அபிதான சிந்தாமணி

பொய்யாமொழிப் புலவர் 1210 பொருத்தங்கள் வழக்கம்போல் மஞ்சத்தில் உறங்குவோர் மாளப் போர்வாளுறை கழித்த, தேர் தமது நாயகரென எண்ணித் தாமும் வேந்தன் நஞ்சைத்தெரு." கண்டியூர் களங்கமற்று நித்திரை செய்தனர். முதலி வண்ணத்தியை பாடிய வெண்பா, "தூசு யார் இராசகாரிய முடித்துவந்து புலவ தூசாக்கு வார்பாவை சுடர்த்தொடிக்கை ரைச் சற்று ஒதுங்கும்படி கேட்டுத் தாமும் ஆசிலாக் கண்டியூராரணங்கு வாசமலர்க் இருவருக்கும் இடையில் நித்திரை புரிந் கண்ணங்கை கொள்கை முகங்காலுங் கடி, தனர். விடிந்து ஒருவர் பின் ஒருவராக கமலம், கண்ணங்கை கொங்கை முகக் ஒரு இடத்திலிருந்து வெளிவா ஏவலாளர் கால், பாண்டியன் நீர் நல்ல புலவர் சந்தேகித்து இச்செய்தியை வெளியாக்கி என்றபோது பாடியவெண்பா, அற னர். இச்செய்தி அரசன் வரையில் அணுக முரைத்தானும் புலவன் முப்பாலின், திற அரசன் புலவரை அழைத்துக் கேட்கப் முரைத்தானும் புலவன், குறுமுனி தானும் புலவர் தேரையார் செவ்விளநீர்'' என்ற புலவன் தாணி பொறுக்குமோ, யானும் செய்யுளைக் கூறினர். அரசன் இவரிடம் புலவனெனில்," புலையன் உடல் வெடிக் அப்படிப்பட்ட தீக்குறியொன்றுங் காணா கப் பாடியது. ' கோதில்குல மங்கை மையால் சும்மா இருந் தனன். முதலியா குலோத்துங்க சாவகனென், றோதினேன் ரும் அவ்வகை பழைய நட்புடன் இருந்த தன்னை பொறுப்பதனால் மாது, இளையாது னர். புலவர் சீனக்கனை "அளிகொளும் முத்துவடந் தூக்கினாராம், விளையாடு செப் தொடையன் அரசக்குமரன், ஒளிகொள் பிரண்டின் மேல்.'' தமிழ் நாவலர் சரிதை சீநக்கனின்று வந்திட்டசீர்ப், புளியஞ் பொய்யாமொழி மங்கலம் - இது பெரு சோறு மென் புந்தியிற் செந்தமிழ், தெளி நம்பி எனும் தமிழ்ப்புலவர் இருந்த இடம். யும் போதெலாந் தித்தியா நிற்குமே." இது செங்கல்பட்டு ஜில்லா ஷ தாலுக்கா எனப் புகழ்ந்தனர். இவ்வகை யிருக்கை வில் உள்ளது. பெருநம்பி காண்க. யில் புலவர் ஏதோ காரியமாய் வெளி பொருச்சுநன் - ஒரு வேடன். சென்று மீளுகையில் முதலியார் இறந்து பொருட்கரு வூலத்தின் தலைவன் - வணக்க காட்டத்திற்குக் கொண்டுபோன செய்தி முடைமை, பொருளுடைமை, உலகிய யறிந்து வருந்தி அவ்விடம் சென்று அவ் லறிவு, உயிரைப்போல் பொருளைக் காத் விடம் தம்மைப்போல் வருந்தி நிற்கும் தல், ஈகையின்மை முதலிய குணங்கள் சோழனைப்பார்த்து "வாழிசோழ வென் வாய்ந்தவன், (சுக் - நீ.) வாய்மொழி கேண்மோ, ஊழி நிலவெறி பொருண்மயக்கம் வேற்றுமை யுருபுமுத மாளிகையின் வயிற், கட்டிளங்கணவன் லிய தொக்குகின்ற இடத்து பல பொருள் கவின்பெறு சேக்கை, என்றறி மனைவி பட மயங்குவது. (நன்.) நெடிது துயில்கொளச், செல்லக்கிடமின் பொருத்தங்கள் - 1. நட்சத்திரப் பொருத் எனக்கிடந் தருகெனச், சொல்லிய கண் தம் - பெண் நட்சத்திர முதல் புருஷ பன் றனிச் செல்பவனோ, நானுமேகுவன் னுடைய நட்சத்திரம் வரையில் எண்ணிக் நற்றுணையவற்கே" என்று கூறி முதலியா கண்ட தொகையை சு-ல் கழித்த மிச்சம் சைக் கிடத்தியிருக்கும் சிதையருகு செ உ-ச.