அபிதான சிந்தாமணி

பொருத்தம் 1218 பொருள்கள தாம். இவை மொழி முதற்கண்ணும், பொருநவாகை - நின் கீர்த்தியோடு மிகுதி தசாங்கத்தயலிலும் வருவன நன்று, ய, ர, யைப் பார்த்து யாவரையும் எள்ளுதலைப் ல, எனும் ஒற்றுக்கள் மீதேறிய ஆ, ஓ,க்க பரிகரியென்று 'உயர்த்திச் சொல்லியது. ளும், ய, ர, ல, என்னும் ஒற்றும், ஆய்த (பு. வெ.) மும், அளபெடையிரண்டும், மகரக் குறுக் பொருநராற்றுப்படை - இது இளஞ்சேட் கமும், ஆய்தக் குறுக்கமும் ஆகிய பதி சென்னியின் புதல்வனாகிய சோழன் கரி னான்கும் நஞ்செழுத்தாம். இவை மொழி காற் பெருவளத்தானை முடத்தாமக் கண் முதற்கும் தசாங்கத்தயற்கு மாகா. ணியார் பாடிய நூல், இதற்குப் பொரு ணப் பொருத்தம் - உயிர்-12, முதல்-சு, நாறெனவும் பெயர். இது பத்துப் பாட் ஒற்றுக்கள், அந்தணர் வருணம், அல்லா டினுள் ஒன்று. இது (உசஅ) அடி மெய்யின் (சு) அரசவருணம், லவறன, ளுடையது. வணிகர், ழ ள, சூத்திர வருணமாம். நாட் பொருநர் - ஏர்க்களம் பாடுநர், போர்க்களம் பொருத்தம் - அ, ஆ, இ, ஈ-கார்த்திகை, பாடுநர், பரணிபாடுநர். உ ஊ எ ஏ ஐ.பூராடம், ஒ ஓ ஔ -உத்தி பொருநாற்றுப்படை - மிக்க நன்மையினை ராடம், ககா கி கீ திருவோணம் கு கூ யுடையவன் பக்கத் தீராக வெனக்கிணை திருவாதிரை, கெ கே கை-புனர்ப்பூசம், கொட்டு மவனை வழிப்படுத்தது (பு. வெ. கொ கோ கௌ பூசம், ச சா சி சீ-ரேவதி, பாடாண்.) சூ செ சே சை அசுவனி, சொ சோ பொருந்தி லிளங்கீரனார் - 1. இவர் கடைச் சௌ - பாணி, ஞ ஞா ஞெ- அவிட்டம், த சங்க மருவிய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் தா சுவாதி, தி தீ து தூ தெ தே தை. இயற்பெயர் இளங்கீரனார். இவர் ஊர் விசாகம், தொ தோ தௌ -சதயம், ந நா நி பொருந்திலாக இருக்கலாம். (அக-கூடுக) நீ நு நூ -அனுடம், நெ நே நை கேட்டை, 2. ஒரு வள்ளலும் புலவருமானவர். நொ நோ நௌ பூரட்டாதி, ப பா பி பீ - கபிலரைப் புகழ்ந்தவர். சேரமான்மாங் உத்திரம், பு பூ - அத்தம், பெ, பே பை தாஞ் சேரலிரும் பொறையைப் பாடியவர். பொ போ பௌ - சித்திரை, ம மா மி மீ (புறநானூறு). மு மூ மாம், மெமே மை - ஆயிலியம், மொ பொருளாராய்ச்சி - (8) திணை, பால், செய் மோ மௌ - பூரம், யா - உத்திரட்டாதி, யுள், நிலம், காலம், வழு, வழக்கு, இடம் யூ யோ-மூலம், வவா வி வீ-உரோகணி, என்பன. வெ வே வை வௌ - மிருகசிரம், மேற் பொருளொடு புகறல் - பூமியிடத்துப் பற் சொல்லிய நாளிருபத் தேழையும், ஒன்ப ராய விருப்பத்தினை யொழித்து மெய்மை தொன்பதாக மூன்று கூறாக்கிப் பாட் யான பொருளை விரும்பியது. (பு. வெ.) இடைத் தலைமக னியற்பெயரின் முதலெ பொருள் - 1. (உ) கல்விப்பொருள், செல் ழுத்து நாளைத் தொடங்கிக் வப்பொருள். யெண்ண க, ங, ரு, எ, வரிற் பொருந்தா. 