்களைக் கூட்டிப்போடும் புன்னைமரம் நிரம்ப பூத்திருக்கும் பொழுது அன்னம், வேசியின் அன்னம், பெரியோர் அதனை வெட்டிச் சாய்த்தனன், (அகம் களுக்கு இஷ்டமாகாத அன்னம், திருடன், கசடு) அது காரணமாகத் திதியனுக்கும், பாடகன் இவர்களின் அன்னம், வட்டியி அன்னிக்கும் போர் மூண்டது. அப்போ னால் பிழைக்கிறவன், தீகதன், கிருப ரும் புன்னையை வெட்டி வீழ்த்திய குறுக் ணன், காவலில் வைக்கப்பட்டவன், இவர் கையிலேயே போர் செய்தற்குரிய ஓரிடத் களின் அன்னம், பஞ்சமகாபாதகன், பேடி, தில் நடந்தது. அப்போரில் திதியன் குடிசைக்காரி, டம்பாச்சாரி இவர்களின் வெற்றிகொண்டு அன்னியைப்பற்றி அவ அன்னம், முரிந்த பால் சேர்ந்த அன்னம், ன் கண்ணைப் பிடிங்கிவிட்டான். (அகம் சூத்திரனுக்கு இட்டு மிகுந்த அன்னம், ககக) அன்னியின் புதல்வனாகிய மிஜிலி வைத்தியன், வேட்டைக்காரன் கொடுமை யென்பவன் கடுஞ்சினமடைந்து தனக்குப் யுள்ளவன், எச்சிற்பொறுக்கி, அனுலோம படைத்துணை பெருகுமளவும் தான் பரி சாதியான், அரசன் இவர்களின் அன்னம், கலத்துண்ணாமலும் வெளிய உடைகளை பிரசவித்தவளுக்குச் சமைத்த அன்னம், உடுக்காமலும், சிலகாலமிருந்தான். (அகம் பந்தியில் ஒருவன் எழுந்தபின் போடப் உசு 2) பின்பு வெற்றி மிக்க குறும்பிய படும் அன்னம், தீட்டுக்காரன் அன்னம், னென்பவனால் திதயனை மரபோடழியக் தேவாராதனை செய்யாத அன்னம், கண கொல்லுவித்து மிக்க மகிழ்ச்சி யுடையவ 'வன் பிள்ளையின்றி ஸ்திரீயால் சமைக்கப் கிைத் திருவழுந்தூரிற் பெரிய ஆரவாரத் பட்ட அன்னம், சத்துருவின் அன்னம், 'தோடு சென்று வந்தானென்பதாம். குறு பதி தன் அன்னம், தும்மினவன் எச்சிற் க்கை யென்பது கும்பகோணம் ரெயில்வே பட்ட அன்னம், கோளன், பொய்ச்சான் ஸ்டேஷனுக்குத் தென்பால் இரண்டுமைல் அரைப்பான், எக்ய பலனை விற்பான், நட் தூரத்திலுள்ளது. வைப்பூர் நாகப்பட்டி வென், தோணிக்காரன், செய்ந்நன்றி மறந் னந் தாலுக்காவிலுள்ள தோரூர். அன்னி தவன், கருமான், செம்படவன், கூத்தாடி, 'யின் கதையைக்கூறும் நற்றிணை (க அ0)ம் தட்டான், பிரம்பு வேலை செய்பவன், கத்தி பாட்டைப் பாடினோர் பெயர் தெரிய முதலிய ஆயுதம் விற்பவன், வேட்டைக் வில்லை. (நற்றிணை) காக நாய் வளர்ப்பவன், கள்விற்பவன், அன்மொழித்தொகை - இது குறிப்பு மொழி வண்ணான், துணிக்குச் சாயம் போடுகிற களிலொன்று. வேற்றுமைத் தொகை வன், காதகன் இவர்களது அன்னம், கள்ள முதலிய ஐவகைத் தொகையின் புறத்துப் புருஷனை யுடையாளது அன்னம், இறந்த பயனிலைக் கல்லாதமொழி தொக்கு நிற தீட்டுள்ளான், அன்னம், தன்மனதுக்குச் பது. (நன்னூல்.) ' சகியா