அபிதான சிந்தாமணி

பெருமூக்கு நாரை 1201 பெருவாயினன் இவர் கண்டு அவரை அகத்தும் புறத்தும் சிந்தித் பெரும்பாக்கன் கடைச்சங்கமரு திருப்பவர். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்குத் விய புலவரில் ஒருவர். இவர் ஊர் பெரும் திருவஞ்சைக்களத்துச் சிவபெருமான் உத் பாக்கமென இருக்கலாம். (குறு. உசுச.) தர கைலாசத்தை அடையக் கட்டளை யளி பெரும்பாணாறு - தொண்டைமா னிளந்திர த்ததை யோகத்தால் உணர்ந்து அவரைப் யனைக் கடையலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் பிரிந்துவாழேன் என்று அவருக்கு முன் பாடிய அசவற்பா. யோகத்தால் பிரமரந்திரம் திறக்கச் சிவபெ பெரும்பெற்ற புலியூர்நம்பி பாண்டிநாட் ருமான் திருவடியடைந்தவர். (பெ-புரா டில் வேம்பத்தூர் சோழியர் குலத்தில் ணம்) கௌணிய கோத்திரத்தில் பிறந்த வேதி பெருழக்கு நாரை - இது ஆபிரிகா கண் யர். இவர் ஊர் செல்லிநகர். சைவர். இவர் டத்தின் இடையில் வெள்ளை நதி பாயு க்குத் தில்லைநம்பி யெனவும் ஒரு பெயர். மிடங்களில் வசிக்கிறது. இது உருவில் இவர் திருவாலவாயுடையார் திருவிளையா பெருநாரையினும் பெரிது. சிறகுகளின் டல் பாடியவர். இவர் வேம்பத்தூர் சங் மேற்புறம் கருநீலவர்ணம். இதன் மூக்கு கத்தவர். (திருவிளையாடல் ) நீண்டு பருத்தது. இம்மூக்கின் மேல் பெரும் பொருள் விளக்கம் இது ஒருதமிழ் பாகம் பருத்தும், அடிப்பாகம் வளைந்து நூல், கூர்மையாயு மிருக்கிறது. இது ஆற்றில் பெரும் பொழது சித்திரையும் வைகாசி தன் மார்பளவு நின்று குறித்த மீனைத் யும் இளவேனில், ஆடியும் ஆனியும் முது தவறாது கொள்ளும். இவ்வினத்திற்கு வேனில், ஆவணியும் பாட்டாசியும் கார்ப் இரை அகப்படாவிட்டால் கூட்டமாக பருவம், ஐப்பசியும் கார்த்திகையும் கூதிர்ப் நின்று நாற்பக்கம் மீன்களை வளைத்துக் பருவம், மார்கழியும் தையும் முன் பனிப் கரையகம் இரைகொள்கிறது. பருவம், மாசியும் பங்குனியும் பின்பனிப் இவை மரங்களில் கூடமைத்துக் குஞ்சு பருவம். இவற்றை வடநூலார் முறையே பொரித்து அவற்றிற்கு இரை தந்து வளர்க் வசந்தருது, கிரீஷ்மருது, வருஷருது, சரத் கும், (Shoe Bill Crane). ருது, ஏமந்தருது, சசிரருது, என்பர் பெருமையணி - பெரிய ஆதாரத்தினும் பெருவஞ்சி - தன்னுடைய முன்னே வந்து ஆதேயத்தைப் பெரிதாகக் செறியாதார் நல்ல தேசத்தைப் பின்பும் கூறுதல், இதனை அதிகாலங்காரம் என்பர். (குவல.) கோபித்து நெருப்பைக் கொளுத்தியது. (புறவெண்பா.) பெரும்பதுமனார்-1. மீளப்பெரும்பதுமனார் பெருவழதி இவர் கடலுண்மாய்ந்த இளம் என்றொருவருளர். இவ்விருவரும் பாடிய பெருவழுதியெனவும், இளம்பெருவழுதி வெல்லாம் பாலைத்திணையே யாதலின், யெனவுங் கூறப்படுவார். இவர் திருமா இருவரும் ஒருவரேயென்று கருதற்கிடனா லிருஞ்சோலை வாசுதேவனையும், பலதே யிற்று. மீளீ - ஒரூர். ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் வனையும், பரவியவாறாகப் பரிபாடலில் தாலுக்காவில் (மல்லி) என்றோரூருளது; "புலவரையறிய புகழொடு பொலிந்து'' மீளி யென்பதே மல்லியென்று திரிந்து என்னும் பாடலை இயற்றியவர். இப்பாட் வழங்குகிறதோ தெரியவில்லை. குறுந் டிற்கு இசை வகுத்தவர் மருத்துவன் நல் தொகையில் இவர் பாடிய 'வில்லோன் லச்சு தனார். இவர் பாடல் நற்றிணையில் காலன கழ' வென்ற பாடலும், புறத்தி தாய் கேட்பத் தோழி ஏமாற்றியதாகக் விவர் புலவர்கள் பறவைக்கூட்டமாகவும், கூறும் கூற்றும், வியப்பைத் தருவனவாம். செல்வமுடையவர் ஆலமரமாகவும் வைத் கடலுட் சென் றவிடத்து இறந்தமையின் துக் கூறிய பாட்டும் எவர்க்கும் இன்பம் இவர் கடலுண் மாய்ந்த வழுதியென்று பயப்பனவாம். இவர் பாலைத் திணையைப் கூறப்பட்டார். குறிஞ்சியையும் பாலையை பலபடப் புனைந்து பாடியுள்ளார். இவர் யும் நயந்தரப் பாடியுள்ளார். பாடியனவாக நற்றிணையில் இரண்டு பாட யவை நற்றிணையில் இரண்டும், பரிபாட ல்களும், குறுந்தொகையி லொன்றும், வில் ஒன்றும், புறத்திலொன்றுமாக நாலு புறத்திலொன்று மாக நாலு பாடல்கள் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் றன. கிடைத்திருக்கின்றன. பெருவாயினன் முள்ளியாசிரியர் தந்னத; 2 ஒரு தமிழ்ப் புலவர். (புற நா). -- இவர்க்குப் பெருவாயின் முள்ளியார் என 151 இவர் பாடி
பெருமூக்கு நாரை 1201 பெருவாயினன் இவர் கண்டு அவரை அகத்தும் புறத்தும் சிந்தித் பெரும்பாக்கன் கடைச்சங்கமரு திருப்பவர் . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்குத் விய புலவரில் ஒருவர் . இவர் ஊர் பெரும் திருவஞ்சைக்களத்துச் சிவபெருமான் உத் பாக்கமென இருக்கலாம் . ( குறு . உசுச . ) தர கைலாசத்தை அடையக் கட்டளை யளி பெரும்பாணாறு - தொண்டைமா னிளந்திர த்ததை யோகத்தால் உணர்ந்து அவரைப் யனைக் கடையலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் பிரிந்துவாழேன் என்று அவருக்கு முன் பாடிய அசவற்பா . யோகத்தால் பிரமரந்திரம் திறக்கச் சிவபெ பெரும்பெற்ற புலியூர்நம்பி பாண்டிநாட் ருமான் திருவடியடைந்தவர் . ( பெ - புரா டில் வேம்பத்தூர் சோழியர் குலத்தில் ணம் ) கௌணிய கோத்திரத்தில் பிறந்த வேதி பெருழக்கு நாரை - இது ஆபிரிகா கண் யர் . இவர் ஊர் செல்லிநகர் . சைவர் . இவர் டத்தின் இடையில் வெள்ளை நதி பாயு க்குத் தில்லைநம்பி யெனவும் ஒரு பெயர் . மிடங்களில் வசிக்கிறது . இது உருவில் இவர் திருவாலவாயுடையார் திருவிளையா பெருநாரையினும் பெரிது . சிறகுகளின் டல் பாடியவர் . இவர் வேம்பத்தூர் சங் மேற்புறம் கருநீலவர்ணம் . இதன் மூக்கு கத்தவர் . ( திருவிளையாடல் ) நீண்டு பருத்தது . இம்மூக்கின் மேல் பெரும் பொருள் விளக்கம் இது ஒருதமிழ் பாகம் பருத்தும் அடிப்பாகம் வளைந்து