2. (ச) அறம், பொருள், இன்பம், வீடு, அல்லாத நாட்களுட் பாட்டுடைத் தலைவன் இவை புருஷார்த்தமாம். பெயர் முதலெழுத்தின் ராசி தொடங்கி 3. சொல்லோ டொற்றுமை யுடை பெட்டாமி ராசி நாட்களும் பொருந்தா. யதாய்ப் பொருளைத் தெரிவிப்பது. அது, கதிப் பொருத்தம் -அ இ உ எ, கசட உயர்திணைப் பொருள், அஃறிணைப் பொ தப என்பன தெய்வகதியாம். ஆ ஈ ஊ ருள், ஆண்பாற் பொருள், பெண்பாற் ஏ, க ஞ ண நம என்பன மக்கட் சாதி பொருள், பலர்பாற் பொருள், ஒன்றறி யாம். இவை முன்மொழிக்காம். கணப் பொருள், பலவறி பொருள், தன்மைப் பொருத்தம் கூவிளங்கனி, புளிமாங் பொருள், முன்னிலைப் பொருள் படர்க் கனி, கருவிளங்காய், தேமாங்காய், புளி கைப் பொருள், வழக்குப் பொருள், செய் மாங்காய், கூவிளங்காய், தேமாங்கனி, சரு யுட்பொருள், வெளிப்படைப் பொருள், விளங்கனி இவை யெட்டு முறையே நீர், குறிப்புப்பொருள் எனப் பலவகை. (நன்.) தீ, வானம், துறக்கம், மதி, பரிதி, காற்று, பொருள்கள் இவை தருக்கத்தின் கொ நிலம் எனும் பெயரின. இவற்றுள் நீரும், ண்ட பிரமேயப் பொருள்கள் அவை (க) திங்களும் துறக்கமும், நிலமும், முதன் பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம், மொழிக்காம். ஒழிந்தனவாகா, காலம், திக்கு, ஆத்மா, மனம், என்பர். கூறுகளை -
பொருத்தம் 1218 பொருள்கள தாம் . இவை மொழி முதற்கண்ணும் பொருநவாகை - நின் கீர்த்தியோடு மிகுதி தசாங்கத்தயலிலும் வருவன நன்று யைப் பார்த்து யாவரையும் எள்ளுதலைப் எனும் ஒற்றுக்கள் மீதேறிய க்க பரிகரியென்று ' உயர்த்திச் சொல்லியது . ளும் என்னும் ஒற்றும் ஆய்த ( பு . வெ . ) மும் அளபெடையிரண்டும் மகரக் குறுக் பொருநராற்றுப்படை - இது இளஞ்சேட் கமும் ஆய்தக் குறுக்கமும் ஆகிய பதி சென்னியின் புதல்வனாகிய சோழன் கரி னான்கும் நஞ்செழுத்தாம் . இவை மொழி காற் பெருவளத்தானை முடத்தாமக் கண் முதற்கும் தசாங்கத்தயற்கு மாகா . ணியார் பாடிய நூல் இதற்குப் பொரு ணப் பொருத்தம் - உயிர் -12 முதல் - சு நாறெனவும் பெயர் . இது பத்துப் பாட் ஒற்றுக்கள் அந்தணர் வருணம் அல்லா டினுள் ஒன்று . இது ( உசஅ ) அடி மெய்யின் ( சு ) அரசவருணம் லவறன ளுடையது . வணிகர் சூத்திர வருணமாம் . நாட் பொருநர் - ஏர்க்களம் பாடுநர் போர்க்களம் பொருத்தம் - - கார்த்திகை பாடுநர் பரணிபாடுநர் . ஐ.