தவன் அன்னம், இவைகளைப் புசிக் அன்வய இலக்கணம் -(ரு) விசேடணம், கக்கூடாது. (மது) விசேடியம், கருத்தா, கருமம், கிரியை. அன்னபுரணி--காசியிலமர்ந்த சிவசத்தி, அன்றகன்-தத்தாத்திரேயரிடம் ததவ உப அன்னவாது - திதி புத்திரனாகிய அசுரன். | தேசம் பெற்றவன். அன்ன-இவன் சோழநாட்டுப் பாபவிநாசம் அன்னதம்-விச்சுவவுருவன் சிரத்திலொன்று. ரெயில்வே ஸ்டேஷனுக் கருகிலுள்ள ஒரு தித்திரி பணியுருக்கொண்டது. கிராமத்திலிருந்த சிற்றரசன். இவன் இரு அஜைகபாதன்- இவன் சிவகணன், இவனு தேவர் பிற்காலத்து இவன் பெயராலே க்கு நான்குவாய், ஆயிரம்புஜம், கராளவத அன்னிகுடியென்று வழங்கி வருகிறது. லம், சங்கு கர்ணம், நூறு கால்களுமுடைய இவன் மயூரத்தின் மேற்சிலுள்ள திருவழு வன். ஒரு காலத்துச் சிவபெருமானுக்கு காரிலிருந்த அகம் (ககள்) வேளிர் மர' வாகனமானவன், - பனனாகிய திதியனுக்குரியதும் நந்திபுர அஷ்டகண நாதர் - நந்தி, மகாகாளர் பிருங்கி, விண்ணகர மென்னும் திருமால் கோயிற் கணபதி, இடபம், கந்தர், பார்வதி, சண்டா .
அன்னபூரண 112 | அஷ்டகணநாதர் மாதவிடாய் ஆனவளுக்கு இட்டுமிகுந்த கடுத்த குறுக்கையென்னு மூரிலுள்ளதும் அன்னத்தினையும் காக்கை நாய் இவைகள் அத்தி தியனது காவன்மாமுமாகிய ஒரு தீண்டிய அன்னத்தினையும் பசுவினால் புன்னை மரத்தை விரும்பி ( அகம் சடு ) மோக்கப்பட்ட அன்னம் தருமசத்திரத் வைப்பூரிலுள்ள எவ்வியென்பவன் அடக் நில் அதிதிக்காகச் சமைத்த அன்னம் சாமா கவும் அடங்காமல் ( அகம் கரு ) அந்தப் ளிய ஜனங்களைக் கூட்டிப்போடும் புன்னைமரம் நிரம்ப பூத்திருக்கும் பொழுது அன்னம் வேசியின் அன்னம் பெரியோர் அதனை வெட்டிச் சாய்த்தனன் ( அகம் களுக்கு இஷ்டமாகாத அன்னம் திருடன் கசடு ) அது காரணமாகத் திதியனுக்கும் பாடகன் இவர்களின் அன்னம் வட்டியி அன்னிக்கும் போர் மூண்டது . அப்போ னால் பிழைக்கிறவன் தீகதன் கிருப ரும் புன்னையை வெட்டி வீழ்த்திய குறுக் ணன் காவலில் வைக்கப்பட்டவன் இவர் கையிலேயே போர் செய்தற்குரிய ஓரிடத் களின் அன்னம் பஞ்சமகாபாதகன் பேடி தில் நடந்தது . அப்போரில் திதியன் குடிசைக்காரி டம்பாச்சாரி இவர்களின் வெற்றிகொண்டு அன்னியைப்பற்றி அவ அன்னம் முரிந்த பால் சேர்ந்த அன்னம் ன் கண்ணைப் பிடிங்கிவிட்டான் . ( அகம் சூத்திரனுக்கு இட்டு மிகுந்த அன்னம் ககக ) அன்னியின் புதல்வனாகிய மிஜிலி வைத்தியன் வேட்டைக்காரன் கொடுமை யென்பவன் கடுஞ்சினமடைந்து தனக்குப் யுள்ளவன் எச்சிற்பொறுக்கி அனுலோம படைத்துணை பெருகுமளவும் தான் பரி சாதியான் அரசன் இவர்களின் அன்னம் கலத்துண்ணாமலும் வெளிய