ச.அ. ஆனால் உத்தமம், கடுக- ன்று அன்று செல்லக் கிடவென்றாயா ஆனால் மத்திமம், கூ எ ஆனால் அதமம், யிழையோ, டின்று நீவானுலக மேறினாய் 2, ஏகதினப் பொருத்தம் - ரோகணி, மன்றல் கமழ், மானொக்கும் வேல்விழி திருவாதிரை, பூசம், மகம், அஸ்தம், உத்தி யார் மாறனே கண்டியூர், சீனக்கா செல் ரட்டாதி, திருவோணம், ரேவதி, இவை லக்கிட" என அச்சிதையில் இருந்ததேகம் அ-ம் ஸ்திரீ புருஷர்களின் ஒருநாளாகில் ஒதுங்க அதில் தாமும் நண்பருடன் படுத் உத்தமம் ; அசுவனி, கார்த்திகை, மிருக துச் சுவர்க்கமடைந்தனர். இவர் காலம் சீரிடம், புநர்பூசம், உத்திரம், சித்தினா, தஞ்சைவாணன், அரசூரரசன் சீனக்கன் அனுஷம், உத்திராடம், இவை அ-ம், ஸ்திரீ காலம். கி.பி. 16-ஆம் நூற்றாண்டென்பர். புருஷர்களின் ஒருநாளாகில் மத்திமம் ; 2. சீநக்கனுக்குப் பாடிய கவி, "திறை இதில் ஸ்திரிபுருஷர்கள் நாள் ஒன்றாகி யின் முறை கொணர்ந்து தெவ்வ செல் இரண்டிராசிக்குப் பங்குபட்ட நாளாகில் லாமீண்ட, இறையுமிறை கடக்கலாகா, முதலிராசிநாள் புருஷனும் இரண்டா அறை கழற்கால், போர்வேந்தர் போர் மிராசிநாள் பெண்ணுமாகில் பொருந்தும்,
பொய்யாமொழிப் புலவர் 1210 பொருத்தங்கள் வழக்கம்போல் மஞ்சத்தில் உறங்குவோர் மாளப் போர்வாளுறை கழித்த தேர் தமது நாயகரென எண்ணித் தாமும் வேந்தன் நஞ்சைத்தெரு . கண்டியூர் களங்கமற்று நித்திரை செய்தனர் . முதலி வண்ணத்தியை பாடிய வெண்பா தூசு யார் இராசகாரிய முடித்துவந்து புலவ தூசாக்கு வார்பாவை சுடர்த்தொடிக்கை ரைச் சற்று ஒதுங்கும்படி கேட்டுத் தாமும் ஆசிலாக் கண்டியூராரணங்கு வாசமலர்க் இருவருக்கும் இடையில் நித்திரை புரிந் கண்ணங்கை கொள்கை முகங்காலுங் கடி தனர் . விடிந்து ஒருவர் பின் ஒருவராக கமலம் கண்ணங்கை கொங்கை முகக் ஒரு இடத்திலிருந்து வெளிவா ஏவலாளர் கால் பாண்டியன் நீர் நல்ல புலவர் சந்தேகித்து இச்செய்தியை வெளியாக்கி என்றபோது பாடியவெண்பா அற னர் . இச்செய்தி அரசன் வரையில் அணுக முரைத்தானும் புலவன் முப்பாலின் திற அரசன் புலவரை அழைத்துக் கேட்கப் முரைத்தானும் புலவன் குறுமுனி தானும் புலவர் தேரையார் செவ்விளநீர் ' ' என்ற புலவன் தாணி பொறுக்குமோ யானும் செய்யுளைக் கூறினர் . அரசன் இவரிடம் புலவனெனில் புலையன் உடல் வெடிக் அப்படிப்பட்ட தீக்குறியொன்றுங் காணா கப் பாடியது . ' கோதில்குல மங்கை மையால் சும்மா இருந் தனன் . முதலியா குலோத்துங்க சாவகனென் றோதினேன் ரும் அவ்வகை பழைய நட்புடன் இருந்த தன்னை