அபிதான சிந்தாமணி

பூஜனி 1193 பேச்சமாதேவியார் பூனை அதில் அகப்பட்டது. மரத்தடியி பஞ்சபூதாதிகளாலும் உபசரிக்க வேண்டி லிருந்த எலி அவ்விடமிருந்து வெளிவந்து அவற்றுள் நைவேத்யம், பார்த்தி எலியின் வலையிலிருந்த ஆகாரத்தைத் தின் வோபசாரம், பாயேம், ஆப்யோபசாரம், னத் தொடங்குகையில் ஒரு கழுகையும் கண்ணாடி முதலிய காட்டல், தைஜசோப கீரியையும் கண்டது. எலி இந்தச் சமயத் சாரம், விசிறி, கவரி முதலிய காட்டல், தில் கீரிக்கும் கழுகிற்கும் பயந்து பூனை வாயல்யோபசாரம், ஸ்தோத்திரம் முதவி யுடன் சந்திசெய்து அதின் வலையை அறுக் யவை கூறல், ஆகாச சம்பந்தமான உபசா கத் தொடங்கியது. கழுகும் கீரியும் பூனையு ரங்களைச் செய்து கடவுளை கூமை கேட்டுக் டன் எலி நட்பாயிருத்தலைக்கண்டு நீங்கின. கொண்டு பூஜா சமர்ப்பணஞ் செய்வதாம். பூஜனி - இது ஒரு சிட்டுக்குருவி. பிரமதத் இப்பூஜை சமயக்கோட்பாடுகளுக்குத் தக்க தன் எனும் அரசன் வீட்டில் வளர்ந்தது. வாறு நூல்களிற் கூறியிருத்தலால், அவை இது ஒரு குஞ்சு பொரித்தது. அரசனுக்கும் அனைத்தும் எழுதாமல் பொதுவாகச் செய் அதே காலத்தில் ஒரு பிள்ளை பிறந்தான். யும் பூஜை மாத்திரமே ஈண்டுக் கூறினம். இக்குருவி அக்குழந்தைக்கும் அப்பிள்ளைக் இப்பூஜை சத்வரஜஸ் தாமத தேவ பேதத் கும் பழங்களைக் கொணர்ந்து கொடுத்து தால் பலதிறப்பட்டுப் பலங்களும் வேறு வந்தது. ஒரு நாளந்தப்பிள்ளை பறவைக் படும். குஞ்சைக் கொன்று விட்டது. சிட்டு கண்டு பூஷா - ஒரு சூரியன். தக்ஷயாகத்தில் பற் வருத்தமடைந்து அவ்வரச புத்திரனது கள் பறியுண்டவன், காச்யபருக்கு அதிதி கண்ணைப் பேர்த்துவிட்டது. அப்படி செய் யிடம் உதித்தவன். தும் அரசன் பக்ஷியை யிருக்கக் கூறினன் பக்ஷி பகைதேர்ந்தவிடத்து இருக்கக் கூடா பே தென அநீதிகூறி நீங்கியது. (பார-சார்.) பூஜாரி - இது ஒரு ஜாதிப்பெயான்று. காளி, பெதுமதம் இந்தத் தேசத்தவர்களுக்கு மாரி, பெரியாண்டவன், கன்னிமார் முத ஐந்து தேவதைகளுண்டு, இவர்கள் ஐவ லிய க்ஷத்ரதேவதைகளுக்கு பூஜை செய் ரும் லோகத்தைக் காத்துக்கொண்டு வரு யுமவர், இவர்களில் குசவன், பள்ளி, முத வர். இந்த ஐவர்களில் நான்காவது தேவன் லியவர், சில குறவரும் பூஜாரிகள் என்பர். பிறந்து தற்காலம் 2225 வருஷங்களுக்கு (தர்ஸ்டன்.) முன் இறந்து போயினன். ஐந்தாம் தேவன் பூஜை - தாம் நினைத்த தேவதையை எண் சீக்கிரத்தில் மோக்ஷ மடைவன். பிறகு உல ணிச்செய்யும் கிரியாபேதம். இது பாஹ்ய கமெல்லாம் அக்னியால் தகிக்கப்படும். பூஜை என்றும், அந்தர பூஜை என்றும் பின்னும் சுபகாரியங்களுக்குத் தேவன் இருவிதமாம். இவற்றுள் ஆன்மஞானிகள் கர்த்தா, கெட்ட காரியங்களுக்குப் பிசாசு பூஜை செய்யுமிடத்து மலர் பறித்தல் முத இவர்களுடைய தேவாலயங்களு