பூராடம் -உத்தி பொருநாற்றுப்படை - மிக்க நன்மையினை ராடம் ககா கி கீ திருவோணம் கு கூ யுடையவன் பக்கத் தீராக வெனக்கிணை திருவாதிரை கெ கே கை - புனர்ப்பூசம் கொட்டு மவனை வழிப்படுத்தது ( பு . வெ . கொ கோ கௌ பூசம் சா சி சீ - ரேவதி பாடாண் . ) சூ செ சே சை அசுவனி சொ சோ பொருந்தி லிளங்கீரனார் - 1. இவர் கடைச் சௌ - பாணி ஞா ஞெ- அவிட்டம் சங்க மருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் தா சுவாதி தி தீ து தூ தெ தே தை . இயற்பெயர் இளங்கீரனார் . இவர் ஊர் விசாகம் தொ தோ தௌ -சதயம் நா நி பொருந்திலாக இருக்கலாம் . ( அக - கூடுக ) நீ நு நூ -அனுடம் நெ நே நை கேட்டை 2. ஒரு வள்ளலும் புலவருமானவர் . நொ நோ நௌ பூரட்டாதி பா பி பீ - கபிலரைப் புகழ்ந்தவர் . சேரமான்மாங் உத்திரம் பு பூ - அத்தம் பெ பே பை தாஞ் சேரலிரும் பொறையைப் பாடியவர் . பொ போ பௌ - சித்திரை மா மி மீ ( புறநானூறு ) . மு மூ மாம் மெமே மை - ஆயிலியம் மொ பொருளாராய்ச்சி - ( 8 ) திணை பால் செய் மோ மௌ - பூரம் யா - உத்திரட்டாதி யுள் நிலம் காலம் வழு வழக்கு இடம் யூ யோ - மூலம் வவா வி வீ - உரோகணி என்பன . வெ வே வை வௌ - மிருகசிரம் மேற் பொருளொடு புகறல் - பூமியிடத்துப் பற் சொல்லிய நாளிருபத் தேழையும் ஒன்ப ராய விருப்பத்தினை யொழித்து மெய்மை தொன்பதாக மூன்று கூறாக்கிப் பாட் யான பொருளை விரும்பியது . ( பு . வெ . ) இடைத் தலைமக னியற்பெயரின் முதலெ பொருள் - 1. ( ) கல்விப்பொருள் செல் ழுத்து நாளைத் தொடங்கிக் வப்பொருள் . யெண்ண ரு வரிற் பொருந்தா . 2. ( ) அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அல்லாத நாட்களுட் பாட்டுடைத் தலைவன் இவை புருஷார்த்தமாம் . பெயர் முதலெழுத்தின் ராசி தொடங்கி 3. சொல்லோ டொற்றுமை யுடை பெட்டாமி ராசி நாட்களும் பொருந்தா . யதாய்ப் பொருளைத் தெரிவிப்பது . அது கதிப் பொருத்தம் -அ கசட உயர்திணைப் பொருள் அஃறிணைப் பொ தப என்பன தெய்வகதியாம் . ருள் ஆண்பாற் பொருள் பெண்பாற் நம என்பன மக்கட் சாதி பொருள் பலர்பாற் பொருள் ஒன்றறி யாம் . இவை முன்மொழிக்காம் . கணப் பொருள் பலவறி பொருள் தன்மைப் பொருத்தம் கூவிளங்கனி புளிமாங் பொருள் முன்னிலைப் பொருள் படர்க் கனி கருவிளங்காய் தேமாங்காய் புளி கைப் பொருள் வழக்குப் பொருள் செய் மாங்காய் கூவிளங்காய் தேமாங்கனி சரு யுட்பொருள் வெளிப்படைப் பொருள் விளங்கனி இவை யெட்டு முறையே நீர் குறிப்புப்பொருள் எனப் பலவகை . ( நன் . ) தீ வானம் துறக்கம் மதி பரிதி காற்று பொருள்கள் இவை தருக்கத்தின் கொ நிலம் எனும் பெயரின . இவற்றுள் நீரும் ண்ட பிரமேயப் பொருள்கள் அவை ( ) திங்களும் துறக்கமும் நிலமும் முதன் பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாசம் மொழிக்காம் . ஒழிந்தனவாகா காலம் திக்கு ஆத்மா மனம் என்பர் . கூறுகளை -