பொறுப்பதனால் மாது இளையாது னர் . புலவர் சீனக்கனை அளிகொளும் முத்துவடந் தூக்கினாராம் விளையாடு செப் தொடையன் அரசக்குமரன் ஒளிகொள் பிரண்டின் மேல் . ' ' தமிழ் நாவலர் சரிதை சீநக்கனின்று வந்திட்டசீர்ப் புளியஞ் பொய்யாமொழி மங்கலம் - இது பெரு சோறு மென் புந்தியிற் செந்தமிழ் தெளி நம்பி எனும் தமிழ்ப்புலவர் இருந்த இடம் . யும் போதெலாந் தித்தியா நிற்குமே . இது செங்கல்பட்டு ஜில்லா தாலுக்கா எனப் புகழ்ந்தனர் . இவ்வகை யிருக்கை வில் உள்ளது . பெருநம்பி காண்க . யில் புலவர் ஏதோ காரியமாய் வெளி பொருச்சுநன் - ஒரு வேடன் . சென்று மீளுகையில் முதலியார் இறந்து பொருட்கரு வூலத்தின் தலைவன் - வணக்க காட்டத்திற்குக் கொண்டுபோன செய்தி முடைமை பொருளுடைமை உலகிய யறிந்து வருந்தி அவ்விடம் சென்று அவ் லறிவு உயிரைப்போல் பொருளைக் காத் விடம் தம்மைப்போல் வருந்தி நிற்கும் தல் ஈகையின்மை முதலிய குணங்கள் சோழனைப்பார்த்து வாழிசோழ வென் வாய்ந்தவன் ( சுக் - நீ . ) வாய்மொழி கேண்மோ ஊழி நிலவெறி பொருண்மயக்கம் வேற்றுமை யுருபுமுத மாளிகையின் வயிற் கட்டிளங்கணவன் லிய தொக்குகின்ற இடத்து பல பொருள் கவின்பெறு சேக்கை என்றறி மனைவி பட மயங்குவது . ( நன் . ) நெடிது துயில்கொளச் செல்லக்கிடமின் பொருத்தங்கள் - 1. நட்சத்திரப் பொருத் எனக்கிடந் தருகெனச் சொல்லிய கண் தம் - பெண் நட்சத்திர முதல் புருஷ பன் றனிச் செல்பவனோ நானுமேகுவன் னுடைய நட்சத்திரம் வரையில் எண்ணிக் நற்றுணையவற்கே என்று கூறி முதலியா கண்ட தொகையை சு - ல் கழித்த மிச்சம் சைக் கிடத்தியிருக்கும் சிதையருகு செ - ச.ச.அ . ஆனால் உத்தமம் கடுக ன்று அன்று செல்லக் கிடவென்றாயா ஆனால் மத்திமம் கூ ஆனால் அதமம் யிழையோ டின்று நீவானுலக மேறினாய் 2 ஏகதினப் பொருத்தம் - ரோகணி மன்றல் கமழ் மானொக்கும் வேல்விழி திருவாதிரை பூசம் மகம் அஸ்தம் உத்தி யார் மாறனே கண்டியூர் சீனக்கா செல் ரட்டாதி திருவோணம் ரேவதி இவை லக்கிட என அச்சிதையில் இருந்ததேகம் - ம் ஸ்திரீ புருஷர்களின் ஒருநாளாகில் ஒதுங்க அதில் தாமும் நண்பருடன் படுத் உத்தமம் ; அசுவனி கார்த்திகை மிருக துச் சுவர்க்கமடைந்தனர் . இவர் காலம் சீரிடம் புநர்பூசம் உத்திரம் சித்தினா தஞ்சைவாணன் அரசூரரசன் சீனக்கன் அனுஷம் உத்திராடம் இவை - ம் ஸ்திரீ காலம் . கி.பி. 16 - ஆம் நூற்றாண்டென்பர் . புருஷர்களின் ஒருநாளாகில் மத்திமம் ; 2. சீநக்கனுக்குப் பாடிய கவி திறை இதில் ஸ்திரிபுருஷர்கள் நாள் ஒன்றாகி யின் முறை கொணர்ந்து தெவ்வ செல் இரண்டிராசிக்குப் பங்குபட்ட நாளாகில் லாமீண்ட இறையுமிறை கடக்கலாகா முதலிராசிநாள் புருஷனும் இரண்டா அறை கழற்கால் போர்வேந்தர் போர் மிராசிநாள் பெண்ணுமாகில் பொருந்தும்