அபிதான சிந்தாமணி

பெட்டனாகனார் 4194 பெயர்ச்செ வா. மிகவும் அழுதல்கண்டு குழந்தை இனிப் பெண்கொலைகள் - தாடகைவதை - இரா பிழைப்பதில்லை யென எண்ணிக் குழந் மன் செயல், புலோமசைவதை - விஷ்ணு தைக்கு முன் உயிர்விடத் துணிந்து சுரி செயல். சூர்ப்பநகை பங்கம் - இராமன் கைகொண்டு தம் ஊட்டியரிய எண்ணு செயல், பூதனை வதை - கண்ணன் செயல். கையில் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து உனது அங்கார தாரைவதை - அநுமன் செயல், அன்பை வெளியிட இவ்வகை புரிந்தோம். (இரா - பாகவ) உனக்கு வேண்டியதைக் கேள் என அம்மை பெண்ணாசையால் கெட்டவர்கள் உமது திருமேனி சுகத்துடன் இருக்க வரம் ரன், சந்திரன், இராவணன், நகுஷன், வேண்டுமென அவ்வகை அருளி அம் விச்வாமித்ரன், தண்டகன். (சுக்ரநீதி.) மவ்வையெனப் பெயரிட்டு அந்தர்த்தான பெண்ணை - சிவமூர்த்தியின் பினாகத்தின் மாயினார். பெட்டனுகனார் இசைத் தமிழ் வல்ல புல வழி வந்தபடியால் பினாகினி யென்று பெயர் பெற்றது. இது பாலாறு, செய் பரிபாடலில் - 3, 4 - ஆம் பாடல் யாறு இரண்டிற்கும் நடுவில் இருப்பதால் களுக்கு இசைவகுத்தவர். (பரிபாடல்) பெண்ணெயாறு எனப் பெயர் பெற்றது. பெட்டி - இது மரத்தாலும் இரும்பாலும் இதனை ஒளவை தெய்வீகமகாராசன் கல் அடியாழ்ந்து நான்கு பக்கங்களையும் உள் யாணத்திற்கு வருவித்தனள் என்பர். இது ளறைகளையும் உடையனவாகச் செய்யப் சிவமூர்த்தி நந்திமாதேவர்க்குப் பட்டாபி பட்டது. இது பூண்கொள்பெட்டி, நிலைப் ஷேகஞ் செய்தநீர் வழியுண்டான தாதலின் பெட்டி, பரணி, பேழை, இப்பெயர் பெற்றதென்பர் | பெட்ராதலஸ்ப்ளூரிஸிங்கஸ் - கொம்பு பெண்பாற்கிளவி சங்கவளை சோரவும் மூக்குப் பறவை, இது தென் அமெரிக்கா எம்மை நினையாது வெள்வளையினைக் கொ விலுள்ள பிரேசில் நாட்டுக் காட்டிலுள் ண்டகள்வனைக் காணாது இப்பதியென்று ளவை. இது பெருங்காக்கைப் போலுரு சொல்லியது. (பு-வெ-பெருந்திணை.) வுள்ளது. இதன் முதுகு சாம்பல்நிறம், பேன்வகை.- தலை, கழுத்து, மார்பும் கருப்பு. இதன் - (ச) பதுமினி, சித்தினி, சங் உடல் (20) அங்குல நீளம், மூக்கு (5) அங் கினி, அத்தினி. குலநீளம், சிவந்த மஞ்சள் நிறம், இதில் பெந்துமான் சூ. கேவலன் குமான், ஆணிற்கு மேல் மூக்கின் இருபுறத்திலும் பெப்புரு ஒரு இருடி, சுநகர் மாணாக்கர். கருங்கோடொன்று அடியிலிருந்து முனை பெயரெச்சம் செயலையுங் காலத்தையும் வரையிலும் உண்டு, இக்கோடு பெண் தோன் றுவித்துப் பாலுடன் செய்பவன் பறவைக்கில்லை. இப்பறவைக்கு நீண்ட முதலிய அறுபொருட் பெயரும் எஞ்ச நாவுண்டு, இதன் மூக்கு வாளின் பற்கள் நிற்பது. போன்றது. இதன் மார்பின் பக்கம் பெயர் - இடுகுறியும், காரணமும், மாபும், வெள்ளை