அபிதான சிந்தாமணி

பேரிசாத்தன் 1205 பைரவர் யன் இலவந்திகைத்துஞ்சிய நன்மாறன் பேன் இது அழுக்காலும் வியர்வையா சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தாஞ்சேர லும் தலையிலும் சீலையிலுமுண்டாம் பூச்சி லிரும்பொறை சோழன் இராயசூயம் வகை. இதற்கு பற்களும் உதடுகளுமுண்டு. வேட்ட பெருநற்கிள்ளி இவர்கள் காலத் இவற்றால் கடித்து இரத்தத்தை யுரிஞ்சும், தினர் இச் சோனும், சோழனும் போர் தலைப்பேனின் முட்டையை ஈர் என்பர். செய்தபொழுது சோழனுக்குத் துணையாய் சிறு பேனை நமடு என்பர். சீலைப்பேன் நின்ற தேர்வண்மலையனைப் பாடி உவப் இவ்வினத்தது. பித்தார். மேற்கூறிய பாண்டியன் நன்மாற னைப் பரிசில்கேட்டு அவன் கொடானாக பை இவர் வருந்திக்கூறிய பாடல் ஆராயத்தக் கது. நெய்தலையும், குறிஞ்சியையும், சிறு பைங்கர் - சாதுசாரணர் மாணாக்கர், பான்மை பாலையையும் புனைந்து பாடியுள் பைங்களசிவர் - சைவபத்ததி செய்த சிவா ளார். இவர் கூறிய குறைநயப்பு துண்ணு சாரியருள் ஒருவர். ணர்வினோரை மகிழ்விக்கும். இவர் பாடி பைசன் - இது அமெரிக்கா நாட்டுக் காட் யனவாக நற்றிணையில் எட்டு பாடல்களும், டெருமை. குறுந்தொகையில் நாலும், அகத்தில் ஐந்பைசாசர் - ஒருவகைத் தேவ சாதியர், பிர தும், புறத்தில் இரண்டுமாகப் பத்தொன் மனால் ஆச்யத்தினால் படைக்கப்பட்டவர். பது பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. வாயுப்போல் உருவுடையவர். பேரிசாத்தன்- பேரிசாத்தனாரைக் காண்க, பைசாசி - பிரார்க்ருத பேதம். இது பிசாச (குறு உஎ அ ) தேசத்தவரால் வழங்கப்பட்ட பாஷை. பேரி செட்டி வைசியர் வகுப்பிற் சேர்ந்த இது பைசாசி, சூசிகாபைசாசி எனவும், வர்கள். இவர்கள் ஒருகாலத்து அரசனால் வழங்கும். பாஹ்கிலக, கேகய, நேபாளதே தகாத இடத்தில் மணங்கொள்ளக் கட்டளை சங்களைப் பிசாச தேசமென்பர். விடப்பட்டு அதற் குடம்படாமல் பெதரி பைசாநகரத்துச் சாய்ந்தகோபுரம் - பைசா (பயந்து) நாட்டைவிட்டு ஓடியதால் இப் என்பது ஐரோப்பாவிலுள்ள இத்தாலிய பெயர் அடைந்தனர். பெருமையென்பது தேசத்துப் புராதன நகரங்களுள் ஒன்று, பேரியென மருவி உயர்ந்தார் என நின் இது, அங்குள்ள விசித்ரமான சாய்ந்த இவர்கள் திருத்தணியார், கோபுரத்தினால் பெயர் பெற்றது. அச்சிறுபாக்கத்தார், தெலுங்கு, பாக்கம், நகரத்துள்ள கோவிலுக்கு மணி கட்டும் முசல்பாக்கம் முதலியவாகப் பகுக்கப்படு படி இக்கோபுரம் கட்டப்பட்டது. இது வர். (தர்ஸ்டன்.) (கி. பி. 