நூல் கூர்மையாயு மிருக்கிறது . இது ஆற்றில் பெரும் பொழது சித்திரையும் வைகாசி தன் மார்பளவு நின்று குறித்த மீனைத் யும் இளவேனில் ஆடியும் ஆனியும் முது தவறாது கொள்ளும் . இவ்வினத்திற்கு வேனில் ஆவணியும் பாட்டாசியும் கார்ப் இரை அகப்படாவிட்டால் கூட்டமாக பருவம் ஐப்பசியும் கார்த்திகையும் கூதிர்ப் நின்று நாற்பக்கம் மீன்களை வளைத்துக் பருவம் மார்கழியும் தையும் முன் பனிப் கரையகம் இரைகொள்கிறது . பருவம் மாசியும் பங்குனியும் பின்பனிப் இவை மரங்களில் கூடமைத்துக் குஞ்சு பருவம் . இவற்றை வடநூலார் முறையே பொரித்து அவற்றிற்கு இரை தந்து வளர்க் வசந்தருது கிரீஷ்மருது வருஷருது சரத் கும் ( Shoe Bill Crane ) . ருது ஏமந்தருது சசிரருது என்பர் பெருமையணி - பெரிய ஆதாரத்தினும் பெருவஞ்சி - தன்னுடைய முன்னே வந்து ஆதேயத்தைப் பெரிதாகக் செறியாதார் நல்ல தேசத்தைப் பின்பும் கூறுதல் இதனை அதிகாலங்காரம் என்பர் . ( குவல . ) கோபித்து நெருப்பைக் கொளுத்தியது . ( புறவெண்பா . ) பெரும்பதுமனார் -1 . மீளப்பெரும்பதுமனார் பெருவழதி இவர் கடலுண்மாய்ந்த இளம் என்றொருவருளர் . இவ்விருவரும் பாடிய பெருவழுதியெனவும் இளம்பெருவழுதி வெல்லாம் பாலைத்திணையே யாதலின் யெனவுங் கூறப்படுவார் . இவர் திருமா இருவரும் ஒருவரேயென்று கருதற்கிடனா லிருஞ்சோலை வாசுதேவனையும் பலதே யிற்று . மீளீ - ஒரூர் . ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் வனையும் பரவியவாறாகப் பரிபாடலில் தாலுக்காவில் ( மல்லி ) என்றோரூருளது ; புலவரையறிய புகழொடு பொலிந்து ' ' மீளி யென்பதே மல்லியென்று திரிந்து என்னும் பாடலை இயற்றியவர் . இப்பாட் வழங்குகிறதோ தெரியவில்லை . குறுந் டிற்கு இசை வகுத்தவர் மருத்துவன் நல் தொகையில் இவர் பாடிய ' வில்லோன் லச்சு தனார் . இவர் பாடல் நற்றிணையில் காலன கழ ' வென்ற பாடலும் புறத்தி தாய் கேட்பத் தோழி ஏமாற்றியதாகக் விவர் புலவர்கள் பறவைக்கூட்டமாகவும் கூறும் கூற்றும் வியப்பைத் தருவனவாம் . செல்வமுடையவர் ஆலமரமாகவும் வைத் கடலுட் சென் றவிடத்து இறந்தமையின் துக் கூறிய பாட்டும் எவர்க்கும் இன்பம் இவர் கடலுண் மாய்ந்த வழுதியென்று பயப்பனவாம் . இவர் பாலைத் திணையைப் கூறப்பட்டார் . குறிஞ்சியையும் பாலையை பலபடப் புனைந்து பாடியுள்ளார் . இவர் யும் நயந்தரப் பாடியுள்ளார் . பாடியனவாக நற்றிணையில் இரண்டு பாட யவை நற்றிணையில் இரண்டும் பரிபாட ல்களும் குறுந்தொகையி லொன்றும் வில் ஒன்றும் புறத்திலொன்றுமாக நாலு புறத்திலொன்று மாக நாலு பாடல்கள் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் றன . கிடைத்திருக்கின்றன . பெருவாயினன் முள்ளியாசிரியர் தந்னத ; 2 ஒரு தமிழ்ப் புலவர் . ( புற நா ) . -- இவர்க்குப் பெருவாயின் முள்ளியார் என 151 இவர் பாடி