நிறமான பட்டைகளடுக்கா யிருக் ஆக்கமும் தொடர்ந்து வினையாலணையும் கின்றன. பெண்பறவைக்கு காதைச்சுற்றி பெயரொன்றுங் காலங்காட்ட அல்லவை வெள்ளைக்கோடுண்டு. இது பூச்சி புழுக்க காலங்காட்டாவாய் எட்டு வேற்றுமையுஞ் ளைத் தின்னும். சார் தற்கிடமாய் திணை பாலிடங்களில் ஒன் பெண்களுக்குரிய ஆடைவகைகள் - பட் றினை யேற்பனவும் பலவற்றினை யேற்பவு டாலும், பருத்தியாலும் நெய்யப்பட்டுச் மாய் வருவன. அப்பெயர், பொருட்பெயர், சரிகை கலந்த புடவைகள், தாவணிகள், இடப்பெயர், காலப்பெயர், சினைப்பெயர், ரவிக்கைகள், பாவாடைகள், உள்ளாடை குணப்பெயர், தொழிந்பெயர், சுட்டுப் கள், அங்கிபோன்ற ரவிக்கைகள் முதலிய பெயர், வினாப்பெயர், முதற்பெயர் , முறைப் பெண்களுக்குரியபருவம் பேதை, பெது பெயர், தன்மைப் பெயர், முன்னிலைப் ம்பை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரி பெயர், எண்ணுப்பெயர் எனப் பல. வை, பேரிளம் பெண் முறையே இவற்றி பெயர்ச்சொல் பொருளின் பெயரைக் னாண்டாவன, எ, கக, ககூ, க.. காட்டுவது. அது, இடுகுறிப்பெயர், காா ணப்பெயர், உக, 10. இடுகுறிப் பெயர், பெண்கள் விளையாட்டு - அம்மானை, கந்த பொருள், இடம், காலம், சினை, குணம், கம், ஊசல், உலக்கைப் பாட்டு, தொழில், முதலியன அடியாகப் பிறக்க காரண
பெட்டனாகனார் 4194 பெயர்ச்செ வா . மிகவும் அழுதல்கண்டு குழந்தை இனிப் பெண்கொலைகள் - தாடகைவதை - இரா பிழைப்பதில்லை யென எண்ணிக் குழந் மன் செயல் புலோமசைவதை - விஷ்ணு தைக்கு முன் உயிர்விடத் துணிந்து சுரி செயல் . சூர்ப்பநகை பங்கம் - இராமன் கைகொண்டு தம் ஊட்டியரிய எண்ணு செயல் பூதனை வதை - கண்ணன் செயல் . கையில் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து உனது அங்கார தாரைவதை - அநுமன் செயல் அன்பை வெளியிட இவ்வகை புரிந்தோம் . ( இரா - பாகவ ) உனக்கு வேண்டியதைக் கேள் என அம்மை பெண்ணாசையால் கெட்டவர்கள் உமது திருமேனி சுகத்துடன் இருக்க வரம் ரன் சந்திரன் இராவணன் நகுஷன் வேண்டுமென அவ்வகை அருளி அம் விச்வாமித்ரன் தண்டகன் . ( சுக்ரநீதி . ) மவ்வையெனப் பெயரிட்டு அந்தர்த்தான பெண்ணை - சிவமூர்த்தியின் பினாகத்தின் மாயினார் . பெட்டனுகனார் இசைத் தமிழ் வல்ல புல வழி வந்தபடியால் பினாகினி யென்று பெயர் பெற்றது . இது பாலாறு செய் பரிபாடலில் - 3 4 - ஆம் பாடல் யாறு இரண்டிற்கும் நடுவில் இருப்பதால் களுக்கு இசைவகுத்தவர் . ( பரிபாடல் ) பெண்ணெயாறு எனப் பெயர் பெற்றது . பெட்டி - இது மரத்தாலும் இரும்பாலும் இதனை ஒளவை தெய்வீகமகாராசன் கல் அடியாழ்ந்து நான்கு