உடைகளை பிரசவித்தவளுக்குச் சமைத்த அன்னம் உடுக்காமலும் சிலகாலமிருந்தான் . ( அகம் பந்தியில் ஒருவன் எழுந்தபின் போடப் உசு 2 ) பின்பு வெற்றி மிக்க குறும்பிய படும் அன்னம் தீட்டுக்காரன் அன்னம் னென்பவனால் திதயனை மரபோடழியக் தேவாராதனை செய்யாத அன்னம் கண கொல்லுவித்து மிக்க மகிழ்ச்சி யுடையவ ' வன் பிள்ளையின்றி ஸ்திரீயால் சமைக்கப் கிைத் திருவழுந்தூரிற் பெரிய ஆரவாரத் பட்ட அன்னம் சத்துருவின் அன்னம் ' தோடு சென்று வந்தானென்பதாம் . குறு பதி தன் அன்னம் தும்மினவன் எச்சிற் க்கை யென்பது கும்பகோணம் ரெயில்வே பட்ட அன்னம் கோளன் பொய்ச்சான் ஸ்டேஷனுக்குத் தென்பால் இரண்டுமைல் அரைப்பான் எக்ய பலனை விற்பான் நட் தூரத்திலுள்ளது . வைப்பூர் நாகப்பட்டி வென் தோணிக்காரன் செய்ந்நன்றி மறந் னந் தாலுக்காவிலுள்ள தோரூர் . அன்னி தவன் கருமான் செம்படவன் கூத்தாடி ' யின் கதையைக்கூறும் நற்றிணை ( அ0 ) ம் தட்டான் பிரம்பு வேலை செய்பவன் கத்தி பாட்டைப் பாடினோர் பெயர் தெரிய முதலிய ஆயுதம் விற்பவன் வேட்டைக் வில்லை . ( நற்றிணை ) காக நாய் வளர்ப்பவன் கள்விற்பவன் அன்மொழித்தொகை - இது குறிப்பு மொழி வண்ணான் துணிக்குச் சாயம் போடுகிற களிலொன்று . வேற்றுமைத் தொகை வன் காதகன் இவர்களது அன்னம் கள்ள முதலிய ஐவகைத் தொகையின் புறத்துப் புருஷனை யுடையாளது அன்னம் இறந்த பயனிலைக் கல்லாதமொழி தொக்கு நிற தீட்டுள்ளான் அன்னம் தன்மனதுக்குச் பது . ( நன்னூல் . ) ' சகியா தவன் அன்னம் இவைகளைப் புசிக் அன்வய இலக்கணம் - ( ரு ) விசேடணம் கக்கூடாது . ( மது ) விசேடியம் கருத்தா கருமம் கிரியை . அன்னபுரணி - - காசியிலமர்ந்த சிவசத்தி அன்றகன் - தத்தாத்திரேயரிடம் ததவ உப அன்னவாது - திதி புத்திரனாகிய அசுரன் . | தேசம் பெற்றவன் . அன்ன - இவன் சோழநாட்டுப் பாபவிநாசம் அன்னதம் - விச்சுவவுருவன் சிரத்திலொன்று . ரெயில்வே ஸ்டேஷனுக் கருகிலுள்ள ஒரு தித்திரி பணியுருக்கொண்டது . கிராமத்திலிருந்த சிற்றரசன் . இவன் இரு அஜைகபாதன் - இவன் சிவகணன் இவனு தேவர் பிற்காலத்து இவன் பெயராலே க்கு நான்குவாய் ஆயிரம்புஜம் கராளவத அன்னிகுடியென்று வழங்கி வருகிறது . லம் சங்கு கர்ணம் நூறு கால்களுமுடைய இவன் மயூரத்தின் மேற்சிலுள்ள திருவழு வன் . ஒரு காலத்துச் சிவபெருமானுக்கு காரிலிருந்த அகம் ( ககள் ) வேளிர் மர ' வாகனமானவன் - பனனாகிய திதியனுக்குரியதும் நந்திபுர அஷ்டகண நாதர் - நந்தி மகாகாளர் பிருங்கி விண்ணகர மென்னும் திருமால் கோயிற் கணபதி இடபம் கந்தர் பார்வதி சண்டா .