வியவற்றால் குற்றம் வரும். ஆதலால் அந் க்கு விர்லான் என்று பெயர். ஒவ்வொரு தர்யாக பூஜையே விசேஷமாம். கிரியாதி கோயிலிலும் 120,000 விக்கிரகங்களிருக் காரிகளுக்கே பாஹ்ய பூஜை விதிக்கப் வியாதிப்போக்கு நிமித்தம் படும். பாஹ்ய பூஜை செய்வோரும் அங் தேவப் பிரார்த்தனை செய்வர். இவர்கள் தர் பூஜை செய்தே செய்தல் வேண்டும். பூஜைக்குச் சோமவாரம் முக்கியம், பிசாசு எனெனில் இதயத்திலிருக்கும் தியான வசிக்கிறதற்குத் தங்கள் வீட்டை வருஷக் மூர்த்தமே வெளியிலும் பூசிக்கப்படும் ஆத தில் மூன்று மாதம் மூடிவைப்பர். லால் என்க. பூஜை செய்யுமிடத்து இறை பெசுதன் - தன்னாச்சிரம தர்மம் விடாத வனைத் தாம் எண்ணிப் பூசிக்கும் திருவுரு சன்னியாசி. வத்தில் ஆவாகித்தல், ஸ்தாபித்தல், சாமித் பெச்சமா தேவியார் சிவமூர்த்தியை தியஞ் செய்தல், பூஜா எமிக்தம் அங்கே தாயிலி, தாயிருக்கின் பாம்பணிதல் விஷ நிரோதித்தல், அவகுண்டனஞ் செய்தல், முண்ணல் முதவிய சதியாள் எனத்து முத்திரை காண்பித்தல் பாத தீர்த்தஞ் கித்து வருந்துகையில் சிவமூர்த்தி அம் சமர்ப்பித்தல், ஆசமனஞ் சமர்ப்பித்தல், மைக்கெதிர் ஒரு பசுங்குடந்தையாம் வினா அர்க்கியம் சமர்ப்பித்தல், புஷ்பம் சமர்ப் யாடப் பெச்சமாதேவியார் எந்தன் வலி பித்தல் முதலிய சமஸ்காரங்கள் - ர்த்து வருகையில் அருகார் த வ 150 கர்த்தா, கின் றன.
பூஜனி 1193 பேச்சமாதேவியார் பூனை அதில் அகப்பட்டது . மரத்தடியி பஞ்சபூதாதிகளாலும் உபசரிக்க வேண்டி லிருந்த எலி அவ்விடமிருந்து வெளிவந்து அவற்றுள் நைவேத்யம் பார்த்தி எலியின் வலையிலிருந்த ஆகாரத்தைத் தின் வோபசாரம் பாயேம் ஆப்யோபசாரம் னத் தொடங்குகையில் ஒரு கழுகையும் கண்ணாடி முதலிய காட்டல் தைஜசோப கீரியையும் கண்டது . எலி இந்தச் சமயத் சாரம் விசிறி கவரி முதலிய காட்டல் தில் கீரிக்கும் கழுகிற்கும் பயந்து பூனை வாயல்யோபசாரம் ஸ்தோத்திரம் முதவி யுடன் சந்திசெய்து அதின் வலையை அறுக் யவை கூறல் ஆகாச சம்பந்தமான உபசா கத் தொடங்கியது . கழுகும் கீரியும் பூனையு ரங்களைச் செய்து கடவுளை கூமை கேட்டுக் டன் எலி நட்பாயிருத்தலைக்கண்டு நீங்கின . கொண்டு பூஜா சமர்ப்பணஞ் செய்வதாம் . பூஜனி - இது ஒரு சிட்டுக்குருவி . பிரமதத் இப்பூஜை சமயக்கோட்பாடுகளுக்குத் தக்க தன் எனும் அரசன் வீட்டில் வளர்ந்தது . வாறு நூல்களிற் கூறியிருத்தலால் அவை இது ஒரு குஞ்சு பொரித்தது . அரசனுக்கும் அனைத்தும் எழுதாமல் பொதுவாகச் செய் அதே காலத்தில் ஒரு பிள்ளை பிறந்தான் . யும் பூஜை மாத்திரமே ஈண்டுக் கூறினம் . இக்குருவி அக்குழந்தைக்கும் அப்பிள்ளைக் இப்பூஜை சத்வரஜஸ் தாமத தேவ பேதத் கும் பழங்களைக் கொணர்ந்து கொடுத்து தால் பலதிறப்பட்டுப் பலங்களும் வேறு வந்தது . ஒரு நாளந்தப்பிள்ளை பறவைக் படும் . குஞ்சைக் கொன்று விட்டது . சிட்டு கண்டு பூஷா - ஒரு சூரியன் . தக்ஷயாகத்தில் பற் வருத்தமடைந்து அவ்வரச புத்திரனது கள் பறியுண்டவன் காச்யபருக்கு அதிதி கண்ணைப் பேர்த்துவிட்டது . அப்படி செய் யிடம் உதித்தவன் . தும் அரசன் பக்ஷியை யிருக்கக் கூறினன் பக்ஷி பகைதேர்ந்தவிடத்து இருக்கக் கூடா பே தென அநீதிகூறி நீங்கியது . ( பார - சார் . ) பூஜாரி - இது ஒரு ஜாதிப்பெயான்று . காளி பெதுமதம் இந்தத் தேசத்தவர்களுக்கு மாரி பெரியாண்டவன் கன்னிமார் முத ஐந்து தேவதைகளுண்டு இவர்கள் ஐவ லிய க்ஷத்ரதேவதைகளுக்கு பூஜை செய் ரும் லோகத்தைக் காத்துக்கொண்டு வரு யுமவர் இவர்களில் குசவன் பள்ளி முத வர் . இந்த ஐவர்களில் நான்காவது தேவன் லியவர் சில குறவரும் பூஜாரிகள் என்பர் . பிறந்து தற்காலம் 2225 வருஷங்களுக்கு ( தர்ஸ்டன் . ) முன் இறந்து போயினன் . ஐந்தாம் தேவன் பூஜை - தாம் நினைத்த தேவதையை எண் சீக்கிரத்தில் மோக்ஷ மடைவன் . பிறகு உல ணிச்செய்யும் கிரியாபேதம் . இது பாஹ்ய கமெல்லாம் அக்னியால் தகிக்கப்படும் . பூஜை என்றும் அந்தர பூஜை என்றும் பின்னும் சுபகாரியங்களுக்குத் தேவன் இருவிதமாம் . இவற்றுள் ஆன்மஞானிகள் கர்த்தா கெட்ட காரியங்களுக்குப் பிசாசு பூஜை செய்யுமிடத்து மலர் பறித்தல் முத இவர்களுடைய தேவாலயங்களு வியவற்றால் குற்றம் வரும் . ஆதலால் அந் க்கு விர்லான் என்று பெயர் . ஒவ்வொரு தர்யாக பூஜையே விசேஷமாம் . கிரியாதி கோயிலிலும் 120 விக்கிரகங்களிருக் காரிகளுக்கே பாஹ்ய பூஜை விதிக்கப் வியாதிப்போக்கு நிமித்தம் படும் . பாஹ்ய பூஜை செய்வோரும் அங் தேவப் பிரார்த்தனை செய்வர் . இவர்கள் தர் பூஜை செய்தே செய்தல் வேண்டும் . பூஜைக்குச் சோமவாரம் முக்கியம் பிசாசு எனெனில் இதயத்திலிருக்கும் தியான வசிக்கிறதற்குத் தங்கள் வீட்டை வருஷக் மூர்த்தமே வெளியிலும் பூசிக்கப்படும் ஆத தில் மூன்று மாதம் மூடிவைப்பர் . லால் என்க . பூஜை செய்யுமிடத்து இறை பெசுதன் - தன்னாச்சிரம தர்மம் விடாத வனைத் தாம் எண்ணிப் பூசிக்கும் திருவுரு சன்னியாசி . வத்தில் ஆவாகித்தல் ஸ்தாபித்தல் சாமித் பெச்சமா தேவியார் சிவமூர்த்தியை தியஞ் செய்தல் பூஜா எமிக்தம் அங்கே தாயிலி தாயிருக்கின் பாம்பணிதல் விஷ நிரோதித்தல் அவகுண்டனஞ் செய்தல் முண்ணல் முதவிய சதியாள் எனத்து முத்திரை காண்பித்தல் பாத தீர்த்தஞ் கித்து வருந்துகையில் சிவமூர்த்தி அம் சமர்ப்பித்தல் ஆசமனஞ் சமர்ப்பித்தல் மைக்கெதிர் ஒரு பசுங்குடந்தையாம் வினா அர்க்கியம் சமர்ப்பித்தல் புஷ்பம் சமர்ப் யாடப் பெச்சமாதேவியார் எந்தன் வலி பித்தல் முதலிய சமஸ்காரங்கள் - ர்த்து வருகையில் அருகார் 150 கர்த்தா கின் றன .