பக்கங்களையும் உள் யாணத்திற்கு வருவித்தனள் என்பர் . இது ளறைகளையும் உடையனவாகச் செய்யப் சிவமூர்த்தி நந்திமாதேவர்க்குப் பட்டாபி பட்டது . இது பூண்கொள்பெட்டி நிலைப் ஷேகஞ் செய்தநீர் வழியுண்டான தாதலின் பெட்டி பரணி பேழை இப்பெயர் பெற்றதென்பர் | பெட்ராதலஸ்ப்ளூரிஸிங்கஸ் - கொம்பு பெண்பாற்கிளவி சங்கவளை சோரவும் மூக்குப் பறவை இது தென் அமெரிக்கா எம்மை நினையாது வெள்வளையினைக் கொ விலுள்ள பிரேசில் நாட்டுக் காட்டிலுள் ண்டகள்வனைக் காணாது இப்பதியென்று ளவை . இது பெருங்காக்கைப் போலுரு சொல்லியது . ( பு - வெ - பெருந்திணை . ) வுள்ளது . இதன் முதுகு சாம்பல்நிறம் பேன்வகை. தலை கழுத்து மார்பும் கருப்பு . இதன் - ( ) பதுமினி சித்தினி சங் உடல் ( 20 ) அங்குல நீளம் மூக்கு ( 5 ) அங் கினி அத்தினி . குலநீளம் சிவந்த மஞ்சள் நிறம் இதில் பெந்துமான் சூ . கேவலன் குமான் ஆணிற்கு மேல் மூக்கின் இருபுறத்திலும் பெப்புரு ஒரு இருடி சுநகர் மாணாக்கர் . கருங்கோடொன்று அடியிலிருந்து முனை பெயரெச்சம் செயலையுங் காலத்தையும் வரையிலும் உண்டு இக்கோடு பெண் தோன் றுவித்துப் பாலுடன் செய்பவன் பறவைக்கில்லை . இப்பறவைக்கு நீண்ட முதலிய அறுபொருட் பெயரும் எஞ்ச நாவுண்டு இதன் மூக்கு வாளின் பற்கள் நிற்பது . போன்றது . இதன் மார்பின் பக்கம் பெயர் - இடுகுறியும் காரணமும் மாபும் வெள்ளை நிறமான பட்டைகளடுக்கா யிருக் ஆக்கமும் தொடர்ந்து வினையாலணையும் கின்றன . பெண்பறவைக்கு காதைச்சுற்றி பெயரொன்றுங் காலங்காட்ட அல்லவை வெள்ளைக்கோடுண்டு . இது பூச்சி புழுக்க காலங்காட்டாவாய் எட்டு வேற்றுமையுஞ் ளைத் தின்னும் . சார் தற்கிடமாய் திணை பாலிடங்களில் ஒன் பெண்களுக்குரிய ஆடைவகைகள் - பட் றினை யேற்பனவும் பலவற்றினை யேற்பவு டாலும் பருத்தியாலும் நெய்யப்பட்டுச் மாய் வருவன . அப்பெயர் பொருட்பெயர் சரிகை கலந்த புடவைகள் தாவணிகள் இடப்பெயர் காலப்பெயர் சினைப்பெயர் ரவிக்கைகள் பாவாடைகள் உள்ளாடை குணப்பெயர் தொழிந்பெயர் சுட்டுப் கள் அங்கிபோன்ற ரவிக்கைகள் முதலிய பெயர் வினாப்பெயர் முதற்பெயர் முறைப் பெண்களுக்குரியபருவம் பேதை பெது பெயர் தன்மைப் பெயர் முன்னிலைப் ம்பை மங்கை மடந்தை அரிவை தெரி பெயர் எண்ணுப்பெயர் எனப் பல . வை பேரிளம் பெண் முறையே இவற்றி பெயர்ச்சொல் பொருளின் பெயரைக் னாண்டாவன கக ககூ .. காட்டுவது . அது இடுகுறிப்பெயர் காா ணப்பெயர் உக 10 . இடுகுறிப் பெயர் பெண்கள் விளையாட்டு - அம்மானை கந்த பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் கம் ஊசல் உலக்கைப் பாட்டு தொழில் முதலியன அடியாகப் பிறக்க காரண