1150) வருஷத்தில் ஜர்மானிய பேருசங்கன் - சசிபிந்து பாட்டன். சிற்ப சாஸ்திரியால் கட்டப்பட்டது. இது, பேரெயின் முறுவலார் - நம்பிநெடுஞ்செழி முழுதும் சலவைக் கற்களால் செய்யப் யனைப் பாடியவர் (புற நா.) (குறு தொ) பட்டு அலங்காரமுள்ள கம்பங்க ளமைந்த பேறு - (கக) புகழ், கல்வி, வலி, வெற்றி, தாய் வட்டமான (8) நிலைகளுடன் அடி நன்மக்கள், பொன், நெல், நல்லூழ், நுகர்ச்சி பருத்து நுனிசிறுத்து உச்சியில் தளம் அறிவு, அழகு, பெருமை, இளைமை, போடப்பட்டு (188) அடி உயரமுள்ள தா துணிவு, நோயின்மை, வாழ்நாள், யிருக்கிறது. உச்சியிலிருந்து ஏதாவது ஒன் பேறையூரான் இவர் ஒரு வேளாளர். வித் றைக்கீழே விட்டால் அது அடிவாரத்திற்கு துவானுக்கு நல்ல உணவாதிகள் கொடுத் (15) அடி தூரத்திற்கு அப்பால் விழும்படி துத் தாம உப்பில்லாக்கூழுண்டு வெளி யான அவ்வளவு சாய்ந்திருக்கிறது. வந்தபோது வித்வான் நீர் நல்லுணவு பைப்பிலாயம் - பிப்பல முனிவரியற்றிய உண்டீரெனக் கேட்க வயிற்றைப் பீறிக் வேதசாகை. கூழைக் காட்டியவர். பையன் மகருஷிகோத்ரன் காவிரியைப் பேனபர் - நுரையைக் குடித் துயிர்வாழும் பருத்தியால் அணைத்துக் கீர்த்தி பெற்ற தேவகணங்கள். (பார-சபா.) வைசியகுல முதல்வன். பேனபன் - பார்க்கவம்ச சுமித்திராபான் பைரவர் - தக்ஷன், விஷ்ணு, பிரமாதிகளு என்னும் பெயருள்ள ஒரு ரிஷி. திரிசிகர க்கு அகங்காரம் மேலிட்ட காலத்து அவர் மலையில் வசிப்பவன், (பா அது.) களைச் சிவாஞ்ஞையால் சிக்ஷித்து அநுக்கிர றது என்பர்.
பேரிசாத்தன் 1205 பைரவர் யன் இலவந்திகைத்துஞ்சிய நன்மாறன் பேன் இது அழுக்காலும் வியர்வையா சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தாஞ்சேர லும் தலையிலும் சீலையிலுமுண்டாம் பூச்சி லிரும்பொறை சோழன் இராயசூயம் வகை . இதற்கு பற்களும் உதடுகளுமுண்டு . வேட்ட பெருநற்கிள்ளி இவர்கள் காலத் இவற்றால் கடித்து இரத்தத்தை யுரிஞ்சும் தினர் இச் சோனும் சோழனும் போர் தலைப்பேனின் முட்டையை ஈர் என்பர் . செய்தபொழுது சோழனுக்குத் துணையாய் சிறு பேனை நமடு என்பர் . சீலைப்பேன் நின்ற தேர்வண்மலையனைப் பாடி உவப் இவ்வினத்தது . பித்தார் . மேற்கூறிய பாண்டியன் நன்மாற னைப் பரிசில்கேட்டு அவன் கொடானாக பை இவர் வருந்திக்கூறிய பாடல் ஆராயத்தக் கது . நெய்தலையும் குறிஞ்சியையும் சிறு பைங்கர் - சாதுசாரணர் மாணாக்கர் பான்மை பாலையையும் புனைந்து பாடியுள் பைங்களசிவர் - சைவபத்ததி செய்த சிவா ளார் . இவர் கூறிய குறைநயப்பு துண்ணு சாரியருள் ஒருவர் . ணர்வினோரை மகிழ்விக்கும் . இவர் பாடி பைசன் - இது அமெரிக்கா நாட்டுக் காட் யனவாக நற்றிணையில் எட்டு பாடல்களும் டெருமை . குறுந்தொகையில் நாலும் அகத்தில் ஐந்பைசாசர் - ஒருவகைத் தேவ சாதியர் பிர தும் புறத்தில் இரண்டுமாகப் பத்தொன் மனால் ஆச்யத்தினால் படைக்கப்பட்டவர் . பது பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . வாயுப்போல் உருவுடையவர் . பேரிசாத்தன்- பேரிசாத்தனாரைக் காண்க பைசாசி - பிரார்க்ருத பேதம் . இது பிசாச ( குறு உஎ ) தேசத்தவரால் வழங்கப்பட்ட பாஷை . பேரி செட்டி வைசியர் வகுப்பிற் சேர்ந்த இது பைசாசி சூசிகாபைசாசி எனவும் வர்கள் . இவர்கள் ஒருகாலத்து அரசனால் வழங்கும் . பாஹ்கிலக கேகய நேபாளதே தகாத இடத்தில் மணங்கொள்ளக் கட்டளை சங்களைப் பிசாச தேசமென்பர் . விடப்பட்டு அதற் குடம்படாமல் பெதரி பைசாநகரத்துச் சாய்ந்தகோபுரம் - பைசா ( பயந்து ) நாட்டைவிட்டு ஓடியதால் இப் என்பது ஐரோப்பாவிலுள்ள இத்தாலிய பெயர் அடைந்தனர் . பெருமையென்பது தேசத்துப் புராதன நகரங்களுள் ஒன்று பேரியென மருவி உயர்ந்தார் என நின் இது அங்குள்ள விசித்ரமான சாய்ந்த இவர்கள் திருத்தணியார் கோபுரத்தினால் பெயர் பெற்றது . அச்சிறுபாக்கத்தார் தெலுங்கு பாக்கம் நகரத்துள்ள கோவிலுக்கு மணி கட்டும் முசல்பாக்கம் முதலியவாகப் பகுக்கப்படு படி இக்கோபுரம் கட்டப்பட்டது . இது வர் . ( தர்ஸ்டன் . ) ( கி . பி . 1150 ) வருஷத்தில் ஜர்மானிய பேருசங்கன் - சசிபிந்து பாட்டன் . சிற்ப சாஸ்திரியால் கட்டப்பட்டது . இது பேரெயின் முறுவலார் - நம்பிநெடுஞ்செழி முழுதும் சலவைக் கற்களால் செய்யப் யனைப் பாடியவர் ( புற நா . ) ( குறு தொ ) பட்டு அலங்காரமுள்ள கம்பங்க ளமைந்த பேறு - ( கக ) புகழ் கல்வி வலி வெற்றி தாய் வட்டமான ( 8 ) நிலைகளுடன் அடி நன்மக்கள் பொன் நெல் நல்லூழ் நுகர்ச்சி பருத்து நுனிசிறுத்து உச்சியில் தளம் அறிவு அழகு பெருமை இளைமை போடப்பட்டு ( 188 ) அடி உயரமுள்ள தா துணிவு நோயின்மை வாழ்நாள் யிருக்கிறது . உச்சியிலிருந்து ஏதாவது ஒன் பேறையூரான் இவர் ஒரு வேளாளர் . வித் றைக்கீழே விட்டால் அது அடிவாரத்திற்கு துவானுக்கு நல்ல உணவாதிகள் கொடுத் ( 15 ) அடி தூரத்திற்கு அப்பால் விழும்படி துத் தாம உப்பில்லாக்கூழுண்டு வெளி யான அவ்வளவு சாய்ந்திருக்கிறது . வந்தபோது வித்வான் நீர் நல்லுணவு பைப்பிலாயம் - பிப்பல முனிவரியற்றிய உண்டீரெனக் கேட்க வயிற்றைப் பீறிக் வேதசாகை . கூழைக் காட்டியவர் . பையன் மகருஷிகோத்ரன் காவிரியைப் பேனபர் - நுரையைக் குடித் துயிர்வாழும் பருத்தியால் அணைத்துக் கீர்த்தி பெற்ற தேவகணங்கள் . ( பார - சபா . ) வைசியகுல முதல்வன் . பேனபன் - பார்க்கவம்ச சுமித்திராபான் பைரவர் - தக்ஷன் விஷ்ணு பிரமாதிகளு என்னும் பெயருள்ள ஒரு ரிஷி . திரிசிகர க்கு அகங்காரம் மேலிட்ட காலத்து அவர் மலையில் வசிப்பவன் ( பா அது . ) களைச் சிவாஞ்ஞையால் சிக்ஷித்து அநுக்கிர றது என்பர் .